+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Nurcu Olmak Suç Değil ki!

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  ?brahim DOĞRU

  Senai Demirci: TRT milletin televizyonu olmal?


  TRT’de yapt?ğ? “Ramazan sevinci” program? ile bir anda dikkatleri üzerine çeken Senai Demirci, TRT’nin al?ş?lm?ş, resmî, soğuk dinî programlar klişesinin k?r?lmas?na sebep olmuştu. Özel kanallarda da bir çok dinî program yap?lmas?na rağmen, TRT’deki “Ramazan sevinci” izlenme oranlar?yla hepsine belirgin bir üstünlük sağlam?şt?. Senai Demirci’nin bu başar?s? bir çok defa polemik konusu yap?ld?. ?lgisiz alanlarla bağ? kurulmaya çal?ş?ld?. Hatta haftal?k “Yolcu” program? Dan?ştay sald?r?s? ile eşzamanl? olarak yay?ndan kald?r?ld?. Son olarak TBMM Genel Kurulu’nda benzer tart?şmalar yine yaşand?. Dr. Senai Demirci ile kendisi üzerinden yap?lan tart?şmalar? konuştuk.


  CHP ve Anavatan’?n TRT ile ilgili verdiği önergede, özellikle CHP’li sözcüler, TRT’de “dinci yay?nlar”?n artt?ğ?n? ve sizin üzerinizden “Nurcular?n bu programlar? ele geçirdikleri”ni ileri sürdüler. ?ddialar? nas?l değerlendiriyorsunuz?


  Bir kere TRT’de dinî yay?nlar artmad?, hatta süreleri azald?. Ama CHP’yi (önergede katk?lar? olduğuna göre, galiba ANAP’? da) rahats?z eden şey dinî yay?nlar?n kaliteli, estetik ve etkin yap?lmas?. Bunu dillendirmekten de utand?klar? için, benim birikimimi, okuduklar?m?, yak?nl?klar?m?, dostluklar?m? suçmuş gibi ilan edip komploya mahkûm etmeye çal?ş?yorlar. Düşünsenize, şöyle bir CHP önergesi ne kadar ş?k olurdu: “Dinî yay?nlar? niye bu kadar etkili yap?yorsunuz? Aşk olsun size?”
  Ben birikimimi inkâr eden bir adam değilim. Bu ülkede her türlü kitap okunduğu gibi, Risâle-i Nur Külliyat? da okunur. Ben de okuyorum, hatta gençliğimde, öncelikle ve yoğunlukla Risale okudum. Komplo teorileri kurmalar?na gerek yok, Risâle-i Nur’lar? yorumlayan iki-üç kitab?m bile var. (Bak?n?z, Birinci Söz, Kalbimizi Yeniden Yazmak, 99 Esma 99 Dua) Bir insan? okuduklar? üzerinden suçlu göstermek ne kadar utand?r?c? bir şey! Kitap okuyan bir adam, kitap okuduğu için hem de, milletin televizyonunda program yapmakla suç işliyor öyle mi? Bu ne b?kt?r?c? bir yobazl?kt?r. Akl?m?z? nerede kullanmay? düşünüyoruz Allah aşk?na?
  Bu ülkede insanlar? kitaplar yetiştiriyor. Beni de yetiştiren kitaplardan biri de, belki birincisi de Risâle-i Nur. Beni Risâle-i Nur okuduğum için utand?rmaya çal?şmak, benden bunu inkâr etmemi beklemek ne kadar utand?r?c? bir hal! Al?n size malzeme, istediğiniz manşete taş?y?n, dilediğiniz suça ortak edin: “Benim ad?m Senai Demirci ve ben Risâle-i Nur okuyorum.” Acaba sorun, bu kitab? okuyanlar?n karanl?k işler yapmalar? m?? Acaba sorun bu kitaplar?n yazar?n?n karanl?k bir adam olmas? m?? Kimdir Bediüzzaman Said Nursî? Bediüzzaman Said Nursî bu çağda dini, özünde zaten varolan estetiği ve güzelliği ile en etkili bir biçimde anlatan, bu topraklardan yetişmiş bir düşünürdür. Onun eserini okumak suçsa, o kadar çok ve derin okumay?, s?rf bu yüzden müebbet hücre hapsini hak edebilmeyi dilerim. (Yaz?k ki, bugünlerde, ancak bir gecelik nezaret hapsini hak ediyor okumalar?m!)


  Yapt?ğ?n?z programlar herhangi bir soruşturmaya uğram?ş m?yd??  Programlar bugüne kadar defalarca soru önergesine muhatap oldu. Hatta teftiş de geçirdi, savc?l?k soruşturmas? da aç?ld?. Bugüne kadar yapt?ğ?m yüze yak?n program içinde Ramazan ve haftal?k programlar da dahil somut hiç bir suç unsuru bulunamad?.  Özellikle Ramazan program? yaparken halktan nas?l tepkiler al?yordunuz?  ?tiraf edeyim, ben de çok şaş?rd?m, hatta utand?m, dönüştüm. Bize birbirinden ayr? imiş gibi, hatta düşmanl?k edermiş gibi, kin beslermiş gibi gösterilmek istenen farkl? sosyokültürel kesimlerin hepsinden takdir ald?m. Bu ülkenin insanlar?n? başörtülü/başörtüsüz diye, hatta kar?s? başörtülü/başörtüsüz diye ikiye ay?ranlar?n sand?ğ?n?n aksine, bu toplum ayn? kumaş! En dekolte giyinen han?m kardeşim de, çarşafl? han?m kardeşim de beni ve yapt?ğ?m?z programlar? seviyor, takdir ediyor. Keşke bu beraberliği, bu birlikteliği sadece bir TV program? üzerinden değil de, bir siyasal parti üzerinden, meselâ ne kadar yak?ş?rd? CHP üzerinden, tadabilse insanlar. Hem bir şeyi daha başard?k fark?nda olmadan: Ramazan programlar? vesilesiyle ilk defa halk devletin televizyonuyla bar?şt? ve TRT ilk defa soğuk ve resmî “devlet televizyonu” yüzünü s?cak ve sevecen “millet televizyonu” olarak dönüştürdü. O zamanki TRT genel müdürümüz Şenol Demiröz’ün program öncesi bize motivasyon için gösterdiği hedef de buydu; “Bu televizyonu milletin televizyonu yapmak.” Gerçekten de TRT bunu en çok hak ediyor. Çünkü TRT’de hepimizin başka bir kanalda olmad?ğ? kadar hakk? var. Elektrik faturalar?m?zla TRT’nin hissedar?y?z. Milletin her birisinin TRT’de hakk? vard?r. TRT’de milletin dediği olur, olmal?. Eğer bizim yapt?ğ?m?z milletin istediğinden farkl?ysa, herhalde tepkilerini CHP’ye değil, bize gösterirlerdi.


  Programlar?n?z?n izlenme oran? nas?ld??


  TRT, ilk defa bir dinî programa bu kadar yat?r?m yapt?. Çünkü o zamana kadar din programlar? yasak savma kabilinden yap?lageliyordu. Mecburen, severek değil. TRT dinî programa gösterdiği özenin karş?l?ğ?n? yüksek reytinglerle ve reklamla da ald?. Hiçbir şekilde zarar edilmedi, aksine kâr edildi. Bütçe gayet hesapl? kullan?ld?. Program?n bütçesi, bir y?lbaş? program?nda sadece bir y?ld?z sanatç?ya verilen ücretin de alt?ndayd?. Hatta, s?rf din program? yap?yoruz diye özel kurumlar?m?zdan, vatandaşlar?m?zdan özel destek gördük.  Ne gibi destekler?


  Meselâ vapurda üşüyoruz diye, oraya ücretsiz ?s?t?c? döşemeyi teklif edenler oldu. Ben üşüyorum diye, bana kazak v.s. örenler bile oldu. Sehpam?zda örtü yok diye, Denizli’den tekstilci bir kardeşim örtü gönderdi. Rahlemiz yeterince estetik değil diye, bize rahle yapmaya kalkt? insanlar. Sanatç?lar?n arkas? boş görünüyor diye, her gün kendisi masraf ve zahmet edip arkas?na bir ebru yahut hat levhas? taş?yan kardeşlerimiz oldu.
  Gördüğünüz gibi, hem reytingle, hem de özel destekle halk bizden memnun. Ancak sanki baz?lar? halk?n sevdiği her şeyde bir bit yeniği ar?yor. Bunu şu anda çok daha net anl?yoruz. Halk?m?z programdan memnun, ama “Halk Partimiz” memnun değil. Halk Partililerin bir k?sm?na göre halk partililik demek, sanki halk?n sevdiğini sevmemek gibi alg?lan?yor. Biz hiçbir şekilde insanlar? ne Alevî-Sünnî bölücülüğüne, ne devlet-millet bölücülüğüne, ne de bölgesel bölücülüğe sevk etmedik. Ayr?ca benim yazd?ğ?m eserler ortada. Oradan birisi ç?ks?n bana bir sat?r bulsun, o sat?r? çizsin “sen burada bölücülük, gericilik yapm?şs?n” desin. Biz Rahmet Peygamberi (asm) ad?na yaşad?ğ?m?za inan?yoruz. Rahmet de herkese aittir. Onun için herkesi severiz. Herkesin varl?ğ?na sayg? gösteririz. Rahmet bunu gerektirir. Bunu yaparken de, dinimizden prim verme ad?na değil, dinimizi içimize sindirme ad?na yapt?ğ?m?z? biliriz.


  CHP’nin dinî programlara gösterdiği hassasiyeti magazin, dedikodu gibi zararl? yay?nlara göstermemesinin sebebi ne olabilir?


  Bu konuda ciddi teşebbüste bulunan CHP’liler de oldu. Ama sorun CHP’de veya herhangi bir partideki bir tak?m militan söylemlerde. Bunlar?n sesi ç?k?yor. Sağduyunun sesi yoktur, sessizdir, sakin durur köşesinde. TRT ile ilgili 2-3 y?ld?r program çabas? içindeyiz. Sürekli bu anlamda rahats?z edildik.

  TRT’de program yapman?z nas?l gerçekleşti?
  Profesyonel televizyoncu değilim. Mesleğim de televizyonculuk değil. T?p doktoruyum. T?p eğitimi ald?m. Bana teklif edildi. TRT’de program yapmay? dâvâ edinmedim. TRT bana program yapt?rmaya da borçlu değil. Ama TRT, milletin televizyonu s?fat?yla, millete eli ayağ? düzgün, bilgilendirici, çağdaş, net din program? yapmaya mecbur; halka böyle bir borcu var. TRT’nin millete düzgün program yapmas?n? vatandaş olarak dâvâ ediniyorum. O dâvân?n da peşindeyim. Onun için sunucu olmamam gerekiyorsa, olmay?veririm.


  Size yöneltilen eleştirilerden biri de “din adam?” olmad?ğ?n?z halde, dinî programlar sunman?z. Kendinizi nas?l tan?mlars?n?z?


  Din, din adamlar?n?n işi değildir. Dini yaşamaktan söz ediyorsak, herkes dinin adam?d?r. Din adam? teknik bir tabirdir. Ben kendimi “din adam?” görmüyorum, ama “dinin adam?” olmaya çal?ş?yorum. Bundan dolay? dini yaşad?ğ?m gibi, sunmaya, aktarmaya çal?ş?yorum.
  ?çimizden birilerinin dinin teknik detaylar? konusunda uzmanlaşmas?, onu “din adam?” yapar. Dini onlardan öğreniriz, onlar?n arkas?nda namaz k?lar?z, onlar?n uyarmas?yla uyan?r?z. Onlar? “din adam?” yapan, bilgileridir. Oysa, din “bilinen” bir şey olmaktan çok, “yaşanan” bir şeydir. Yaşamak ise, sevmeyle ilişkilidir. Bir şeyi çok biliyor olmak, onu çok seviyor olmay? gerektirmez. Bilmek, yaşaman?n önüne geçemez. Az şey bildiğiniz halde, çok seviyor olabilirsiniz. Meselâ bir bardak sudan tat alabilmek için susam?ş olman?z gerekir, suyun kimyasal formülü üzerinde master yapm?ş olmak değil. Suyu bilmek başkad?r, sevmek, içmek, tatmak başkad?r. Şu halde, dini yaşamak, sevmek, tatmak, H?ristiyanl?kta olduğu gibi, din adamlar? dolay?m?ndan gerçekleşmek zorunda değildir bizde. H?ristiyanl?kta, din adamlar? günah ç?kar?r; başkas? değil; yani Rabbinizle ilişkinizi onlar üzerinden yürütmek zorundas?n?z. Araya din adamlar? girer. Bizde ise, din adamlar? Rabbimizle aram?zda değildir; bizim yan?m?zdad?rlar sadece. Rabbimizle ilişkimizi derinleştirdiğimiz ölçüde din adam? değil, dinin adam? oluruz, Rabbe kul oluruz. Dinin adam? olmak ise, bir Yaradan? olduğunu bilen herkesin işidir; sadece din adamlar?n?n değil. Benim yazd?klar?m, ya da sunduklar?m dinî içerikli ise, bu uzmanl?k gerektiren konularda değil; yaşama, hissetme eksenindedir.  Nurcu olmak, bir cemaate mensup olmak suç mu?  “Senai Demirci Nurcudur” ihbar?na karş?, “Hay?r, ben Nurcu değilim!” savunmas?n? yersiz ve gereksiz görüyorum. Suç say?lacak bir şey değildir ki Nurcu olmak, ya da Nurcu san?lmak. Bu ülkede, CHP ne kadar cemaat ise, Lionnes Kulübü ne kadar cemaat ise, ayd?nlanmalar?n? Said Nursî’nin Risale-i Nur Külliyat?n? okuyarak yürüten insanlar da o kadar cemaattir. ?nsanlar cemaatler içinde yetişir, büyür. Şu halde, birisi beni “Halk Partiliymişsin!” diye suçlasa bile, savunmam? “Ben Halk Partili değilim!” söylemi üzerinden yapacak değilim. Eğer böyle yaparsam, Halk Partili olman?n, ontolojik düzlemde suç olduğunu varsaym?ş olurum. Siz bana “Nakşîymişsiniz!” “Süleymanc?ym?şs?n?z!” “Fethullahç?ym?şs?n?z!”, “Mevlevîymişsiniz!” de diyebilirsiniz! Bu etiketleri zül saymam. Cemaatlerin hepsi bu topraklarda y?llard?r vard?r ve bu topraklarda çok say?da vatansever insan yetişmiştir. “Hay?r, ben şucu değilim!” diye savunursam kendimi, hasbel kader o cemaat içinde var olmay? yakadan silinesi bir leke olarak tan?mlam?ş olurum.
  Suç başka bir şeydir, cemaat mensubu olmak, san?lmak başka bir şeydir. Şu halde, beni Nurcu olmakla suçlamak için, Nurculuğun suç olduğunu ortaya koymalar?, bu da olmazsa, benim Nurcu olmam sebebiyle suç işlediğimi göstermeleri gerekir.  Said Nursî’nin hayat?n?zdaki yeri nedir?  Said Nursî’yi hayat?mda hiç görmedim. Ben doğmadan vefat etmişti. Ancak, yazd?ğ? eserleri büyük bir dikkatle okudum, okuyorum. Okuduğumu söylemekten çekinmediğim gibi, saklam?yorum. Her halde, “ayd?nlanma”n?n öncülüğünü yapt?ğ?n? söyleyen CHP milletvekili, bir insan? s?rf okuduğu için, s?rf okuduklar? yüzünden karanl?ğa mahkûm etmeye kalkmaz. Benim için Mevlânâ’n?n Mesnevî’sini okumak da, Yunus Emre’nin Divan?n? okumak da, Elmal?’n?n Kur’ân Dili’ni okumak da, Said Nursî’nin Sözler’ini okumak da ayn? ölçüde yasald?r, gereklidir. Ben Said Nursî’yi de, Naz?m Hikmet’i de, Necip Faz?l’? da, Orhan Pamuk’u da okurum. Benim neyi okuyacağ?ma CHP milletvekilleri karar veremez.


  Bu tür polemiklerle din üzerinden siyaset mi yap?l?yor?


  Siyaseti din üzerinde yapanlardan çok zarar gördük. Ayn? şekilde muhalefet de böyle yaparsa zarar görürüz. Din hepimizin ortak paydas?. Hiçbir şeye alet edilmemeli. CHP’nin de dine ihtiyac? var, başka partinin de. Hem sonra, CHP’nin de bilmesi gerek ki, en çok şikâyetçi olduklar? “dini siyasete alet etme”nin önünde en başta Said Nursî durmuştur. Onun sayesinde bir çok insan, dinin herkesin mal? olduğunu, birilerinin tekelinde tutulamayacağ?n? öğrenmiştir. Onun yazd?klar?yla bir çok dindar insan Alevî-Sünnî ay?r?m?n?, Türk-Kürt ay?r?m?n? aşabilmiş, hatta bir çoklar?n?n sand?ğ?n?n aksine başörtülü-başörtüsüz bölücülüğünün şu ya da bu yan?nda bulunmaktan kaç?nm?şt?r. Ayr?ca bilinmelidir ki, Said Nursî, “dini siyasete alet etme”ye ne kadar karş?ysa, “siyaseti dinsizliğe alet etme”ye de o kadar karş?d?r. Dine ve dindara sayg?l? olduğunu umduğumuz insanlar?n, duyarl?l?klar?n? her iki yönde geliştirmesi gerekiyor.

  ?brahim DOĞRU

  14.12.2006


  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:44 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Gel de bunu "şekilci ve tek tipöi insanlara" anlat; anlayabilirlerse...
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 3. #3
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Senai Demirci, gerçek bir aydın haysiyetiyle sorulara gayet açık, net ve samimi cevablar vermişitr. Bu cevabları sanırım CHP'liler okumuşlardır. Kendini inkar etmemiş, olduğu gibi tarif etmişitir. Galiba artık çok mesafe alındı. Biraz daha gayret. Demokrasi, gerçek anlamıyla, bütün kurum ve kurallarıyla gelmek üzeredir. Hiç bir oyuna gelinmemeli.

 4. #4
  Pürheves yagmur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  211

  Standart

  Tebrikler ...Risale-i Nur Talebesi olduğunu gizlememiş

 5. #5
  Pürheves sarı-beyaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  Rize
  Mesajlar
  162

  Standart  Senai Demirci abi


  Seni seviyoruz halkımızda seviyor. Halktan kopmuş CHP zihniyeti, dine ve dinini yaşamaya çalışanlara tahammülsüz.CHP keşke laik olabilseydiçünkü laiklik din ve vicdan hürriyetidir. Herkesin inancını özgürce yaşamasıdır. Dini baltalamak değil.
  Kimki canı için cananı sever canı sever, kimki cananı için canı sever cananı sever.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bediüzzaman Nurcu Büyüğü Değil Bir İslâm Büyüğüdür
  By o2an in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 19.11.09, 13:50
 2. Bilge Olmak Kolay Değil.
  By aşur in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 08.04.07, 02:09
 3. Bir Nurcu Büyüğü Değil,Bir İslam Büyüğüdür
  By caner07 in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 03.04.07, 13:16
 4. ABD Başkanı Olmak Kolay Değil!
  By Sonsuz-Nur in forum Mizah
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 12.09.06, 11:13

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0