+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: 28 Şubat : O Günü Unutmayalım!

 1. #1
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart 28 Şubat : O Günü Unutmayalım!

  [QUOTE
  Alıntı sozler Nickli Üyeden Alıntı
  28 Şubat mazoşistleri  Arif ÇEV?KEL  Ekranda gördüğüm bir yeniyetme, bir bayan yazar? karş?s?na alm?ş. Kitab?n?n serüvenini anlatan bayan yazar, “O arada 28 Şubat oldu” gibi bir şey söyledi. Yeniyetme, “Çok şükür” demez mi? Ald? beni bir merak. “Bu kendini kirleten zorbaya âş?k olan aptal k?z sendromuna tutulan da kim?” dedim. ?slâmc? (!) imiş. Hay eksik olsun. Bu türünü de gördük.  Z?rva tevil götürmez. Tevillerin tumturakl? olmas? ve bu alanda yap?lacak laf cambazl?klar? kiri özemekten başka bir işe yaramaz.

  28 Şubat’?n cavcavl? günleriydi. Hafta geçmiyor ki; bir mezar ev daha ortaya ç?kar?lmas?n, bir ?slâmi vak?f daha bas?lmas?n, bir kaset daha piyasaya sürülmesin. Petrol ve vergi kaç?ran patronun tüm gazeteleri ve orada besledikleri, Müslümanlar?n üzerine sonsuz bir şehvetle sald?r?yorlar. Kartelin amiral gemisi “Topyekûn Savaş” manşeti atacak kadar kendinden geçmiş.

  Memleketi işgale yeltenen illegal bir oluşum, kaz?kl? voyvoda rolüne soyunmuş. ?çişleri bakan?na bile “Gelirsem o kad?n? yağl? kaz?ğa oturturum” gibi hangi terbiyenin ürünü olduğu malum laflar edebiliyor. Bir başkas?, bir Müslüman ülkenin yöneticisine bas?n toplant?s?nda küfrediyor. Hatta h?z?n? yenemeyip memleketin başbakan?na “Başbakan olmazsa ne olursa olsun” türünden laflarla efeleniyor.

  BÇG adl? illegal oluşum, “Allah” diyeni fişliyor. Zaman?n kudretli generali, önüne konulan listeler hakk?nda yalan yanl?ş suç duyurular?nda bulunuyor. Memleket ömrü hayat?nda “And?ç” diye bir belge türüne kavuşuyor ve gazeteciler and?çlan?yor. Bu and?ç sonunda petrol işlerinde vergi kaç?ran patronun Başyazar? “Alçaklar? Tan?yal?m” başl?kl? yaz?lar yaz?yor. Bu tür “Psikolojik Harp” taktikleri sonucunda ?nsan Haklar? Örgütü lideri güpegündüz infaz ediliyor. Gazeteciler işlerinden oluyor.

  Her Ramazan’?m?z zehir ediliyor. Kalkanc?-Fadime hikâyelerinin tekmili birden sahneleniyor. Sonradan öğreniyoruz ki; “Sisi” lakapl? Travestiler Kraliçesi’nin başrolünü oynad?ğ? bir tezgâh kurulmuş, ?slâm’? ve dindar insanlar? karalama ihalesini üstlenmiş. Tam bu s?ralarda “Şeriat m?-Laiklik mi?” adl? bir hakaretname ç?k?yor orta yere. Baştan sona hakaretlerle dolu. Bu kitapç?ğ?n üzerinde ülkenin güvenliğinin kendisine emanet edildiği kurumun ad? yaz?yor. Bir hafta sonra zoraki ve yar?m ağ?z bir yalanlama geliyor, ama herkes birilerinin içindekini öğrenmiş oluyor.

  ?slâmi cemaatler ve onlara bağl? müesseseler topun ağz?na konuluyor. Malum medyan?n ne kadar barutu varsa hepsini bu uğurda seferber ediyor. O kadar ki, maruf ve meşhur bir cemaat liderine televizyonda mahut 28 Şubat kararlar? için “?çtihatt?r, isabet etmedilerse bile bir sevap al?rlar” dedirtiliyor.

  ?şte tam o s?rada Malatyal? olduğunu iyi hat?rlad?ğ?m birileri ziyarete geldi. Çenesi laf yapan muhatab?m sürekli “Kur’an”dan söz ediyor. Söz 28 Şubat kararlar?na gelince, hayat?m?n sürprizini işte o anda yaş?yorum. 28 Şubat’?n ad? en çok dile düşen generalini anarak, “O gerçek bir ?slâm dostudur” diyor, “Tarikatlar?n ve cemaatlerin hakk?ndan gelecek, ?slâm’a en büyük hizmeti o yapacak” diyor. Ve daha başka şeyler de diyor.

  Fakat gerisini duymuyorum. Çünkü Muhammed Ali’nin ünlü kroşelerinden birini yemiş gibi sersemliyorum. Rengim at?yor, çenem düşüyor ve bir anda kendimi “hayret makam?n?n” dibinde buluyorum.

  Ya, böyle! Gerekçeleri ve mensubiyetleri farkl? olabilir. Fakat girişte anlatt?ğ?m yeniyetme ile bu son anlatt?ğ?m eski yetme ?slâmc? (!) ayn? gözede buluşuyorlar. “Allah ak?l fikir versin” demekten başka elden ne gelir?

  Evet, 28 Şubat, mütedeyyin insanlar için bir fitne eleği olmuştur. Bu fitneden çok az insan yara almadan ç?km?şt?r. Günün iktidar?n? oluşturanlar, izini asla tamamen silemeyecekleri bir yara alm?şlard?r.

  80’lerde Müslüman gençliğe rehberlik etme iddias?ndaki baz?lar? itirafç?l?ğa soyunacak kadar düşmüşlerdir. Baz?lar? içinden ç?kt?klar? camiaya ihanet etmiştir. Baz?lar? tezgâhlar?n? kapat?p s?v?şm?ş, daha başka baz?lar? ise “dünyevileşme” liman?na dümen k?rm?şt?r.

  Kamp değiştirenleri mi arars?n, tezgâh?nda “?slâmi Hareket” satarken birden onu b?rak?p “Türklük” satmaya başlayanlar? m? arars?n, günün anlam ve önemine uygun bir imaj edinmek maksad?yla sakal?n? b?y?ğ?n? kestirmek için s?raya gireni mi arars?n, f?rsat bu f?rsat deyip eski hesaplar? ve kirli çamaş?rlar? kar?şt?ran “tezek böceği” tiplileri mi arars?n…

  Daha ileri gidenler oldu. ?şyerinin duvarlar?ndaki hat levhalar?n? “çağdaş” portrelerle takas etmeler, ilk iş olarak girişe frapan giyimli bir sekreter oturtanlar, işyerinin imaj?n? değiştirmek için ad?n? bile değiştirenler, dahas? başörtülü eşini boşay?p 28 Şubat’?n model olarak sunduğu aç?k bir eş edinenler…

  Allah, bütün bunlar olurken de Alîm ve Basîr idi. O, her şeyi görüyor ve biliyor. Boşuna demiyor, “?şte bu dönemler; biz onu insanlar aras?nda döndürür dururuz” diye. Döndürüyor o dönemleri. Dönenleri, baş? dönüp yere y?k?lanlar?, yola yatanlar?, yolu satanlar?, yolda yürümeyi b?rak?p nutuk atanlar?, gelen geçene çelme atanlar?, onu beceremezse laf atanlar? da biliyor.

  Hepimiz yapt?klar?m?z?n rehiniyiz. Hepimiz; ama hepimiz…


  ][/quote]


  Alıntı sozler Nickli Üyeden Alıntı
  Faruk ÇAKIR

  10 y?l süren yanl?ş

  Türkiye, farkl? şekillerde isimlendirilmiş olsa da ‘darbe’ olduğu konusunda ihtilâf olmayan bir “28 Şubat süreci” yaşad?. 28 Şubat 1997 günkü MGK’da al?nan ve kamuoyuna aç?klanan kararlar?n tesirleri bugün de devam ediyor. Üzerinden 10 y?l geçen bu ‘süreç’in Türkiye’ye nelere mal olduğunun çok iyi bir muhasebesinin yap?lmas? gerekiyor.

  10. y?l?na yaklaşt?ğ?m?z “28 Şubat süreci”nin mağdurlar? aras?nda toplumun pek çok kesimine mensup kişi ve kuruluş vard?r. Ancak en başta, başörtüsü takt?klar? için mağdur edilenleri saymak lâz?m. Başka sebeplerle mağdur edilenlerin mağduriyeti k?smen sona ermiş olsa da, başörtüsü takt?klar? için mağdur edilenlerin çilesi sona ermemiştir.

  ?nsanoğlu, ‘unutma hastal?ğ?’yla hastal?kl? olduğu için, yaşad?ğ?m?z hadiseleri kolay unutabiliyoruz. Bu sebeple, 10. y?l?nda 28 Şubat’?n ciddî bir muhasebesini yap?p ‘ders’ler ve ‘ibret’ler ç?karmak gerekiyor. Ç?kar?lmas? gereken ‘ders’lerden biri de, millete rağmen bir işin yap?lamayacağ? dersi olmal?d?r. Tabiî bu ders de en çok siyasetçiler ve Türkiye’yi ‘idare edenler’e lâz?m.

  28 Şubat sürecinin en önemli özelliği, baştan sona kadar ‘millete rağmen’ yap?lm?ş bir hareket olmas?d?r. Önceki ‘darbe’ler gibi bu ‘postmodern darbe’ de güya millet menfaati için; ancak gerçekte milletin rağm?na yap?lm?şt?r. Zaten ihtilâlciler her defas?nda “ülkeyi uçurumdan kurtarmak için” ihtilâl yapt?klar?n? söylemişler, ancak hakikat tam tersi olmuştur.

  Biraz daha geriye giderek 12 Eylül 1980’deki ihtilâle bakt?ğ?m?zda da ihtilâlcilerin benzer bahaneyi ileri sürdüklerini görebiliriz. ?htilâli yapanlar kendilerini savunurken; “Ülkede kan gövdeyi götürüyordu, millet kurtar?c? ar?yordu” derler. Ülkede kan?n ‘gövde’yi götürdüğü vak?a olarak doğru idi, ancak bunun sorumluluğu kimin s?rt?nda idi? ?htilâle maruz kalm?ş siyasetçilerin sorduğu, “11 Eylül’de akan kan, 12 Eylül’de nas?l durdu” sorusunun cevab? aradan çeyrek as?r geçtiği halde verilememiştir.

  Dolay?s? ile 28 Şubat sürecinde de siyasete müdahale edenlerin ileri sürdükleri ‘gerekçe’ler tamamen temelsiz bahanelerden ibarettir. Hele, ‘Millet bizi istiyordu, bekliyordu’ şeklindeki bahaneye gülmek bile mümkün değil! Nas?l oluyor da ‘milletin beklediği’ anlay?ş, siyaset meydan?nda destek bulam?yor? ?htilâle imza atanlar?n kendileri siyaset meydan?na ç?kamasalar da, onlar?n ‘destekçileri’ her zaman halk?n karş?s?na ç?k?yorlar. Ç?k?yorlar ve her defas?nda sand?kta boğulup ‘ceza’land?r?l?yorlar. Bu hal ve bu gidiş, ‘Millet bizi bekliyordu’ diyenleri yalanlam?ş olmuyor mu?

  ‘Postmodern darbe’nin aktörleri aras?nda say?lan bir emekli komutan, 28 Şubat’? savunurken ‘geçmiş’i de övmüş: “1946 y?l?na kadar tek partili bir sistem içerisinde devlet yönetildi. Çok güzel kalk?nma, değişimler oldu.” (Star, 24 Şubat 2007)

  Bu yaklaş?m ‘millete rağmen anlay?ş’a delil olmaz m?? “Çok güzel” denilen ‘tek parti’ devrini millet eline imkân geçtiği ilk seçimde öyle bir tasfiye etti ki, bir daha helâl reylerle o parti iktidar yüzü görmedi. Muhtemelen bundan sonra da görmeyecek. Peki, milletin iktidar? teslim etmediği bir parti, ‘çok güzel işler’ yapm?ş olabilir mi?

  Etkileri hâlâ devam eden bu yanl?ş anlay?ş ve ad?mlardan bari 10. y?lda dönülsün...


  Postmodern darbe olarak tarihteki yerini alan 28 Şubat sürecinin "militarist müsteşar?" olarak bilinen ?çişleri Müsteşar? Teoman Ünüsan, 10 y?l aradan sonra tarihî bir itirafta bulundu.

  Askerin ?çişleri Bakan? Meral Akşener'e yönelik iğrenç "kaz?k" mesaj?n? sivillere ileten isim olan Ünüsan, meşhur 28 Şubat MGK kararlar?n?n ard?ndan ülkede estirilen “irtica” rüzgâr?n? valilere sorduklar?n?, istisnas?z tamam?ndan “Ne irticas?” cevab? ald?klar?n? söyledi.

  O dönemde Hürriyet, Milliyet, Sabah gibi gazeteler; söz konusu toplant?y? "Valilere irtica brifingi", "Valiler kararl?: ?rticaya geçit yok" gibi başl?klarla duyurmuştu. Teoman Ünüsan, şunlar? söyledi: “MGK kararlar?n?n ard?ndan ‘irtica’ söylentileri gündeme iyice oturdu. Sürekli irtica ile mücadeleden bahsediliyordu. 14 Nisan'da valileri irtica gündemi ile toplad?k. Toplant?da MGK kararlar? ele al?nd?. Valilere ‘Ne diyorsunuz, en iyi siz bilirsiniz; irtica var m?, irtica m? geliyor?’ diye sorduk. ?stisnas?z hepsi, ‘Ne irticas?’ cevab?n? verdiler ve ‘Nerden ç?kart?yorlar bunu? ?rtica mirtica yok bu ülkede’ dediler. Refahyol, vali atamad? ki; bunu söyleyenler, önceki dönemlerde göreve getirilmiş valilerdi.
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 22:03 ) değiştirilmiştir.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 2. #2
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  ?rtica tehlikesi nas?l yarat?ld??

  Emre Aköz /Sabah

  Doğaya ilişkin inançlarla, topluma ilişkin inançlar aras?nda ciddi bir fark var.
  Doğaya ilişkin bir inanç an?nda karş?l?ğ?n? bulur. Mesela bir apartman?n tepesine ç?k?p " Ben buradan paraşüt filan kullanmadan atlar?m, sonra da bir kuş gibi yere konar?m " derseniz... Ve atlarsan?z... Doğan?n fizik yasalar? üç beş saniye içinde sizi cezaland?r?r. Hem de öyle bir cezaland?r?r ki hayatta kal?rsan?z ne ala!
  Topluma ilişkin inançlar ise böyle değildir. Ne kadar uyduruk, saçma, geçersiz, gerçek d?ş? olurlarsa olsunlar bunlar varl?ğ?n? sürdürür... Hatta dahas? da var: O inanc?n kendisi bir varl?k, bir güç haline gelerek gerçeği değiştirir.
  Doğaya uymayan inanç karş?l?ğ?n? an?nda görür... Toplumsal gerçekliğe uymayan inanc?n ac?s? ise y?llar sonra ç?kar.
  Yukar?da anlatmaya çal?şt?ğ?m mekanizman?n örneklerini sürekli olarak yaş?yoruz.
  Mesela yar?n 28 Şubat . Baz?lar?n?n ' postmodern darbe' ad?n? verdiği sürecin 10'uncu y?ldönümü. Darbe ad?n? 1997 y?l?n?n 28 Şubat günü yap?lan gergin Milli Güvenlik Kurulu toplant?s?ndan al?yor.
  O tarihlerde Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin kurduğu koalisyon hükümeti vard?. Başbakan Necmettin Erbakan, yard?mc?s? da Tansu Çiller'di.
  Öncülüğünü Genelkurmay'?n yapt?ğ? birtak?m etkili gruplar bu hükümeti devirmeye ve Erbakan'? siyasetten tasfiye etmeye karar verdi.
  Yanlar?na medyay?, yarg?y? ve üniversiteyi de alarak müthiş bir propaganda yürüttüler. Bu propagandada psikolojik harp teknikleri de kullan?ld?.
  Temel mesele, daha doğrusu öne sürülen gerekçe irtica idi. Hükümet irticay? beslediği ve büyüttüğü için gitmeliydi.
  Peki gerçekten böyle bir tehlike var m?yd?? Bak?n dönemin ?çişleri Bakanl?ğ? Müsteşar? Teoman Ünüsan aradan 10 y?l geçtikten sonra ne diyor:
  "MGK kararlar?n?n ard?ndan irtica söylentileri gündeme iyice oturdu. Sürekli irtica ile mücadeleden bahsediliyordu. 14 Nisan'da valileri irtica gündemi ile toplad?k. Valilere ' Ne diyorsunuz, en iyi siz bilirsiniz; irtica var m?, irtica m? geliyor' diye sorduk. ?stisnas?z hepsi, ' Ne irticas?' cevab?n? verdiler ve ' Nereden ç?kart?yorlar bunu? ?rtica mirtica yok bu ülkede' dediler...
  Refahyol hükümeti, vali atamad? ki; bunu söyleyenler, önceki dönemlerde göreve getirilmiş valilerdi."
  Sonra ne mi oldu?
  Bütün büyük gazeteler ve TV'ler, bu toplant?y? ' Valilere irtica brifingi', ' Valilerden irticaya geçit yok' gibi haber başl?klar?yla topluma duyurdu.
  ?şte irtica böyle var edildi!
  Hani " Bir şeyi 40 kere söylersen olur " diye bir söz vard?r. Burada anlat?lmak istenen bir iddian?n, ne kadar dayanaks?z, yalan, uydurma olursa olsun, yay?lmas? sayesinde bir toplumsal gerçeklik haline dönüşmesidir.
  Aynen bunun gibi, irtica da sistemli bir biçimde işlenerek (40 kere söylenerek) inanç haline getirildi. Böylece Refahyol hükümetine karş? düzenlenen darbe meşrulaşt?r?lm?ş oldu.
  ?rtica tehlikesine inanman?n, s?radan vatandaşa ' görünürde' bir maliyeti yoktu. O sadece inanmakla kalm?şt?, olan başta Erbakan olarak baz? siyasetçilere olmuştu.
  Halbuki işin içinde başka gerçekler de vard?: Mesela örtülü darbeye destek verdikleri için denetlenmeyen ç?kar gruplar? bankalar? hortumlad? . Yapay ya da hormonlu hükümetlerle ekonomi yönetilemedi.
  Ve irtica tehlikesine inanarak hukuk d?ş? müdahaleleri mazur görmenin maliyeti ancak dört y?l sonra ortaya ç?kt?: 2001'de ekonomik kriz patlad?. Yere çak?ld?k. Emeklerimiz, birikimlerimiz buharlaşt? gitti.
  Halk? da böyle şeylere inan?yor diye fazla suçlamamak gerek. Bütün dünya Irak'ta kitle imha silahlar? olduğu yalan?na inanmad? m??

  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 22:03 ) değiştirilmiştir.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Önemlidir İstiğfarı Tevbe Unutmayalım
  By vertyucek in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.12.12, 00:26
 2. Önemlidir İstiğfarı Tevbe Unutmayalım
  By vertyucek in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.12.12, 23:50
 3. Şehitlerimizi Unutmayalım. Bir Fatiha Okuyalım.
  By PirMuhammed in forum Gündem
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 06.10.08, 17:07
 4. Peygamber Efendimizle Bayramlaşmayı Unutmayalım..
  By intifada in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 20.12.07, 18:50
 5. Dua Etmeyi Unutmayalım..
  By mesel61 in forum Dualar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.09.07, 23:39

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0