+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 18

Konu: Yeni Asya Yazıişleri Müdürü'ne 301'den Beraat?

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Yeni Asya Yaz?işleri Müdürü'ne 301'den beraatYeni Asya Gazetesi Sorumlu Yaz? ?şleri Müdürü Faruk Çak?r, ''devletin askeri organlar?n? bas?n yoluyla aşağ?lama'' suçlamas?ndan beraat etti.
  Çak?r, ''adil yarg?lamay? etkilemeye teşebbüs'' gerekçesiyle 3 bin 600 YTL adli para cezas?na çarpt?r?ld?. Bağc?lar 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz san?k Faruk Çak?r kat?ld?.
  Duruşmada esas hakk?ndaki görüşünü aç?klayan cumhuriyet savc?s?, Çak?r'?n ''devletin askeri organlar?n? bas?n yoluyla aşağ?lama'' suçundan beraatini, ''adil yarg?lamay? etkilemeye teşebbüs'' suçundan ise cezaland?r?lmas?n? istedi.
  Savunmas? sorulan Faruk Çak?r ise, ''Yarg?lamay? etkileme niyetim kesinlikle olmam?şt?r. Beraatimi talep ederim'' dedi. Çak?r'?n avukatlar? da müvekkillerinin beraatini istedi. Karar?n? aç?klayan hakim, ''devletin askeri organlar?n? bas?n yoluyla aşağ?lama'' suçunun unsurlar? oluşmad?ğ?ndan, Çak?r'?n bu suçtan beraatine hükmetti. Hakim, ''adil yarg?lamay? etkilemeye teşebbüs'' suçundan ise Faruk Çak?r'?, 5187 Say?l? Bas?n Kanunu'nun 11. maddesi yollamas?yla 5237 say?l? TCK'n?n 288/1. maddesi uyar?nca önce 6 ay hapis cezas?na çarpt?rd?.
  Bu ceza, Çak?r'?n kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yarg?lama sürecinde gösterdiği pişmanl?ğa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre, 5237 say?l? TCK'n?n 50/1-a ve 52/2. maddeleri uyar?nca 3 bin 600 YTL adli para cezas?na çevrildi.
  301. MADDEY? ?HLALDEN YARGINIYORDU
  Bağc?lar Cumhuriyet Başsavc?l?ğ?nca haz?rlanan iddianamede, Yeni Asya Gazetesi'nin 23 May?s 2006 tarihli say?s?nda yer alan ''Oyun geri tepti'' başl?kl? haberde, Dan?ştaya yap?lan sald?r?n?n ard?ndan şüpheli olarak yakalanan Alpaslan Arslan'?n arkas?nda ''K?z?lelmac?'' bir örgüt olduğu, emekli baz? Türk Silahl? Kuvvetleri mensubu kişilerin azmettirici konumunda bulunduklar?, yard?m ve yatakl?k yapt?klar? suçlamalar?na yer verildiği anlat?l?yordu. Haberde, ''adil yarg?lamay? etkilemeye teşebbüs'' ve ''devletin askeri organlar?n? bas?n yoluyla aşağ?lama'' suçlar?n?n işlendiği ifade edilen iddianamede, gazetenin Sorumlu Yaz? ?şleri Müdürü Faruk Çak?r'?n, TCK'n?n 288. ve 301. maddeleri uyar?nca 1 ile 6 y?l aras?nda hapis cezas?na çarpt?r?lmas? isteniyordu.

  Haber 7
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 21:25 ) değiştirilmiştir.
  GÖNÜL SARAYLARINDA SEVGİ HÜKÜMDAR OLSUN.
  ADALET ORDA VEZİR, HİKMET İSE YAR OLSUN

  AKM

 2. #2
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Acaba 301. maddenin kald?r?lmas?n?n tart?ş?ld?ğ? bir ortamda bu maddeye istinaden ceza vermenin ay?p olacağ?n? düşünüp, as?l gaye olma ihtimali büyük olan, bahanelerle Yeni Asya Camias?'n?n gözü korkutulmaya m? çal?ş?l?yor? Malum maddi imkanlar aç?s?ndan camiam?z için 3-5 bin liralar bile çok parad?r.
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 21:26 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Önce alt? ay hapis...


  Dan?ştay sald?r?s? sonras?nda gazetemizin 23 May?s 2006 tarihli say?s?nda yay?nlanan “Oyun geri tepti” manşetiyle ilgili olarak TCK’n?n “devletin askerî organlar?n? aşağ?lama” suçunu düzenleyen 301 ve “âdil yarg?lamay? etkilemeye teşebbüs” suçunu tanzim eden 288. maddelerinden yarg?lanan Yaz?işleri Müdürümüz Faruk Çak?r hakk?ndaki dâvâ sonuçland?. Bağc?lar 2. Asliye Ceza Mahkemesi Çak?r’?n 301’den beraatine, 288’den alt? ay hapse mahkûmiyetine karar verdi.
  Gazetemiz Yaz? ?şleri Müdürü Faruk Çak?r ‘’devletin askeri organlar?n? bas?n yoluyla aşağ?lama’’ suçlamas?ndan beraat etti. Çak?r, ‘’adil yarg?lamay? etkilemeye teşebbüs’’ gerekçesiyle 3 bin 600 YTL adli para cezas?na çarpt?r?ld?.
  Yaz? ?şleri Müdürümüz Faruk Çak?r hakk?nda Dan?ştay’a yap?lan sald?r? sonras?nda yay?nlanan “Oyun geri tepti” başl?kl? haber sebebiyle TCK’n?n 301. ve 288. maddelerini ihlal iddias?yla aç?lan dava, dün karara bağland?. Bağc?lar Adliyesi 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmas?nda iddia makam?, haberde TSK ile bağlant?s? kesilmiş şah?slardan bahsedildiği, subay ve astsubay tabiri ile genel bir ifade ile TSK’y? ifade edecek şekilde kullan?lmad?ğ?ndan suçun unsurlar? oluşmad?ğ? kanaatinde bulunarak 301’den beraat talep etti. Dava konusunu haberde, K?z?lelmac? bir örgüt olduğu, Dan?ştay sald?r?s?n?n bu çerçevede tezgahland?ğ? ifadeleri geçtiğini ve olay tarihinde halen soruşturmas? devam eden yarg?lama ile alakal? mütalaada bulunmak suretiyle Çak?r’?n müsnet suçu işlediği görüşünü aktaran iddia makam?, Çak?r’?n 5187 say?l? Bas?n Kanununun 11 maddesi delaletiyle TCK n?n 288 maddesi gereğince cezaland?r?lmas?n? talep etti.
  Söz konusu madde ile adil yarg?lamay? etkilemeye teşebbüs suçundan mahkumiyeti istenen Çak?r’?n avukatlar?ndan Turgut ?nal ise, ne müvekkilin kas?t itibariyle, ne de dava konusu yaz?n?n tümünde bu suçun oluşmad?ğ?n? ifade etti. “Yarg? büyük bir camiad?r ve etkilemek bu kadar basit değildir. ?ki sat?rl?k yaz?yla etkilenmez. Bu tür yaz?lar sebebi ile gazeteciler hakk?nda s?k s?k dava aç?lmas? ve mahkumiyet karar? verilmesi halinde gazeteciler rahat görev yapamazlar” diyen ?nal, bu tür davalar bas?n hürriyetine hizmet etmiş olmayacağ?n? vurgulad?.
  Avukat Kadir Akbaş da esas hakk?nda savunmas?nda, dava konusu haberde, Ankara Cumhuriyet Başsavc?l?ğ?’nca yürütülen ve yay?n yasağ? konulmayan soruşturmada soruşturma ile ilgili olarak gözalt?na al?nan kişilerin geçmişleri, siyasi kimlikleri, görevleri ve ilişkileri hakk?nda aç?klamalar yap?ld?ğ?n? ifade etti. Haberde aktar?lanlar?n halk? bilgilendirme kapsam?nda olduğunu söyleyen Akbaş, “Dan?ştay’a yap?lan sald?r?da tetiği çektiği belirlenen Alparslan Aslan’?n bir k?sm? gözalt?na al?nan ve tutuklanan K?z?lelma koalisyonu olarak nitelendirilen kişilerle irtibatl? olduğu sonucuna ulaş?lm?şt?r. Göz alt?lardan sonra böyle bir kanaat doğmuştur ve yaz?da bu belirtilmiştir” dedi.
  Faruk Çak?r da, “Yarg?lamay? etkileme niyetim kesinlikle olmam?şt?r, beraatimi talep ederim” dedi.
  Mahkemede, Çak?r’?n 301’den beraatine karar verilirken TCK’n?n 288/1 maddesi uyar?nca ise 6 ay hapis cezas? ile cezaland?r?lmas?na hükmedildi. Sözkonusu ceza da san?ğ?n kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu ve suçun işlenmesindek? özelliklere göre k?sa süreli özgürlüğü bağlay?c? cezan?n 5237 say?l? TCK n?n 5071-a ve 52/2 maddeleri uyar?nca günlüğü takdiren 20 YTL den 3.600 YTL adli para cezas?na çevrildi. Mahkemede ayr?ca, yedi gün içinde verilecek dilekçe ile Yarg?tay’da temyiz yolu aç?k b?rak?ld?.

  ?NAL: YARGIYI ETK?LEMEK
  BU KADAR BAS?T DEĞ?L


  Duruşma sonras?nda Faruk Çak?r, avukatlar? Turgut ?nal ile Kadir Akbaş bas?n aç?klamas? yapt?.
  Avukat ?nal, “Müvekkilim yarg?y? yönlendirmekten dolay? mahkum edilmiş bulunmaktad?r. Yarg?y? etkisi alt?nda b?rakmak bu kadar basit bir olay değildir. ?ki üç sat?rla yarg?y? etkiledi demek doğru değildir” dedi. ?nal, böyle kanunlarla bas?n?n yazmamaya, konuşmamaya mahkum edilmiş olacağ?n? söyledi.

  AKBAŞ: TEMY?ZE G?DECEĞ?Z

  Akbaş ise 288. maddenin, Türk halk?n?n bilgi edinme hakk? ile bas?n?n haber verme özgürlüğü önünde ciddi bir engel olduğunu belirterek, kararla ilgili temyize gideceklerini, iç hukukun tükenmesi durumunda da A?HM’e konuyu taş?yacaklar?n? söyledi. Akbaş, “Dileriz ki Yarg?tay hukuka ayk?r? bulduğumuz bu karar? bozar” dedi.


  ÇAKIR: 301 VE BENZERLER?
  MAYIN TARLASI G?B?


  “301’den beraat ettik, sevindik, 288’den mahkum olduk” diyen Faruk Çak?r da, 301-288 ve benzeri maddelerin may?n tarlas? gibi bas?n özgürlüğünün önünde durduğunu söyledi. Çak?r, bunlar?n tart?ş?larak değiştirilmesi gerektiğini vurgulad?.


  SDP, ÇAKIR’A DESTEK ?Ç?N MAHKEMEDEYD?

  Sosyalist Demokrasi Partisi Genel Başkan? Filiz Koçali, Genel Başkan Yard?mc?s? Atilla Kaya, Veysi Sar?sözen ve MYK üyesi Oğuz Ender, ?stanbul ?l Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Y?ld?z’dan oluşan SDP Heyeti, Faruk Çak?r’la dayan?şmak üzere Bağc?lar Adliyesi’ndeydi. Mahkeme ç?k?ş?nda konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan SDP Genel Başkan? Koçali, “301’den mağdur olanlar?n şöyle bir benzerliği var, Türkiye’deki demokratikleşmenin önündeki engellerle mücadele edenler bu insanlar.” dedi.

  Doğan: 288 yeniden düzenlenmeli

  Demokrat Hukukçular Derneği Başkan? Av. Halil Doğan da Türk Ceza Kanunun 301. maddesi yan?nda 288. maddesi de özgürlükler aç?s?ndan k?s?tlay?c? ve kötüye kullan?lacak maddelerinden biri olduğnu söyledi. “Yarg? bağ?ms?z ve tarafs?z olmal?d?r. Etki alt?nda kalmamal?d?r” diyen Doğan, ancak sadece olaylar? yazan bir haberle hiçbir hâkimin etkilenmeyeceğini belirtti. Doğan, eğer bu madde kat? olarak yorumlan?rsa hiçbir adli vakan?n haberleştirme imkân?n?n kalmayacağ?n? ifade ederek şunlar? kaydetti: “Bu madde ya kald?r?lmal? ya da tekrar düzenlenmelidir. Yarg?n?n etkilenme unsuru yeterince düzenlenmemesi halinde her haber suç unsuru olabilir. Yaz?l? sözlü tüm medya günlerce yaz?p konuştuktan sonra medyadan birine veya birkaç?na dâvâ açmak da adalet değildir. Bas?n özgürlüğü önündeki engeller kald?r?lmal?d?r. Adaletin etkilenmesi endişesiyle bas?n özgürlüğü k?s?tlanmamal?d?r. Haberin, yaz?n?n hâkimi etkileyecek unsurlar? taş?y?p taş?mad?ğ?na bak?lmaks?z?n sadece olayla ilgili yaz? yaz?lm?ş olmas?n? suç saymak adaletle ve özgürlükle bağdaşmaz. Sadece vakayla ilgili haberin yap?lm?ş olmas?n? suç saymak habercilik aç?s?ndan önemli bir k?s?tlamad?r. Kanaatimizce 301. madde yeniden ele al?nacağ? zaman 288. madde ve diğer özgürlüğü s?n?rlay?c? maddeler de tekrar ele al?nmal? ve düzeltilmelidir.”

  Naciye KAYNAK / ?STANBUL

  14.02.2007

  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 21:27 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Harika bir karikatür. Yedekte bekletilen ve çok sevilen daha ne kadar 301 var. Hele 301 bir kaldırılsın. Diğerleri hemen devreye girer. Allah bunların şerrinden tüm insanlığı muhafaza etsin.

 6. #6
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Mühim olan kanun maddesi değil, zihniyet... Ve onu uygulayanlar?n niyeti...


  Malum, Napolyon'a atfedilen şöyle bir söz var: "Bana tevili mümkün olmayan bir söz söyleyin, onunla sizi idam edeyim."


  Bunlarda bu niyet olduktan sonra Yeni Asya'y? idam edecek daha çok "tevili mümkün olmayan söz" bulurlar.


  Allah bunlar?n şerrinden bizleri muhafaza eylesin! Amin!
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 21:27 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 7. #7
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Şimdi de 288  “(Yarg?tay Başkan? Osman Arslan) ‘Avrupa’da olup da Türkiye’de olmayan bir özgürlük söyleyebilir misiniz?’ diye sormuş.

  “Ama ayn? beyanat?nda, bu sualdeki mant?ğ? çürüten bir uyar?da bulunmuş:
  ‘Gazetecilerden (TCK) 288’e çarpan çok olur. Savc?lar art?k bu maddeyi uygulayacak...’ (Sabah, 15.2.06)
  “Sözü edilen TCK 288. madde, ‘âdil yarg?lamay? etkilemeye teşebbüs’ü alt? aydan üç y?la kadar hapisle cezaland?r?yor; suç bas?n yoluyla işlendiği takdirde cezay? yar? oran?nda artt?r?yor.
  “Şimdi Yarg?tay Başkan?na biz soral?m:
  “288’de Avrupa’n?n en çok üzerinde durduğu, hattâ Rasmussen gibilerince ‘dine hakaret’i dahi kapsad?ğ? iddia edilen ifade ve bas?n özgürlüğünü bu derece k?s?tlayan bir düzenleme öngörülüyor; bunun AB’de bir örneği var m??
  “Yeni TCK’n?n yürürlüğe girme sürecinde en çok itiraz edilen maddelerden biri buydu.
  “Ama tepki ve eleştiriler dikkate al?nmad?; kanunla birlikte bu madde de yürürlüğe girdi.
  “Ve uygulama da başlad?.
  “Ermeni konferans?na mahkemenin verdiği durdurma karar?n? eleştirdikleri için geçtiğimiz günlerde hakim önüne ç?kan beş gazetecinin dâvâs? ‘yarg?y? etkileme’ suçlamas?yla bu maddeden aç?ld?.
  “Şimdi de Yarg?tay Başkan? bu uygulaman?n münhas?ran gazetecilere yönelik olarak yayg?nlaşacağ?n? ‘müjdeliyor:’”
  ***
  Yukar?da okuduğunuz bu sat?rlar, geçen sene bugünlerde bu köşede yay?nlanan bir yaz?m?zdan al?nd? (Yeni Asya, 17.2.06).
  Aradan birkaç ay geçti. May?s’ta mâlûm ve menfur Dan?ştay sald?r?s? gerçekleşti. Sald?r? sonras?nda medyada birçok yay?n yap?ld?. Sald?rgan?n kimliiği ve bağlant?lar? hakk?nda değişik değerlendirmeler yay?nland?.
  Ve bu çerçevede Yeni Asya da, medyadaki bu yay?nlardan hareketle, gelişmeleri “Oyun geri tepti” manşetiyle yorumlad?.
  “Ülkeyi yeniden laik-antilaik çat?şmas?na sürüklemek için tezgâhlanan Dan?ştay sald?r?s?n?n alt?ndan AB ve demokratikleşme karş?t? K?z?lelmac? örgütler ç?kt?” spotuyla verilen bu haberde, san?klar?n K?z?lelma koalisyonuna dahil örgütlerle irtibatl? olduklar?n?n ortaya ç?kt?ğ? belirtilirken, olayda ad? geçenler içinde baz? eski subaylarla emekli generallerin bulunduğuna dikkat çekiliyordu.
  Ve Faruk Çak?r hakk?ndaki 301 ve 288 dâvâs?, işte bu yay?ndan dolay? aç?ld?.
  Yeni Asya bunlar? kendiliğinden uydurmuş değildi. Yaz?lanlar?n tamam?, medyada ç?kan haberlere dayan?yordu. Dolay?s?yla, ortada iddia edildiği gibi bir suç varsa, medyan?n tümü bu suçu işlemişti ve ayn? maddeden hepsinin mahkûm olmas? gerekirdi...
  Bu konuda söylenecek çok şey var, ama yarg? süreci devam ettiği ve “âdil yarg?lamay? etkilemeye teşebbüs”le suçlanma riski halen de geçerli olduğu için, şu aşamada susmak ve yutkunmak mecburiyetindeyiz. Bulunduğumuz merhalede, temyiz aşamas?nda adaletin yerini bulmas?n? temennî etmekten başka birşey elimizden gelmiyor...

  14.02.2007 Kaz?m Güleçyüz Yeni Asya

  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 21:28 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 8. #8
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Çak?r’la dayan?şma
  Bugün (dün) SDP Genel Başkan? Filiz Koçali ve SDP Genel Başkan Yard?mc?s? Atilla Kaya ile birlikte, Bağc?lar Adliyesi’ndeydik. Yeni Asya Gazetesi Yaz? ?şleri Müdürü Faruk Çak?r 301. maddeden ve bir de yarg?y? etki alt?nda b?rakmaya ilişkin bir maddeden yarg?lanacakt?.
  Yarg?land?.
  301. maddeden beraat etti. Bu beraat karar?, Hrant Dink’in öldürülmesine karş? ortaya ç?kan büyük ve ortak vicdan hareketinin, tam da Faruk Ç?nar’?n suçland?ğ? maddeyi çiğneyerek, tüm yarg? organ?na yapt?ğ? olumlu, insani ve demokratik “etkinin” ilk sonuçlar?ndan birisidir. 301. madde, halk?n “Anayasa Mahkemesinde” iptal edilmiştir.
  Ama Faruk Çak?r bu “etkide” bulunma nedeniyle 6 ay hapis cezas?na mahkum edildi.
  Yaz? ?şleri Müdürü, gazete haberinde, Dan?ştay cinayetini işleyen katilin arkas?nda “K?z?lelma koalisyonunun bulunduğunu” belirten yorum nedeniyle hüküm giydi.
  Kimdir Faruk Çak?r? O “bizden” değil. Laik formalizmin “d?şlad?ğ?” biri. Bediüzzaman’?n tilmizi. Şimdi Hrant Dink’in son yolculuğunda ortaya ç?kan büyük ve ortak vicdan hareketinin gereklerinden biri, Çak?r’la dayan?şmad?r.
  Yaln?z vicdani bir tutum da değil. Ortada büyük bir demokrasi sorunu var. Bu bir. Ortada büyük bir diyalog sorunu var. Bu da iki.
  Demokrasi sorunu aç?k: Anti-demokratik yasalar “K?z?lelmac?lar?” koruyor, K?z?lelmac?lara karş? her kim varsa, onlar? da hedef tahtas?na oturtuyor. ?şte hükme konu olan haberde katilin arkas?nda K?z?lelma Koalisyonu var demenin sonuçlar? ortada.
  Yaz? ?şleri Müdürü Çak?r, adaleti etki alt?nda nas?l b?rak?yor? Katl zanl?s?n?n suçlu ya da suçsuz olduğun? söyleyerek mi? Hay?r! Adaletin zanl? olarak ele geçirdiği kişiye isnat edilen suçun arkas?ndaki gerçeği araşt?r?yor. Araşt?rd?ktan sonra da bu gerçek, “K?z?lelma Koalisyonunu” işaret ediyor diyerek sonuca var?yor. Ne cinayet aklanm?ş oluyor, ne de yarg? katil yerine bir başka hedefe yönlendiriliyor. Bir cinayetin arkas?nda örneğin “internet kafelerin” olduğunu söylemek ne ise, ya da bir cinayetin arkas?ndaki “sosyolojik” etkenleri s?ralamak ne anlama geliyorsa, Dan?ştay cinayetinin arkas?nda K?z?lelma koalisyonunun var olduğunu söylemek de ayn? anlama geliyor. Bu mahkeme karar?yla birlikte, şu anda Hrant Dink cinayetinin arkas?nda “derin devlet var” diyen tüm medya mensuplar? ve “hay?r derin devlet değil, derin Türkiye var” diyen bütün Yaz? işleri müdürleri, “o da değil, derin sosyolojik faktörler” var diye döktüren bütün köşe yazarlar? alt?şar ay mahkum olmaya adayd?r.
  Demokrasi ve bas?n özgürlüğü bahsi bu.
  Diyalog sorunu ise şu: ?çinde bulunduğumuz farkl? dinlerin ve mezheplerin bir arada yaşad?ğ? ummanda değil, Kemalizmin havuzunda yetiştirilmiş “kültür solculuğu” dönemi kapan?yor. Ummana aç?lma çağ? başl?yor. Tek elden ç?kma, eni boyu, kilosu birbirinin t?pk?s? havuz ürünlerinin yerine, umman?n bin bir varl?ğ? ile bir arada, diyalog içinde yaşamak, materyalistle idealist aras?nda, her ikisini de kendisini yenilemeye götürecek süreci başlatmak önümüzde duruyor. (...)
  ?şte, askeri vesayet rejimine ve Kürt sorununda çözümsüzlüğe son vermek isteyenler kim olursa olsun, ister solcu olsun, ister liberal, ister Müslüman olsun, ister laik, ister Türk olsun, Kürt olsun, Ermeni olsun, kim olursa olsun, tümünü tehdit eden mekanizma da, yasalar da, uygulamalar da ayn?…Bunlara karş? birleşmek, büyük diyalog yolunda az?msanmayacak bir ad?m olacakt?r. Veysi Sar?sözen Gündem, 14.2.2007
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 21:29 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 9. #9
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Önce 301 şimdi de 288.. Madde farketmiyor iş zihniyette bitiyor..

  Maddeleri "lastiğe"çeviren mantalitenin değişmesi laz?m...
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 21:30 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 10. #10
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  ağabeyler faruk çakır denilen abe tutuklandı mı şimdi????

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Neden Yeni Asya?
  By nurlu dağ in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 163
  Son Mesaj: 02.03.09, 11:17
 2. Yeni Asya mektebi
  By Bîçare S.V. in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 22.12.08, 13:48
 3. Yeni Asya Toolbar
  By muhibbülkurra in forum Program İndirme
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 07.11.08, 16:52
 4. Yeni Asya İnternational
  By Cennetâsâ in forum Tavsiye Edilen Siteler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 14.10.08, 17:37
 5. Dedem, Yeni Asya ve 38. yıl
  By aşur in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 26.02.07, 21:48

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0