+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Saddamı İşgalciler, Menderesi Asan Kendi Askerimiz

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Doğrusunu isterseniz Saddam'?n idam görüntülerini izlerken benim de hat?r?ma, gözlerimin önüne rahmetli Başbakan Adnan Menderes'in idam? geldi. Saddam’? asanlar işgalciler, Menderes’i asanlar kendi askerimizdi!

  Doğrusunu isterseniz Saddam'?n idam görüntülerini izlerken benim de hat?r?ma, gözlerimin önüne rahmetli Başbakan Adnan Menderes'in idam? geldi.

  Ne ad?na olursa olsun, kim idam ediliyor olursa olsun, tarafl? mahkemeler taraf?ndan verilen idam cezas?n?n ne kadar rencide edici, insan ruhunda ne kadar y?k?c? etkiler yapt?ğ?n? söylemeliyim.
  Saddam'?n idam?n? seyredip de, Amerika'ya, ?ngiltere'ye, Kürtler'e, Şiiler'e, W.Bush'a, Tony Blair'e lanet okumayan insan kald?ğ?n? sanm?yorum. Bunda etkili olan elbette Saddam'?n vakur duruşuydu.
  ?nsan?n insana düşmanl?ğ? işte bu kadar şiddetli oluyor. Saddam elbette Irak'? zalimce yönetti. Bunda kuşku yok. Ama konumuz bu değil. Saddam'? asan Şiiler son sözünü, Şahadet cümlesini söylemesine bile müsaade etmediler. Şahadet kelimesini o­nun ağz?na t?kt?lar! Saddam ve Adnan Menderes'in idamlar?...
  ?ki olay aras?nda bağ kurmama yol açan çağr?ş?m her ikisinin de bir ülkenin lideri olarak idam edilmiş olmas?yd?. Saddam'? lider yapan dikta metotlar, askeri müdahaleler, entrikalar vesaire vesaireydi. Fakat Adnan Menderes'i lider yapan ise halkt?. Dikta bir sistemden sonra tercih hakk?na sahip olan Türkiye'nin ilk tercihiydi Adnan Menderes.
  Saddam Hüseyin'in idam edilmesi ile Adnan Menderes'in idam edilmesi aras?nda elbette Saddam ve Menderes kadar fark var. Her ikisinin de idam? vesilesi ile iki kişiliğin karş?laşt?r?lmas? pek doğru bir yaklaş?m olmaz.
  Saddam'? asanlar o­nun ülkesini yalanlarla işgal gerekçesi oluşturan işgalci güçler olan ?ngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ile o­nlar?n yerli işbirlikçileri olan Kürtler ve Şiiler'di.
  Ya Menderes'i idam edenler! ?şte o­nlar bizim kendi askerimizdi. Saddam'a mücadele gücü veren şey, o­nu mahkûm edenlerin, o­nu iktidar?ndan edenlerin, o­nu hücreye t?kanlar?n düşmanlar? olmas?yd?. O düşmanlar? ile mücadele ediyordu. Motivasyonunu bu itme gücünden al?yordu. Ama Adnan Menderes öyle değil.
  Menderes kimin askerine "Cehenneme gidin" diye bağ?racakt?. Kimin askerine "siz kimsiniz ulan, kimsiniz de beni yarg?l?yorsunuz" diye bağ?racakt?. Adnan Menderes gibi nazik bir beyefendiden kendi ordusunun mensuplar?na -darbeci de olsaböylesi ağ?r sözler söylemek beklentisi içinde olmak ne kadar doğrudur bilemiyorum.
  Bu şöyle acayip bir durum ç?kar?yor karş?m?za. Adnan Menderes'ten kendi askerimize Saddam'?n işgalcilere davrand?ğ? gibi davranmas?n? beklemek...
  Her ikisi de adil olmayan mahkemelerce yarg?lan?p idama mahkûm edildi.
  Her ikisinin düştüğü durumu karş?laşt?r?rken herhalde Adnan Menderes'in durumunun daha ac? olduğunu kabul etmeliyiz. Bir daha söylemek gerekiyorsa, Saddam'? asanlar o­nun düşmanlar?yd?, ya Menderes'i asanlar neyin, kimin düşman?yd?? Saddam ve Menderes'in kendisini asanlara karş? davran?şlar?n? yazan yazar arkadaşa, Menderes'i "Korkak bir kedi", Saddam'? "Cesur bir aslan" ilan edenlere bu sorunun cevab?n? düşünmelerini tavsiye ederim.
  Bir de idam sehpas?na ç?kan Saddam ya da Menderes'ten başkas?, mesela sen olsayd?n herhalde bir anda etraf? kesif bir lağ?m kokusu kaplard?...
  Allah kimseyi bu duruma düşürmesin! Menderes'in makam?n? cennet yaps?n, Saddam'? da dilediği gibi...
  Daha önce yazd?ğ?m?z gibi Saddam'?n idam?yla görüldü ki, halihaz?rdaki Irak'?n durumuyla anlaş?ld? ki, bir diktatörün Irak'? yönetmesi Amerika'y? yönetmesinden daha iyidir!
  Nuh Gönültaş
  http://www.sentezhaber.com/index.php?mode=detay&index_id=7331
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:03 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Haccac-ı Zalim, Yezid ve Velid gibi heriflere ilm-i kelamın büyük allamesi olan Sadeddin-i Taftazani, "Yezide lanet caizdir" demiş; fakat "Lanet vaciptir" dememiş. "Hayırdır ve sevabı vardır" dememiş. Çünkü, hem Kur'ân ı, hem Peygamberi, hem bütün Sahabelerin kudsi sohbetlerini inkar eden hadsizdir. Þimdi onlardan meydanda gezenler çoktur. Þer an bir adam, hiç mel unları hatıra getirmeyip lanet etmese, hiçbir zararı yok. Çünkü, zem ve lanet ise, medih ve muhabbet gibi değil; onlar amel-i salihte dahil olamaz. Eğer zararı varsa daha fena...
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hatta Ehl-i Sünnetin ve ilm-i kelam?n azim imamlar?ndan meşhur Sadeddin-i Taftazani, Yezid ve Velid hakk?nda tel in ve tadlile cevaz vermesine mukabil, Seyyid Şerif Cürcani gibi Ehl-i Sünnet ve l-Cemaatin allameleri demişler: "Gerçi Yezid ve Velid, zalim ve gaddar ve facirdirler; fakat sekeratta imans?z gittikleri gaybidir. Ve kat i bir derecede bilinmediği için, o şah?slar?n nass-? kat i ve delil-i kat i bulunmad?ğ? vakit, imanla gitmesi ihtimali ve tevbe etmek ihtimali olduğundan, öyle hususi şahsa lanet edilmez. Belki -3 Allah ?n laneti zalimlerin ve münaf?klar?n üzerine olsun. - gibi umumi bir ünvan ile lanet caiz olabilir. Yoksa zararl?, lüzumsuzdur" diye Sadeddin-i Taftazani ye mukabele etmişler.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3602&a=yezid%20velid&k=10&p=8
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:04 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Gayyur ŞAHBABA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Kahramanmaraş
  Mesajlar
  99

  Standart

  ?smail BERK
  Menderes’in idam?
  Saddam’?n idam?n? gördüğüm an, rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşlar?n?n idam an? akl?ma geldi ve iç tepkilerim yine yoğunlaşt?. ?şgal kuvvetlerinin, suç ve ceza amaçl? olmayan siyasî intikamlar? ile birlikte seçimle gelmiş bir başbakan?n benim ülkemde as?lm?ş olmas?n?n derin hüznüne boğuldum.
  ?dam sehpas?na giden zalim Saddam’a gösterilen itina ile Menderes ve arkadaşlar?na reva görülen işkenceler ve manevî hakaretler bir bir gözümün önünde geçti. Menderes’in ürologa son anda muayene ettirilmesini, Yass?ada’ya giden ilk soruşturma başkan? Ömer Altay Egesel’in inan?lmaz küstahl?ğ?n? hat?rlad?m.
  Mazlum Menderes ve siyaset arkadaşlar?n?n aylarca tekme tokat götürüldükleri Yass?ada’da ailelerinden ve çevrelerinden izole edilerek ayr?ca bir beyin işkencesine ve yaln?zl?ğ?na itilmelerini düşündüm.
  “Sizi buraya t?kayan kuvvet böyle istiyor” diyen yarg? görevlilerinin o unutulmaz tutumlar? canland? gözlerimde. Menderes’in avukatl?ğ?n? yapan rahmetli Orhan Cemal Fersoy’un kaleme ald?ğ? kitab?n?n sat?rlar? tekrar geri döndü zihnime. Okunmas? bile sab?r isteyen o hazin hallerin dramatik sonuçlar? ise tamamen kahrediyor insan?.
  Bütün bunlar? ve buna mümasil değerlendirmeleri tekrar yazmak istememiştim. ?çime gömecektim. Ancak mutlaka siyasî idamlar?n gündeme geleceğinin de fark?ndayd?m. Nitekim öyle oldu. Yine siyasî alg?larla insanî alg?lar?n sald?r?ya maruz kald?ğ? bir tart?şma ortam?na dönüştü.
  Yass?ada komutan? yarbay Tar?k Güryay’?n o despot ve ak?l almaz tutumlar? da beni her defas?nda tiksindirir.
  Zor bir konu. Bunlar? yazmamay? tercih ederdim. Ancak Deniz Gezmiş’le Menderes ve Saddam benzetmeleri, ilişkilendirme biçimleri, akl? hapseder nitelikte. Özellikle baz? polemikçi yazarlar?n Menderes-Bayar k?yaslamas? ve Menderes’i mahkeme boyunca koruduğu nezaketini ürkeklik say?p Saddam’la k?yaslamalar?, şapla şeker kar?şt?rmakt?r.
  Seçilmiş bir insan?n, millî iradenin ve parlamentonun alaşağ? edildiği, insan haysiyetinin yara ald?ğ? ve sonunda siyasî cinayete dönüşen kan lekesinin siyasete bulaşt?ğ? bir sonuç üzerinden konuşmak ve bunu deşici nitelikte ucuz k?yas ve yorumlar yapmak, düşünce sefaletinden başka bir şey değildir.
  Geçenlerde, Menderes’e at?lan iftiralar?n nas?l yap?ld?ğ?na birinci dereceden şahit olan, o döneminin büro hizmetlilerinden birinin ağz?ndan dinleyen bir yetkilinin anlatt?klar? tam bir skandald?. O dönem başbakanl?kta odac? olarak çal?şan kişi örtülü ödenek kasas?na iç çamaş?rlar?n d?şar?dan nas?l konduğunu, sonra bunun itibar k?r?c? bir şekilde kamuoyunu etkilemek için nas?l aşağ?lay?c? bir malzeme olarak kullan?ld?ğ?n? bizzat gördüğünü anlatm?şt?.
  Yass?ada’ya götürülen DP’liler çeşitli hakaretlere uğram?şlard?. Duruşmalar?n?n savc?s? Egesel sorgu s?ras?nda, Turhan Dilligil ve Tar?k Mümtaz Göztepe’ye küfür ve hakaretlerde bulunmuştu. Polisleri bile tartaklayarak tokatlam?şt?. CHP yandaşlar? ve medya kol kola, Demokrat Partililer için “düşükler” diye hakaret etmişlerdi.
  Dönemin bakanlar?ndan Profesör R?fk? Salim Burçak’?n hat?ralar?n? okuduğumuzda tüylerimiz diken diken oluyor:
  “Yeşilköy’den vapura bindiğim zaman arkadaşlar? pek perişan gördüm. Bacağ?ndan ald?ğ? yaralar? kanayan bir bakan, deniz subaylar?n?n getirdikleri tentürdiyotla yaralar?n? tedaviye çal?ş?yordu. Bir vali sessizce ağl?yordu. Manzara yürek parçalay?c? idi.(..) Kolumdan kuvvetlice kavrayan birisi beni, Ada Komutan? olduğunu öğrendiğimiz Yarbay Tar?k Güryay’?n önüne götürdü. Vapurdan ç?kanlardan baz?lar?n?n resimleri al?n?yor, isimleri okundukça takma adlar ekleniyordu. Tevfik ?leri’nin ad?n? “Tevfik Geri” diye okudular.(..) “Baz? arkadaşlar?n vapurdan ç?karken de dövülmüş olduklar?n? sonradan işittim. Bir ara, s?radan az?c?k yana kaym?ş olan Refik Koraltan’?n yan?na yaklaşan Yarbay Güryay’?n, elindeki sopa ile Meclis Başkan?n?n böğrüne h?rsla dürttüğünü, onu adi ve bayağ? bir sözle s?raya soktuğunu ?zt?rapla gördüm. Soğuk ve rüzgârl? bir gece idi. Akşamdan beri baş?m?zdan geçen bunca olay?n tesiri ile Marmara’n?n ayaz?nda zang?r zang?r titriyorduk. Yass?ada’n?n ilk karş?laşt?ğ?m manzaras?, insana Yedikule’yi hat?rlatan surlar? oldu. Bu surlar?n, mazgal deliklerini and?ran küçük pencerelerinden zaman zaman uzanan başlar korkunç bir tablo teşkil ediyor, geleceğin ac?lar ve ?zt?raplarla dolu olduğunu haber veriyordu.(..) Koğuşun duvarlar?nda yaz? tahtalar? ve bunlar?n üzerinde, günün yayg?n kanaat?n?n ifadesi olan yaz?lar vard?. Kara tahtaya: ‘hoş geldiniz inekler’ ibaresi yaz?lm?ş, imza ‘27 May?s’t?.” Fazla söze gerek var m?? “Zalimler için yaşas?n cehennem!”

  11.01.2007

  (yeni asya)
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:05 ) değiştirilmiştir.
  MARAŞLIM,
  BİR HAMESET DESTANI NAKŞEDİLDİ BAĞRINA,YURDUMUN ASLANLARI ÖLDÜ İMAN UĞRUNA,RUHLARDA BAYRAKLAŞAN ALLAH İÇİN SAVAŞTIR,BU ŞEHİTLER DİYARI İŞTE BU YER MARAŞTIR!!!

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İnsan Kendi Kaderini Kendi mi Belirler?
  By LeMaLaR in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.07.19, 10:37
 2. O halde o kafasız, kendi eliyle kendi evini yıkıyor.
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.12.14, 13:39
 3. Herkes Aşık Olurdu Eğer Asân Olsa!
  By Mutella in forum Şiirler
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 16.08.08, 12:51
 4. 15 Bin Türk Askerimiz Nasıl Kör Edildi?
  By Ebu Hasan in forum Tarih
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12.10.07, 21:52

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0