+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: ABD'yi Rahatsız Eden Ayet

 1. #1
  Gayyur herem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  75

  Standart

  ABD ve AB'nin isteğiyle AKP hükümetinin gayretleriyle Ayeti kerime hutbeden ç?kartId?...
  ?ktidar?n, AB ve ABD istediği için hutbelerden ç?kard?ğ? ayet:
  Allah kat?nda din ?SLAM’d?r
  AB Türkiye Delegasyonu Başkan? Kretschmer’in bizzat, ABD Büyükelçisi Edelman’?n ise mektup yazarak rahats?zl?ğ?n? dile getirdiği ayeti kerime, AKP hükümetinin gayretleriyle hutbeden ç?kart?larak yerine hadisi şerif konuldu.
  Hutbelere müdahale
  AB ve ABD istedi… ABD Büyükelçisi Edelman bu ayeti okumay?n diye Hükümete mektup yazd?. Ve her Cuma camilerde okunan “Allah Kat?nda Din ?slam’d?r” ayeti hutbelerden ç?kar?ld?. Skandal düzenleme Din ?şleri Yüksek Kurulu’nun haz?rlad?ğ? yeni “Hutbe Değerlendirme K?lavuzu” ile ortaya ç?kt?. Bugüne kadar her Cuma namaz?nda okunan Ali ?mran suresi 19. Ayeti, “Allah Kat?nda Din ?slam’d?r” ayetine yer verilmedi. K?lavuza göre bu ayetin yerine art?k “Tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir” Hadis-i Şerif’i okunacak.
  Türkiye her geçen gün yeni bir skandal gelişmeyle sars?l?yor. Son olarak Diyanet’in Cuma Hutbelerinde okunan “Allah kat?nda din ?slam’d?r” ayetinin hutbeden ç?kar?lmas? gündeme bomba gibi düştü. Ayetten AB ve ABD ülkelerinin yetkilileri rahats?z oluyordu. Eski ABD Büyükelçisi Eric Edelman’?n, geçen y?l Diyanetten sorumlu Bakan Mehmet Ayd?n’a bir mektup yaz?p, söz konusu ayetin hutbeden ç?kar?lmas?n? istemiş olmas? skandal? daha da büyüttü. Söz konusu gelişme Ekonomi, D?ş politikadan sonra camilerde okunan hutbelerin bile ABD taraf?ndan belirlendiği eleştirilerine neden oldu. Skandal düzenleme Din ?şleri Yüksek Kurulu’nun haz?rlad?ğ? yeni “Hutbe Değerlendirme K?lavuzu” ile ortaya ç?kt?. Bütün müftülüklere gönderilen ve hutbe dualar?n?n yeniden düzenlenmesine ilişkin kararlar? içeren K?lavuzda, bugüne kadar her Cuma namaz?ndan okunan Ali ?mran suresi 19 Ayeti, “Allah Kat?nda Din ?slam’d?r” ayetine yer verilmedi. Yeni düzenleme doğrultusunda art?k imamlar Cuma Hutbelerinde söz konusu ayeti okuyamayacak. K?lavuzda bu ayetin yerine “Tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir” Hadis-i Şerif’i okunacak.
  Bir AB bir de ABD rahats?zd?
  Cuma Hutbelerinde söz konusu ayetin okunmas?ndan ABD ve AB’li yetkililer rahats?zl?k duyuyordu. Hatta eski ABD Büyükelçisi Eric Edelman geçen y?l bu konuda Diyanet’den sorumlu Devlet Bakan? Mehmet Ayd?n’a bir mektup yazm?ş ve bu mektupta söz konusu ayetin H?ristiyanlara tehdit olarak alg?land?ğ?n? belirterek Ayet-i Kerime’nin hutbeden ç?kar?lmas?n? istemişti. Ayn? şekilde AB Yetkilileri de “Allah kat?nda din ?slam’d?r” ayetinin diğer dinlere bask? olduğu ve laikliğe ayk?r? olduğu gerekçesiyle hutbeden ç?kar?lmas?n? istemişti. Geçen y?l AB Türkiye Delegasyonu Başkan? Kretschmer bu konudaki rahats?zl?ğ?n? bizzat iletmişti.
  Diyanet uygulamay? savundu
  Haz?rlanan yeni Hutbe K?lavuzu’nda, Âl-i ?mran Suresi’nin “Allah Kat?nda Din ?slam’d?r” mealindeki 19. ayetinin bulunmad?ğ?n? doğrulayan Diyanet yetkilileri, düzenlemenin AB ve ABD eleştirileriyle alakas?n?n olmad?ğ?n? iddia etti. Bir Diyanet yetkilisi, “Bu ayetin hutbenin sonunda okunmas? gibi bir şart zaten yoktu” diyerek düzenlemeyi savunmaya çal?şt?. Ancak söz konusu düzenlemenin AB ve ABD’li yetkililerin bask?s? nedeniyle gerçekleştirildiği belirtiliyor.
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 23:43 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Pürheves sinepuryan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  171

  Standart

  Allah c.c. razı olsun ki kulağım aşinalık kazanmış 6 ay kadar oldu sordum bir namazcı imama önce inkar etti sonrada kabul etti var böyle bir mesele ... Genel olarak merkezi yerlerde okunmuyor .. Ama mahalle aralarındaki camilerde okunuyor Elhamdülllah ... Her okunmayan camide mümkün mertebe sormaya çalışıyorum ...Allah c.c. ayetinden mi utanıyorsunuz çekiniyorsunuz .. Yazıklar olsun ...
  Elde Kur\'an gibi bir mucize-i Baki varken,
  Başka burhan aramak aklıma zaid görünür
  Elde Kur\'an gibi bir burhan\'ı hakikat varken,
  Münkirleri ilzam için gönlüme sıkletmi gelir?
  Zülfikar Mecmuası

 3. #3
  Vefakar Üye PirMuhammed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Yaş
  33
  Mesajlar
  348

  Standart

  ALLAH BUNLARI KAHRETSİN.YOK YOK DÜNYANIN SONU ARTIK İYİCE YAKLAÞTI.ALLAH'IN AYETLERİ BİLE KAFİRLER İSTİYOR DİYE MÜSLÜMAN TOPLUMDAN SAKLANIYOR.E BUNLAR YAKINDA KUR'AN-I DA KAFİRLER İSTİYOR DİYE YOK ETMEYE KALKARLAR.ALDIKLARI HER KURUÞ HARAM ZIKKIM OLSUN.BUGÜNLERİ GÖRDÜK YA...BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR AZAP OLABİLİR Mİ?

  Alem buğday ben saman, herkes yahşi ben yaman.
  Şah-ı Nakşibend (Kaddesallahu Sırrahu)


  esedullah


 4. #4
  Vefakar Üye PirMuhammed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Yaş
  33
  Mesajlar
  348

  Standart

  DEĞERL? KARDEŞLER?M,DAHA ÖNCE Y?NE BU SAYFALARDA HUTBELERDEN AL-? ?MRAN SURES? 19.AYET?N?N ÇIKARILDIĞINA DA?R HABERLER? PAYLAŞMIŞTIK.BENDEN?Z DE D?YANET ?ŞLER? BAŞKANLIĞINA B?R MA?L ATARAK TEPK?M? D?LE GET?RM?ŞT?M.?ŞTE Ş?MD? D?YANET ?ŞLER? BAŞKANLIĞI'NIN CEVABINI S?ZLERLE PAYLAŞIYORUM.


  -26.01.2007 tarihli ve 26012007102011 kay?t nolu, Dini Sorular Komisyonuna sorduğunuz sorunuzun cevab?-
  Konu ile ilgili daha önce bas?n aç?klamas? yap?lm?şt?r. Hutbelerden söz konusu ayetin okunmamas? ile ilgili bir genelge yay?nlanmam?şt?r.Söz konusu bas?n aç?klamas? şöyledir:

  Bas?n Aç?klamas?


  Baz? yay?n organlar?nda son günlerde hutbeler hakk?nda yay?nlanan haberler ve ayn? gün yalanland?ğ? halde bu haberler üzerine baz? köşe yazarlar?nca yap?lan yorumlarla ilgili olarak, Başkanl?ğ?m?zca aşağ?daki aç?klaman?n yap?lmas?na lüzum görülmüştür.

  Söz konusu haberlerde; Din ?şleri Yüksek Kurulu'nun ald?ğ? bir kararla "Allah kat?nda din ?slam'd?r" mealindeki Al-i ?mran Suresi 19. ayetinin AB ilişkileri sebebiyle imamlar taraf?ndan Cuma hutbelerinin sonunda okunmayacağ?, yorumlarda ise AB yetkililerinin taleplerine karş? şahsiyetli bir duruş sergilenemediği ve ?slam’?n Allah kat?nda tek din olduğunu belirten ayetin hutbelerden kald?r?larak dinimizin bat?l dinler aras?na koyulduğu iddia edilmektedir. Hiçbir araşt?rma yap?lmadan ve Başkanl?ğ?m?zdan doğruluğu teyit edilmeden haz?rlanan haberler ve bunlar üzerine yap?lan yorumlar?n gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktad?r.

  Diyanet ?şleri Başkanl?ğ?na yap?labilecek en büyük bühtan ve en büyük iftira, herhangi bir sebeple Yüce Kitab?m?z?n bir ayetine rezev koyduğunu, gizlediğini söylemektir. Zira Allah kat?nda hak dinin ?slam olduğunu söylemek ve bu doğrultuda hizmet vermek, Diyanet ?şleri Başkanl?ğ?’n?n varl?k sebebidir. Bu haber ve yorumlar, din ve diyanet üzerinden siyaset yapman?n ve bu yolla itibar ve zemin kazanmaya çal?şman?n çirkin örnekleridir. Bir kimsenin din, dini değerler ve halk?m?z?n dini duyarl?l?klar? üzerinden siyaset yapmas?, en az?ndan savunduğunu ileri sürdüğü dine karş? yap?labilecek en büyük sayg?s?zl?kt?r.

  Ülkemizde ve ?slam Dünyas?nda sürdürülen y?k?c? faaliyetlere karş? halk?m?z? bilgilendirmek maksad?yla, Başkanl?ğ?m?zca haz?rlanan ve 11 Mart 2005 Cuma günü okunan "Allah Kat?nda Din ?slam'd?r." Konulu hutbe metninin, özellikle yurtd?ş?nda baz? kesimler taraf?ndan olumsuz karş?land?ğ?n?n kamuoyunda gündeme gelmesi üzerine gerekli aç?klamalar yap?lm?şt?r.

  Başkanl?ğ?m?zdan sorumlu Devlet Bakan? Say?n Prof. Dr. Mehmet AYDIN'?n "?slam dini son dindir ve hak dindir. Bir Müslüman’?n bunu söylemesinden doğal bir şey olamaz... Biz böyle inan?yoruz. Bunu söylemeyen Müslüman olamaz... ‘Her gün kilisede ?sa'ya teslim olmadan kurtuluş yoktur’ diye dua ediliyor. Şimdi, o öyle diyor diye ?slam yok mu? Olmaz öyle şey… Keyifleri bilir…" aç?klamas? ile Diyanet ?şleri Başkan? Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU'nun "…Hiç kimse bizim hutbelerimize kar?şma hakk?na sahip değil... Hutbelerimizi biz dinin ana kaynaklar?na dayal? olarak özgürce haz?rl?yoruz… Hutbelerimize, ne siyasetçiler, ne devlet adamlar?, ne de Avrupa Birliği müdahale edemez..." aç?klamalar? 25 ve 26 Mart 2005 tarihli gazetelerde yay?nlanm?şt?r. Yurtd?ş? heyetlerle yap?lan görüşmelerde bu konu gündeme geldiğinde, onlara her zaman, “Siz kurtuluşun ?sa’da olduğunu ve dolay?s?yla H?ristiyanl?ğ?n hak olduğunu söyleyebilirsiniz. Bunu anlar?z. Ancak biz de ?slam’?n hak din olduğunu söyleriz, bu bizim görevimizdir ve sorumluluğumuzdur…” şeklinde cevap verilmiştir.

  Konu ile ilgili en yetkili makamlardan yap?lan aç?klamalar ve uygulama bu iken " Hutbeye AB ayar?" ve “?ktidar?n, AB ve ABD istediği için hutbelerden ç?kard?ğ? ayet: Allah kat?nda din ?slam’d?r” başl?klar?yla haberler yap?lmas? ve bunlardan hareketle indi yorumlar yap?lmas? düşündürücüdür ve üzücüdür. Bu haber ve yorumlar ayn? zamanda ?slam geleneği ile ülkemizdeki hutbe geleneği konusundaki cehaletin tipik bir örneğidir.

  Kald? ki, hutbe dualar? konusunda din görevlilerimize rehber olmas? için, Din ?şleri Yüksek Kurulunca 1999 ve 2006 y?llar?nda tespit edilerek müftülüklerimize gönderilen örnek metinlerde, bahse konu ayetin okunmas? veya okunmamas? talimat? yer almam?şt?r ve her iki genelge de ayn? dualar? içermektedir. Hutbe bitiminde hangi dua ve ayetlerin okunacağ?, görevlimizin takdiriyle alakal? bir husus olup, söz konusu ayet, isteyen görevlilerimiz taraf?ndan zaman zaman okunmaktad?r.

  Kamuoyuna sayg?yla duyurulur.

  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 23:44 ) değiştirilmiştir.

  Alem buğday ben saman, herkes yahşi ben yaman.
  Şah-ı Nakşibend (Kaddesallahu Sırrahu)


  esedullah


 5. #5
  Ehil Üye Ararad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  3.998

  Standart

  Abd ve müdavimlerini ayetlerin ağlebi “ rahsız “ eder...
  Hak ile iştigal etmezsen
  batıl seni istila eder...

  İ. Şafii.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. .. daima rahatsız olursun.
  By fanidünya... in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.06.14, 14:27
 2. ***Bir çekirdeği icad eden kimse,bütün kainatı icad eden odur***
  By gamze-i_dilruzum in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.01.14, 17:44
 3. Dua Edilecek Rahatsız Etmeyin!!!
  By ıslak seccadem in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.11.11, 22:52
 4. Rahatsız Olduğum Bir Durumdur...
  By Yeni Said in forum İstek, Öneri ve Forum Yardımı
  Cevaplar: 39
  Son Mesaj: 30.08.08, 23:20
 5. Ezandan Rahatsız Oluyorlarmış....
  By EnsTanTeNe in forum Gündem
  Cevaplar: 30
  Son Mesaj: 19.04.08, 18:53

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0