+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Kampanya Başlamış

 1. #1
  Dost Şehrazat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8

  Standart  Bir kampanyaya ne dersiniz?

  Bizim evde film çekilmesin! Örümcek Adam’a özenen çocuk boğularak öldü! Adana’da, 11 yaş?ndaki Murat Ütün, dün akşam televizyonda izlediği ‘Örümcek Adam’ filminin kurban? oldu. Filmin etkisinde kal?p, salonun tavan?na ip as?p uçmaya kalkan Murat, ipin boynuna dolanmas? sonucu boğularak hayat?n? yitirdi. Ailenin 3 ay önce de, 10 yaş?ndaki k?zlar?n? zehirli ishalden kaybetmiş olmas? ac?lar?n? daha da art?rd?. (17.01.2006) ?zlediği filmden etkilenip intihar etti! “Denizli'de anne babas?n?n akraba gezisine gitmesinden sonra k?z kardeşi ile televizyon izleyen 9 yaş?ndaki ilkokul öğrencisi Zeki Özay, bir genç k?z?n hapla intihar?ndan etkilendi ve annesinin ilaçlar?n? içerek intihara teşebbüs etti. Midesi y?kanan küçük Zeki son anda kurtar?ld?.” Bir gün sonra, haberin devam?: “Taburcu olan Özay, evine döner dönmez televizyonun baş?na kuruldu. Babas? ise Zeki'ye şiddet ihtiva eden filmleri yasaklad?. Oğlunun hastal?k derecesinde televizyona bağl? olduğunu belirten baba Mehmet Özay, “Onu televizyonun karş?s?ndan almak mümkün değil.” dedi. Gaziantep'te, Ömer Demir isimli 10 yaş?ndaki çocuk, izlediği bir filmdeki intihar sahnesini canland?r?rken hayat?n? kaybetti. (aa, 3.11.1997) Kanada'da 14 yaş?ndaki bir çocuk (Sandy Charles), 10 kez üst üste izlediği dehşet filminin (Warlock) kahraman? gibi uçabilmek için 7 yaş?ndaki bir başka çocuğu (Jonathan Thimpsen) öldürdü, derisini yüzdü, yağ?n? eritip içti. (Hürriyet, 20 Haziran 1996) ?ngiltere'de 4 yaş?ndaki Andrew Brooks, sinemaya da aktar?lan çizgi roman kahraman? Süpermen gibi uçmaya çal?ş?rken öldü.(20.02.1999) ABD'nin Dallas kentinde 7 yaş?nda bir çocuk, Televizyonda ABD'nin popüler sporu olarak gösterilen pankreas güreşlerini seyrettikten sonra 3 yaş?ndaki kardeşini kazayla öldürdü. Televizyondaki pankreasç?lar gibi hareket eden çocuğun kardeşine büyük boy bir bez bebekle sald?rd?ğ? belirtildi. (aa, 01.07.1999) ABD'nin Florida eyaletinde 9 yaş?nda bir k?z çocuğu, Leonardo Di Caprio'nun başrolünü oynad?ğ? “Demir Maskeli Adam” filmindeki prensese özenerek kendini asma rolü yaparken can?ndan oldu. Polis, Jennifer Wood'un 60 santimetre yüksekliğindeki plastik bir kutu üzerinde, filmdeki prenses gibi ayakkab? bağ?yla kendini asma rolü yaparken, dengesini kaybederek gerçekten as?ld?ğ?n?n zannedildiğini bildirdi. Jennifer'?n annesi Carmen Wood, polise verdiği ifadede, 4 yaş?ndan beri k?zlar?n? s?k s?k çeşitli filmlerden sahneleri oynarken gördüklerini ve küçük k?z?n artist olmay? istediğini belirterek şöyle dedi: “Ancak şimdiye kadar gerçekle oyunu ay?rt edebildiğini düşünmüştük.” (aa, 16.11.1999) ?ki öğrencinin, en az 250 kişiyi öldürmeyi planlad?klar? ve eylemlerinin filmlere konu olmas?n? amaçlad?klar? öğrenildi. Harris ve Klebold doldurduklar? video kasette, “?çinizden 250 kişiyi öldüreceğimizi umuyorum. Bombalar? yerleştirdikten sonra sald?r? an? gelinceye kadar geçen zaman, hayat?mda sinirlerimin en bozuk olduğu zaman olacak. Saniyeler saatler gibi gelecek. Bekleyemiyoruz. Yönetmenler bizim hikâyemizi filme almak için yar?şacaklar” dedi.” (13.12.1999, Time) Almanya’da Hans Michael Weinfold adl? katil, korku filmi ‘Ç?ğl?k’daki gibi yüzüne iskelet maskesi takarak, 12 yaş?ndaki bir k?z? 21 yerinden b?çaklayarak öldürdü. (28.01.2003) Etkilenen sadece çocuklar m? dersiniz? Üniversite öğrencisi Nurcan K?l?çsaymaz, filmlerdeki gibi bir yol izleyerek intihar etti. Genç k?z, bileklerini kesip kan?yla duvara veda mektubu yazd?ktan sonra, çantas?n?n ask?s?yla kendini tavana ast?. Genç k?z hayat?na son verirken duvara şark? sözleri yazd?. (8.04.1998) 17 yaş?ndaki Ispanyol Jose Rabadan, bak?şlar?ndan, gülüşüne, saç stilinden giyimine kadar benzemeye çal?şt?ğ? Play Station kahraman? samuray k?l?çl? Squall Leonhart'a hayranl?ğ?n? cinayete kadar götürdü. Rabadan, sat?n ald?ğ? samuray k?l?c?yla anne, baba ve k?zkardeşini öldürdü. (Hürriyet, 6 Nisan 2000) ABD'de, bir mafya ailesinin anlat?ld?ğ? “Sopranolar” adl? diziye özenen 20 ve 15 yaşlar?ndaki iki erkek kardeş, annelerini öldürdükten sonra, baş?n? ve ellerini baltayla kesti. Gözalt?na al?nan Jason Bautista (20), ifadesinde “Sopranolar” dizisinin bir bölümünde cesedi atmadan önce nas?l parçalanacağ?n? izlediğini ve “ilham ald?ğ?n?” kaydetti. (28.01.2003) ABD'nin Los Angeles kentinde 16 yaş?ndaki Mario Padillo adl? genç seyrettiği korku filminin etkisinde kalarak 14 yaş?ndaki kuzeninin yard?m?yla annesini 45 yerinden b?çaklayarak öldürdü. Padillo'nun arkadaş? Aaron Hernandez, mahkemede şunlar? söyledi: “Ç?ğl?k filmini (Wes Craven'?n yönettiği filmde, korku filmlerinin etkisinde kalan katiller, Azrail k?l?ğ?na girerek çok say?da genci vahşice öldürüyordu.) defalarca izlediğini biliyordum. Birgün bana gelip, o gün bir cinayet işleyeceğini, benim de kat?lmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de reddettim. Sonradan, sözlerinde ciddî olduğunu öğrendim.” (aa, 27.06.1999) Bir k?sm?n? kendi gazete arşivimden, bir k?sm?n? internetten, bir k?sm?n? da Medya ?mparatorluğu kitab?ndan aktard?ğ?m, Türkiye’nin ve dünyan?n yüzlerce yerinden gelen, bunlar ve benzeri binlerce haber bulmak mümkün… Kim bilir, belki şu saniyelerde bile bir örneği, yar?n ki gazetelere haber olmak için yaşan?yordur. Televizyon vazifesinin ötesine geçti Medyan?n görevlerine bakt?ğ?m?zda ilk s?ralarda haber verme, kamuoyu oluşturma, eğitme, eğlendirme gibi özellikleri sayabiliriz. Televizyonun da ilk ortaya ç?k?ş amac?na bakt?ğ?mda görevi bunlard?r. Ancak toplumda yaşanan gelişmelere ve değişmelere bakt?ğ?m?zda görülüyor ki televizyon bunlar?n ötesine çoktan geçmiştir. Art?k toplumda model al?nan bir birey durumundad?r. Meselâ, eskiden çocuklar?m?z, gençlerimiz gördüğü, görebildiği ailesinden, çevresinden en fazla okulundan birilerini kendine model alarak gelişimlerini gerçekleştiriyorlard?. Ama art?k durum çok farkl?. Evimize, izlediğimiz televizyon program? say?s?nca model giriyor. Üstelik sadece çocuklar?m?z değil , fark?na varmadan bizler de bir çok sözü ve davran?ş? hayat?m?za geçiriyoruz. Bu yüzden art?k kontrol alt?nda tutulmas? gereken potansiyel bir tehdit durumundad?r. “Bu televizyoncular?n hiç vicdan? yok mu?” diyenler, “Bunlar nas?l adam, biraz toplumu gözetsinler, böyle şeyleri yay?nlamas?nlar” m? dediniz? Bir şeylerden vazgeçmek o kadar kolay değil.Ayr?ca yap?mc?lar da o kadar masum değil. Yap?mc?lar masum değil, ne demek? Yaklaş?k bir y?l önce piyasaya bir kitap ç?km?şt?: “Hollwood Operasyonlar?.” Kitapta bir çok filmin nas?l da farkl? amaçlarla yap?ld?ğ? anlat?l?yor. Bir çoğunu izlediğim filmlerin senaryolar?n?n (aralar?nda özellikle pentagonun yer ald?ğ?) sponsorlar taraf?ndan değiştirildiği, bu şekilde istenilen senaryo ile tüm dünyada istenilen mesajlar?n filmler arac?l?ğ?yla iletildiği anlat?l?yor. Bu senaryo değiştirmenin boyutu % 90 lara kadar ç?kabiliyor. Meselâ, Vietnam’daki katliâm? anlatacak bir film birden bir kahramanl?k hikâyesine dönüşebiliyor. Bu gidişattan tüm dünya rahats?z Yani verilen mesajlar aktar?lan davran?ş kal?plar? çoğunlukla bilinçli yürütülen stratejilerin bir parças?. Bunlar? üretenler de dahil olmak üzere, art?k dünya bu gidişten rahats?z. Meselâ, Clinton, yaşanan dehşet olaylar? üzerine bir ‘Ulusa Sesleniş’ konuşmas? yapma gereği duydu ve aynen şu ifadeleri kulland?: “Ailelere büyük görev düşüyor. Televizyonlar?n? kapat?p bilgisayar ekran?nda ne olduğuna bakmal? ve şiddete teşvik edici malzemeleri sat?n almamal?lar. Medya ve eğlence sektörü de sorumluluğunun bilincine varmal?. Çocuklar? eğitmek için çok büyük bir gücünüz var. Tüm video oyunlar? ve sinemay?, sizin öz çocuğunuz izleyecekmiş gibi düşünüp, üretmenizi istiyorum.” Ayr?ca başta sayd?ğ?m?z olaylarda ki söz konusu şiddetin mağduru aileler de, bu filmleri üreten Hollwood’u mahkemeye verdiler. Siz ailelerinizin bu oyuna kap?lmas?na raz? m?s?n?z? Tüm bu misallere bakt?ğ?m?zda televizyon kültürünün art?k bir eğlence ve haber almaktan öteye geçtiği ortada. O art?k aile ahlâk?m?z?, çocuklar?m?z?n kişiliğini, toplum yap?m?z? etkileyen potansiyel bir tehdit. Art?k dünyan?n bir çok yerinde de tepkiler yükselmekte. Peki siz ne yapacaks?n?z? “Kald?r?p atal?m” demek muhakkak ütopya olur. Ayr?ca etiğe uygun yay?n yapanlara haks?zl?k olur. Yapmam?z gereken ortada: Televizyon izlemede kontrollü olmak. Bunun yan?nda, rahats?z olduğunuz programlar yay?nland?ğ?nda izlemediğimiz gibi, RTÜK 178 nolu şikâyet telefonunu bombard?mana tutmakt?r. Bunu yapal?m ki çocuğumuzun okulda yan yana oturduğu s?ra arkadaş? da, komşu çocuğu da bu etkiye maruz kalmas?n. Bizler medyan?n bir parças? olarak, yine medyan?n ay?plar?n? düzeltmek, toplum duyarl?l?ğ?n? geliştirme ve kamuoyu oluşturma vazifemizi yerine getirmek, bu konuda tepkimizi dile getirmek ve konuyu mümkün olduğunca gündeminizde tutmak ad?na: “Bizim Evde Film Çekilmesin!” kampanyas? başlat?yoruz sayfam?zda. Bu kapsamda her hafta televizyondaki dehşet haberlerinden birer örnekle hat?rlatmalar yapacağ?z size. Tek dileğimiz şu: Televizyon bizi ve sevdiklerimizi esir almadan, biz televizyon izlemedeki kontrolü elimize alal?m. Toplum olarak bir televizyon izleme kültürü geliştirelim. *Bu konudaki görüş ve tekliflerinizi: aile@yeniasya.com.tr adresimden bizlere ulaşt?rabilirsiniz.

  Feyza Keleş G?ZL?G?DER


  22.11.2006

  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:13 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Dost Lâl-i Feyzâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Nevşehir
  Mesajlar
  7

  Standart

  ilginize teşekkür ederiz efendim.


  Şu ana kadar sizlerden ve akademisyenlerden ald?ğ?m?z tepkiler bizi mutlu etti.


  Dua ile
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:14 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Yönetici Yonetici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2006
  Mesajlar
  174

  Standart

  Çok güzel ve yerinde bir kampanya. Başlatanları tebrik ediyor, Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum...

 4. #4
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Alıntı Şehrazat Nickli Üyeden Alıntı

  Tek dileğimiz şu: Televizyon bizi ve sevdiklerimizi esir almadan, biz
  televizyon izlemedeki kontrolü elimize alal?m. Toplum olarak bir
  televizyon izleme kültürü geliştirelim.
  Çok güzel bir öneri. ?nşallah herkes buna uymaya çal?ş?r. Televizyon izlemedeki ölçüye dikkat etmek laz?m.
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:14 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 5. #5
  Dost Lâl-i Feyzâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Nevşehir
  Mesajlar
  7

  Standart

  Merhabalar,

  Bizim evde film çekilmesin! kampanyas? ile ilgili görüşleriniz için çok teşekür ederiz. 4 hafta önce başlatt?ğ?n?z kampanya inşallah belli bir bak?ş aç?s? ve duyarl?l?k kazand?rana kadar devam edecek.

  Bu amaçla kampanya ile ilgili sayfada da her hafta bir yaz?ya ve okur görüşüne yer vermeye çal?ş?yoruz.

  "Kamuoyunda cemaatliymişiz gibi alg?lan?r bizim maili yay?nlamay?n" diyen RTÜK yetkililerinden biri, bir kaç akademizyen ve sivil toplum kuruluşu d?ş?ndakileri önümüzdeki haftalarda da sayfada aktarmaya devam edeceğiz.

  Kampanya kapsam?nda yay?nlanm?ş olan yaz?lar? aşağ?daki mesajlarda bulabilirsiniz.

  Teşekkür ederim.
  Selam, sayg? ve dua ile

  Feyza Keleş Gizligider
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:15 ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  Dost Lâl-i Feyzâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Nevşehir
  Mesajlar
  7

  Standart

  ‘Televizyonu ortadan kald?rmak için dört sebep’


  “Bizim evde film çekilmesin!” kampanyam?z desteklerinizle büyüyor! Geçen hafta televizyon izleme al?şkanl?klar?m?z? düzenlemek amac?yla başlatt?ğ?m?z, “Bizim evde film çekilmesin!” kampanyam?za sizden birçok destek maili ald?k. Bizden desteğini esirgemeyen okurlar?m?za, akademisyenlere ve sivil toplum kuruluşu yetkililerine duyarl?l?klar? için teşekkür edi-yoruz. Her hafta bu maillerin bir k?sm?na yer vermeye çal?şacağ?z. Nihaî amac?m?z? yineliyoruz: Televizyon bizi ve sevdiklerimizi esir almadan, biz televizyon izlemedeki kontrolü elimize alal?m. Toplum olarak bir televizyon izleme kültürü geliştirelim.

  Siz de bu kampanyan?n bir parças? olabilirsiniz!

  Bunun için yapmam?z gereken ortada: Televizyon izlemede kontrollü olmak. Bunun yan?nda, rahats?z olduğunuz programlar yay?nland?ğ?nda izlemediğimiz gibi, RTÜK 444 0 178 nolu şikâyet telefonunu bombard?mana tutmakt?r. Bunu yapal?m ki çocuğumuzun okulda yan yana oturduğu s?ra arkadaş? da, komşu çocuğu da bu etkiye maruz kalmas?n.

  Bizler medyan?n bir parças? olarak, yine medyan?n ay?plar?n? düzeltmek, toplum duyarl?l?ğ?n? geliştirme ve kamuoyu oluşturma vazifemizi yerine getirmek, bu konuda tepkimizi dile getirmek ve konuyu mümkün olduğunca gündeminizde tutmak ad?na: “Bizim Evde Film Çekilmesin!” bu kampanyay? başlatt?k.

  Ayr?ca bu konudaki tepkilerinizi, görüş ve tekliflerinizi: aile@yeniasya.com.tr adresimden sizler de bizlere ulaşt?rabilirsiniz


  S?ZDEN GELENLER


  Çal?şmalar?n?zda başar?lar dilerim. Çok önemli ve güzel bir konuyu gündeme getirmişsiniz bundan dolay? toplumun bir bireyi olarak öncelikle teşekkür ederim.

  1970’lerde Jerry Mader ‘Televizyonu Ortadan Kald?rmak ?çin Dört Neden’ saym?şt?r. Mader’e göre; Televizyon gözleri bozar. Televizyon zekây? geriletir. Televizyon kişiyi toplumdan kopar?r. Televizyon insanlar? gerçeklerden uzaklaşt?r?r.

  Televizyon izlemenin gözleri bozduğu, zekây? gerilettiği tezleri hâlâ geçerliliğini korumaktad?r. Televizyonun insanlar? toplumdan kopard?ğ? ve gerçeklerden uzaklaşt?rd?ğ? da bir vak?a. Ancak bugün televizyonu ortadan kald?rmak için ileri sürülen gerekçeler daha farkl?. Televizyon yay?nlar?n?n—özellikle şiddet ve müstehcenlik—çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri, aileler ve eğitimcilerce televizyonu ortadan kald?rmak için iyi bir sebep olarak görülmektedir. Televizyonu bireysel olarak belki ortadan yani evimizden kald?rabiliriz ancak toplumsal olarak televizyonu ortadan kald?rmak mümkün değildir.

  Televizyon için çok gerekli demek gereksiz demek kadar da anlams?zd?r. Çünkü etkileri, onu nas?l ve ne derecede kulland?ğ?n?zla ilişkilidir. O bizi ya da çocuğumuzu değil biz onu yönettiğiniz sürece problem yok. Üstelik televizyonun eğitimi destekleyici, rahatlat?c?, eğlendirici, yaşad?ğ?m?z dünyada olup bitenlerin fark?nda olmam?z? sağlay?c? işlevlerini de inkâr etmek de mümkün değil. Çelişki ise ayn? arac?n kontrolsüz kullan?mda kişiyi pasifize etmesi, amaçs?z bir şekilde karş?s?na bağlayarak zaman öldürmeye sebep olmas?, tüketimi k?şk?rtmas? ve şiddeti evimize taş?mas?.

  Toplumsal hayat? her aç?dan etkilemede önemli bir rol üstlenen, televizyonlar her ne şekilde olursa olsun toplumun pozitif değerler üzerine gelişimini sağlamas?na katk?da bulunulmal? ve insanlar?n ?st?raplar?, ac?lar?, yaşad?klar? felaketler, ölüm anlar? ve benzeri durumlar duygu sömürüsüne yol açacak, korku meydana getirecek veya izleyicileri dehşete düşürecek şekilde verilmemeli, halk?n ruh sağl?ğ?n? bozacak yay?n yap?lmamal?d?r. Aile bireyleri, ebeveynler de televizyon yay?nlar?n?n olumsuz etkisi konusunda çok dikkatli olmal?, çocuklar?n?n program seçiminde ve izlenen konular?n doğru alg?lanmas?nda yard?mc? olmal?d?r. Toplumun bütün bireylerine (başta medya sahiplerine,RTÜK ve ailelere) ciddî sorumluluklar düşmektedir. Aile çocuğun hangi programlar? izlediğini denetlediği ve olumlu yönlendirdiği sürece çocuğa yönelik televizyondan kaynaklanan sak?ncalar en aza indirilebilir. Çocuklar?n televizyon izleme biçimine bir bütün olarak aile damgas?n? vurur .

  Şu bir gerçek ki televizyon hayat?m?z? bizim ona atfettiğimiz önemden de daha fazla etkilemektedir. Bize yaşanan dünyan?n d?ş?nda ‘kurmaca bir dünyan?n’ kültürünü ekmekte, zamanla ve sab?rla adeta bunun sonucunu almay? beklemektedir. Bu dünya başka kültürlerin dünyas? değil insanoğlunun kendi meydana getirecek bir dünyad?r.

  Yrd. Doç. Dr. M. Sezai TÜRK

  Gazi Üniverditesi
  Teknik Eğitim Fakültesi
  Matbaa Bölüm Başkan?
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:16 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  Dost Lâl-i Feyzâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Nevşehir
  Mesajlar
  7

  Standart

  Vasat dünya sendromu  18 yaş?ndaki bir genç, o tarihe kadar televizyon ekran?ndan 32 bin cinayet ve 40 bin cinayete teşebbüs olay?na şahitlik etmektedir.
  Araşt?rmalarda, televizyon yoluyla sunulan şiddetin gerçek dünyadakinden fazla olmas? sebebiyle, birçok insan?n gerçek dünyay? olduğundan daha vasat ve bayağ? görmekte olduğu, bunun sonucunda da güvenlik kayg?s? yaşad?ğ? gerçeği ortaya ç?km?şt?r.
  ?letişim bilimci Gerbner taraf?ndan “Vasat dünya sendromu” olarak adland?r?lan bu durum çok fazla televizyon izleyenlerin d?ş dünyaya karş? korkulu ya da güvensiz bir tutum sahibi olduğunu ortaya ç?karm?şt?r. Yani bu izleyiciler, art?k gerçek dünya ile televizyon yolu ile oluşturulan dünyay? birbirinden ay?rt edemez hale gelmiş ve televizyonda gördükleri olaylar?n bir çoğunu gerçek hayatla birleştirmişlerdir.
  K?sacas?, televizyonda izlediğimiz filmlerin, dizilerin senaryolar? bir süre sonra, sanki gerçek hayatta yaşanm?ş olaylar gibi görülmekte, bunun sonucu toplum taraf?ndan hiç kabul görmeyecek sapk?n yaşant? biçimleri yavaş yavaş toplumca kan?ksanmaya başlanmaktad?r. Bunun sonucu yap?lan her ahlâks?zl?k v.b. olay, normal ve yayg?n alg?lanarak toplum taraf?ndan kabul edilmekte, böylece toplum ahlâk? y?prat?lmaktad?r.
  Siz bu sendroma kap?lmaya raz? m?s?n?z? Biz raz? değiliz. Bu yüzden de toplumda bir televizyon izleme kültürü geliştirmek için “Bizim evde film çekilmesin!” kampanyas?n? yürütüyoruz.
  Siz de bu kampanyan?n bir parças? olabilirsiniz!
  Televizyon yay?nlar?ndan her türlü rahats?z-l?ğ?n?z için RTÜK 444 0 178 nolu telefonu arayabilirsiniz. Ayr?ca bu konudaki tepkilerinizi, görüş ve tekliflerinizi: aile@yeniasya.com.tr adresinden bizlere ulaşt?rabilirsiniz.

  Sizden gelenler

  Şiddet ve sald?rganl?k kendini ifade edebilmeye çal?şan zavall? insanlar?n seçtikleri yollard?r. Bask? alt?na al?nm?ş baz? duygular?n ortaya ç?kmas?nda da, seçici davran?lmadan izlenilen televizyon programlar?n?n etkisi ac? sonuçlar doğuracakt?r.
  Çocuklar?n tertemiz ve inan?lmaz hayâl güçlerini bu kirlenmişlikle doldurmaya hakk?m?z yok. Televizyonun toplumumuzda daha fazla ahlâkî çöküntüye sebebiyet vermesini engellemek eli-mizde. Şöyle ki: Evlerimizde televizyon bir kaç?ş noktas? haline getirilmeden, sorunlar?m?z? diyalog kurarak çözen bir aile ortam? oluşturmal?y?z.
  Yeni Asya gazetesinin bu kampanyas?na sonuna kadar destek veriyor ve gösterdikleri toplumsal duyarl?l?k için tebrik ediyorum.
  Şükran Solmaz (?ç Mimar)
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:17 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  Dost Lâl-i Feyzâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Nevşehir
  Mesajlar
  7

  Standart

  ?lköğretim öğrencisinden ahlâks?z teklif


  Geçen hafta boyunca tüm televizyon kanallar?nda ayn? konu gündemdeydi: Bir ilköğretim öğrencisinin arkadaş?na yapt?ğ? ahlâks?z teklif.
  Henüz çocuk denecek yaşta olan bu öğrencilerin kendilerine model ald?klar? yüksek reytingli dizilerden izledikleri, etkilendikleri olaylar? hayatlar?na geçirdikleri ve televizyonda izledikleri dizi kahramanlar?n? kendilerine örnek ald?klar? konuşuldu. Bu da tekrar gözler önüne seriyor ki, art?k dur demenin zaman? geldi de geçiyor bile.
  S?kl?kla sayfam?zda değindiğimiz, bir süre önce de “Bizim evde film çekilmesin!” slogan?yla kampanyaya dönüştürdüğümüz, televizyon izleme al?şkanl?ğ?n? düzenleme ve programlar? halk denetimi alt?na almay? amaçlayan çal?şmam?za bu hafta özellikle ilköğretim öğrencisinin diziden etkilenerek yapt?ğ? ahlâks?z teklifle ilgili onlarca tepki geldi.
  Okurlar?m?za bu duyarl?l?klar? için teşekkür ediyoruz. Ve yineliyoruz:
  Siz de bu kampanyan?n bir parças? olabilirsiniz!
  Televizyon yay?nlar?ndan her türlü rahats?zl?ğ?n?z için RTÜK 444 0 178 nolu telefonu arayabilirsiniz.
  Ayr?ca bu konudaki tepkilerinizi, görüş ve tekliflerinizi: aile@yeniasya.com.tr adresinden bizlere ulaşt?rabilirsiniz

  S?ZDEN GELENLER

  Bu hafta televizyonda duyduğum ilkokul öğrencisinin arkadaş?na bulunduğu ak?l almaz tekliften sonra televizyona düşman gibi bakmaya başlad?m. Çocuklar?n izlediklerini hayatlar?na bu kadar kolay geçirmeleri beni gerçekten korkuttu.
  Bu yüzden bende kampanyan?za kat?lmaya karar verdim ve hemen sizin verdiği RTÜK telefon numaras?n? arayarak tepkimi oraya da ilettim.
  Yeni Asya gazetesine böylesine önemli bir konuya değindiği için teşekkür ediyorum.
  Semra DOĞANH?SAR/ Adana Ev han?m?- anne
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:17 ) değiştirilmiştir.

 9. #9
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Yazıları okudum,Allah muvaffak etsin kampanyada.Bizler de destek olalım kendimizden başlayarak, evet bizim evlerimizde de filim çekilmesin.İzin vermeyelim.  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 10. #10
  Dost Lâl-i Feyzâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Nevşehir
  Mesajlar
  7

  Standart

  Sizden gelenler  Televizyon, gazete v.s. k?sacas? medya... Bunlar günümüze damgas?n? vuran önemli icatlar.

  Peki nedir bunlar? ?nsanlar üzerinde neden bu kadar etkili bir hal alm?şlar? Hatta hayat?n neden “olmazsa olmaz?” diyebileceğimiz bir değere sahip olmuşlar?

  Kuşkusuz bunlar günümüze hitap ettiği için varlar, ama neden insanlar esaret derecesinde bu icatlara kendimizi teslim etmiş bulunmakta? Bu ve buna benzer sorular? çoğaltmak mümkün.

  Feyza Keleş Gizligider’in “Bizim evde film çekilmesin” adl? yaz?s?nda örnek olarak verdiği yaşanm?ş, ac?, ama gerçek olaylar?n medyan?n amac?ndan ne kadar sapt?rd?ğ?n? göstermektedir. Amac?ndan sapan bir şeyin yapt?ğ? işler her zaman hüsranla biter. Medyam?z da şimdi bu durumu yaşamakta ve toplumun her ferdini pençeleri aras?na alan bir akbaba rolünü üstlenmektedir. Hayat?m?z? istediğimiz şekilde değil, medyada yay?nlanan programlar?n esaretinde kalarak sürdürme gayreti içerisindeyiz. Gerçek kimliğimizi bir tarafa b?rakm?ş, Ac? Hayat'taki, Avrupa Yakas?'ndaki, Kurtlar Vadisi'ndeki, v.b. dizilerdeki kahramanlar?n kimliğine bürünmüş bir kimlikle hayat?m?z? şekillendirmenin çabas? içerisindeyiz. Han?mlara yönelik yap?lan programlar?n seviyesinin ise, ne kadar yüksek veya düşük olduğu ayr? bir tart?şma konusu olsa gerek.

  Günümüz medyas? topluma “haber alma, kamuoyu oluşturma” gibi hizmetler yapmas? gerekirken, toplumu “nas?l dejenere edebilirim” kayg?s?n? taş?maktad?r. Bu kayg?s?nda da başar?y? yakalad?ğ?n? itiraf etmek gerekir. Ayr?ca bizi sahip olduğumuz değerlere yabanc?laşt?rmakta ve “modernleşme” yaftas? ile yapt?ğ? işe k?l?f geçirmektedir.

  Yap?lanlar, yaşananlar ortada... Örnekler ac?...

  Konu gerçekten üzerinde durulmas? gereken mühim bir konu.

  Emeği geçenleri böyle bir kampanya başlatt?klar? için tebrik ediyor ve “Bizim evde film çekilmesin” kampanyas?n? destekliyorum. Sayg?lar...

  Gülten DEM?R / Eğitimci


  Siz de bu kampanyan?n bir parças? olabilirsiniz!

  Televizyon yay?nlar?ndan her türlü şikâyetiniz için RTÜK 444 0 178 nolu telefonu arayabilirsiniz.

  Ayr?ca bu konudaki tepkilerinizi, görüş ve tekliflerinizi: aile@yeniasya.com.tr adresinden bize ulaşt?rabilirsiniz.


  20.12.2006
  Konu elff tarafından (21.08.07 Saat 21:19 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Dünya Böyle Bir Kampanya Görmedi!
  By Ene-Zerre in forum Gündem
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 01.02.09, 21:54
 2. Namaz Gönüllülerinden Anlamlı Kampanya
  By TURKUAZ in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 15.09.08, 21:46
 3. Temel İlkokula Başlamış
  By azize in forum Mizah
  Cevaplar: 19
  Son Mesaj: 05.07.08, 02:37
 4. Kampanya Çığ Gibi Büyüyor:)
  By emaneten in forum Gündem
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 05.02.08, 22:12
 5. Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 22.08.06, 18:19

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0