+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Said Nursi, Papa ile Kıyama Durur muydu?

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Said Nursi, Papa ile k?yama durur muydu?

  "Bediüzzaman olsayd? Papa'n?n gelişini nas?l yorumlard?" sorusuna cevap veren Mehmet Paksu, o­nun başta Papa olmak üzere H?ristiyan dini liderlerle ilikşisini yazd?.

  2006-12-01
  17:29


  Nursi'nin diğer dinlerle ilişkisi


  MEHMET PAKSU'nun yaz?s?
  mehmetpaksu@gmail.com
  Bediüzzaman, Papa ile görüşür müydü?

  Bir okuyucum "Sizce, Bediüzzaman şimdi hayatta olsayd? Papa'n?n gelişini nas?l yorumlard?" şeklinde güncel bir konuyu soruyor.

  Bediüzzaman Said Nursî hayatta iken, gerek Katolik dünyas?n?n lideri papa ile gerekse Ortodoks kilisesinin başpapaz? patrikle yak?n irtibat kurar. 1950'de Papa XII. Pius'a doğrudan Kur'ân'?n mucizeliğini ve Hz. Muhammed'in (a.s.m) peygamberliğini ve mucizelerini anlatan Zülfikar adl? kitab?n? gönderir. Kitapla birlikte gönderdiği mektubunda da, "Biz Allah'a inananlar küfre karş? beraberiz" notunu düşer. 22 Şubat 1951 tarihli Vatikan'dan gelen cevabi mektupta şu ifadeler yer al?r:

  "Efendim, Zülfikar nâm el yaz?s? olan güzel eseriniz ?stanbul'daki Papal?k makam-? vekâleti vas?tas?yla Papa Hazretlerine takdim edilmiştir. Bu nazik sayg?n?zdan dolay? gayet mütehassis olduklar?n? bildirirken, üzerinize Cenab-? Hakk'?n lütuflar?n? dilediklerini tebliğe beni memur ettiklerini arza müsâraat eylerim. Bu vesile ile sayg?lar?m? sunar?m efendim. (Vatikan Bayn Başkâtibi)"

  * * *

  ?stanbul'un fethinin 500. y?ldönümü olan 1953 y?l?nda ?stanbul'da Çarşamba semtinde ikamet eden Bediüzzaman, talebelerinden Ziya Arun'u da yan?na alarak Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne gider ve o zamanki Patrik Athenagoras ile bir görüşme yapar. Bu görüşme s?ras?nda Bediüzzaman Patrik'e: "Hristiyanl?ğ?n din-i hakikisini kabul etmek ve Hazret-i Muhammed'i peygamber ve Kur'ân-? Kerîm'i de kitabullah (Allah'?n kitab?) kabul etmek şart?yla ehl-i necât olacaks?n?z (kurtuluşa ereceksiniz)" der. Patrik cevaben, "Ben kabul ediyorum" deyince, Bediüzzaman, "Pekâlâ, siz bunu dünyan?n diğer mânevî reislerine de söylüyor musunuz?" diye sorar. Patrik, "Söylüyorum, fakat o­nlar kabul etmiyorlar" şeklinde cevap verir.

  * * *

  Bediüzzaman'?n maksad? ve düşüncesi mutlak dinsizliğe karş? ortak mücadele ederek, insanl?ğ?n ortak ihtiyac? olan Allah'?n birliğinde buluşturmakt?. Her iki görüşmede zaten bu düşüncesini dile getirmişti. Bir eserinde âhirzamanla ilgili bir hadisi yorumlarken Hristiyanlar'?n hakiki dindar ruhanileriyle Müslümanlar?n ateizme karş? ittifak edip birleşmeleri gereğini ifade ederken, geçici olarak ihtilaf noktalar?n terk edilmesini, tart?şmaya ve münakaşaya girilmemesini dile getirir. Bediüzzaman burada "hakiki Hristiyan Ruhaniler" derken, ?slâm'?n ana kaidesi olan Allah'?n birliği ve Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul etmeye yatk?n veya kabul eden ?seviler'den bahseder. Günümüzde birçok "?sevi Ruhaniler" art?k, Allah'?n üç değil "bir" olduğuna ve Hz. ?sa'n?n Allah'?n oğlu değil, Allah'?n bir peygamberi ve Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu kabul ederler. Bu meseleye bir örnek olmas? bak?m?ndan Vatikan'?n 1994 y?l?nda başta Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.) olmak üzere, diğer dinlerin peygamberlerini de peygamber olarak kabul ettiklerini, resmî yay?n organlar? olan "La Civilta Cottolica" dergisinde yay?nlad?klar? biliniyor.

  * * *

  Papa ile Diyanet ?şleri Başkan?'n?n görüşmesinde diyalog ve bar?ş dilekleri dile getirildi ve bu kap?n?n aç?k b?rak?lmas? vurguland?. Bediüzzaman bundan yar?m as?r öncesinde diyalogdan öte bir ittifaktan, birlikte hareket etmekten söz ediyor ki, bu daha ileri bir ad?m ve sağl?kl? bir yaklaş?md?r. Her ne kadar bu diyaloga ve ortak harekete karş? ç?kanlar varsa da, dünyan?n gerçekleri bundan başka bir yola izin vermiyor art?k...

  Bugün

  http://www.sentezhaber.com/index.php?mode=detay&index_id=6528
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:58 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Dost kapadokyalı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  18

  Standart

  Üstad Hazretleri tabiki papayı islama çağırırdı tabiki ona islamı anlatırdı.
  ESKİ HAL MUHAL; YA YENİ HAL YA İZMİHLAL

 3. #3
  Pürheves sinepuryan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  171

  Standart

  Ama bir bid'a olan sözde huzur duruşu yapmazd? değilmi ??? Ortak düşmana karş? elbetteki ittifak edilir .Bu karş?ndakini kabul etme anlam?na gelmez... Hem "Bu meseleye bir örnek olmas? bak?m?ndan Vatikan'?n 1994 y?l?nda başta Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.) olmak üzere, diğer dinlerin peygamberlerini de peygamber olarak kabul ettiklerini, resmî yay?n organlar? olan "La Civilta Cottolica" dergisinde yay?nlad?klar? biliniyor."
  Onlar diyorlarki Muhammed müslümanlar?n peygamberidir. Yani peygamber kabul ediyorlar ama peygamberleri kabul etmiyorlar nas?lki Kelime-i Tevhidin 2. k?sm?n? kabul etmedikleri gibi. Üstad da bu hususu Mektubatta güzelce Anlat?yor...
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:58 ) değiştirilmiştir.
  Elde Kur\'an gibi bir mucize-i Baki varken,
  Başka burhan aramak aklıma zaid görünür
  Elde Kur\'an gibi bir burhan\'ı hakikat varken,
  Münkirleri ilzam için gönlüme sıkletmi gelir?
  Zülfikar Mecmuası

 4. #4
  Pürheves sinepuryan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  171

  Standart

  Mektubat | Yirmi Alt?nc? Mektup | S-321

  Beşinci Mesele

  Saniyen: Mektubunuzda "Mücerredkâ [
  Lâ ilâhe illâllah] http://www.risaleinurenstitusu.com/t.../mekt/b722.gif -2- kâfi midir? Yani,[Muhammedür'-Resulullah ] http://www.risaleinurenstitusu.com/t.../mekt/b723.gif -3- demezse ehl-i necat olabilir mi?" diye, diğer bir maksad? soruyorsunuz. Bunun cevab? uzundur. Yaln?z şimdi bu kadar deriz ki:
  Kelime-i şehadetin iki kelâm? birbirinden ayr?lmaz, birbirini ispat eder, birbirini tazammun eder, biri birisiz olmaz. Madem Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm Hâtemü'l-Enbiyad?r, bütün enbiyan?n vârisidir. Elbette bütün vusul yollar?n?n baş?ndad?r. Onun cadde-i kübrâs?ndan hariç hakikat ve necat yolu olamaz. Umum ehl-i marifetin ve tahkikin imamlar?, Sadi-i Şirazî gibi derler: [
  Ey Sâdî! Muhammed'i (a.s.m.) örnek almadan bir kimsenin selâmet ve safâ yolunu bulmas? imkâns?zd?r.]
  http://www.risaleinurenstitusu.com/t.../mekt/b724.gif -4-
  Hem [
  Bütün yollar kapal?d?r; ancak Hazret-i Muhammed'in (a.s.m.) yolu aç?kt?r.] http://www.risaleinurenstitusu.com/t.../mekt/b725.gif -5- demişler. Fakat Bazen oluyor ki, cadde-i Ahmediyede (a.s.m.) gittikleri halde, bilmiyorlar ki cadde-i Ahmediyedir ve cadde-i Ahmediye dahilindedir. 1 Allah?m! "Benim ve benden evvelki peygamberlerin sözleri içinde en faziletlisi Lâ ilâhe illâllah't?r" buyuran zâta ve âl ve ashab?na salât ve selâm et. [Muvatta', Kur'ân: 32; Hac: 246; el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 1:153; el-Elbânî, Sahihu'l-Câmii's-Sağîr, no. 1113]
  2 Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur.

  3 Muhammed Allah'?n Resulüdür.
  4 Ey Sadi! Hz. Muhammed'i (a.s.m.) örnek almadan bir kimsenin selamet ve safa yolunu bulmas? imkâns?zd?r.
  5 Bütün yollar kapal?d?r; ancak Hazret-i Muhammed'in (a.s.m.) yolu aç?kt?r.

  Hem Bazen oluyor ki, Peygamberi bilmiyorlar; fakat gittikleri yol, cadde-i Ahmediyenin eczas?ndand?r.
  Hem Bazen oluyor ki, bir keyfiyet-i meczubâne veya bir hâlet-i istiğrakkârâne veya bir vaziyet-i münzeviyâne ve bedeviyâne suretinde, cadde-i Muhammediyeyi düşünmeyerek, yaln?z [
  Lâ ilâhe illâllah] http://www.risaleinurenstitusu.com/t.../mekt/b726.gif onlara kâfi geliyor.
  Fakat bununla beraber, en mühim cihet budur ki: Adem-i kabul başkad?r, kabul-ü adem başkad?r. Bu çeşit ehl-i cezbe ve ehl-i uzlet veya işitmeyen veya bilmeyen adamlar, Peygamberi bilmiyorlar veya düşünmüyorlar ki kabul etsinler. O noktada cahil kal?yorlar. Marifet-i ?lâhiyeye karş? yaln?z
  [Lâ ilâhe illâllah] http://www.risaleinurenstitusu.com/t.../mekt/b727.gif biliyorlar. Bunlar ehl-i necat olabilirler.
  Fakat Peygamberi işiten ve dâvâs?n? bilen adamlar onu tasdik etmezse, Cenâb-? Hakk? tan?maz. Onun hakk?nda yaln?z
  [Lâ ilâhe illâllah] http://www.risaleinurenstitusu.com/t.../mekt/b728.gif kelâm?, sebeb-i necat olan tevhidi ifade edemez. Çünkü o hal, bir derece medar-? özür olan cahilâne adem-i kabul değil; belki o kabul-ü ademdir ve o inkârd?r. Mu'cizât?yla, âsâr?yla kâinat?n medar-? fahri ve nev-i beşerin medar-? şerefi olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm? inkâr eden adam, elbette hiçbir cihette hiçbir nura mazhar olamaz ve Allah'? tan?maz. Her ne ise, şimdilik bu kadar yeter.
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 22:06 ) değiştirilmiştir.
  Elde Kur\'an gibi bir mucize-i Baki varken,
  Başka burhan aramak aklıma zaid görünür
  Elde Kur\'an gibi bir burhan\'ı hakikat varken,
  Münkirleri ilzam için gönlüme sıkletmi gelir?
  Zülfikar Mecmuası

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hemde papayla nas?l dururdu.
  Üç paşalar?n baş?n? eğemediği,bir zat?n yan?nda k?yama dursa papan?n hali
  ne olurdu?

  Ya hemen islam olurdu yada
  üstad?n yan?nda tir tir titrerdi,

  Hele üstad?n yan?nda biraz dursayd? hemen d?şar? kaçard?;
  Derdi papa,az daha yan?nda kalsayd?m beni müslüman edecekti.
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 22:07 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İman Dört Direk Üstünde Durur...
  By zisangul in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 18.11.08, 23:57
 2. Stalin Atatürkten Korkuyor muydu?
  By semerat in forum Tarih
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 13.11.08, 15:53
 3. Kıyama Kalk Ey Aşk-ı Sücud...
  By esra aktürk in forum Edebiyat
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 04.10.08, 16:49
 4. Anadoluda Eğitim Yok muydu?
  By Asrisaadete-Hasret in forum Tarih
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 14.08.08, 11:49
 5. Abartmayın, Papa Kıyama Durmadı!
  By sliha87 in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04.12.06, 15:28

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0