+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Kemalizm Değil, Demokrasi!!!

 1. #1
  Dost Kayra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  37

  Standart

  Alıntı alikadir Nickli Üyeden Alıntı

  Hasan Hüseyin KEMAL


  Kemalizm değil, demokrasi


  Türkiye’nin demokratik gelişim süreci h?zland?kça ülke içi tart?şmalar art?yor. Kimi zaman şeriatç?-laik tart?şmalar?, kimi zaman Kürt-Türk gerginliği meydana getirme çabalar?, tabiî bunun da üzerinde asker-sivil iktidar çekişmeleri halk? yormuş durumda.
  Türkiye’nin demokratik gelişim sürecinin en önemli destekçisi olan AB süreci ayr? bir konu...
  Bu minval üze-rine ?kinci Cumhuriyet kavram?n?n Türkiye siyasetine ve entelektüel ha-yat?na girmesini sağlayan isimlerden Mehmet Altan’la konuştuk. Altan, Türkiye’deki kavgan?n as?l sebebinin merkezle çevre aras?ndaki s?n?f kavgas? olduğunu söylüyor. Kemalizmin Türkiye’yi taş?yamad?ğ?n? belirten Altan, art?k demokratik bir cumhuriyete geçiş zaman?n?n geldiğini ifade ediyor. Asker-sivil iktidar mücadelesinin sivillerce cesur ad?mlar at?larak bitirilmesi gerektiğini söyleyen Altan, “Yönetime gelirken askerin sistem içinde ne kadar ağ?rl?k olduğunu biliyorsun. Eğer yönetemeyeceksen, neden yönetme iddias?nda bulunuyorsun” diyor.

  Türkiye’de ?kinci Cumhuriyet denildiğinde akla gelen isimlerden biri sizsiniz. Neden ikinci cumhuriyete ihtiyaç duydunuz?


  Sokakta herhangi birine cumhuriyeti, demokrasiyi ve Kemalizmi sorsak çok net, aç?k, evrensel bir cevap alamay?z. Cumhuriyeti ve Kemalizmi demokrasi olarak adland?r?yorlar.
  Sorunuza gelirsek, tek parti ideolojisi olan ve Türkiye’nin tüketim biçimini modernleştiren, ama üretim biçimini modernleştiremeyen Kemalizmin demokrasiyle çok farkl? şeyler olduğunu biliyorum. Türkiye’nin ihtiyac? art?k Kemalizm değil, demokrasidir. Bunun için de ?kinci Cumhuriyet ifadesiyle Kemalist bir demokrasiden ayr?larak, demokratik bir cumhuriyeti kurmak gerektiğini, ağ?rlaşan sorunlar? bu noktadan sonra ancak demokratikleşen bir cumhuriyetin çözebileceğini söylüyorum. Bunu 15 y?l önce söyledim. Ben her Türk vatandaş?n?n AB vatandaş? kadar özgür, zengin, üretken yaşamas?n? istiyorum.  Demokratik cumhuriyete geçmek gerekiyor dediniz. Kemalizm cumhuriyetin demokratikleşmesi önünde ne gibi engeller teşkil ediyor?  Bu yap?, yönetenlerin çok önemli ve tabu olarak kabul edildiği, yönetilenlerin öneminin olmad?ğ? bir cumhuriyet anlay?ş?n? yans?t?yor. Art?k dünyan?n geldiği noktada, devletin her şeyin sahibi olduğu bir yap? terk edilerek, halk?n hem ekonominin, hem siyasetin, hem de sistemin patronu olacağ? bir yeni yap?ya geçiliyor. 83 y?ll?k cumhuriyette geldiğimiz noktaya bakarsak, BM ?nsanî Gelişmişlik Endeksi’nde Türkiye 92. s?rada. Türk insan? 177 ülke aras?nda, ancak 92. s?radaki bir kalitede yaş?yor. Halbuki Yunanistan 24. s?rada. Bu zihniyet değişimi olmad?kça, ülke insan? evrensel düzeyde bir zenginlik ve özgürlük üretemeyecek.

  Türkiye halk? düşünce olarak bu sorunun fark?nda m??  Kimlik s?k?nt?lar? var, ekonomik s?k?nt?lar var, sefalet var. Türk halk?n?, uyuşturucuya al?şt?r?r gibi, devlet olanaklar?ndan geçinmeye al?şt?rm?şlar. Üretimden koparm?şlar. Bu gittikçe ağ?rlaşan sorunlar oluşturuyor. Bunun çözümü için bir talep var. Yoksa bu kadar AB’den yana bir tav?r al?namazd?. AB’deki hayat standartlar?n?n yüksekliği görünüyor, öyle olmak için de Kemalizmin demokrasiden farkl? olduğu içselleştiriliyor.  ‘Halk devletin sahibi olmas? gerekir’ dediniz, ancak baz? ayd?nlar, ‘halk devleti ele mi geçiriyor’ diye yak?n?yor.
  Bunu terminolojik bir cehalet olarak alg?lamak isterim. Devlet halk için vard?r.


  Bu tart?şma Merkez Bankas? başkan?n evine girilirken ayakkab?lar?n d?şar?da ç?kar?lmas? ile ilgili başlat?lm?şt?. Bu konuda ne dersiniz?  Bu, elitlerle çevre aras?ndaki bir s?n?f savaş?d?r. Maalesef bu kavgan?n nedeni dinmiş gibi gösteriliyor. Halbuki olay sisteme entegre olamayan, itilmiş, iyi eğitim alamam?ş, merkezin imkânlar?n? kullanamam?ş, büyük bir kitlenin merkeze yönelik taleplerinin artmas?d?r. Bir şeriat-laiklik kavgas? yok merkezle çevre aras?nda s?n?f kavgas? var.  Türkiye’nin önde gelen bilim adamlar?ndan Kemal Karpat başbakana gönderdiği mektupta şeriat tehlikesinden şüphelendiğini ima etmişti ve bu manşetlere taş?nd?. Sizce şeriat tehlikesi var m??  Türkiye’de şeriat tehlikesi olduğunu düşünmüyorum. TESEV’in yapt?ğ? araşt?rman?n gösterdiği gibi, insanlar şeriat özlemi değil, iyi yaşama isteği içerisinde. Ben bu halka güveniyorum. Bu halk?n şeriata yönelik bir dünya arad?ğ?n? ve bu dünyaya onay vereceğini düşünmüyorum.
  Geçende profesörler evinde yemek yiyordum, birkaç tane iri yar? çocuk tekbir getirerek solcular?n üstüne sald?r?yordu. Bence onlar eylemci değil, özel görevlendirilmiş kişilerdi. Çünkü o kadar güvenliğin içinde böyle bir şey yap?lamaz. Provokatif şeyler yap?lmaya çal?ş?l?yor. Devletin bir kesimi halk? birbirine düşürmek istiyor. Kürt-Türk, şeriatç?-laik kavgas? ç?ks?n istiyorlar. Kavga ve kar?ş?kl?k ç?karsa, kime muhtac?z?


  AB konusu da bu s?n?f savaş?na alet ediliyor galiba? Baz? kesimler, ‘AB Türkiye’nin onuruyla oynuyor’ diyor...


  Türkiye’nin onuru bir yaş?na gelmeden ölen 30 bebeğin onurunu da kaps?yor mu? ?şsiz aç y?ğ?nlar?n onurunu da kaps?yor mu? Sefalet içinde olanlar?n onurunu da kaps?yor mu? Gelir dağ?l?m?nda yüzde beşi alan nüfusun yüzde yirmisinin onurunu da kaps?yor mu? Peki bu kimin onuru? Türkiye’nin onuru dedikleri, yönetenlerin onuru. AB’nin benim onurumun aleyhinde bir şey yapt?ğ?n? görmüyorum. Onun için AB yönetenlerle ilgili değil, yönetilenlerle ilgili bir mesele... Geçenlerde AB oyuncaklardaki çocuk sağl?ğ?na zararl? boyalar?n kullan?lmas?n? yasaklad?. Benim için esas AB yediğimiz ete hijyen getirmek, kad?nlar? öldürüp töre cinayeti işleyenlerin indirimden yararlanmas?na engel olmak, kan verdiğimiz laboratuvarlar?n sağl?k koşullar?n? evrensel düzeyde denetlemek, yönetilenlerin yaşam standartlar?n? yükseltmek için her türlü girişimi yapmak...Yönetenler bundan hoşlanmad?ğ? için, AB karş?s?nda ‘Türkiye’nin onuru’ diyorlar. Türkiye’nin onuru bebek ölümleriyle zedelenmiyor da yönetenleri ?rgalay?nca m? ortaya ç?k?yor?


  AB sürecinde baz? konu başl?klar?n?n ask?ya al?nmas? gündeme geldi. Tabiî bunun yan?nda K?br?s meselesi konusunda yeni bir tart?şma başlad?. Sizin görüşünüz nedir?


  Bence hükümet yanl?ş yapt?. Gümrük Birliğiyle ilgili anlaşmay? genişleteceğine dair söz verdi. ‘Gümrük Birliğine uyumlu olarak K?br?s Rum Kesimi’nin mallar?na hava ve deniz limanlar?n? açacağ?m’ dedi. Hava ve deniz limanlar?n? açma çok korkunç bir şeymiş, vatan topraklar? sat?l?yormuş ve Rum Kesimi’ni tan?maym?ş gibi ifade edildi. Halbuki halk bu limanlar?n 1998’e kadar aç?k olduğunu bilmiyor. 1998’e kadar KKTC mi gitti? Türkiye’nin haklar?na mağduriyet mi geldi? Rum Kesimi’ni mi tan?d?k? Hay?r. Bunlar tamamen seçime giderken AKP’nin ‘milliyetçi oylar artarsa aç?kta kalmayay?m’ diye yapt?ğ? şeyler zannediyorum. Hükümetin Avrupa’n?n KKTC ile doğrudan ticareti başlatmas?n? gümrük ve limanlara bağlamas? çok yanl?şt?. Yanl?ş olduğunu görüyoruz, biz hakl?y?z, ancak tam tersini tart?ş?yoruz. Bast?rmas? gereken biz değil miyiz? Ancak yanl?ş bir şey yapt?k...
  ?kinci olarak, hükümetin askerî bürokrasiden ürkerek geri ad?m att?ğ?n? düşünüyorum. Biz hukuken hakl? değiliz, ancak siyasî olarak AB'de bize haks?zl?k ediyor. Bizim ‘doğrudan ticareti başlat?n’ diye davul çalmam?z gerekiyor. Bunun içinde elimizin güçlü olmas? lâz?m. Çok hakl? olduğumuz bir noktay?, hukuken güçsüz olduğumuz bir noktaya bağlad?lar. 1998’e kadar limanlar aç?kt?, o zaman neden onuruna dokunmuyordu?  K?br?s konusuyla ilgili hükümetin baz? limanlar? süreli ve karş?l?kl? olarak açabileceğini söylemesi üzerine, Genelkurmay Başkan?, bu konuyu ‘K?br?s’ta 40 bin askeri olan bizimle paylaşmad?lar, bu devletin politikas?ndan bir sapmad?r’ aç?klamas? yapt?. Bunu nas?l değerlendiriyorsunuz?
  As?l yad?rgat?c? olan, askerin siyasî konularda görüş bildirmesidir. Eğer Genelkurmay rahats?zl?k duyuyorsa, bu konuyu başbakanla görüşmeliydi. Kamuoyuna aç?klama yapmamal?yd?. Devletin politikas?ndan sorumlu olan hükümet olduğuna göre, elbette hükümetin inisiyatif sahibi olmas? gerekir, çünkü devletin direksiyonunda hükümet var. K?br?s’taki 40 bin askeri olan bir kuruma dan?şmad?lar konusuna gelince, hükümet Genelkurmay’?n da üstündedir ve yetmiş milyonu temsil etmektedir...


  Bir yaz?n?zda müzakereleri beş y?lda bitiremezsek, 2015’te üye olmak hayâl olur demişsiniz. Biraz aç?klar m?s?n?z?


  Müzakereler beş y?l içinde bitmezse, AB’nin 2015 y?l?n?n bütçe haz?rl?klar?na yetişemiyoruz. Bizi bütçeye koymazlarsa, tam üye olamay?z. Hükümeti bundan dolay? eleştiriyorum. Ben AB ile uğraşmam, ben beş y?lda müzakereleri bitireceğim derim. Paradigmay? değiştiririm. Ama doğrudan ticaretin başlat?lmas? için bask? yapar, kap?lar?nda sabah akşam davul çalar?m. Hakl?l?ğ?m? dara düşürecek, müzakereleri baltalayacak zay?f olduğum noktalar? gündeme getirmem. Türkiye’nin AB’den alacağ? var.


  AB taraf?ndan gelen her aç?klama Türkiye’de yank? buluyor. Her konuşma kayda değer mi sizce?  Medya kanal?yla halk?n doğru kavramlar? öğrenmesi, bilinçlenmesi sağlanm?yor. AB kurumlar?n? halk?m?z bilmiyor. Böyle olunca, AB Parlamentosu’nda gariban bir adam?n söylediğini veya Fransa’n?n iç siyaset meselesi AB zannediliyor. AB yeniçağ?n bir zihniyeti. Avrupa Birliği’nin, üyelerinin tümüyle sorunu var. Çünkü her üyeyi dönüştürmeyle yükümlü, ancak biz bunlar? bilmiyoruz.


  Bir de “Hükümeti AB sürecinde yükselen milliyetçilik köşeye s?k?şt?yor” diye yorumlar yap?l?yor. Sizce böyle bir etki var m??
  Bu, bir şehir efsanesi, milliyetçilik nerede yükseliyor? Kamuoyu yoklamalar?nda ben böyle bir şey görmüyorum. Birileri böyle bir şey uyduruyor, böyle olsun istiyor. Bu, devletin demokratik bir cumhuriyete dönüşmesini istemeyenlerin şehir efsanesi oluşturmas? çabas?...
  Milliyetçiliğin yükselmediğini söylüyorsunuz, ancak az önce “Hükümetin askerî bürokrasiden ürkerek geri ad?m att?ğ?n? düşünüyorum” dediniz. AB sürecinde bunun etkisi ne kadard?r?


  Sen kimi kale al?rsan, ona göre hareket edersin. Benim askeri kale alacak halim mi var? Ben de herkes kadar milliyetçi, vatan?n? seven biriyim. Buran?n sahibi benim. Bunu hissetmezsen, bir şekilde etkilenirsin. Ben başbakan olacağ?m da bürokrasiden korkacağ?m.
  ?ktidar koltuğuna oturmadan herkesin rahat konuştuğunu, ancak koltuğa oturduğunda biraz değişime uğrad?ğ?n? görüyoruz. Siz başbakan olsan?z söylediğiniz kadar rahat olabilir miydiniz çok merak ettim?


  Rahat olmayacaksan, niye başbakan oluyorsun ya? Yönetme iddias?nda olanlar, Türkiye’nin durumunu daha önceden biliyorlar. Yönetime gelirken askerin sistem içinde ne kadar ağ?rl?k olduğunu biliyorsun. Eğer yönetemeyeceksen, neden yönetme iddias?nda bulunuyorsun?
  Ya ben bundan s?k?ld?m. O zaman iktidar olmayacaks?n. Benim buradan ç?karken önümde korumalar?m yok, devletin arabas?na ve uçağ?na binmeyeceğim, devletin lojman?n? kullanam?yorum, bütün bunlar? kullan?p ihalelere girmeyeceğim, belediyelere iş yapmayacağ?m... Devletin imkânlar?n? kullan?rken asker yok, gereken değişim ve gelişimleri yaparken asker var. O zaman ‘asker izin vermiyor’ de iktidardan istifa et, Meclisten çekil... Dört y?ldan sonra bunlar? konuşmak bana fazla geliyor.


  Yönetim konusuna gelmişken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’?n Cumhurbaşkan? olmas?na karş? ç?kan bir kesim var. Bu değerlendirmeleri nas?l yorumluyorsunuz?


  Recep Tayyip Erdoğan’?n cumhurbaşkan? seçilmesinin önünde meşrû bir engel var m?? Yoksa seçilebilir. ‘Askerler istemiyor’ diye bir lâf dönüyor. Meşrû ise, askerlere ne? Dünyan?n hiçbir demokratik ülkesinde böyle tart?şmalar olamaz.


  ?ran çok farkl?


  ?ran 150 milyar dolar, biz 408 milyar üretiyoruz. Zenginin, ‘ben bu fakir gibi yaşayay?m’ dediğini gördünüz mü? Buran?n kültüründe sosyoekonomik bir yaklaş?m ve değerlendirme yoktur. Buran?n hakimi bürokrasidir. Onun için de y?llard?r ?ran’dan gelecek rejim tart?şmalar? yaşanm?şt?r.
  ?ran günlük hayat aç?s?ndan medyan?n yans?tt?ğ?ndan çok daha farkl?. ?ran’da mesele mollalar değil, para kavgas?. Petrol gelirinin yüksek olmas?na rağmen, halk s?k?nt?da. Oyunun hep d?ş?nda. Modern elitlerin yerini din elitleri, din baronlar? alm?ş. ?ran’da kad?n erkek ilişkisi bizden daha liberal. Bizde kad?n yok, orada kad?n örtülü olsa da toplumsal hayat?n içinde...


  Mehmet Altan kimdir?
  1953 Ankara doğumlu. ?lk, orta ve yüksek öğrenimini ?stanbul’da yapt?. 1979’da doktora yapmak için Paris’e gitti. Paris I. Pantheon-Sorbonne Üniversitesi’nde Türkiye IMF ilişkilerini inceleyen çal?şmas?yla 1980 y?l?nda uzman, Türkiye’nin ABD ve SSCB ilişkilerini inceleyen teziyle de iktisat doktoru oldu. Doktora eğitimi s?ras?nda çeşitli gazetelerde yazd?. Cumhuriyet gazetesinin Paris muhabirliğini yapt?. 1984’te Türkiye’ye döndü. 1985’te Paris’ten yazd?ğ? denemeleri Atl? Kar?nca adl? kitapta toplad?. Akademi Kitabevi Deneme Ödülü’nü alan bu kitaptan sonra, tezinden esinlenerek yazd?ğ? Süperler ve Türkiye adl? bilimsel çal?şmas? yay?nland?. Altan’?n Marx’tan Sevgilerle, Darbelerin Ekonomisi, Matadorun Ölümü, Kapitalizm Bu Köye Uğramad?, Amerikan Rapsodisi, Ertelenmiş Hayatlar? Geri Verin, Hiçbir Şey Değişmiyorsa, Esir Çocuklar Cehennemi, II. Cumhuriyet Demokrasi ve Özgürlükler, K?br?s Diye Bir Ada, Bir Gecelik Aşklar Nereye Gider, Kürtler Şeytan Soyundan m?? adl? kitaplar? da var. Altan, halen ?stanbul Üniversitesi ?ktisat Politikalar? Anabilim Dal? Profesörü ve Star gazetesi baş yazar?...

  Hasan Hüseyin KEMAL

  11.12.2006

  Kemalizm maskesi

  Bilmiyorum, koca bir toplumu utand?rmay? nas?l başar?yorlar. Sanki bunun için eğitim alm?şlar, bütün öğrencilikleri, akademik kariyerleri “şöyle davran?rsan?z kendinizi de toplumunuzu da rezil edersiniz” söylevleri dinleyerek geçmiş. Bu eğitimin tepe noktas?na var?nca da rektör olmuşlar. Geçenlerde bir profesör, “Kemalizm’in gericilik” olduğunu söyledi. Bir profesör bilgileri ?ş?ğ?nda dilediği sonucu ç?kar?r. Bunun tam tersini düşünen profesörler de var. Peki, bunu söyleyen profesörün ders verdiği üniversitenin rektörü ne yapt?? Ne yapacak, koca bir toplumu utand?rmay? göze alarak profesörün derslerini durdurdu. O rektör gibi düşünmeyenlerin üniversitede yeri olmayacağ?n? cihan? âleme gösterdi. Türkiye’de üniversitede ders vereceksen “Kemalizm ilericiliktir” demek zorundas?n. Kemalizm’i öveceksin. Yeryüzünde kaç ülke kald? böyle? Bir Kuzey Kore, “Kim ?l Sung” öğretisini sorgulayamazs?n; bir ?ran, Humeyni hakk?nda konuşamazs?n; bir de bizim Türkiye, ne Atatürk’le ne de Kemalizm’le ilgili eleştirel bir söz söyleyemezsin. Benzediğimiz ülkeleri gördüğünüzde, bu gerçek sizi utand?rm?yor mu? Hem her tarafa “en hakiki mürşit ilimdir” diye yazacaks?n hem de Mustafa Kemal’e de Kemalizm’e de bilimsel bir gerçekçilikle bakamayacaks?n. Şaşk?nl?k m? bu, ikiyüzlülük mü, ne söylediğini bilmemek mi? Neden Atatürk’ün bütün söylediklerini bir arada değerlendiremiyoruz? Niye bütün konuşmalar?n? okuyam?yoruz? Neden yönetim biçiminin ad?n? koyam?yoruz? Neden, bu ülkenin yak?n tarihindeki en önemli politikac?lardan birini “Kim il Sung”laşt?r?yoruz? Mustafa Kemal bunu ister miydi? Kim il Sung ve Humeyni düzeyine indirilmeyi arzu eder miydi? Pek sanm?yorum. Ayr?ca nedir bu Kemalizm meselesi? Kemalizm diye bir şey var m? gerçekten? Varsa ne? Mustafa Kemal her söylediğinin bir de tersini söylemiş, her yapt?ğ?n?n bir de tersini yapm?ş, çok çalkant?l? bir dönemde yeni bir cumhuriyet kurabilmek için sürekli ittifak değiştirmiş bir lider. Nas?l onun sözlerinden ve davran?şlar?ndan bir ideoloji ç?kartabilirsiniz? Tutarl?l?ğ? yok ki sözlerinin. Zaten bana sorarsan?z Kemalizm diye de bir şey yok. Olabilmesi de mümkün değil. Kemalizm’in günümüzde bir tek anlam? var: “Ordu politikan?n içinde ve merkezinde dursun.” Bunun d?ş?nda Kemalizm’in orijinal bir fikrini bilen varsa söylesin, daha önce söylenmemiş ne söylüyor Kemalizm, bir anlats?n. Kemalizm, cumhuriyet elitlerinin orduyla birlikte iktidar? elinde tutup, halk? politika d?ş?na itebilmek için uydurduklar? bir tabu. Onlara göre “Kemalizm” olmazsa ve ordu politikadan çekilirse, “halk” yani bu ülkenin insanlar?, yani bu ülkenin gerçek sahipleri, kendi gelecekleri hakk?nda karar vermeye kalk?ş?rlar. Buran?n halk? külliyen “hain” olduğundan da ülkeye ya şeriat getirir ya da buray? böler. Kemalizm dediğiniz tuhaf şeyin ana fikri bu. Kendi halk?ndan korkmak. Dahas? kendi halk?ndan nefret etmek. Orduyla, Ankara’n?n bürokratlar? ülkeyi kendi “halk?ndan” korumasa buras? mahvolacak. Bugüne kadar ülkeyi “halktan” koruman?n bizi nerelerle getirdiğini gördük, yaşam standard? olarak Yunanistan’?n 69 basamak alt?nday?z. Avrupa’n?n en fakir ülkesiyiz. Hala aşiretler, hala töre cinayetleri var. Hala k?ş gelince köy yollar? kapan?yor. Hala fikrini söyleyen profesörü işinden kovacak adamlar? rektör yap?yoruz. Hala bir trafik sorununu bile çözmekten aciziz. Hala insanlar?m?za doğru düzgün bir sağl?k hizmeti veremiyoruz. Hala ülkenin dört bir yan? çetelerle dolu. Bu mu Kemalizm? Kemalizm, gericilik değildir bence. Kemalizm diye bir şey yoktur. Kemalizm, bu ülkeyi “halk? d?şlayarak” yönetmek isteyenlerin takt?ğ? bir maskedir. Ama her işin bir sonu olduğu gibi bu kand?rmacan?n da bir sonu bulunuyor. Ve biz bu sona yaklaş?yoruz. Halk, kendi ülkesinde, sahibi bulunduğu topraklarda kendi geleceği hakk?nda söz sahibi olmak istiyor. Üniversiteyi k?şlaya çevirmeye çal?şan, koca bir toplumu rezil eden adamlar? rektör yapmak bunu önlemeye etmez. Generaller de, bürokratlar da, onlar?n paras?n? ödeyen, onlar?n maaşlar?n? kendi al?n terleriyle denkleştiren insanlar?n hizmetine girecekler. Onlar?n istediğini yapacaklar. Bunca y?l “olmayan bir ideolojiyle” insanlar? korkutup susturman?n tad?n? ç?kard?lar. Kendilerini yüceltip ülkeyi bat?rd?lar. Amma art?k yeter. ?zin verin de biraz da halk yönetsin bu ülkeyi. Şu sizin de içinden ç?kt?ğ?n?z ve sonra beğenmediğiniz halk.
  Nokta, 30.11-6.12.2006 ,Ahmet ALTAN


  Bu yaz?y? da HHK'n?n röportaj?na parelal olarak sunabiliriz san?yorum...
  Bunlar? "bizden" birileri böyle aşikar aşikar yaz?p-çizseydi ömür boyu hükün giyerdi mazallah... Bu insanlar? işte bundan dolay? taktir etmemek mümkün diil! Hakkaniyet dedikleri bu olsa gerek.. "Türkiye'de Kemalizm diye bir şey yoktur kardeşim, o da neymiş!" diyorlar alenî.

  Say?n Yönetici, Benim de "düşüncelerim" var bu konulara ilişkin, ama ben "Nurcuyum", söylersem-yazarsam forum kapan?r m? ki

  Altan'lar kadar şansl? olmayabiliriz, sistemin adam? diiliz malum...

  Esselam.
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:51 ) değiştirilmiştir.
  Either exist as you are or to be as you look!

 2. #2
  Pürheves yagmur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  211

  Standart

  Tebrik etmek lazım Altan kardeşleri ve ben bizzat dua ediyorum bu gibi demokrat insanların hidayetleri için

 3. #3
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Alıntı yagmur Nickli Üyeden Alıntı
  Tebrik etmek laz?m Altan kardeşleri ve ben bizzat dua ediyorum bu gibi demokrat insanlar?n hidayetleri için
  Acaba duan?za amin desek mi yagmur kardeşim? Ya onlar da hidayete erince bugünkü yazd?klar?n? yazamazlarsa. Ya da bugün onlara ses ç?karamayanlar o zaman tepelerine binerlerse?.. Enteresan bir durum değil mi?
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:55 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kemalizm Yeniden Yorumlanmalı
  By elips in forum Gündem
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 23.04.09, 14:48
 2. Kemalizm Pazarlığı
  By Şahide in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.09.08, 11:30
 3. Kemalizm Türkiyeyi Parçalar
  By yuksek-Sadakat in forum Gündem
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 08.10.07, 18:41
 4. Prof. Yayla Ayakta, Kemalizm Mağlup!
  By nurlu dağ in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.11.06, 12:16

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0