+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Hocalı Katliamını Duydunuz mu?

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  ERMEN?LER?N HOCALI KATL?AMI

  (GENOCIDE OF KHODJALY BY ARMENIANS )





  26 Şubat, 1992 y?l?nda gerçekleşen Hocal? katliam?n?n y?ldönümü...



  7 bin kişinin yaşad?ğ? Hocal?’dan geriye ne kald? derseniz; sokaklar ve dereler dolusu cesetler çoktan toprak olmuştur, yak?lan yüzlerce insan?n külü göklere savrularak çoktan semaya kar?şm?şt?r.





  Katliam?n her türüne karş?y?z. Kim taraf?ndan işleniyorsa işlensin karş?y?z. Her kim ki mağdursa; kim olduğuna bakmadan elbette o mazlumun taraf?nday?z.


  Ermeni lider Robert Koçaryan, Fransa’daki temaslar?nda, "Kutsal Ermenistan" adl? sergiyi gezerken, Türkiye’nin Ermenilerden özür dilemesi gerektiğine dair vurguyu s?k s?k yineledi. Gezinin hemen ard?ndaki 26 Şubat ve Hocal? katliam?ndan ise bir tek sat?r yok…


  Ermenistan, devlet olarak varoluşunu, "soyk?r?m" tezine kilitlenmiş bir şekilde söylemeye devam ettirdiği sürece, bir kin galerisi olmaktan öteye de geçemeyecek…



  Varoluş tezinin tek ve biricik orijini olan "soyk?r?m" meselesi, diğer ülkeler taraf?ndan siyasi bir manevra olarak kullan?lmaya devam edecek… Sözgelimi Fransa için Ermenistan, bu aşamada sadece bir şantaj kart?…


  Hal böyle olunca Türkiye siyasi söylemi de benzer bir kilitlenmişliği yaş?yor. Karş?l?kl? arşivler üzerinden tarihi bir hesaplaşma.



  Aç?k yüreklilikle söylemek gerekirse, Ermeniler bu hesaplaşmada Türkiye’nin önünde koşuyorlar, zira; uzun upuzun süren devletsizlik ve dünyan?n dört bir yan?na dağ?lm?ş diaspora ve mağduriyet anlat?lar? üzerinden beslenen bellek, bugün karş?m?za "soyk?r?m"dan başka sözü kalmam?ş bir toplumu getiriyor…


  Tehcirin ne kadar feci bir kopart?l?ş olduğunu bizzat yaşam?ş, Balkan tehciri bir ailenin üçüncü kuşak evlad?y?m… Hat?ralar, masallar, soluk bir fotoğraf veya üzerinde çeşitli ülkelerin damgas? olan y?rt?k pasaportlar, hatta bir şark?, veya bir ninninin dahi nas?l bayraklaşabileceğini, başkalar? için çok önemsiz görünen bu ufak duraklar?n, bir kar?nca yuvas? gibi hepimizi içine çağ?r?p, her birimizi nas?l da tek tek yakalay?p "biz" edebileceğini çok iyi biliyorum…



  Tehcir duygusu zannedildiği gibi salt dünde kalm?şl?k değildir. Anadan oğula aktar?ld?ğ?ndan, içten ve ipince hatta k?r?lgan ipliklerle sarmaland?ğ? için, giderek adeta genetik bir reflekse dönüşür…
  Genetik refleks; doğal ve insanidir elbette…


  Ama tehlikeli yollara da dayan?r ucu: Irkç?l?ğ?n dar ve kan kokulu dehlizlerine hapsedebilir insan? mesela… Geçmişin ac? hat?ras?, geleceğin kin ve intikam?na dönüşebilir.



  Nitekim, tüm dünyan?n yaka silktiği bir ?srail, 2. Dünya Savaş?’nda yaşanm?ş feci Yahudi katliam?n?n, neredeyse tüm dünyadan öç alan bir şimdiki zaman?na tekabül ediyor…


  Bu tehlikeli geçitte; bize kan davas? ve ?rkç?l?ğ?n kötü ve insanl?k d?ş? bir eylem olduğunu söyleyen iki temel duruş var: Din ve Ahlak…



  Fakat katliam ve tehcir mağdurlar?, yaşad?klar? infiali, dinin bir parças? haline de getirebiliyor.



  Nitekim ?srail’in Talmud yorumlar?nda Yahudiler d?ş?ndaki toplumlar?n sürülmesi veya öldürülmesi övgüye değer faziletli bir pozisyon olarak içtihad buluyor günümüzde…



  Dinin daralt?lm?ş ve sapt?r?lm?ş bir yorumu!


  Vahiy; hakikat anlam?nda "nesnel gerçeğe" tekabül eden tanr?sal bir kavram. Onu eğip büken ve işimize geldiği gibi, arzu ve nefretlerimize hizmet edecek şekilde tahrif edenlerse bizleriz…



  Öyleyse, erdem sahibi inananlardan bir grup, insanl?ğ? hakka ve adalete ve çağ?rmaya ?srarla devam etmelidir, edecektir...


  "Ermeni" meselesinde de her iki taraf için ihtiyac?m?z olan şey, ahlak, adalet ve ferasettir.


  Fakat ne yaz?k ki gününü kurtarmaya yönelik, popüler olma sevdas? içindeki pek çok politikac?, ayd?n ve yazar için "Ermeni" meselesi, rant getiren, oy, para ve şöhret sağlayan bir tramblen şekline gelmiştir…


  Bu bağlamda 1992 y?l?nda vukubulmuş Hocal? katliam?ndan ve ac? hat?ras?ndan söz etmek, elbette kolay değildir, zira rant karş?l?ğ? yoktur Azerilerin...



  Jean Ive Yunet adl? Frans?z gazetecinin anlatt?klar? ya da Daud Kheyrian’?n "for the sake of cross" adl? kitab?nda yazd?klar?n?n ne kadar önemi var?


  "Ölü vücutlar? yakmak ile görevli olan ve 'gaflan' denilen grup, 2 Mart günü Hocal?’n?n bir kilometre bat?s?nda Azeri Türklerinden oluşan 100 cesedi toplad? ve yakt?. Son kamyonda baş?ndan ve ellerinden yaralanm?ş 10 yaş?nda bir k?z gördüm. K?z?n yüzü mosmordu. Fakat açl?ğa, soğuğa ve yaralar?na rağmen hâlâ yaş?yordu. Zorlukla nefes al?yordu. Küçük k?z?n gözlerindeki ölüm korkusunu unutam?yorum. Aniden Tigranyan isimli bir asker k?z? tuttu ve cesetlerin üzerine att?. Sonra cesetleri yakt?lar. Bana sanki yanmakta olan cesetlerin aras?ndan bir ağlama, ç?ğl?k duydum gibi geldi. Tüm bu olanlara daha fazla dayanamad?m. Geri döndüm."


  Bu sat?rlar 1992’yi anlat?yor. Art?k Hocal? diye bir yer yok haritalarda. Bu katliama karş? ç?kmak için, "Ben de Azeriyim" demenize de gerek yok. ?nsan olman?z yeter! Ayd?nlar?m?z?n kaç?rd?ğ? küçük nüans işte bu: Hepimiz ?nsan?z...



  *******************************************


  Katliam Hakk?nda Bilgi





  26 şubat 1992 Karabağ / Hocal?



  Resmi veriler



  613 kişinin katli

  83 çocuk

  106 kad?n

  487 yaral?

  1275 rehin

  130 k?smen öksüz

  26 tamamen öksüz






  26 Şubat günü Türk dünyas? ve Azerbaycan için en ac?l? günlerden biri olman?n yan?s?ra ayn? zamanda insanl?k tarihi için de kelimenin tam anlam?yla siyah bir sayfad?r. Bundan 12 y?l önce, yani 26 Şubat 1992'de

  Azerbaycan'?n Hocal? kentinde sivil halka kars? Ermeniler tam anlam?yla bir katliam yapm?şlard?r.

  Bugün sözde soyk?r?m iddialar?yla Türkiye'yi suçlayan Ermenistan'?n Devlet Başkan? Robert Koçaryan'?n direktifleri doğrultusunda Ermeniler Azerbaycan'?n Karabağ bölgesinde 7 bin kişilik nüfusa sahip ve coğrafi konumu itibariyle bölge için stratejik önemi olan Hocal? kentini ele geçirmek için 25 Şubat gecesi katliam gayesiyle harekete geçmiştir.

  Hocal?'n?n işgali sonucu sivil, eli silahs?z, Azerbaycan Türkleri çocuk, kad?n, ihtiyar ve genç ayr?m? yap?lmadan Ermeniler taraf?ndan katledilmiştir.

  Resmi verilere göre, o gece 613 kişi hunharca katledilmiş; bunlardan 83 çocuk, 106 bayan ac?mas?z yöntemlerle işkence yap?larak öldürülmüştür.

  Ayr?ca, 487 kişi ağ?r yaralanm?ş ve 1275 kişi ise rehin al?nm?ş, geri kalan nüfus da bin bir zorlukla caninin kurtarm?şt?r. 26 çocuk tamamen ve 130 çocuk ise k?smen oksuz kalm?şt?r.

  Ermeniler şehitleri özel ac?mas?zl?kla, gözlerini oyularak, kafataslar?n?n derisini soyarak ve vücutlar?n?n farkl? organlar?n? keserek öldürmüştür.

  Küçücük çocuklar?n gözleri oyulmuş, hamile kad?nlar?n kar?nlar? y?rt?lm?ş ve insanlar?m?z diri diri toprağa gömülmüştür. Hatta şehitlerin bir çoğunun cesetleri yak?lm?şt?r.







  Alıntı BERXUDANZLN Nickli Üyeden Alıntı
  abi ufak k?zn resmini silseniz ya insann içi parçalan?yor ama yine de nazar? buland?rmamak laz?m.ALLAH KAHHARDIR CEBBARDIR.ZAL?M?N ONUN EL?NDEN ÇEKECEĞ? VAR CEHENNEM?M XALK OLMASI NE KADAR BÜYÜK B?R N?MET NE BÜYÜK bir hikmet FESUBHANALLAH vallahi şimdi binler SONSUZ hamd VE sena olsun ki cehennemi yaratan ALLAHA ...
  En alttaki resmi sildim.F?rat Cahit abi...
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 21:51 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Dost Halidov - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  4

  Standart

  yahu katliam demeyin şuna soykırımdır o yaptıkları etnik temizliktir ikisinin arasında çok fark var
  [i]<font color=RED><center>Dini ve imanı hakkında sonum ne olur diye söğüt yaprağı gibi titremeyenin sonu tehlikededir

  Bir konu hakkında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma!</center></font>
  [/

 3. #3
  Dost Halidov - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  4

  Standart

  Alıntı sozler Nickli Üyeden Alıntı

  Etnik temizlik ya da soyk?r?m ayn? zamanda bir katliamd?r.
  Burda gözden kaçmamas? gereken konu Milletimizin bu olaya gereken hassasiyeti göstermesi, tepkisini ortaya koymas?, t?pk? as?ls?z iddialarla sözde ermeni soyk?r?m?n? ERMEN?LER?N VE BU MESELEDEN NEMALANANLARIN bütün dünyaya duyurduklar? gibi M&#220;SL&#220;MAN ve T&#220;RK kamuoyunun da bu meseleyi herkese duyurmas? B?R SORUN haline getirmesidir.
  Ne yaz?k ki, ben dahi bu köşe yazar?ndan öğrendim meseleyi ve başka yazarlar?n çizerlerin bas?n?n da konuya eğildiğini görmedim. Eminim birçok kişinin de haberi bile yoktur.



  evet hassasiyet konusunda hakl?s?n lakin ben etnik temizlik ile katliam aras?ndaki fark? bir örnek'le belirtim ;
  Görmüşüzdür mutlaka cinnet geçiren baba evde terör estirdi ve katliam yapt? , sokakta katliam yapt? vs.
  Katliam terörün en çirkin yüzüdür. Terör başl?ğ?nda bahsettiğim gibi binlerce maskesi vard?r. Tarihler boyunca gelmiş geçmiş, bir şeyler ad?na, yap?lan bir sürü katliam vard?r.
  Etnik temizlik ise bir
  M?LLET? yok etme girişimidir ....
  Şimdi diceksiniz bu kadar küçük ayr?nt?lara tak?lma Halidov diye . Görüldüğü kadar küçük değil aras?nda dağlar var
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 21:53 ) değiştirilmiştir.
  [i]<font color=RED><center>Dini ve imanı hakkında sonum ne olur diye söğüt yaprağı gibi titremeyenin sonu tehlikededir

  Bir konu hakkında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma!</center></font>
  [/

 4. #4
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  ?nsanlar insanl?ktan bu derece mi uzaklaşabilir? Bu kadar canavarlaşabilir demek insan..

  Esfeli safilin dediğimiz bunlar olsa gerek..

  Allah rahmet eylesin şehitlerimize.
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 21:53 ) değiştirilmiştir.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. “Ruh İsrafı”nı Hiç Duydunuz mu?
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 25.12.13, 09:47
 2. Böyle Evlilik Duydunuz mu?
  By aktarcı in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 35
  Son Mesaj: 22.11.08, 07:19
 3. Bu Hadisi Duydunuz mu?
  By pembe in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 10.02.08, 20:45
 4. Böyle Bir Evlenme Hikayesi Duydunuz mu?
  By Memati in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 07.04.07, 23:15
 5. Hiç Bu Kadar Thank You Diyen Duydunuz mu?:)
  By smartplayit in forum Mizah
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 06.10.06, 12:03

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0