+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Tutsak Vekiller

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  TUTSAK VEK?LLER

  Filistin halk? aç?k hava hapishanesinde,vekilleri ise zindanda

  Ekonomik ve siyasi ambargolar ard?ndan Gazze ve Bat? Şeria'ya operasyon başlatan ?srail, çok say?da sivili öldürmüş, 27 milletvekili ile 8 bakan? da tutuklam?şt?r. Biri Meclis Başkan? olan milletvekilleri o tarihten bu yana, "güvenlik tehdidi" oluşturduklar? gerekçesiyle hapiste tutulmaktad?r. Daha önceki y?llardan tutuklu bulunan ve hapiste iken milletvekili seçilen 10 siyasetçi ile birlikte hapisteki toplam politikac? say?s? 40'? aşm?şt?r.

  Böylece Filistin parlamentosunun üçte biri ile bakanlar kurulunun dörtte biri ?srail hapishanelerine at?larak meclisin ve hükümetin çal?şmas? engellenmiştir.

  Halen toplam 9.400 Filistinli siyasi mahkumun bulunduğu ?srail'de, vekillerin tutuklanmas? üzerinden bir y?la yak?n bir süre geçti. Buna rağmen, ne dünya kamuoyunda, ne diğer ülkelerdeki meslektaşlar? nezdinde ve BM'de en ufak bir k?p?rdanma işareti görülmemektedir.

  Dünya görüşleri ne olursa olsun söz konusu siyasetçileri, sonuçta Filistin halk? seçmiştir. Milletin vekillerine yap?lan muamele doğrudan doğruya bu halka yap?lm?ş bir hakarettir. Filistin halk?n?n seçimine sayg? gösterilerek milletvekili ve bakanlar?n serbest kalmas? için duyarl?l?k zaman? çoktan gelmiştir. Hiçbir ülke parlamentosu ve hiçbir milletin temsilcileri bu ölçüde aşağ?lanmam?şt?r. Filistin halk? bunu hak etmiyor.

  Bizler, Türkiye'deki sivil toplum örgütleri olarak, Ortadoğu'da bar?ş?n yolunun Filistin'den geçtiğini bir kez daha an?msat?rken, halk?n meşru temsilcilerinin serbest b?rak?lmas? çağr?m?z? yineliyoruz.

  Bu vesileyle Filistin halk? temsilcilerine destek amac?yla geniş kat?l?ml? bir platform kurduğumuzu kamuoyuna duyururken, tüm duyarl? siyasileri, sivil toplum örgütlerini ve toplum temsilcilerini Filistinli vekillerin serbest kalmas? için desteğe davet ediyoruz.
  Atacağ?n?z imzalarla vekillere destek olun!
  http://www.tutsakvekiller.com/imzala/
  ?HH ?NSAN? YARDIM VAKFI
  Adres: Büyük Karaman Cad. Taylasan Sok. No: 3 Fatih/ ?STANBUL
  Tel: 0212 631 21 21
  Web: www.ihh.org.tr
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 20:01 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  5051. imza Başbakan'?n....şu anda 5064 imza var.
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 20:02 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 3. #3
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Tutsak vekiller serbest b?rak?ls?n

  Zindandaki milletvekillerinden üçünün, ?HH davetiyle Türkiye’ye gelen eşleri Yeni Asya’y? ziyaret etti.

  2007-03-15
  11:25

  Bu feryad? duyun

  Zindandaki milletvekillerinden üçünün, ?HH davetiyle Türkiye’ye gelen eşleri Yeni Asya’y? ziyaret etti. Hamas kanad?ndan Dr. Aziz Salim El Duveyk’in eşi Nahira Duveyk, Nas?r Abdulcevad’?n eşi Ayşe Abdulcevad, oğlu Usayd ve Filistin Halk Cephesinden Ahmet Saadet’in eşi Ebla Saadet, Türk medyas?ndan ve halk?ndan, seslerinin dünyaya duyurulmas?na yard?mc? olmalar?n? istediler. Vekil eşleri “Mekke anlaşmas? son umudumuzdu, ancak ABD bu anlaşmay? da tan?mad?” dediler.
  Gazetemizi ziyaret eden ?srail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli milletvekilleri eşleri, “Vekiller evlerinden kaç?r?larak gözalt?na al?nd?. Bütün yap?lanlar uluslar aras? hukuka ayk?r?. Nerede insan haklar??” diye sordu.
  ?srail hapishanelerinde tutuklu bulunan Hamas üyesi Filistinli milletvekillerinden Dr. Aziz Salim El Duveyk’in eşi Nahira Duveyk, Nas?r Abdulcevat’?n eşi Ayşe Abdulcevat, oğlu Usayd ve Filistin Halk Cephesi’nden Ahmet Saadet’in eşi Ebla Saadet, Filistin’deki durumlar? aktarmak üzere ?HH ?nsani Yard?m Vakf?’n?n davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. ?stanbul ve Ankara’da bir dizi ziyarette bulunacak heyet, dün gazetemizi de ziyaret ederek, durumlar? hakk?nda bilgi verdi.
  Şu anda 42 Filistinli milletvekilinin cezaevinde olduğunu hat?rlatan Filistinli han?mlar, 13 bin Filistinlinin de yine ?srail cezaevlerinde ‘esir’ tutulduğunu söyledi. Milletvekillerinin tutukluluk hallerinin her alt? ayda kanunsuz bir şekilde uzat?ld?ğ?n? aktaran Nahira Duveyk, “Bu vekiller, ‘kaç?r?larak’ gözalt?na al?nd?. Bütün yap?lanlar uluslar aras? hukuka ayk?r?. Nerede insan haklar??” dedi.

  “ÇOCUKLARIMIZA HAYAT HAKKI TANIMIYORLAR”

  Filistin Halk Cephesi’nden Ahmet Saadet’in eşi Ebla Saadet de, “Tabii ki ?srail’in Filistin’e el koymas? hukukun sonu demektir. ?srail, Filistin halk?n?n evlerine bask?n yaparak giriyor, Filistin halk?n? tutukluyor. âlemlerin gözü önünde” dedi. ?srail’in güvenlik gerekçesiyle bunlar? yapt?ğ?n? söyleyen Saadet, “Güvenliği için her yere el koyuyor. Niçin bunun cezas?n? Filistin halk? ödüyor? Filistin kurulduğunda ?srail devleti neredeydi? Tüm âlemden Yahudileri toplad?lar Filistin’in baş?na. Âlem nerede? Bizim hakk?m?z da var. Bizim çocuklar?m?za hayat hakk? tan?m?yorlar” sözleriyle mağduriyetlerini aktard? ve dünyan?n buna sessiz kal?ş?na sitem etti.

  “SES?M?Z? DUYURUN”

  “Türk medyas?ndan, halk?ndan isteğimiz, sesimizi dünyaya duyurmas?. ?srail medyas? Filistin konusuna el koydu, kapatt?. Ve dünya insanlar? Filistin halk?n? vahşi olarak düşünüyor” diyen Saadet, ?srail tanklar?n?n bir evi y?kt?ğ?nda o evdeki ailenin çölün ortas?nda kal?ş?n?n medya taraf?ndan duyurulmad?ğ?n? ifade etti. “Mekke’deki Hamas-El Fetih görüşmeleri son umudumuzdu. Hamas tüm kitleleri içine topluyordu” diyen Saadet, Amerika’n?n bu anlaşmay? dikkate almad?ğ?n? da kaydetti.

  “ACABA DEMOKRAS? o­nLARA GÖRE NE?”

  Hapisteki Filistin milletvekillerinden Dr. Nas?r Abdulcevat’?n oğlu Usayd Seyyid Nas?r da, “Babam ilk tutukland?ğ?nda ben çok küçüktüm. o­n iki sene hapishanede kald? babam. O ç?kt?ğ?nda ben 13 yaş?nda olmuştum. Art?k birlikte olacağ?z diye çok sevinmiştim. Bir buçuk sene d?şar?da kald? babam. O s?rada seçimler oldu ve babam da seçimleri kazand?. Sonra Yahudiler geldi, babam? ald? götürdü” sözleriyle yaşad?klar?n? özetledi.
  Babas?n?n sekiz ayd?r hapishanede olduğunu ifade eden Usayd, “Garibime gidiyor. Babam? niçin al?p götürdüler? Suçu neydi? Bu sorular hep kafamda. Oysa babama yönelik hiçbir töhmet yok. Acaba demokrasi bunlar?n düşüncesine göre ne demek?” diye sordu.

  “DERT, TABAĞINA KONUP ÖNÜNE GET?R?L?YOR”

  Usayd, ?srail’in demokrasiyi kullan?p babas?n? ve diğer Filistinli babalar? tutuklad?ğ?n? belirterek, “Babas? hapiste olan bir çocuk olarak okulda tabii ki başar?m?z düşük oluyor. Bayram da görmüyoruz hiç” dedi.
  “Biz bu hayata al?şt?k asl?nda. Dert, tabağ?na konup önüne getiriliyor. o­nu yemeyecek misin?” sözleriyle içindeki burukluğu aktaran Usayd, büyüyünce yüksek mevkilere gelip ülkesine hizmet etmek istediğini ifade etti.

  “ÇOCUKLARIMIZ YARI YET?M BÜYÜYOR”

  Ebla Saadet de, “Bizim çocuklar?m?z hiç normal hayat yaşamad?lar. Yar? yetim büyütüyor anneler. Bazen eşleri hapse girenleri, ‘En az?ndan hayatta. Şehit olmad?. Dönme umudu var’ diye teselli ediyoruz. Filistin’in özgür bir ülke oluşunu hayal ediyoruz ama şu an ?srail şehirlerin aras?n? demir parmakl?klarla örmüş durumda. Bir şehirden diğerine gidemiyoruz” diye konuştu.

  “SEK?Z YILDIR KUDÜS’Ü GÖRMED?K”

  Nas?r Abdulcevat’?n eşi Ayşe Abdulcevat, Ramallah’ta yaşad?ğ?n? ve yedi sekiz senedir Kudüs’ü göremediğini, geçtiğimiz Ramazan ay?nda iki saat görme imkân? olduğunu belirtirken, Hamas kanad?ndan Dr. Aziz Salim El Duveyk’in eşi Nahira Duveyk de, “Kudüs’ü geçen sene görebildim ama bu sene göremedim. ?srail şehrin etraf?ndaki gücünü öyle artt?rm?ş ki kesinlikle yaklaş?lm?yor” dedi.

  Naciye KAYNAK - Umut YAVUZ
  Yeni Asya
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 20:02 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0