+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Atilla Yayla ile Yapılan Röportaj

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Kemalizmi din kabul etmişler

  Bana sald?ranlar eleştirdiğim Kemalist çizgiyi inanç olarak olarak alg?l?yorlar. Bunu anlayamad?klar? için belki de kapasiteleri yetersiz olduğu için bana sald?ranlar var.Kemalistlerin kapasitesi yetersiz

  Statükoculara göre Türkiye’de bir tak?m konular eleştirilemez, sorgulanamaz.
  En küçük bir eleştiride bulunanlar bile aforoz mekanizmas?yla devre d?ş? b?rak?l?r. Söz konusu mekanizmaya s?k?şt?r?lmak istenen son isim özgürlükçü, liberal ve cesur düşünceleriyle tan?nan Prof. Dr. Atilla Yayla. Kemalizm ile ilgili bilimsel eleştirisi medya taraf?ndan çarp?t?larak kamuoyuna yans?t?lmaya çal?ş?ld?. Ne dediğinden ziyade, demediği sözler üzerinden yaygara kopart?ld?. Ancak tüm bunlara karş?l?k Prof. Yayla fikirlerinden geri ad?m atmad?ğ? gibi ayn? düşünceleri her türlü ortamda tart?şabileceğini söyledi. Bir anlamda “hodri meydan” dedi. Ancak bu çağr?s? fikir yerine sald?r?, çarp?tma ve hakaretlerle karş?l?k buldu. Bunun yan?nda ifade özgürlüğünün akademik camiada desteklenmesi beklenirken en başta çal?şt?ğ? üniversiteden anlaş?lmaz bir tepki geldi Atilla Yayla’ya, derslerden men edildi, geçici olarak ilişiği kesildi. Atilla Yayla’n?n baş?na gelenler Türkiye’de ilk defa yaşanm?yor. Ancak yap?lan çarp?tmalardan sonra fikirlerinden geri dönmeden “sözlerimin arkas?nday?m” diyen ve “fikrin namusunu kurtaranlar”?n say?s? bir elin parmaklar?n? maalesef geçmiyor. Liberal Düşünce Topluluğu genel merkezinde gerçekleştirdiğimiz görüşme s?ras?nda o­nlarca tebrik ve destek mesajlar?na şahit olduk. Özellikle çok say?da öğrencisinin yan?nda olduğunu bizzat gördük. Bu da ne kadar bask? ve y?ld?rma olursa olsun yeni Atilla Yayla’lar?n say?s?n?n artacağ? konusunda ümit verdi.

  Kemalizm ile ilgili tespitlerinize gösterilen tepkileri nas?l değerlendiriyorsunuz?
  Başkalar?n?n nas?l anlad?ğ?ndan sorumlu olamam. Bilimsel bir analiz yapt?m. Bir medeniyet teorisi çizdim ve o­nun çerçevesinde bir tahlil yapt?m. Tart?ş?labilir bu. Normalde tart?şma iki şekilde yap?l?r; ya çerçevenin içinden bak?l?r ya da “bu çerçeve yanl?ş, tutars?z, ilkeleri yanl?ş s?ralanm?ş, tespit yap?lm?ş” şeklinde şeyler söylenir. Bilimsel tart?şman?n yolu alternatif bir teori geliştirmektir. Bu kendi paradigmam?n içinden yapt?ğ?m bak?şt?r. Buna karş?l?k alternatif bir paradigma getirilmesi gerekir. Yap?lan bu değil. Bilimsel bir konuşma hakaret olarak topluma yans?t?ld?. Maksatl? olarak yap?ld?. Galeyana getirilmek istendi. Sadece bana yönelik bir şey değil. AK Parti’ye yönelik de bir şey. AK Parti’ye karş? bir cepheleşme oluşturmak istiyorlar. Yaklaşan cumhurbaşkanl?ğ? ve genel seçimde işe yaras?n diye. Ama Türkiye’de gerçekten ifade özgürlüğünün olup olmad?ğ?n? öğrenme aç?s?ndan turnusol kağ?d? gibi oldu.
  Gösterilen tepkiyi sadece sizin üzerinizden AKP’yi y?pratma şeklinde değerlendirmek yeterli mi?
  Sadece o değil. Değişik kesimlerin bir çok amac? olabilir. Bir amaç da şu olabilir; Ben eskiden beri bu konuda yaz?yorum. Özgürlükleri savunuyorum. Herkes için özgürlük istiyorum. Fakat bunlara karş? olanlar?n karş? fikir ortaya koymalar? çok zor oluyordu. Kat?ld?ğ?m bütün tart?şmalarda karş? taraf?n tezlerini kolayca çürütebiliyordum. Bana üstün geldikleri bir tart?şma hemen hemen olmad?. Ve bunu da dindar, muhafazakâr biri olarak yapm?yordum. Liberal olarak yap?yordum. Bunu da sadece belli bir kesimin haklar?n? savunmak için yapm?yordum. Herkesin hakk?n? savunuyordum. Bu durum tahmin ediyorum belli çevrelerde bana karş? bir öfke ve h?nç da oluşturdu. Böyle bir olay olunca da o­nu hemen çarp?tarak kullanma imkan? ellerine geçti. Bana “Ey Atilla Yayla şu fikirlerin yanl?ş” diyemiyorlar. “Atatürk’e hakaret ettin” diyorlar. Atatürk’e hakaret etmemişim. Bana “Kemalizm’le ilgili şu tespitlerin yanl?ş” demiyorlar. Özgürlüğü böyle temellendirmişim; özgürlük meselâ bu başörtüsünü de, ateistlerin de, H?ristiyanlar?n da özgürlüğünü kaps?yor diyorum. Bana “hay?r öyle değildir” diyemiyorlar. “Yaşas?n laiklik” diyorlar. Ya da “Kemalizmi nas?l eleştirirsin” diyorlar. Bunlar argüman değil. Bunlar sald?r?d?r. Dolay?s?yla beni fikir alan?n?n d?ş?nda bir yerde vurmaya çal?ş?yorlar. Ama ben fikir alan?nda kalmak mecburiyetinde olan bir kimseyim. Fikir alan?ndaki bir tart?şmaya kat?lmaya her zaman haz?r?m. Fikir alan?nda galip gelemeyeceklerini bildikleri için bu çeşit belden aşağ? vurma olay? gerçekleştiriyorlar diye düşünüyorum.
  Alternatif bir fikir öne sürülememesini neye bağl?yorsunuz? Tart?ş?lan konunun Kemalizm olmas?n?n bu durumla ne kadar ilgisi var?
  Alternatif bir fikir öne sürmek için düşünce hayat?nda bulunmak, düşünmek, okumak, araşt?rmak fikirlerin serbestçe tart?ş?lmas?na haz?r olmak laz?m. ?nanç haline getirilen düşüncelerle fikirleri ayr? tutmak gerekir. ?nançlar tart?ş?lmaz zaten. Fikirler inanç meselesi değildir. Fikirler teori, bilgi ve tespit meselesidir. Buna göre fikirleri yenilersiniz, gözden geçirirsiniz veya reddedersiniz. Bana sald?ranlar?n yapt?ğ? bu değil. Sald?ranlar sadece slogan at?yorlar ve tehdit ediyorlar.
  Baz? kesimler Kemalizmi bir inanç olarak m? alg?l?yor?
  Bana sald?ranlar büyük ölçüde benim eleştirdiğim ana Kemalist çizgiyi inanç olarak, sorgulanamaz bir şey olarak alg?l?yorlar. “Ezelî ve ebedî iyi” olarak alg?l?yorlar. Halbuki fikirler bu vas?flar?n hiçbirine sahip değildir. Her fikir sorgulanabilir ve eleştirilebilir. Bu anlamda hiçbir fikir ezelî ve ebedî gerçek değildir. Bunu anlayamad?klar? için belki de kapasiteleri yetersiz olduğu için sald?ranlar var. Başka niyetleri olanlar da var.
  Ne gibi tepkiler al?yorsunuz?
  Medyan?n bir k?sm? çok olumsuz bir hava varm?ş gibi yans?t?yor. Ama bu böyle değil. Bana telefon edenler, bizzat yan?ma uğrayanlar var. Destek ç?ğ gibi. Çeşitli web sitelerinde anketler de yay?nlan?yor. Medyan?n gösterdiği gibi değil yani. Toplumun büyük çoğunluğu bunun ifade özgürlüğü çerçevesinde olduğunu ve tart?ş?lmas? gerektiğini söylüyor. Ben de “tart?şal?m” diyorum zaten. “Bunlar benim fikirlerim, bunlar? kabul etmek zorunda değilsiniz. Ben doğru olduğuna inan?yorum. Ama eğer siz buna karş? fikir gösterirseniz doğru olmad?ğ?n? anlayabilirim veya ikna edebilirsiniz” diyorum.
  Fikir meydan?na m? çağ?r?yorsunuz?
  Evet, fikirler çat?şs?n diyorum. Ama o­nlar “bizim inanc?m?za inan, bizim gibi ol” diyorlar. Ben o­nlara nas?l benim gibi olmalar? yönünde bask? yapm?yorsam o­nlar da bana bask? yapamazlar.
  Düşüncelerinin tart?ş?lamayacağ?na inanlar bunlar? tabu haline mi getiriyor?
  Dogma, inanç haline getirilmiş şeyler tabudur. Dokunulmaz konular ve doğrulard?r. Bu doğrular?n sorgulanmas? yap?ld?ğ? zaman hemen isyan edenler olabilir. Ama bunun bir faydas? yok. Eninde sonunda tabular da sorgulan?r. Zaten tart?şmaktan korkanlar ve tehdit edenler fikirleri olmayanlard?r. Fikirleri olanlar söylerler. Hatta diyelim ki benim fikirlerim yanl?ş olabilir. O zaman benden rahats?z olanlar niye korkuyorlar ki? Yanl?ş fikirleri hemen çürütsünler. Kendi fikirlerini doğrulama aç?s?ndan bunu yapmalar? laz?m. Ama yapm?yorlar. Neden? Çünkü, hakikaten benim karş?ma fikirle ç?kam?yorlar.
  Burada sizi fikren boğmaya m? çal?ş?yorlar? Ya da benzer şekilde özgür düşünenlere de mesaj m? veriliyor?
  Ben netice itibariyle insan?m. Üniversite hocas?y?m. Orta s?n?ftan gelen bir insan?m. Yaşad?ğ?m hayat belli. ?mkânlar?m belli. Beni diğer insanlardan farkl? k?lan şey fikirlerim. Zenginliğim, büyük bir medya gücüne sahip olmam değil. Ben bir akademisyen olarak konuşmakla mükellefim. Konuşmak mecburiyetindeyim. Diyelim ki ben harcand?m, susturuldum. Bunun büyük maliyeti bana olmaz ki. Ben susarsam “Allah kahretsin bu ülkede medenî bir şekilde yaşama imkân?m yokmuş” derim. Kendi dünyama çekilirim. Kendi hayat?m? yaşar?m. Ama bunun Türkiye’ye büyük kayb? olur. Çünkü eğer ben konuşamazsam, belli bir liberal düşünceye sahip, belli bir entelektüel birikimi olan, Türkiye’de ve dünyada tan?nan, itibar? olan bir insan konuşamazsa, bundan sonra Türkiye’de hiç kimse konuşturulamaz. o­ndan dolay? bu Türkiye için bir Galileo dâvâs?d?r. Galileo da dogmalara karş? ç?km?şt?. Yayg?n kanaatlere karş? ç?km?şt? ve susturulmak istenmişti. Ben de karş? ç?k?yorum. Karş? ç?karken de “tart?şal?m” diyorum. “Fikirlerimi çürütün” diyorum. Eğer beni susturmaya muvaffak olurlarsa bütün özgürlük taraftar?, bütün konuşmak isteyenlere bir mesaj vermiş olacaklar. “Biz bu konuda hiç kimseyi konuşturmay?z” demiş olacaklar. Özgürlük alan? iyice daralacak. o­ndan dolay? bu olay çok tuhaf bir boyuta ulaşt?. Yoksa bu sözleri ilk defa ben söylemiyorum ki. Bu sözlerin çok daha kapsaml?lar? ve temellileri, çok daha geniş çerçevelileri defalarca söylenmiş ve yaz?lm?şt?r. Kütüphanelerde bu konuda bir çok kitap var. Peki niye bu kadar orans?z bir tepki var? Üstelik bu panelde sadece 35 kişi var. 35 kişiye anlatm?ş?m bu görüşlerimi. Bunun sebebi seçim münasebetiyle bir yandan AK Parti’yi y?pratma çal?şmalar? bir taraftan da beni susturarak bir mesaj verme çabas?. Ama tabiî sağl?ğ?m el verdiği ve arkamdaki bu büyük toplumsal destek olduğu sürece medenî, hukukî ve entelektüel anlamda mücadele edeceğim. Belki de bir kap?n?n aç?lmas?na vesile olurum.
  Sizin gibi düşünenlerin sizi aray?p destek mesajlar? vermekten ziyade ne yapmas?n? beklersiniz, ne yapmal?lar?
  Çok şeyler yapabilirler. Bana öyle geliyor ki daha olaylar?n başlang?c?nday?z. Medya bir taarruzla beni susturmak istedi. Bunun devam?n? getirmek isteyecek. Fakat olaylar ilerledikçe insanlar?n sağduyular? ağ?r basmaya başlayacakt?r. Meselâ fikirlerini aç?klad?ğ? için bir insan?n linç edilmesi ilk anda bana tepki gösteren insanlar? da rahats?z edecektir. Meslektaşlar?mdan da destek beklerim. Yani imza kampanyalar? açabilirler, bana, üniversiteme, gazetelere mesaj gönderebilirler. Bu konuda yaz? yazabilirler. Herkesin bir şey yapmas? laz?m. Burada ben asl?nda ifade özgürlüğü isteyen herkes ad?na konuşuyorum ve bir çeşit sembol durumuna geliyorum. Yan?mdaki desteğe göre bu mücadele kal?c? olabilir ve çok daha iyi netice verebilir.
  Üniversitenizin tavr?n? nas?l karş?lad?n?z? Daha olay tam anlaş?lmadan görevden geçici olarak men edilmeniz çok aceleci bir davran?ş değil mi?
  Ben üniversite hocas?y?m. Öğrencilerle muhatap olmay? seviyorum. Hayat?m? bu işten kazan?yorum. Bir de akademik özgürlükten yararlanan bir insan konuşarak ve yazarak yaşayan bir insan olduğum için bana yap?lan bu mücadelenin yanl?ş, haks?z ve hukuksuz olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimden ayr?lmaktan dolay? bir üzüntü duyuyorum. Tabiî ki Allah büyüktür, öğrenciler başka yerde de karş?ma ç?kabilir. Bir de süreç daha yeni başl?yor. Bu mücadeleden galip ç?kacağ?m?za, özgürlüğün, insan haklar?n?n galip ç?kacağ?na inan?yorum.
  Mücadelenizi nas?l sürdüreceksiniz?
  Şimdiden Türkiye’nin bir çok yerinden ifade özgürlüğü üzerine dâvetler almaya başlad?m. Bundan sonraki mesaimi ifade özgürlüğünü anlatmaya, yayg?nlaşt?rmaya adamay? düşünüyorum. Bu çerçevede de konferanslar vermeye gideceğim. Ama burada üniversitenin tavr? önemli. Geçici olarak aç?ğa al?nd?m. Hâlâ memur statüsü devam ettiği için izin almam gerekiyor. Nitekim bir televizyon program?na kat?lmak için ?stanbul’a izin istedim alamad?m. Engellerin bitmeyeceği anlaş?l?yor.
  Aç?ğa al?n?rken maaş kesme olay? da var m??
  Bildiğim kadar?yla üçte birlik bir maaş kesilme durumu söz konusu. Derslere giremiyorum. Fakülteyle fiilen bir ilişkim kalm?yor.
  Sonuç ne olacak? Türkiye nereye gidiyor?
  Bu olay?n olmas? Türkiye’nin iyi olmad?ğ?n?, iyiye gitmediğini gösteriyor. Bir akademisyen, akademik özgürlüğü elinden al?nm?ş bir konuma düşürülüyor. Bunun iyi bir şey olduğunu söylemek mümkün mü? Ve bu başka özgürlük kay?plar?n?n olabileceğinin de bir işareti olabilir. Zaten eğer ben konuşamaz duruma düşürülürsem Türkiye’de mutlaka özgürlük engellemesi de olacakt?r. Öbür taraftan özgürlük taraftarlar? iyi mücadele ederse, özgürlüğe vurulan kilidin k?r?lmas? anlam?na da gelebilir. Temenni ediyorum ki bu ikincisi olur. Bu kilit k?r?l?r ve herkes daha çok özgürlüğe sahip olur. Böylece daha medeni ve gelişmiş bir ülke oluruz. Bu ihtimal de var. Yabana atmamak laz?m.

  Yurtd?ş?ndan herhangi bir mesaj geldi mi?
  Henüz bir tepki gelmedi. Olay daha yeni. Ama tepki gelecektir. Bu sadece devletler anlam?nda değil yurtd?ş?ndaki entelektüel çevrelerden de tepki gelecektir. Çünkü ben yurt d?ş?nda da tan?nan bir insan?m. o­nlar da bu olay? öğrendiklerinde tepki göstereceklerdir.

  Kemal BENEK - Yeni Asya
  http://www.sentezhaber.com/index.php?mode=detay&index_id=6266
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 01:21 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Üniversiteden hocalara şantaj

  Atilla Yayla’n?n Kemalizme yönelik görüşleri gerekçe gösterilerek hakk?nda soruşturma başlatan ve fakültedeki görevinden uzaklaşt?ran Gazi Üniversitesi öğretim görevlilerinden Yayla aleyhine zorla imza topluyor.

  2006-11-25
  08:39

  Akademisyenlere Yayla bask?s?

  Prof. Dr. Atilla Yayla’n?n Kemalizme yönelik görüşleri gerekçe gösterilerek hakk?nda soruşturma başlatan ve fakültedeki görevinden uzaklaşt?ran Gazi Üniversitesi rektörlüğü yeni bir uygulamaya daha imza att?. Rektörlük, öğretim görevlilerinden Yayla aleyhine zorla imza topluyor. Öğretim üyelerine “Atilla Yayla’n?n görüşlerine kat?lmad?klar? ve k?nad?klar?” şeklindeki bildiriye imza atmalar? yönünde bask? uygulayan rektörlük, kabul etmeyenlere de ayn? soruşturmaya tabi tutulacaklar? uyar?s?nda bulunuyor.
  Prof. Dr. Atilla Yayla’n?n Kemalizme yönelik görüşleri gerekçe gösterilerek hakk?nda soruşturma başlatan ve ders verme görevinden uzaklaşt?ran Gazi Üniversitesi Rektörlüğü yeni bir uygulamaya daha imza att?. Rektörlük, öğretim görevlilerinden Yayla aleyhine zorla imza toplamaya başlad?.
  Öğretim üyelerine “Atilla Yayla’n?n görüşlerine kat?lmad?klar? ve k?nad?klar?” şeklindeki bildiriye imza atmalar? yönünde bask? uygulayan rektörlük, kabul etmeyenleri de ayn? soruşturmaya tabi tutulacaklar? şeklinde tehdit etti.
  Yap?lan değerlendirmede özgür düşüncenin merkezi olan üniversitelerde yap?lan bu uygulaman?n skandal olduğu ifade edildi.

  “HA?N” MANŞET?N? ATAN GAZETEYE ?LÂN

  Bu arada Yayla’n?n ?zmir’de yapt?ğ? konuşmay? “Hain” manşetiyle duyuran ege bölge gazetesi Yeni As?r’a öğretim üyeleri ad?na ilan veren rektörlük, “dahili ve harici bedbahtlar” ifadesini kulland?.
  “Kamuoyuna duyuru” başl?ğ? ve “T.C. Gazi Üniversitesi ?ktisadî ve ?darî Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Yard?mc?lar?” imzas?yla verilen ilânda “Ad?n? şerefle taş?d?ğ?m?z Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve O’nun özenle takip etmeye çal?şt?ğ?m?z düşünce sistemi hakk?nda talihsiz ve taraf?m?zca kabul edilemez söylemlerde bulunan TC Gazi Üniversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Yayla’n?n görüşlerine hiçbir şekilde kat?lmad?ğ?m?z? bildirmek istiyoruz” görüşlerine yer verildi.
  Fakültedeki öğretim üyeleri, yard?mc?lar? ve idari personelin Atatürk ilke ve devrimlerine kalben bağl? olduğunun belirtildiği ilanda Atilla Yayla’ya yönelik ifadeler şu şekilde yer ald?:
  “O’nun öngördüğü gibi dahili ve harici bedbahtlar?n olacağ?n? bilir, Atatürk resimlerini duvarlar?m?za asar?z. Bunun birisi zorlad?ğ? için değil, öyle olmas?n? yürekten istediğimiz için yapar?z. Her gün An?tkabir’in önünden geçerken O’na duâ ederiz. Bunu birisi zorlad?ğ? için değil, O’na müteşekkir olduğumuz için yapar?z. Vars?n baz?lar? O’nun resminden hoşlanmas?n. Vars?n O’nun düşünce sistemini kötülesin.”

  ?NF?AL NEREDE?

  Daha önce de Yayla’n?n konuşmas? bas?nda yer ald?ktan sonra Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Yamaç aç?klama yapm?şt?. Bir öğretim üyesinin Atatürk ile ilgili yapm?ş olduğu konuşman?n üniversitede infiale neden olduğunu ileri süren Kadri Yamaç Yayla’y? görüşlerini ‘terbiye azl?ğ?’ şeklinde suçlam?ş ve fakültede ders verme görevinden uzaklaşt?r?ld?ğ?n? söylemişti.

  Öğrencileri Yayla’ya sahip ç?kt?

  Gazi Üniversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi öğrencileri, Prof. Dr. Atilla Yayla’n?n düşüncelerinden dolay? üniversiteden uzaklaşt?r?lma karar?na tepki göstererek, hocalar?n?n görevine iade edilmesini istedi.
  Fakültenin Kamu Yönetimi bölümü son s?n?f öğrencisi Fatih Murat Özdemir, derslerine giren Yayla’n?n iyi bir profesör olduğunu belirtti. Fikirlerinden dolay? bir profesör hakk?nda inceleme başlat?lmas?n?n doğru olmad?ğ?n? kaydeden Özdemir, “Hocam?z?n okuldan uzaklaşt?r?lmas? çok yanl?ş bir karar. Kendisi iyi bir profesördür. Bu ceza asl?nda Atilla Yayla’ya değil biz öğrencilere verilmiş bir cezad?r” dedi.
  Ömer Y?ld?z isimli öğrenci ise, ifade özgürlüğü önündeki engellerin kald?r?lmas? gerektiğini ifade ederek, “Atilla hocam?z?n okuldan uzaklaşt?r?lmas?n? güzel bulmuyorum. Kendisi en iyi hocalar?m?zdan biridir. Tekrar aram?zda görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
  ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Atatürkçe Düşünce Topluluğu Başkan? Duygu Aslan ise, rektörlüğün verdiği uzaklaşt?rma karar?n?n yerinde bir karar olduğunu iddia etti.

  Kemal Benek-Yeni Asya
  http://www.sentezhaber.com/index.php?mode=detay&index_id=6321
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 01:22 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Başörtüsü ve Atilla Yayla
  By ŞAHBABA in forum İnanca ve Düşünceye Özgürlük Platformu
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08.08.19, 22:58
 2. Atilla Yayla'dan Başörtüsü Dersi
  By beldusin in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 20.01.08, 12:59
 3. Atilla Yayla'ya Destek!
  By Barbaros in forum İnanca ve Düşünceye Özgürlük Platformu
  Cevaplar: 29
  Son Mesaj: 14.12.06, 11:29
 4. Atilla Yayla'ya Destek Sitesi
  By SeRDeNGeCTi in forum Tavsiye Edilen Siteler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.12.06, 10:14
 5. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04.12.06, 10:16

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0