+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Yılın İlk Ay Tutulması

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Y?l?n ilk ay tutulmas?


  Bu y?l?n ilk tam ay tutulmas? bugün bütün Türkiye’den izlenebilecek. Bu y?l iki kez yaşanacak ay tutulmas?n?n ilki havan?n aç?k olmas? halinde bütün Türkiye’de izlenebilecek.
  Gece saatler 23.30’u gösterdiğinde ay?n sol taraf? kararmaya başlayacak ve 00.44-01.58 saatleri aras?nda dünya ile ay birbirine ‘’kavuşacak’’. Tutulman?n izlemeye değer bölümü 1 saat 14 dakika sürecek. Tam tutulma s?ras?nda atmosferden yans?yan ?ş?k sayesinde ay?n rengi koyu k?rm?z?dan sar?ya dönüşecek. Saatler 03.12 olduğunda ise ay, dünya ve güneşin bu nadir birlikteliği noktalanm?ş olacak. Tutulma Avrupa, Afrika, Ortadoğu ülkeleri ve Asya’n?n bir k?sm?ndan da görülebilecek. Bir sonraki benzer ay tutulmas? Türkiye’den ancak Haziran 2011’de gözlenecek.

  / ANKARA

  03.03.2007

  http://www.yeniasya.com.tr/2007/03/03/haber/h20.htm

  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 21:39 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Ay tutulmas?na dair bir çocukluk hat?ras?  Teşbih ve temsiller, havastan avâma geçtikçe, yani, ilmin elinden cehlin eline düştükçe, mürur-u zamanla hakikat telâkki edilir. Meselâ, küçüklüğümde kamer tutuldu. Ben valideme dedim:

  “Neden ay böyle oldu?”

  Dedi: “Y?lan yutmuş.”

  Dedim: “Daha görünüyor.”

  Dedi: “Yukar?da y?lanlar cam gibi olup içlerinde bulunan şeyi gösterirler.”

  Bu çocukluk hat?ras?n? çok zaman tahattur ediyordum. Ve derdim ki: “Bu kadar hakikatsiz bir hurafe, validem gibi ciddî zatlar?n lisan?nda nas?l geziyor?” diye düşünürdüm. Tâ, felekiyat fennini mütalâa ettiğim vakit gördüm ki, validem gibi öyle diyenler bir teşbihi hakikat telâkki etmişler. Çünkü, derecât-? şemsiyenin medâr? olan “m?nt?katü’l-burûc” tabir ettikleri daire-i azîme, menâzil-i kameriyenin medâr? bulunan mâil-i kamer dairesi birbiri üstüne geçmekle, o iki daire, herbiri iki kavis şeklini vermiş. O iki kavise felekiyun ulemas?, lâtif bir teşbihle, büyük iki y?lan nam? olan “tinnîneyn” nam?n? vermişler. ?şte, o iki dairenin tekatu’ noktas?na, “baş” mânâs?na “re’s,” diğerine “kuyruk” mânâs?na “zeneb” demişler. Kamer re’se ve şems zenebe geldiği vakit, felekiyun ?st?lah?nca “haylûlet-i arz” vuku bulur. Yani, küre-i arz, tam ikisinin ortas?na düşer. O vakit kamer hasf olur. Sab?k teşbihle, “Kamer tinnînin ağz?na girdi” denilir. ?şte bu ulvî ve ilmî teşbih, avâm?n lisan?na girdikçe, mürur-u zamanla, kameri yutacak koca bir y?lan şeklini alm?ş.

  Lem’alar, 14. Lem’a, ?kinci Esas


  Lügatçe:


  teşbih: Benzetme.

  havas: ?lim ve yaşay?şça üstün olan, üst tabaka.

  avâm: ?lim ve irfan? az, s?radan kimse.

  cehl: Cehalet.

  mürur-u zaman: Zaman?n geçmesi.

  kamer: Ay.

  tahattur: Hat?rlama.

  felekiyat: Astronomi.

  derecât-? şemsiye: Güneşe ait dereceler, eski kozmoğrafyaya göre, güneşin döndüğü farz edilen dâirenin on iki burca tekabül eden k?s?mlar?.

  medâr: Daire, yörünge, mahrek.

  m?nt?katü’l-burûc: Oniki burcun bulunduğu tutulma dairesi.

  daire-i azîme: Büyük daire.

  menâzil-i kameriye: Ay’?n gezdiği menziller.

  mâil-i kamer: Ay?n, dünyan?n etraf?nda dönerken çizmiş olduğu daire, ay?n yörüngesi.

  felekiyun: Gök bilgisiyle uğraşan âlimler, astronomlar.

  tinnîneyn: ?ki y?lan.

  tekatu’: Kesişme.

  şems: Güneş

  haylûlet-i arz: Ay tutulmas?, dünyan?n güneşle ay aras?na girip güneş ?ş?ğ?n? engellemesi.

  küre-i arz: Dünya.

  hasf: Nuru, ?ş?ğ? sönme; ay?n tutulmas?.

  sab?k: Geçen, geçmiş.

  tinnîn: 1-Büyük y?lan, ejderha. 2-ast. Ejderha burcu.


  03.03.2007
  Bu gece husûf namaz? vakti!  Nas?l ki güneş ve ay?n tutulmas? zaman?nda küsuf ve husûf namaz? k?l?n?r ve güneşin gurubuyla akşam namaz? k?l?n?r; öyle de, yağmursuzluk, kurakl?k, yağmur namaz?n?n ve duâs?n?n vaktidir. ?badet ve duân?n sebebi ve neticesi emir ve r?za-i ?lâhîdir, faydas? uhrevîdir. Eğer namazdan, ibadetten dünyevî maksatlar niyet edilse, yaln?z onlar için yap?lsa, o namaz battal olur. Meselâ, akşam namaz? güneşin batmamas? için ve husuf namaz? ay?n aç?lmas? için k?l?nmaz. Öyle de, bu nev'î ibadet, yağmuru getirmek için k?l?nsa yanl?ş olur. Yağmuru vermek Cenâb-? Hakk?n vazifesidir. Biz vazifemizi yapt?k; Onun vazifesine kar?şmay?z.

  Emirdağ Lâhikas?, s. 31  Allah kullar?n? ibadete dâvet ediyor


  Hem, duâ bir ubûdiyettir; ubûdiyet ise, semerât? uhreviyedir. Dünyevî maksadlar ise, o nev'î duâ ve ibâdetin vakitleridir; o maksadlar, gàyeleri değil. (...) Nas?l ki, (...) güneşin ve ay?n tutulmalar?, küsûf ve husûf namazlar? denilen iki ibâdet-i mahsusan?n vakitleridir. Yani, gece ve gündüzün nurânî âyetlerinin nikaplanmas?yla bir azamet-i ?lâhiyeyi ilâna medâr olduğundan, Cenâb-? Hak, ibâd?n?, o vakitte bir nev'î ibâdete dâvet eder. Yoksa, o namaz, aç?lmas? ve ne kadar devam etmesi, müneccim hesâbiyle muayyen olan ay ve güneşin husûf ve küsûflar?n?n inkişaflar? için değildir. (...)

  Demek duâ, bir s?rr-? ubûdiyettir. Ubûdiyet ise, hâlisen livechillâh olmal?. Yaln?z aczini izhâr edip, duâ ile Ona ilticâ etmeli; Rubûbiyetine kar?şmamal?. Tedbîri Ona b?rakmal?, hikmetine itimad etmeli, rahmetini ittiham etmemeli.

  Sözler, 23. Söz, 5. Nokta, s. 287


  Husûf namaz? nas?l k?l?n?r?  Ay tutulmas?nda iki rekât namaz k?l?n?r. Bu namaz tek baş?na da, cemaatle de k?l?nabilir. “Niyet ettim Allah r?zas? için iki rekât Husûf namaz? k?lmaya” diyerek niyet edilir.

  Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Dikkat ediniz, Güneş ve Ay Allah’?n kudret ve azametini gösteren büyük alâmetlerden iki alâmettir. (...) Bu hallerden birini gördüğünüz zaman Allah’a hamd edin, Ona tekbir getirin, Onu tesbih edin ve namaz k?l?n.”


  03.03.2007


  http://www.yeniasya.com.tr/2007/03/0...ka/default.htm
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 21:41 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 3. #3
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Birde bu habere bak?n...


  ?lk ay tutulmas? yar?n

  Bu y?l?n ilk tam ay tutulmas? yar?n tüm Türkiye'den izlenebilecek. Bu y?l iki kez yaşanacak ay tutulmas?n?n ilki havan?n aç?k olmas? halinde tüm Türkiye'de izlenebilecek.
  2007-03-02
  15:58


  Görsel şölene haz?r olun


  Yar?n gece saatler 23. 30'u gösterdiğinde ay?n sol taraf? karamaya başlayacak ve 00. 44-01. 58 saatleri aras?nda dünya ile ay birbirine "kavuşacak". Tutulman?n izlemeye değer bölümü 1 saat 14 dakika sürecek.

  Tam tutulma s?ras?nda atmosferden yans?yan ?ş?k sayesinde ay?n rengi koyu k?rm?z?dan sar?ya dönüşecek. Ay tutulmas? dünyan?n yuvarlakl?ğ?n?n bir kez daha gösterecek. Saatler 03. 12 olduğunda ise ay, dünya ve güneşin bu nadir birlikteliği noktalanm?ş olacak.

  Tutulma Avrupa, Afrika, Ortadoğu ülkeleri ve Asya'n?n bir k?sm?ndan da görülebilecek. Bir sonraki benzer ay tutulmas? Türkiye'den ancak Haziran 2011'de gözlenecek.  'ÇIPLAK GÖZLE ?ZLENEB?LECEK'

  Ay tutulmas?n?, ç?plak gözle izlemenin zarar? bulunmuyor. Bu nedenle gözlem için teleskoba, gözü korumak filtreye ihtiyaçduyulmayacak. Ancak Ankaral?lar, yar?n gece ay tutulmas?n? Ankara Üniversitesi Rasathane teleskoplar?ndan izleyebilecek.

  Herkese aç?k olacak rasathaneye yetişkinler 3, öğrenciler ise 2 YTL gibi düşük bir ücretle girebilecek. Ziyaretçiler tam ay tutulmas?n?n yan? s?ra Venüs ve Satürn gezegenlerinin gözlemini de yapabilecek.

  Rasathanede ay tutulmas? etkinlikleri, havan?n aç?k olmas? durumunda, saat 19. 00'da ay, Satürn, Andromeda Galaksisi ve Orion Bulutsusu gözlemi ile başlayacak. "Ay ve Güneş Tutulmalar?", "Y?l Boyunca Gökyüzü" sunumlar?yla devam edecek. Saat 23. 30'dan itibaren de tutulma izlenmeye başlanacak.

  Havan?n kapal? olmas? durumunda ise 20. 00-21. 00 saatleri aras?nda, Doç. Dr. Berahitdin Albayrak taraf?ndan "Ankara Üniversitesi Gözlemevi Tan?t?m?" yap?lacak. Yine "Ay ve Güneş Tutulmalar?", "Y?l Boyunca Gökyüzü" sunumlar? gerçekleştirilecek. 23. 15-24. 00 saatleri aras?nda ise belgesel gösterimi yap?lacak. Etkinliklerde gece boyunca ay, Jüpiter, Pleiades aç?k kümesi ve Orion bulutsusu da gözlemlenebilecek.

  Rasathanedeki etkinliklere kat?lmak isteyenlerin (312-212 67 20/1271) numaral? telefondan randevu almas? gerekiyor. Kat?l?mc?lar?n beraberlerinde kal?n giysiler getirmesi öneriliyor.


  M?TLERE, EFSANELERE KONU OLDU


  Antik çağlardan bu yana ilginç doğa olaylar?, çeşitli inan?şlar? da ortaya ç?kard?. Özellikle, güneş ve ay tutulmalar?, insanlarda korku ve endişe yaratt?, mitlere, efsanelere konu oldu ve tutulmalarla baş etme yollar? denendi.

  Baz? söylencelerde, ay?n kararmas?, "aya sald?r?ld?ğ?, düşmanlar?n ay? saklanmas?, kötü ruhlar?n ay? sarmas? veya yemesi ile ay?n kötülüklerle mücadele etmesi" şeklinde yorumland?. ?nan?şlar nedeniyle tutulman?n olduğu günler ay?n tekrar ayd?nlanmas? için büyüler yap?ld?, teneke, davul, tencereler çal?narak gürültü ç?kart?ld?, silah at?ld?, dua edildi ve hatta aya kurban verildi.

  M?s?rl?lar, ay?n, güneşin ?ş?ğ?n? habersizce al?p kulland?ğ?na, bunun üzerine kurulan y?ld?zlar mahkemesinin de aya gündüzleri görünmeyi yasaklad?ğ?na inand?. Sadece ay tutulmalar?nda "aç?k görüşe" izin verildiği ve o gün ay?n yeryüzüne inip arkadaşlar?yla görüştüğü düşünüldü.

  Şamanizmde de, tutulmalarda kötü ruhlar?n güneşin ve ay?n etraf?n? sard?ğ? düşünüldü ve karanl?ğ?n felaket getireceği inanc?yla kötü ruhlar? kovmak için ay tutulmas?nda ateşler yak?ld?, gürültü ç?kar?ld?.

  Budizm ve Konfüçyus'a göre, kötü ruhlar?n işi san?lan tutulmalar karş?s?nda tepkili tap?nma törenleri düzenleniyordu.

  Altay Türkleri'nin bir efsanesinde de "yedi başl? dev" (Yelbegen) ay ve güneşten öç almak için o­nlar? koval?yor ve yiyordu. Altay Türkleri de ay tutulduğu zaman şöyle diyordu: "Yine Yelbegen ay? yedi. "


  Yeni Şafak

  http://www.sentezhaber.com/index.php...&index_id=8566
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 21:41 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 4. #4
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Allah raz? olsun kardeşim.Namaz? hat?rlatt?n bize.

  Allah sizden de raz? olsun. Yeni Asya ile Yeni Şafak fark? görülsün diye diğer haberi de gönderdim.Ama Sentezhaber de Yeni Şafak'tan al?nt?lam?ş.Geçen seferkiy?ld?z kaymas? haberini foruma gönderince 'şölen' kelimesi uygun görülmemişti.

  http://www.risaleforum.com/forum_posts.asp?TID=1216&KW=%FE%F6len&PID= 3817
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 21:42 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 5. #5
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 21:42 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.09.09, 22:42
 2. Filistinde Bir Yürek Tutulması
  By Sessiz İklim in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 19.04.09, 14:08
 3. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.02.08, 13:42
 4. Kuran'da Münafıklar Hakkında Sözün Uzun Tutulması
  By elff in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.05.07, 17:17
 5. Ay Tutulması
  By fbsamet in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 04.03.07, 14:42

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0