+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Engin Ardıç: Beni de Kazığa Oturtun

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Engin Ard?ç: Beni de kaz?ğa oturtun"Ben Prof. Yayla'n?n saçmalad?ğ?n? düşündüm ama özür diliyorum. Tepkilere bak?l?rsa Yayla hakl?. Ben ayn? şeyi 20 senedir söylüyorum, o zaman beni de kaz?ğa oturtunuz!"
  Engin Ard?ç'?n köşe yaz?s?
  Özdemir ?nce Yalan Söylüyor
  Özdemir ?nce hat?rlat?nca uyand?m, son günlerde ortal?ğ? kas?p kavuran 'tart?şmal? adam' Profesör Atilla Yayla, meğerse Zaman Gazetesi'nde yaz?lar da yazarm?ş. O gazeteyi okumad?ğ?m için fark?nda değildim.

  O panelde dile getirdiği o f?rt?nalar koparan düşüncelerini de gazetesinde daha önce kaleme alm?şm?ş meğer...

  Bak?n, bir hafta önce şöyle yazm?ş: '1925-1945 dönemini Kemalizm'in egemen olduğu dönem olarak ele al?rsak bir ilerlemeden çok bir gerilemeye tekabül ediyor. ?fade hürriyeti yok, siyasi hürriyet yok, muhalefete teşkilatlanmaya izin verilmiyor. Bu ve benzeri faktörler bir gerileme göstergesidir.'

  Profesörün cümle kurma yeteneği düşük, dili pek parlak değil ama ne dediği aç?k.

  Ben bu profesörün saçmalad?ğ?n?, ama saçmalama hakk?na da sahip olduğunu düşünüyordum.

  Kendisinden özür diliyorum. Saçmalamam?ş, doğruyu söylemiş!

  Gerçeğin Zaman Gazetesi'nde dile getirilmesi gerçeği sakatlamaz. Örneğin d?şar?da yağmur yağ?yorsa ve
  Necmettin Erbakan 'yağmur yağ?yor' derse, s?rf Atatürkçü olduğumuz için 'hay?r güneş parl?yor' diyemeyiz.

  Profesör Yayla hakl?d?r. O dönemde ifade hürriyeti yoktur, siyasi hürriyet yoktur, muhalefetin örgütlenmesi yasakt?r, tek parti diktas? vard?r, bu da meşrutiyet dönemine ve cumhuriyetin ilk iki y?l?na göre bir ilerleme değil, demokrasi aç?s?ndan bir gerilemedir. (Kurulan şeker fabrikalar?, çimento fabrikalar? falan apayr? bir konudur.)

  Bunun için mi bu adam? yoketmeye, yüreğine indirip öldürmeye kalkt?n?z yahu? Ben ayn? şeyi yirmi senedir söylüyorum, o zaman beni de kaz?ğa oturtunuz!

  Özdemir ?nce refikimiz de, profesörün tozunu atmaya niyetlendiği yaz?s?nda, 1925-1945 döneminde cumhuriyet 'çağdaş demokrasi için gereken kurumlar?n çoğunu kurmuş ve 1950'de çok partili demokrasinin önünü açm?şt?r' diyor.

  Hay?r, öyle olmam?şt?r. Özdemir ?nce yalan söylüyor. Bu iş, Necati Doğru'nun cumhuriyetin ilk y?llar?nda ?stanbul'a amans?z yat?r?mlar yapt?rmas?na benzedi!...

  Baz? Atatürkçü refiklerimiz, şeriatç?lara ve liberallere 'giydirme' gayretiyle kantar?n topuzunu kaç?r?yorlar, ya Necati Doğru gibi küfür ediyorlar, ya da düpedüz k?t?r at?yorlar...

  1925-1945 döneminde, 'çağdaş demokrasi için gerekli kurumlar?n' çoğu değil, hiçbiri kurulmam?şt?r. Yoktur böyle bir şey!

  Özdemir ?nce bana bir tek, ama bir tek örnek göstersin.

  Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi kurumlar?n demokrasiyle falan uzaktan yak?ndan ilgileri yoktur, ille de bir bağ kurmak için zorlarsak pek pek 'kültür politikas?yla' ilgileri olduğunu söyleyebiliriz.

  Yoksa Serbest F?rka'n?n apar topar kendini feshetmeye zorlanmas? m? çağdaş demokrasinin önünü açmak oluyor?

  Tam tersine, çağdaş demokrasinin önünü kapatmak için girişimler vard?r 1936 y?l?nda! Başta Recep Peker olmak üzere CHP'nin faşist kanad?, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin d?ş?nda ve üstünde yer alacak bir Yüksek Konsey' kurmak için planlar haz?rlam?şlar, ?smet ?nönü'nün akl?n? da buna yat?rm?şlar, hastal?ğ? ilerlemekte olmas?na rağmen Atatürk'ten s?k? bir f?rça yiyince susup oturmuşlard?r!

  Yoksa harf devrimi, şapka devrimi, soyad? devrimi falan gibi şeyleri mi kastediyorsunuz çağdaş demokrasinin önüyle arkas?yla? Otuzlu y?llarda Almanya'da gotik alfabesi b?rak?lm?ş ve iyiden iyiye düz Latin alfabesine dönülmüştü, Rusya'da herkes, bir de değil, baba ad?yla birlikte iki soyad? kullan?yordu, hepsi şapka ve kasket giyiyorlard?, demokrasi mi vard?? (Kurumlardan sözediyoruz, bunlar kurum, yani müessese midir?)

  Herhalde Milli Şef döneminin sert ve ac?mas?z diktas?n? da kastetmiyorsunuz... Çok partili demokrasinin önünü açan Alman yenilgisi olmuştur, nah geçerdi ?smet Paşa demokrasiye, Amerika kazanmasayd?...

  Peki öyleyse neyi kastediyorsunuz? Nelerdir bu çağdaş demokrasinin önünü açan 1925-1945 aras? kurumlar??

  Meydan boş değildir arkadaşlar, bol keseden sallamay?n?z. Yoksa karş?n?zda, dün bizim Oray Eğin'in anlatt?ğ? türden 'gazete ve kitap okumayan çemiş üniversite öğrencisi' mi var sand?n?z?

  (Akşam)
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 23:31 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Gayyur ŞAHBABA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Kahramanmaraş
  Mesajlar
  99

  Standart

  Engin Ard?ç</B>
  Atatürk'ü kurtaral?m!
  Dincilerin değil, birtak?m 'Atatürkçü geçinenlerin' elinden... Çünkü terör estiriyorlar. ?şi ya küfüre döküyorlar, ya da düpedüz yalanc?l?ğa.

  Fatih Altayl?'n?n dediği gibi, bu durumda, bu ortamda hiçbir şey tart?ş?lam?yor, tart?ş?lamaz. Hiçbir sağl?kl? sonuca var?lamaz. Bu şekilde, Türkiye'nin gerçeklerini yeniden değerlendirmek, hele onlarla hesaplaşmak şöyle dursun, sald?r?ya uğrama ya da kalp spazm? geçirme tehlikesini göze almadan ağ?z bile aç?lamaz.

  Bu Ermeni meselesinde de böyle, Kürt meselesinde de böyle, K?br?s konusunda da böyle, Atatürk konusunda da böyle...

  Az?c?k değişik düşünen herkese 'vatan haini' yaftas?n? yap?şt?r?yorlar. Ard?ndan hakaretler yağmur gibi yağmaya başl?yor: Liboş, sinsi, içi kirlenmiş, cahil, tembel, bilgisiz, dönek... Öğrenmeye, düşünmeye, yorumlamaya çal?şanlara edilen bu 'bas?n zulümü', gidiyor ya 'Avrupa Birliği'ne sat?lm?ş' karalamas?na, ya da 'AKP'yi destekliyor' haks?zl?ğ?na var?yor.

  Bu adamlar beton kafal?.

  Düşünceleri yok, papağan gibi tekrarlad?klar? sloganlar? var.

  Kendi sabit fikirlerini dayatmak uğruna da gerçekleri çarp?tmaya başvurmakta hiçbir sak?nca görmüyorlar. Kimisi daha sağda, kimisi daha solda gibi görünüyor ama ortak noktalar? da 'asker postal? öpme' zevki!

  Çünkü, demokrat görünmeye çal?ş?yorlar ama, hepsi faşist. Eskaza yeni bir darbe olsa zil tak?p oynayacaklar. 'Siyasi anlamda' koyulmaya al?şt?klar? ve giderek bunu sevdikleri için 'koydu mu oturtacak' birilerinin aray?ş? içindeler. Atatürk'ü put yapm?şlar, ona tap?yorlar. ?nönü'ye toz kondurmuyorlar. Gençlerin onlar? iplemediğini, yaz?lar?n?n art?k okunmad?ğ?n?, eski etkinliklerinin, eski havalar?n?n kalmad?ğ?n? sezince de büsbütün çileden ç?k?yorlar.

  Atatürkçü geçiniyorlar ama Atatürk'ün miras?na en büyük kötülüğü onlar yap?yorlar.

  Çünkü rehberleri, Atatürk'ün hepimize önerdiği şekilde bilim, ak?l ve sağduyu değil. Bunlar çağdaş da değiller. Çoğu çaps?z ve güdük kişiler. ?kinci s?n?f ayd?nlar, üçüncü s?n?f yazarlar. Bu nedenle de aç?k fikirli, özgür beyinli ve daha bilgili kişilerin onlar? sollay?p geçmeleri onlar? ç?ld?rt?yor. Ezberlerinin bozulmas? onlar? fena halde rahats?z ediyor.

  Az?c?k daha bozal?m bakal?m... Madem Atatürk'ün hiçbir şekilde eleştirilemez olduğu 'dogmas?ndan' hareket ediyorlar, onlara şunu soray?m: Atatürk, 1937 y?l?nda başbakan ?smet ?nönü'yü hem de kavgal? gürültülü bir tart?şmadan sonra görevden ald?, yerine, 'iktisat vekilliği' yapm?ş ve ?ş Bankas?'n?n da kurucusu Mahmut Celal Bayar'? atad?. Bu adam, daha sonra Milli Şef ?nönü'nün bir muhalefet partisi kurmas?na ve iktidara da gelmesine izin vereceği, vermek zorunda kalacağ? bir zatt?.

  1950 y?l?nda bu adam serbest seçimlerle ve halk oyuyla iktidara geçti. (Darbeyle de devrildi. Oysa Atatürk, ordunun politikaya kar?şmas?n? kesinlikle ve şiddetle yasaklamam?ş m?yd?? Taa ?ttihat ve Terakki döneminden beri çabas? bu yönde olmam?ş m?yd?? Bütün gücüyle 'meclis hakimiyetini' savunmam?ş m?yd?? Sakarya Savaş?'n?n en karanl?k günlerinde bile 'olağanüstü yetkilerinin kaynağ?n?' meclis karar?nda aramam?ş m?yd??)

  Atatürk'ün başbakan?na halk destek verdi yani. Onun atad?ğ? yeni başbakan da bir y?l sonra, bugün de yürürlükte olan 'Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu' ç?kard?... Bu durumda 1950 y?l?nda 'karş?devrim' başlam?ş olur mu olmaz m??

  Ne dersiniz Atatürkçü geçinenler? Yoksa Atatürk'ün tercihlerine karş? ç?kmak cüretini mi göstereceksiniz

  akşam(30.11.2006)
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 23:32 ) değiştirilmiştir.
  MARAŞLIM,
  BİR HAMESET DESTANI NAKŞEDİLDİ BAĞRINA,YURDUMUN ASLANLARI ÖLDÜ İMAN UĞRUNA,RUHLARDA BAYRAKLAŞAN ALLAH İÇİN SAVAŞTIR,BU ŞEHİTLER DİYARI İŞTE BU YER MARAŞTIR!!!

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Engin Noyan & Senai Demirci - Esmaül Hüsna
  By fanidünya... in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.05.14, 09:51
 2. Engin Ardıç, Fadime'yi Bakın Neden Uyardı
  By muhibbülkurra in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 24.09.08, 08:44
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.07.08, 09:59
 4. Bu Kafayla İşiniz Zor Engin Ardıç
  By şamil in forum Gündem
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 31.01.08, 11:32
 5. İmdada Yetiş Engin Şefkatinle!..
  By asyam in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.07.06, 23:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0