+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: 28 Şubat, Hem Kaybetti, Hem Kaybettirdi

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart 28 Şubat, Hem Kaybetti, Hem Kaybettirdi

  Yarg?, eğitim, ekonomi tahrip oldu


  Yarg?, eğitim ve ekonomi başta olmak üzere her alanda büyük tahribata yol açarak Türkiye’ye çok şey kaybettiren 28 Şubat’?n kendi hedeflerine de ulaşamad?ğ?n?, önde gelen aktörlerinin de hiçbirşey kazanmad?klar?n? ifade eden gazetemiz Genel Yay?n Müdürü Kâz?m Güleçyüz, “Aksine, 28 Şubat’ta ön s?ralarda ismi yer alanlar, sonras?nda ciddî itibar ve prestij kay?plar?na uğrad?lar” dedi. Güleçyüz, 28 Şubat’?n görünürdeki hedefi olan siyasî hareketin mensuplar?n?n ise daha güçlü şekilde iktidara geldiklerine dikkat çekti.

  Gazetemiz Genel Yay?n Müdürü Kâz?m Güleçyüz, yarg?, eğitim ve ekonomi başta olmak üzere her alanda büyük tahribata yol açarak Türkiye’ye çok şey kaybettiren 28 Şubat’?n önde gelen aktörlerinin de hiçbir şey kazanmad?klar?n? belirterek, “Aksine, 28 Şubat’ta ön s?ralarda ismi yer alanlar, sonras?nda ciddî itibar kay?plar?na uğrad?lar” dedi.

  Demokrat Han?mlar Derneği Genel Merkezi’nin Yeni Asya Vakf?’nda düzenlediği “10. Y?l?nda 28 Şubat” başl?kl? seminerde konuşan Genel Yay?n Müdürümüz Kâz?m Güleçyüz, süreçte yaşanan tahribatlar? anlatt?. 28 Şubat 1997’deki MGK kararlar?yla ve sonras?ndaki uygulamalarla din ve vicdan özgürlüğünün maruz kald?ğ? bask?lardan örnekler aktaran Güleçyüz, dönemin aktörlerinin hiçbir şey kazanmad?klar?n?, aksine itibar kay?plar?na uğrad?klar?n? hat?rlatt?.

  Güleçyüz, postmodern darbe olarak an?lan 28 Şubat süreci öncesinde medyan?n da yönlendirilmesiyle bir kamuoyu oluşturulduğunu ifade ederek, mevcut hükümetin Refah Partisi kanad?n?n din devleti kurmaya çal?ş?yor gibi gösterildiğini söyledi. Söz konusu iddia ile o dönemde baz? kararlar al?nd?ğ?n? hat?rlatan Güleçyüz, başta yarg?n?n üst düzey mensuplar? olmak üzere baz? kesimlere “irtica brifingleri” verildiğini kaydetti. Güleçyüz, “Özellikle Dan?ştay, Yarg?tay gibi yüksek mahkeme üyelerinin, savc?lar?n?n, hakimlerinin kat?ld?ğ? o brifinglerde, kat?l?mc?lar?n brifing sonras?nda alk?ş tutuşlar? unutulmaz sahneydi. Yarg? gibi hiçbir tesir alt?nda kalmadan karar?n? vermesi gereken, sadece adaleti gözetmesi gereken bir kurumun en üst düzey mensuplar?, askerden gelen dâveti emir telâkki ederek o brifinglere koşa koşa gittiler. Dakikalarca süren alk?şlarla tasviplerini, desteklerini ifade ettiler” diye konuştu. Güleçyüz, yarg? karar?yla hak ve özgürlüklerin ezilmesi sürecinin ondan sonra başlad?ğ?n? belirtti.


  “YEN? ASYA YAZARLARINA 7 B?N GÜN HAP?S”


  Söz konusu süreçte adaletle bağdaşmas? mümkün olmayan, çifte standart örneği, son derece haks?z kararlar verilmeye başland?ğ?n? hat?rlatan Güleçyüz, Yeni Asya Gazetesi ?mtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’?n 276 gün hapiste tutulduğunu da hat?rlatt?. O dönemde gazetenin yazarlar?na verilen cezalar?n toplam?n?n da 7 bin gün hapis cezas?na denk düştüğünü aktaran Güleçyüz, “Marmara bölgesinde 1999’da meydana gelen depremde resmi rakamlara göre 18 bin insan hayat?n? kaybetti. Bu insanlar?n içinde bulunduğu binalar? yapan müteahhitler ve onlara müsaade eden belediye yetkilileri hakk?nda aç?lan 2 bini aşk?n dâvân?n büyük ekseriyeti zamanaş?m?na uğrayarak düştü. Bunlar? cezas?z b?rakan adalet anlay?ş?, ‘Deprem ilâhî ikazd?r’ diyenleri cezaland?rmakta hiç gecikmedi. ?şte 28 Şubat adaleti böyle işliyor” şeklinde konuştu.


  TOPLUMDA DUYARSIZLIK VAR


  Kâz?m Güleçyüz, demokrasi, hak ve özgürlükler konusunun geçmişten beri toplum içinde çok alaka bulamayan konular olduğunu da vurgulayarak, şunlar? kaydetti:

  “Şu an özellikle genç kuşaklar, 20-25 yaş ve alt? kuşak için 28 Şubat hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama sonuçlar?n? yaş?yor. Öbür taraftan, süreçten olumsuz etkilenen, zarar gören k?s?mda da maalesef duyars?zl?k var. Mağduriyetlerden kurtulma noktas?nda bir ‘adam sen de’cilik var. Bizim hak ve özgürlükler noktas?nda duyarl? olmas?n? beklediğimiz insanlar?n büyük ekseriyeti dahi maalesef ancak doğrudan kendisine yönelik bir ihlal, bir bask?, bir tazyik olursa bunun ?zd?rab?n? yaş?yor, hissediyor. Dolay?s?yla zorluğun önemli bir k?sm? da buradan kaynaklan?yor.”


  “AKTÖRLER? ?T?BAR KAYBETT?”


  Kâz?m Güleçyüz, 28 Şubat kararlar?n?n ard?ndan birçok Kur’an kursunun kapat?ld?ğ?n?, Diyanet’e bağl? kurslar?n da müfettişlerden baş?n? alamaz duruma geldiğini, imam hatiplerin orta k?sm?n?n kapat?ld?ğ?n?, lise k?s?mlar?ndaki öğrencilerin üniversiteye girişte önlerinin kesildiğini ve başörtüsü yasağ?n?n uygulanmaya başland?ğ?n? kaydederek, “Peki 28 Şubat’?n aktörleri ne kazand?lar? Hiçbir şey. Aksine, 28 Şubat’ta ön s?ralarda ismi yer alanlar, sonras?nda ciddi itibar kay?plar?na uğrad?lar” dedi.

  “Demirel, uzun y?llar demokrat misyonun başbakan? olarak milletin önemli bir kesiminin gönlünde yeri vard?. Ne zaman ki başörtüsü yasağ?n? savunmaya başlad?, müthiş tepkilerin hedefi haline geldi” diyen Güleçyüz, o dönemde askerî kanad?n önde gelen isimleri olan Teoman Koman, Güven Erkaya gibi askerlerin de banka skandallar?yla gündeme geldiklerinin alt?n? çizdi.

  Yine ayn? dönemde Yeni Asya Gazetesi yazarlar?na açt?ğ? davalarla bilinen Nuh Mete Yüksel’in daha sonra ad?n?n bir porno skandal?na kar?şmas?yla DGM savc?l?ğ?ndan al?nd?ğ?n? ve tenzilen bir tayinle düz savc?l?ğa atand?ğ?n? dile getiren Güleçyüz, “Yap?lanlar bu dünyada da kalm?yor. ?lâhî adalet tecelli ediyor” dedi.

  Güleçyüz, ibret gözüyle bak?ld?ğ?nda insana çok dersler veren hadiseler yaşand?ğ?n? vurgulayarak, şöyle devam etti:

  “Ama biz bu kadar haks?zl?ğa, mağduriyete uğram?ş insanlar?z, haysiyetimizle, şerefimizle hak bildiğimiz dâvâda yolumuza devam ediyoruz. ?nşallah ahirette de bu yüzümüzün ak?yla haşrolmay? ve ona göre muamele görmeyi Cenâb-? Hak nasib eder”.

  Naciye KAYNAK / ?STANBUL

  28.02.2007
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 21:55 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Kaz?m GÜLEÇYÜZ
  28 Şubat bitti mi?
  28 Şubat mağdurlar? listesinin ön s?ralar?nda yer alan Hasan Celal Güzel, “28 Şubat evvelâ 1999 seçimlerinde tasfiye oldu. ?llegal bir c**ta örgütü olan BÇG ortadan kalkt?. 2002 seçimlerinden sonra 28 Şubat ekibi tamamen tasfiye edildi. Fakat BÇG’nin zihniyet olarak kal?nt?lar? devam etti” diyor (Star, 26.2.07).
  MGK eski Genel Sekreteri E. Org. Tuncer K?l?nç da 28 Şubat’?n hedefine ulaşamad?ğ?n? ifade ile, “Ayn? ideolojiden doğan bir parti bugün işbaş?nda” görüşünü seslendirirken, işin diğer bir boyutuna işaret ediyor (Star, 24.2.07).
  MGK Genel Sekreterliğinde y?llarca hukuk müşaviri olarak görev yapan Mustafa Ağaoğlu ise, K?l?nç’? tamamlayan sözler söylüyor. Şu anki durumun 28 Şubat öncesinden daha tehlikeli olduğunu, zira irtica ile suçlananlar?n hükümetten sonra Çankaya’y? da alma aşamas?na geldiklerini belirtiyor (Aktüel, 22-28.2.07).
  Her üç değerlendirmenin de ortak yan?, 28 Şubat’?n sona erdiği tesbitinde birleşmeleri. Ama gerekçeleri farkl?. Güzel, konuyu askerî cenah aç?s?ndan, K?l?nç ve Ağaoğlu siyasî boyutuyla yorumluyor, ama ayn? noktada buluşuyorlar.
  Ağaoğlu’nun buna eklediği birşey daha var. Ona göre, 2003’te MGK’da yap?lan değişiklikler sebebiyle, askerin art?k bu kurul yoluyla yeni bir 28 Şubat yapmas? imkâns?z hale geldi.
  Bu yüzden, ona göre, 2007 seçiminde halk?n iktidar? AKP’nin elinden almas?ndan başka bir çare yok. Bu olursa, “Çankaya’daki adamlar?yla mücadele edilebilir.” Peki, hem Çankaya, hem hükümet AKP’de olursa? Bu ihtimali üç nokta ile boş b?rakarak yorum yapmaktan kaç?yor “mason” dan?şman. Bu suskunluğun bir çaresizlik belirtisi mi, yoksa “başka planlar”?n işareti mi olduğu sualini muallakta b?rakarak.
  Bu sualin cevab? büyük ihtimalle birinci ş?k olmal?. Çünkü “başka planlar” derken ilk akla gelen şey, olsa olsa askerin bir defa daha doğrudan darbe yap?p yönetime el koymas? olabilir. Ama Türkiye’nin de, dünyan?n da geldiği yer, böyle bir ihtimalin varl?ğ?na, hattâ telâffuzuna dahi müsaade edecek gibi görünmüyor.
  Bu demek değil ki, AKP için meydan tamamen boşalacak. Tam tersine, özellikle kendi hatalar? ve iç çelişkileri, önümüzdeki süreçte bu partiyi daha fazla zorlar hale gelecek. Dört senedir sab?rla ertelenen talep ve beklentilerin karş?lanmas? tazyikleri artt?kça ve AKP’nin işi yine zamana yaymaya yönelik politikalar? devam ettikçe, y?pranma katsay?s? da büyüyecek.
  Ve sonuçta AKP, 28 Şubat’?n güdümlü ve kumandal? “silâhs?z kuvvetler harekât?” türünden bir zorlamayla değil, sivil toplumun gerçek iradesini yans?tan bir tepkiyle cezaland?r?lacak.
  Umal?m ki, AKP bugüne kadarki tavr?n? bundan sonra da sürdürmesi halinde karş?laşacağ? bu âk?beti şimdiden görüp kendisine çekidüzen versin; hiç değilse bu noktadan sonra cesur ve samimî ad?mlar atarak toplumu rahatlats?n.
  Elbette ki, bu ad?mlar öyle göz boyamadan öte gitmeyen, palyatif ve makyaj niteliğindeki şeyler olmamal?. Tam tersine, sorunlara temelden neşter vuran ve köklü çözümler getiren yap?sal reformlar olmal?. Ve anayasadan başlat?lmal?. Yarg? başta olmak üzere birçok yerde hâlâ süren 28 Şubat izlerini silmenin başka yolu yok...

  28.02.2007

  E-Posta: irtibat@yeniasya.com.tr

  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 21:55 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  28 Þubat konusunda çok gerçekçi bir değerlendirme Kazım Bey b u süreci Yeni Asya'da aynelyakin ve hakkalyakin yaşayanlardan.

 4. #4
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Yeni Asya, siyasi bir dava peşinde olmadığı ve siyasi bir beklenti içinde olmadığı halde, bazı siyasilerin hatalarından dolayı büyük bir husumeti üzerine çekmiş ve hiç bir taviz vermeden, lafı eğip bükmeden, tevil peşinde koşmadan hakkı pervasızca haykırmaya devam etmiştir.

 5. #5
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Bunun bedeli çok ağır olmuştur. Bir seferde 15 yazarına birden ceza verilerek, gazete tamamen susturulmak istenmişitr. Zaten maksadları buydu. Fakat bu kahraman insanlar Üstad'larından aldıkları derse harfiyyen uyarak kesinlikle boyun eğmemişlerdir. Kimlerin ve kimlerin boyun eğdiği bir ortamda bu kahramanlar, kapanma, hapis, para cezası her türlü bedeli ödeyerek, gelecek nesillerin bu tarafa yönelecek tükürüklerinden ehl-i imanı kurtarmak için büyük bir fedakarlık göstermişlerdir.

 6. #6
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Nur mesleğini dejenere etmemek, içini boşaltmamak, teşebbüh ile ehl-i dünyaya benzememek ve asla barışamayacak olan Cebrail(A.S.) ile şeytanı bir araya getirmek gayretlerine alet olmamak için, çok basiretli davranmak gerekiyordu. Bu gayretler dessasane yapılıyordu. Her türlü imkan ve vasıta bu iş için kullanılıyordu. Fakat Yeni Asya, imanından aldığı büyük bir güç ve ferasetle bu oyunları bozuyor ve nur meslek-i hakikisini muhafaza noktasında büyük bir vazife icra ediyordu.

 7. #7
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  Hakikat uğrunazarar görenlerin,sıkıntı çekenlerinahirette ecirleri büyük olacaktır inşallah..
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 8. #8
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Millî iradeyi yaşatmal?y?z


  CNN Türk'te hmet Hakan Coşkun’un sunduğu ve ‘Tarafs?z Bölge’ program?na kat?lan gazetemiz ?mtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular, milletin hür iradesinin Meclis çat?s? alt?nda tecellî etmesi gerektiğini ifade ederek, “Millî mutabakatla millî iradeyi yaşatmal?y?z. Birbirimize hoşgörüyle bakal?m. Farkl? düşüncelere sayg? göstermek zorunday?z. Eğer Türkiye hukuk devletiyse herşeyi hukuk çözsün, Meclis çözsün. Bu vatan hepimizin, her kurum görevini yaps?n” dedi.
  Gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, millî iradenin adil olarak hükmetmesini isteyerek, “Millî mutabakatla millî iradeyi yaşatmal?y?z. Eğer Türkiye hukuk devletiyse her şeyi hukuk çözsün, Meclis çözsün” dedi.
  CNN Türk’te Ahmet Hakan Coşkun’un haz?rlay?p sunduğu Tarafs?z Bölge’de 28 Şubat süreci tart?ş?ld?. Programa konuk olarak kat?lan gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, Yarg?tay eski başsavc?s? Vural Savaş, D?SK eski genel başkan? R?dvan Budak, başbakanl?k eski müsteşar? Yaşar Yaz?c?oğlu, Zaman Gazetesi Genel Yay?n Müdürü Ekrem Dumanl? ile Saadet Partisi Genel Başkan Yard?mc?lar?ndan Mukadder Başeğmez 28 Şubat’la ilgili sorulara cevap verdiler. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği programda
  “28 Şubat nedir?” sualine Dumanl?, “Ucube bir şeydir” derken Kutlular, “Darbedir” dedi. Başeğmez “sarhoşluk hali” derken, Budak, “Sivil toplum kuruluşlar?n?n demokrasiye sahip ç?kmas?” diyerek görüşlerini aktard?.

  SAVAŞ: BEN DARBEY? ENGELLED?M

  Programda ilk söz alan eski Yarg?tay Başsavc?s? Vural Savaş, 28 Şubat’? şöyle değerlendirdi:
  “?kinci Cumhuriyetçiler öyle bir hava oluşturdu ki, asker, medya ve savc?lar? yönlendirdiler. Eğer benim gibi bir başsavc? olmasayd? zinde güçler yönetime el koyacakt?. D?ş güçler darbe olmas?n? istiyordu. Derin güçler ABD’ye dayan?yordu. Darbeyi dönemin Cumhurbaşkan? Demirel, Karaday? ve ben engelledik.”
  28 Şubat’ta yap?lan?n darbe değil, “hukukun işletilmesi” olduğunu savunan Vural Savaş, “Ordunun büyük çoğunluğu darbe istemiyordu. Ama ne yaz?k ki, baz? kişiler, baz?lar?n? kullanarak düğmeye bast?” dedi.


  KUTLULAR: ?FTAR YEMEĞ? ABARTILDI

  D?SK eski Başkan? Budak, sivil toplum kuruluşlar?n?n 28 Şubat’ta demokrasiye sahip ç?kt?ğ?n? ifade ederken, o dönem başbakanl?k konutunda verilen iftar yemeğini eleştirdi. Söz alan gazetemiz imtiyaz sahibi Kutlular ise, “Ben iftar yemeğine davetliydim. Yaşad?ğ?m? söylüyorum. Bu olay abart?larak, büyütülerek verildi. Olay? anlatmak insanî bir vazifedir. Anlat?ld?ğ? gibi öyle çok sar?kl? insanlar veya tarikat liderleri yoktu. Sadece Mahmud Efendi vard?. Ben vard?m. Milletvekilleri, akademisyenler, Diyanet Reisi vard?. Bir de bu zat dinî kisvesiyle gelmiş. Ne olmuş yani? Öyle konuşmalar filan olduğu da yok. Başbakan teşekkür konuşmas? yapt?. Mahmud Efendi teberrüken konuştu ve oturdu. Beni de Hasan Hüseyin Ceylan çağ?rd?. Türkiye bir hukuk devletidir. Eğer bu suçsa, devletin yetkili organlar? harekete geçerdi” dedi.

  DUMANLI: ABD VE ?NG?LTERE’DE
  ?FTARLAR VER?L?YOR


  Zaman Gazetesi Genel Yay?n Müdürü Ekrem Dumanl?, başbakanl?k yetkisinin kendisinde olsayd?, böyle bir iftar vermeyeceğini ifade ederek, “Ama Amerika ve ?ngiltere’de böyle iftarlar verilmesinde bir sak?nca görülmüyor” diye konuştu.
  Dumanl?, 28 Şubat’?n psikolojik harp sembolleriyle yürütüldüğünü hat?rlatarak, “Dünyan?n birçok bölgesinde hiç bu kadar üniformas?z sivil toplum kuruluşu görmedim” dedi.
  “Rejimi değiştirecek” korkusunun yersiz olduğunu belirten Dumanl? şöyle devam etti:
  “Yüzde yirmilik siyasi iktidar, anayasay? değiştirmesi mümkün değilken, rejimi nas?l değiştirecek? Ben bir kriterden bahsediyorum. Aba alt?ndan sopa gösterildi. Korku havas? oluşturuldu. Libya gezisi çok yanl?ş. Kamu vicdan? bunu soracakt?r. Kamunun zekâs?na güvenmek lâz?m.”

  BAŞEĞMEZ: KUDÜS GECES?’NDE S?YAS? YOKTU

  Saadet Partisi Genel Başkan Yard?mc?s? Mukadder Başeğmez ise Kudüs gecesi organizasyonunda hiçbir siyasinin olmad?ğ?n? sadece Sincan Belediye Başkan?n?n saf saf oturduğunu ve tanklar?n yürüdüğünü söyledi. Başeğmez, bütün darbelerin Türk halk? taraf?ndan şiddetle k?nand?ğ?n? ve kamu vicdan?n?n son derece rahats?z olduğunu hat?rlatt?.

  YAZICIOĞLU: 28 ŞUBAT’I AMER?KA TEZGAHLADI

  Başbakanl?k eski müsteşarlar?ndan Yaşar Yaz?c?oğlu da 28 Şubat’? Amerika’n?n tezgâhlad?ğ?n? iddia ederken, “Aczmendiler, Ali Kalkanc?, Fadime Şahin olaylar? birden bire ortaya ç?kar?ld? ve çok ciddi provokasyonlar oldu” dedi.

  KUTLULAR: HER ŞEY? HUKUK ÇÖZSÜN

  Kutlular ise mürteci denilerek dindarlar?n karaland?ğ?n? belirterek şöyle devam etti: “Biz bin seneden beridir devletiz. Çok dinli, çok renkli, çok ?rkl?y?z. Biz bu medeniyetin devam?y?z. Tarikatlar bin seneden beri var. ‘?rtica geliyor’ diyorlar. Cumhurbaşkan? ‘irtica geliyor’ diyor, asker ‘geliyor’ diyor… Nedir irtica; geriye dönüş. Gelmiş mi peki? Mürteci diyerek dindarlar? karal?yorlar. Demirel ‘derin devlet ordudur’ dedi. Ben demokratlara oy verdim.. Ard?ndan Adalet Partisi’ne ve Doğru Yol Partisi’ne oy att?m. Hür irade Meclis çat?s? alt?nda tecelli etmeli. Askerî darbelere karş? ‘millî mutabakat’ zemini sağlanmal?. Din umumun mal?d?r. Siyasete alet edilmez. Ancak baz? yerlerde istismar edildi. Türkiye’de laiklik benim inanc?ma sayg? göstermiyor. Askerin tank yürütmemesi lâz?md?. ?rticaî korkulardan devlet ar?nmal?. Herkes fişlenmiş. Bat? Çal?şma Grubu herkesi fişlemiş. Bunu asker yap?yor. Dizginler hâlâ derin devletin elinde. Herkes görevini yaps?n. 70 senedir ne irtica geldi, ne de geriye gitti. Eğer böyle bir rahats?zl?k varsa, bunun karar?n? asker vermesin, millet versin. Milli irade hükmetsin, adil olarak… Millî mutabakatla millî iradeyi yaşatmal?y?z.. Birbirimize hoşgörüyle bakal?m. Farkl? düşüncelere sayg? göstermek zorunday?z. Eğer Türkiye hukuk devletiyse her şeyi hukuk çözsün, Meclis çözsün. Bu vatan hepimizin her kurum görevini yaps?n.”

  Davut ŞAH?N / ?STANBUL

  01.03.2007

  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 21:56 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hristiyanlik Orijinalligini Kaybetti, Incil Degistirildi, Ya Yahudiler?
  By aynurlu in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 26
  Son Mesaj: 10.03.09, 15:51
 2. Osman Yağmurdereli Hayatını Kaybetti
  By Medresetü'zZehra in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02.08.08, 09:38
 3. İsmail Cem Hayatını Kaybetti
  By ŞAHBABA in forum Gündem
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 04.02.07, 19:45
 4. 28 Şubat Hukuku
  By elff in forum İnanca ve Düşünceye Özgürlük Platformu
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 19.12.06, 03:47

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0