+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Hamdolsun, Müslümanız Biz

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Hamdolsun, Müslüman?z Biz

  Sûikast sonucu hayat?n? kaybeden Hrant Dink'e sahip ç?kmak, ona yap?lan sald?r?y? k?namak ve sald?rganl?ğ? lânetlemek için Ermeni olmaya, yahut "Hepimiz Ermeniyiz" demeye hiç, ama hiç gerek yok.

  Ayn? şekilde ad?m?z?n da Hrant, yahut Agop olmas? gerekmez.
  Yani, ne "Hepimiz Hrant'?z", ne de "Hepimiz Ermeniyiz."
  Değiliz ve asla olamay?z; olmam?z da icap etmez.
  Hamdolsun, biz Müslüman?z.
  Ve bir Müslüman olarak lânetliyoruz zulmü, şiddeti, cinayeti...
  Dolay?s?yla, bir Ermeni vatandaşa yap?lan sald?r?y? k?namak için, ille de "Ermeniyiz" demeye zerrece ihtiyaç duymuyoruz.
  Üstelik, böyle demeyi yad?rg?yoruz, hatta k?n?yoruz.
  Kald? ki, Hrant'?n da hayatta böyle bir yaklaş?mdan hoşland?ğ?n? hiç sanm?yoruz. O, herkesin kendisi olmas?ndan yanayd?, bunu savunuyordu.
  * * *
  Bak?yoruz da, düşüncesizce, fütursuzca sloganlar at?l?yor.
  Sloganc?lara bak?l?rsa, bir süreliğine de olsa "Hepimiz Hrant"m?ş?z, "Hepimiz Ermeni"ymişiz?
  Onlara kal?rsa, bugün Ermeni, yar?n Rum, öbürgün Yahudi olmam?z gerekecek...
  ?şte bugün için bağ?r?p duruyorlar: "Hepimiz Ermeniyiz."
  Ne münasebet can?m!
  Biz öyle değiliz ve olamay?z.
  Hem, Müslümanl?k bizim neyimize yetmiyor?
  Neden böyle ifrattan tefrite z?plama ihtiyac? duyuluyor? Söyler misiniz?
  Nedir bu kompleks, nedir bu mendebur refleks?
  Nedir bu aksülamel dengesizliği?
  Beyler, gelin önce insan olal?m, insan; sonra da herkesin dini kendisine...
  Bizim hiçbir hadise karş?s?nda din değiştirecek, yahut din hakikatini hafife alacak halimiz yok.
  Vars?n, hafifmeşrep olanlar dilediğince f?rdönerlik yaps?n; bu yapt?klar? bizi hiç bağlamaz. Biz Ermenilerle dindaş değil, vatandaş?z. Ayn? zamanda dost ve komşuyuz. O kadar.
  * * *
  Evet, şahsen ölümüne üzüldüğüm Hrant'a yap?lan menfur sald?r?y? bir insan olarak da şiddetle k?n?yorum.
  Ama, benim ad?m Hrant değil, maaliftihar Mehmet.
  Keza, bir mâsumun böyle cânice vurulmas?n? da lânetliyorum.
  Ama, falan din veya filan milliyet hesab?na değil, hamdolsun sade bir Müslüman olarak.
  Yetmez mi bu?
  Ayr?ca, bu aç?k ve merdane tavr?ma karş?, kim ne diyebilir ki? Kimin ne demeye hakk? var ki?
  Hülâsa, her kimden gelirse gelsin ve her kime karş? yap?l?rsa yap?ls?n, zulüm zulümdür; zalimi alk?şlamaya, zulme ortak olmaya benim dinim engeldir, asla müsaade etmez... Benim dinim, ayr?ca "Ben bugün H?ristiyan?m" anlam?na gelebilecek zilletli söz ve tav?rlar? sergilemeye de müsaade etmez.
  Bu izzetli duruşu takdir etmeyenin ciddiyetini, samimiyetini şüphe ile karş?lar?m. Bunda da, yerden göğe kadar hakl? olduğuma inan?yorum.

  Günün tart?şmas?

  Hrant Dink cinayetinin arka plan?nda bir komplonun bulunup bulunmad?ğ? üzerindeki tart?şmalar devam ediyor?
  ?şin perde gerisinde bir örgütün, bir odağ?n olduğuna inananlar kadar, inanmayanlar da var.
  Cinayetin acemice işlendiğinden hareketle, "Arkas?nda örgüt yok", dolay?s?yla "Komplo teorisine de gerek yok" diyenlerin bir noktaya özellikle dikkat etmeleri elzemdir.
  O da şu: Cinayet, evet acemice, hatta çocukça işlendi. Ancak, seçilen hedef son derece stratejiktir ve güdülen maksat alabildiğine profesyonelcedir.
  Dolay?s?yla, ak?ls?zca işlenmiş gibi görülen bu cinayetin arkas?nda, profesyonelce bir akl?n, bir zekân?n var olduğunu, yine ak?l söylüyor, mant?k söylüyor.
  Yani, bu işin daha başka bağlant?lar? mutlaka vard?r. Bunlar? bilememek, yahut bulamamak, olmad?ğ?n? ispatlamaz.
  Tetikçi ve yak?n mesafedeki tan?d?k yard?mc?lar? ise, olsa olsa zincirin harcanmas? en kolay olan halkalar?d?r. Bunlar harcand?ktan sonra, zincir bir yerde kopar ve daha ilerideki halkalara ulaş?lmaz olur.
  ?şte, profesyonellik dediğimiz şey de budur zaten.
  Meşrû devlet ise, daha profesyonelce davranmak ve en son halkaya kadar bu zincirleme işi takip etmek durumunda. Aksi halde, sonu gelir mi hiç bu benzer cinayetlerin...
  LAT?F SAL?HOĞLU / YEN? ASYA
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 20:32 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....



  ***


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Ölçüyü kaç?rmadan


  Genel bir kaidedir: Derman hadden aşarsa, şifâ değil dert getirir.

  Dünkü yaz?m?z?n ana temas? da bu sağl?kl? ölçüye dayan?yordu. Nitekim, okuyucular?m?z çoğu, as?l mesaj? böyle anlad?; tebrik ve duâs?n? esirgemedi.
  Buna rağmen, baz? "internet okuyucular?"m?z, bizi tenkit etmekten geri durmad?lar.
  Onlara göre, Hrant Dink'in cenazesinde seslendirilen "Hepimiz Ermeniyiz" slogan?na "Eyvallah" demeli, bunu içimize sindirmeli, hatta buna sahip ç?kmal?ym?şs?z. Üstelik, böyle davranmakta hiçbir sak?nca da yok imiş...
  Efendiler, bu sizin görüşünüz.
  Bize göre, böyle davranmakta büyük mahzurlar var.
  En büyük mahzur, en başta verdiğimiz vecizenin mânâs?nda gizli.
  Mazlum bir Ermeni'nin hukukunu savunman?n yolu "Hepimiz Ermeniyiz" demekten geçmez.
  Hatta, böyle bir slogan, o hak ve hukuku araman?n yolunu daha da zorlaşt?r?r. Zira, bu tür bir yaklaş?m tarz?, hem var olan Ermeni düşmanl?ğ?n? azd?r?r, hem de husumet tohumlar?na yatakl?k eden "menfî milliyet" damarlar?n? depreştirir.
  Zaten, en büyük zarar ve tehlike de oradan gelmiyor mu?
  O halde, neden aksülamel meydana getirecek yöntemlere, yahut sloganlara meyledelim ki?
  Bir başka husus, "Hepimiz Ermeniyiz" yaklaş?m?n?n, başka milliyetten (Türk, Kürt, Arap...) olan Müslümanlara çok, hatta hakaret derecesinde ağ?r geldiği gerçeğidir.
  Bugün Ermeni deyince, ayn? anda akla H?ristiyan gelir. T?pk?, Yahudi deyince Musevî geldiği gibi...
  Dolay?s?yla, burada din ve milliyet ayn? anda mevzubahis oluyor.
  Bir insan zülme, bask?ya, şiddete karş? ç?kmak için, muvakkaten veya telaffuz şeklinde olsa bile, neden dininden yahut milliyetinden ç?kma gereğini duysun? Ya da, bu değerleri neden hafife alacak bir yaklaş?m? sergilesin?
  ?man ve itikat sahibi bir insan, kendi itikad?nca "küfre temas eden" bir sözü asla söylememeli, bunu ağz?yla telaffuz etmemeli.
  Efendim, maksat başkaym?ş; o sözler hakiki değil, mecazî anlamda kullan?lm?ş imiş...
  Bu mâzeret de kabul edilemez. Çünkü, tehlike kokular? saç?yor. Aynen, insanlar?n ağz?ndan ç?kan "Tabiat yaratt?", "?nsan yaratt?", yahut "Sebepler icat etti" şeklindeki sözlerin "küfrü işmam" etmesi gibi...
  Dinine samimâne bağl? bir mü'min, ayn? zamanda vakar ve ciddiyet sahibidir. Temel ölçülerinden tâviz vermez.
  Bugün "Hepimiz Ermeniyiz" tâvizini verirse, yar?n da "Hepimiz Yahudiyiz" tâvizini vermek durumunda kalabilir.
  Hatta, daha da tehlikeli bir durum söz konuzu: Meselâ, diyelim ki bugün bir Ermeni vatandaş?m?z s?rf Ermeni olduğu için vurulduğu gibi, yar?n bir Yahudi s?rf Yahudi olduğu için, öbür gün bir Budist s?rf Budist olduğu için, bir başka gün de bir ateist (A. Nesin gibi) s?rf ateist olduğu için vurulmas? halinde, yine ayn? ciddiyetsiz tavr? m? sergilemek lâz?m?
  Yani, o sakat mant?ğ?n kabul edilmesi halinde, meselâ Aziz Nesin gibi birisi benzer bir sald?r? sonucu öldürülmesi halinde, o zaman da maazallah "Hepimiz Nesin'iz. Hepimiz ateistiz" diye mi sloganlar at?lacak? Sözün özü: Sald?r?y? k?namak ve mazlumun hakk?n? savunmak başka, din, milliyet ve itikad gibi temel değerlerde başkalaşmak, yahut ötekileşme ciddiyetsizliği sergilemek büsbütün başkad?r. Bu hassas ölçüye dikkat edilmediği takdirde, derman zannedilen şey, daha büyük dertlerin tetikleyicisi olur. Bizim dikkat çekmek istediğimiz can al?c? nokta budur.
  Latif Salihoğlu / Yeni Asya


  Alıntı hafsa Nickli Üyeden Alıntı
  Kald? ki, Hrant'?n da hayatta böyle bir yaklaş?mdan hoşland?ğ?n? hiç sanm?yoruz O, herkesin kendisi olmas?ndan yanayd?, bunu savunuyordu.























  budur hocam..
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 20:33 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....



  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. 33 Kalemde ''Hamdolsun''...
  By Garip_Maznun in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.01.09, 15:39
 2. Elhamdülillah Müslümanız
  By zulmeteveda in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.12.07, 01:33
 3. Ne Kadar Müslümanız?
  By dertas in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 29.08.06, 01:26
 4. Hamdolsun Sana Yüce Rabbim...
  By dertas in forum Dualar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 10.08.06, 22:15

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0