+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Hak Şerleri Hayreyler

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart Hak Şerleri Hayreyler

  Dün ajanslara, bu hükmü teyid eden bir haber daha düştü.
  Haberde şöyle deniliyordu:
  “Danimarka'da Kur'ân-? Kerim en çok sat?lan 10 kitap aras?nda yer al?yor. Alman Focus dergisinin haberinde, Danimarka'daki bir gazetenin ?slâm dünyas?n? rahats?z eden karikatürleri yay?mlad?ktan bir y?l sonra Danimarkal? bir filolog taraf?ndan tercüme edilen Kur'ân-? Kerim'in en çok sat?lan 10 kitap aras?nda yer ald?ğ? belirtildi.” (aa)
  ?brahim Hakk? Hazretlerinin o meşhur vecizesini hat?rlamamak mümkün değil:
  “Hak şerleri hayreyler / Zannetme ki gayreyler / Ârif ân? seyreyler / Mevlâ görelim neyler / Neylerse güzel eyler”
  Bediüzzaman da, bu sözlerin tekmili mânâs?nda devam?nda şöyle diyordu: “Pencerelerden seyret, içlerine girme.”
  Evet, baz? hadiseler vard?r ki, zahiren çirkin ve kötü gibi gözükür ama neticeleri itibariyle nice hay?rlar doğurur. Hadiselerin içinde boğulmaktansa, bazen olaylar?n gidişât?n? d?şar?dan seyretmek, hüküm vermek aç?s?ndan daha sağl?kl? olur.
  Asl?nda kâinatta ve dünyada, güzellik ve hay?r hâkimdir, as?ld?r. Bir tak?m çirkinlik ve kötülükler zahirîdir, yani görünüştedir; onlar?n da bir güzellik taraf? vard?r. "Allah herşeyi en güzel şekilde yaratt?" (Secde Sûresi: 7) âyeti bunu ders verir.
  Bediüzzaman Hazretleri bu âyeti şöyle tefsir eder: “Herşeyde, hattâ en çirkin görünen şeylerde, hakiki bir hüsün (güzellik) ciheti vard?r. Evet, kâinattaki herşey, her hâdise, ya bizzat güzeldir, ona hüsn-ü bizzat denilir; veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona hüsn-ü bilgayr denilir.”
  Demek ki herşeyde bir güzellik ciheti var. Bu âyet, ayn? zamanda insana ‘güzel görmek’ gerektiği dersini de verir. ?nsan bunu bir 'meleke' (al?şkanl?k), hatta belki de bir ‘karakter’ haline getirmelidir.
  Çünkü insan?n bir zaaf? da, olaylar? gördüğü şekliyle değerlendirip, hükmünü ona göre vermektir. Halbuki görünen çoğu kere, sadece, aysbergin su üzerinde kalan küçük k?sm?d?r. Geride okunmas? gereken koskoca bir hakikat gizlidir. ?şte o da mütefekkir nazarlar?n, mütevekkil kalplerin işidir.
  Evet, ‘karikatür hadisesi’ de pek çok hay?rlar doğurdu ve doğurmaya da devam edecek ümidindeyiz. Tarih, Müslümanlar?n zahiren aleyhine görünen, fakat sonradan lehlerine dönen hadiselerle doludur. Bu da öyle olacakt?r inşallah.
  Yaz?m?m?z?, Bediüzzaman'?n şu “Kur’ân müjdesiyle” bitirelim: “Elbette nev-i beşer bütün bütün akl?n? kaybetmezse, maddî veya mânevî bir k?yâmet başlar?na kopmazsa, ?sveç, Norveç, Finlandiya ve ?ngiltere'nin Kur'ân'? kabul etmeye çal?şan meşhur hatipleri ve Amerika'n?n Din-i Hakk? arayan ehemmiyetli cemiyeti gibi, rûy-i zeminin geniş k?talar? ve büyük hükümetleri, Kur'ân-? Mu'cizü'l-Beyân? arayacaklar ve hakikatlerini anlad?ktan sonra bütün ruh u canlar?yla sar?lacaklar.” (Sözler, s. 141)

  ?smail TEZER
  30.01.2007

  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 23:46 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Hay?r Allah'?n ihtiyar etmiş olduğu şeydedir demiş üstad.O izin vermişse mutlaka hay?r vard?r.
  Demek ki biz üzerimize düşen vazifeyi yap?p, şer gördüğümüz olaylardan ümitsizliğe düşmeyeceğiz.
  Hak şerleri hayr eyler.Bu görünüşteki şerrin alt?ndanda ne kadar hay?rlar ç?kt? elhamdülillah.

  Pencerelerden seyret, içlerine girme
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 23:46 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Demek ki herşeyde bir güzellik ciheti var. Bu âyet, ayn? zamanda insana 'güzel görmek' gerektiği dersini de verir. ?nsan bunu bir 'meleke' (al?şkanl?k), hatta belki de bir 'karakter' haline getirmelidir.
  (inşaallah)
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 23:46 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Evet, 'Allah herşeyi en güzel şekilde yarattı', bu ayeti içimize işletebilseydik işte o zaman "daimi bir huzur" halinde olur, bizim görmememizin şerlerin arkasındaki hayrın olmasınaengelolmadığını bilirdik.İnşallah ayetler bir bir içimize işler.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  ?slâm aleyhine yap?lan propagandalar ters tepti. Avrupal? ?slâm'a koşuyor

  Y?llar önce ?slâm'? seçen ve Muhammed Herzog ad?n? alan eski papaz, "?slâm aleyhine yap?lan propagandalar ters tepti. Avrupal? ?slâm'a koşuyor" dedi.  Y?llar önce Müslüman olarak Muhammed Herzog ad?n? alan Berlin Protestan Kilisesi eski papaz?, Kur'an-? Kerim'e olan sonsuz inanc? sebebiyle ?slâmiyet'i seçtiğini söyledi. Yaklaş?k 28 y?l önce Müslüman olan 63 yaş?ndaki Herzog, Müslümanl?ğ? seçtiği için son zamanlarda ölüm tehditleri ald?ğ?n? belirtti. Papazl?ğ? döneminde bir misyoner olarak bütün Avrupa'y? dolaşt?ğ?n? belirten Herzog, "Son y?llarda Almanya'da ?slâmiyet'i seçenlerin say?s?nda art?ş var. Ama 'ilerde toplumun büyük bir bölümü ?slâmiyet'i seçecek' yaklaş?m? doğru değil. Benim burada, kendi çevremde gözlemlediğim ayda ortalama 4 Alman'?n Müslümanl?ğ? tercih ettiği. Ancak bu da değişim gösterebiliyor. Fakat son 3-4 y?l?n bilançosu yap?lacak olursa Almanlar?n ?slâmiyet'e geçisinde art?ş mevcut" dedi.
  “KARALAMA TERS TEPT?”

  Herhangi bir dine yak?nl?ğ? olmayanlar?n da ?slâmiyet'e geçişinin söz konusu olduğunu ifade eden Herzog, Müslüman olanlar?n bir k?sm?n?n medyadan etkilenerek bu dini seçtilerini söyledi. Herzog, özellikle 11 Eylül sonras? ?slâmiyet aleyhine yap?lan programlar?n da ters tepki doğurduğunu ve bu yüzden ?slâmiyet'i seçenler olduğunu kaydetti. 11 Eylül dönemi sonras?nda ?slâmiyet'i araşt?ranlar?n say?s?n?n artt?ğ?n? söyleyen Herzog, Müslümanl?ğ? seçenlerin önce bu din hakk?nda bilgi sahibi olduklar?n? söyledi.

  KUR’AN’I OKUDU VE...
  Daha önce evlilik yoluyla din değiştirmenin yayg?n olduğunu kaydeden Herzog, "Bugün çoğunlukla kendi inançlar?nda dindar olanlar ?slâmiyet'e geçiyor. Bunlar Kur'an'? okumuş ve bilgili insanlar. Zira Kur'an, ?ncil'den çok farkl? bir dinî kitap. Kur'an, sorular?ma ?ncil'e oranla daha çok cevap veriyor" dedi. Kendisinin de Kur'an-? Kerim'i okuyarak Müslümanl?ğ? seçtiğini vurgulayan Herzog, "Daha önce Berlin Protestan Kilisesi'nde papazd?m. Asl?nda H?ristiyanl?k'ta olduğu gibi ?slâmiyet'te 'karar' aşamas? yok. Kur'an üzerinden Müslümanl?ğ? seçmeden önce takriben 5 y?l bu konuda karar veremedim. Ben Hz. ?sa'n?n çarm?ha gerilmesine hiçbir zaman inanmam?şt?m. Ama Kur'an'da Hz. ?sa'n?n çarm?ha gerilmediğini ve göğe ç?kar?ld?ğ?n? okudum" diye konuştu.

  27 YILLIK ÇALIŞMA
  Almanca konuşan Müslümanlar Cemaati'nin de kurucusu olduğunu belirten Herzog, "Bu derneği yaklaş?k 27 y?l önce kurduk. Bizim hedefimiz ?slâmiyet'i Berlin'de tan?tmakt?. Bununla ?slâmiyet'in ürkülecek bir din olmad?ğ?n? Almanya'da topluma anlatmakt?. Bu sebeple ben Almanya'n?n, hatta dünyan?n en tan?nm?ş Müslüman?y?m. Bunda benim Alman olmam?n da etkisi çok büyük. Biz Mülümanl?ğ?n misyonerliğini yapm?yoruz. Bizde inanç önemli. ?nananlar Müslüman olabilirler, bu da çok normal" dedi.
  Vakit Gazetesi
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 23:47 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0