+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Rusya da Dinsiz Kalamadı

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Rusya da dinsiz kalamad?


  11 Eylül sonras? ?slâmla terörü özdeşleştirmek için yürütülen uluslar aras? propagandalara karş?n, Ortodoks dünyas?n?n önemli merkezlerinden Rusya’da son y?llarda ?slâmiyeti seçenlerin say?s? art?yor.
  Milliyet’ten Cenk Başlam?ş’?n haberine göre, Rusya’n?n 144 milyonluk nüfusunun yaklaş?k 20 milyonu Müslümanlardan oluşuyor. ?slâm geleneksel olarak ülkenin güney kesimlerinde, özellikle Kafkasya’da yayg?n bir din. Savaş?n yoğun y?llar?nda Rus medyas? da Çeçenlerle, dolay?s?yla Müslümanlarla terörizmi neredeyse eşanlaml? kulland?. Ancak ?slâmiyetle ilgili bu olumsuz havaya karş?n, Rusya’da Müslümanlar?n say?s? son dönemde artmaya başlad?.

  MEDYANIN PROPAGANDASI GER? TEPT?

  Sürecin en dikkat çeken yönü, Ruslar aras?nda da din değiştirenlerin görülmesi. ?slâmiyeti seçenlerin yüksek say?lara ulaşt?ğ?n? iddia etmek güç olsa da bu yönde bir ilginin ortaya ç?kt?ğ?n?, konuya yak?n herkes kabul ediyor. Müslüman ailelerden gelenler aras?nda da son dönemde ibadete yönelenlerin say?s?nda art?ş var. Bunlar?n bir bölümü ?slâm karş?t? propagandaya duyduklar? tepkinin kendilerini ibadete yönelttiğini gizlemiyor.

  MOSKOVA’DA 2 M?LYON MÜSLÜMAN

  10 milyonu aşk?n nüfusunun yaklaş?k iki milyonu Müslümanlardan oluştuğu san?lan Moskova’da, toplam dört cami var. Bunlardan en çok tan?nan? ve daha çok Tatarlar?n rağbet ettiği merkez camiinin bulunduğu alanda beş bin kişilik yeni bir cami yap?l?yor. “Tarihî Cami” olarak bilinen 200 y?ll?k camiye ise daha çok Orta Asya ve Kafkas kökenlilerle say?lar? az da olsa Türkler gidiyor. Buras?, diğerleri gibi özellikle Cuma namaz? s?ras?nda doluyor ve yer bulamayanlar soğuk havada avluda seccade ya da gazete üzerinde namaz k?l?yor.
  Moskova’n?n Müslümanlar için k?yafet satan tek mağazas? “Cemile” ile “helâl et ürünleri”nin sat?ld?ğ? küçük bir dükkân?n da bulunduğu camide hafta sonlar? Kur’ân ve Arapça kurslar? veriliyor. Kurslara Tatarlar, Çeçenler, Abhazlar ve yeni Müslüman olan Ruslar kat?l?yor. Söz konusu cami, bayramda toplanan fitrelerle 100 yoksul Müslümana 500 ruble (yaklaş?k 26 YTL) yard?m yap?yor.

  ?SLÂM, ?NTERNETTEN YAYILIYOR

  Kur’ân ve Arapça kurslar?n? yöneten cami görevlisi Ramil Hazret baz? Ortodokslar?n ?slâmiyete yönelmesini, “Bence bu kişiler kafalar?ndaki sorulara cevap bulmaya çal?ş?yorlar. Günümüzde internet yard?m?yla pek çok bilgiye ulaşmak mümkün. Böylece ?slâmiyetle tan?ş?yorlar” diyor. Hazret, ?slâmda H?ristiyanl?ktaki gibi arac? bulunmamas?n?n bu kişileri etkilediğini, ayr?ca alkol gibi al?şkanl?klardan kurtulmak isteyenlerin Müslümanl?ğ? seçtiğini düşünüyor. Moskova’da yerel halk?n Müslümanlara nas?l davrand?ğ? sorusuna ise, “Moskoval?lar genel olarak yabanc?lar? sevmez. Ama bunun sebebi daha çok sosyo-ekonomik sorunlar” cevab?n? veriyor.
  KEŞ?Ş DE HUZURU ?SLÂM’DA BULDU
  Müslüman olan Ruslardan biri de daha geçen y?la kadar manast?rda yaşayan keşiş Mihail Kiselyov. Babas? da rahip olan Kiselyov, din eğitimi ald?ktan sonra Yarat?c?ya en iyi hizmet yolunun keşişlikten geçtiğine karar vermiş. Kiselyov, internetteki “islam.ru” sitesine yapt?ğ? aç?klamada, “Ama kitaplarla gerçek hayat?n uymad?ğ?n? gördüm. Keşiş, ideal H?ristiyan demek. Fakat çevremde böyle insanlar göremeyince hayal k?r?kl?ğ?na uğrad?m. Üstelik, kendimi aile kurmaktan mahrum etmenin Allah’?n benden istediği bir şey olmad?ğ?n? anlad?m” diyor. Eski keşiş bu y?l Müslüman olarak Mikael ad?n? alm?ş.

  Yeni Asya / ?STANBUL

  21.11.2006

  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:05 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Rus da dinsiz kalamaz


  ?ki dehşetli Harb-i Umumînin neticesinde beşerde has?l olan bir intibah-? kavî ve beşerin tam uyanmas? cihetiyle, kat’iyen dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp H?ristiyan da olamaz. Olsa olsa, küfr-ü mutlak? k?ran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve akl? ve kalbi ikna eden Kur’ân ile bir musalâha veya tâbi olabilir. O vakit dört yüz milyon ehl-i Kur’ân’a k?l?ç çekemez.
  Emirdağ Lâhikas?, s. 311
  ***
  Hem de hakikat bize bildiriyor ki, mütenebbih olan beşer, dinsiz olamaz. Lâsiyyemâ, uyanm?ş, insaniyeti tatm?ş, müstakbele ve ebede namzet olmuş adam dinsiz yaşayamaz. Zira uyanm?ş bir beşer, kâinat?n tehacümüne karş? istinad edecek ve gayr-? mahdud âmâline neşvünemâ verecek ve istimdatgâh? olacak noktay?, yani Dîn-i Hak olan dâne-i hakikati elde etmezse yaşamaz. Bu s?rdand?r ki, herkeste Dîn-i Hakk? bulmak için bir meyl-i taharrî uyanm?şt?r. Demek istikbalde nev-i beşerin din-i f?trîsi ?slâmiyet olacağ?na berâetü’l-istihlâl vard?r.
  Münâzarât, s. 86
  ***
  Elbette nev-i beşer bütün bütün akl?n? kaybetmezse, maddî veya mânevî bir k?yâmet başlar?na kopmazsa, ?sveç, Norveç, Finlandiya ve ?ngiltere’nin Kur’ân’? kabul etmeye çal?şan meşhur hatipleri ve Amerika’n?n Din-i Hakk? arayan ehemmiyetli cemiyeti gibi, rûy-i zeminin geniş k?talar? ve büyük hükümetleri, Kur’ân-? Mu’cizü’l-Beyân? arayacaklar ve hakikatlerini anlad?ktan sonra bütün rûh u canlar?yla sar?lacaklar. Çünkü, bu hakikat noktas?nda, katiyen Kur’ân’?n misli yoktur ve olamaz; ve hiçbir şey bu mu’cize-i ekberin yerini tutamaz. Sözler, s. 141
  http://www.yeniasya.com.tr/2006/11/21/lahika/default.htm
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:06 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Rusya Müftüsü: Risâle-i Nur ayd?nlat?yor


  Rusya’da Bediüzzaman Said Nursî’nin kitaplar?n?n yasaklanmas? için aç?lan dâvâda, Rusya Müftüler Konseyi Başkan? Ravil Gaynuddin imzas?yla mahkemeye gönderilen görüşte, “Said Nursî’nin ünlü Kur’ân yorumcular?ndan biri olduğu, eserlerinin müstesna şekilde ayd?nlat?c? unsurlar taş?d?ğ? ve manevî değerler aş?lanmas?n? sağlad?ğ?” belirtildi.
  Rusya’da Bediüzzaman Said Nursî’nin kitaplar?n?n yasaklanmas?n? için aç?lan dâvâda mahkeme Moskova Devlet Üniversitesi ve Tataristan Pedagoji Üniversitesi’nce haz?rlanan raporlar? yetersiz buldu. Rusya Müftüler Konseyi Başkan? Ravil Gaynuttin imzas?yla mahkemeye gönderilen görüşte ise “Nursî’nin ünlü Kur’ân yorumcular?ndan biri olduğu, eserlerinin müstesna şekilde ayd?nlat?c? unsurlar taş?d?ğ? ve manevî değerler meydana getirilmesini sağlad?ğ?” belirtildi.
  Rusya’da Said Nursî’nin kitaplar?n?n, “din düşmanl?ğ? yayd?ğ?” iddias?yla yasaklanmas? istendi. Rusya hükümetinin yay?n organ? Rossiskaya gazetesinin haberine göre, Moskova’daki bir mahkeme kapal? oturumlarla dosyay? inceliyor. Nursî’nin Rusçaya çevrilen kitaplar?nda ?slâm?n üstünlüğü propagandas?yla diğer dinlere karş? düşmanl?k duygular?n? savunduğu iddia ediliyor.
  Rosbalt Ajans? da Rusya Devlet Başkan? Vladimir Putin’le Tataristan Başkan? Mintimer Şaymiyev’in dâvâyla yak?ndan ilgilendiğini yazd? ve mahkeme sonucunun ülkede faaliyet gösteren Nurcu hareketlerin geleceğini belirleyeceği yorumunda bulundu.
  Rossiskaya gazetesi, savc?l?ğ?n Moskova Devlet Üniversitesi ve Tataristan Pedagoji Üniversitesi psikoloji bölümü uzmanlar?n?n haz?rlad?ğ? raporu delil olarak sunduğunu, ancak mahkemenin raporu yetersiz bularak Rusya Bilimler Akademisi uzmanlar?ndan görüş istediğini bildirdi.

  MANEVî DEĞER KAZANDIRIYOR

  Rusya Müftüler Konseyi Başkan? Ravil Gaynuttin imzas?yla mahkemeye gönderilen görüşte, “Nursî’nin ünlü Kur’an yorumcular?ndan biri olduğu, eserlerinin müstesna şekilde ayd?nlat?c? unsurlar taş?d?ğ? ve manevi değerler meydana getirilmesini sağlad?ğ?” vurguland?. Moskova’ya taş?nan dava ilk olarak 2005 y?l?nda Tataristan’?n Naberejnaya Çelna kasabas?ndaki Nurcu bir örgüt hakk?nda soruşturma aç?lmas?yla başlam?şt?. Suçlular bulunamad?ğ? gerekçesiyle davan?n düşmesinin ard?ndan Tataristan Savc?l?ğ? Nursi’nin Rusçaya çevrilen kitaplar?n?n yasaklanmas? için Moskova’da dâvâ açt?.

  / MOSKOVA

  01.05.2007 Yeni Asya

  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:06 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #6
  Vefakar Üye nurefsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  Samsun
  Mesajlar
  339

  Standart

  mükemmel bir haber ,ümitvar olunuz hitabını çınlattırdı gönlümde,ALLAH razı olsun....
  hizmet-i kur\'aniye omzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz....

 7. #7
  Gayyur KTMİR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Mesajlar
  57

  Standart

  Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Ebeden Daima,
  Aziz, Muhterem ve Şefkatli Sungur Ağabeyimiz!

  Evvela, bulunduğumuz Ramazan-? Şerif ay?n ve bilhassa gelecek Leyle-i Kadr ve Ramazan bayram?n ruh-u can?m?zla tebrik eder ve çok hay?r ve sevaplara vesile olmas?n? niyaz ederiz. Saniyen, biz Yar Çall? han?mlar cemaati olarak, Tataristan ve Rusya'da Cenab-? Hakk?n ihsan ettiği han?mlar dairesindeki iman hizmetlerin biraz bahis etmek istiyoruz. Bugünlerde Rusyan?n Perm, Çelabinsk, Ufa (Başk?rdistan) şehirlerinde ve Tataristan'?n Kazan, Yar Çall?, Nurlat, Bügülme, Bavl?, Leninogorsk, Minzele, Alabuga, Zey, Mendeleevsk, Elmet, Mamad?ş, Nijnekamsk, Şah?merdan şehirlerinde Nur hizmetleri devam ediyor. Minzele (dersanemiz mülk), Perm, Çelabinsk, Ufa, Kazan, Bügülme ve Alabuga (kiraya al?n?yor) şehirlerinde han?mlar dersaneleri var. Bu şehirlerde hergün dersanelerde ve camilerde müzakereli dersler yap?l?yor.
  Han?mlar başta Küçük Sözler ve Gençlik Rehberin kelimeli çal?ş?p okuyorlar, sonra da Rusyada Petersburg şehirinde Türkçe tab edilen büyük kitaplar? (Asa-y? Musa, Sözler, Lemalar, Mektubat ve Tarihçe-i Hayat?) mütalaa ediyorlar. Risale-i Nuru yeni tan?yanlara Tatarcaya tercüme edilen ?man Hakikatlar? ve Rusçaya çevirilen Nur risalelerin veriyoruz. Risale-i Nur ile beraber ?lmihal ve Kur'an dersleri de yap?l?yor.
  Diğer dersane olmayan şehirlerde (Mamad?ş, Zey, Mendeleevsk, Leninogorsk, Bavl?, Nijnekamsk, Şah?merdan) haftada iki defa ders oluyor. Camilerde han?mlar için olan mahsus odalarda Risale-i Nur dersleri okunuyor ve ?lmihal ve Kur'an dersleri veriliyor. Bu şehirlere bizim Yar Çall? Nur dersanesinin han?mlar? ve k?zlar? hizmete gidiyorlar. Ve daha bu şehirlerin civar?nda olan köy ve kasabalara dersler yapmak için gidiliyor. Bazan da Rusyan?n başkenti olan Moskova'ya da gidiyoruz. Orda Risale-i Nur hakikatlar?na muhtaç çok han?mlar var. ?nşaallah, Moskova'da da ileride han?mlar için dersane olur ve güzel hizmetler olur diye ümit ediyoruz ve dua ediyoruz..............


  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:07 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  Gayyur KTMİR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Mesajlar
  57

  Standart

  Alabuga şehri Yar Çall?'dan 25 km, nüfusu - 50 bin. Burda Pedagoji Üniversitesi var. Burda Tataristan?n çok şehirlerinden talebeler okuyor. Bu şehirde, Elhamdülillah, iki odal? han?mlar dersanesi kiraland?. Bu şehrin müftüsü Risale-i Nuru seviyor ve bizi hizmet için buraya davet etti. Burdaki dersanenin kiras?n o kendisi veriyor. Han?m? da herzaman derslere geliyor. Bu dersanede üç kardeş kal?yor, birisi de Pedagoji Üniversitesinde okuyor. Otuz kişiye yak?n han?mlar cemaati var. Derslere kör han?mlar da geliyor. Onlar Nur derslerin gören insanlardan daha büyük ihtiyaç ve muhabbetle ağlayarak dinliyorlar, ancak dinlemekle de kanaat olmay?p, kendileri de okumak istiyorlar. ?nşaallah, yak?nda Türkye'de bas?lan körler için Kur'an ve Risale-i Nur kitaplar? gelecek diye onlara müjde verdik, çok sevindiler.
  Çelabinsk şehri Yar Çall?dan 800 km uzakl?kta, nüfusu iki milyona yak?n. Burda çok müslüman nüfusu var, Tatarlar, Başk?rtlar vs. Şehirde dört cami var. Burda bir odal? daireyi kiralad?k. ?ki kişi kal?yor. Haftada dört defa dershanede ve Ak Mescid ismindeki camide dersler oluyor. Derslere 25-30 han?m kat?l?yor. Burdaki bir abla tüm külliyat? sat?n almak istiyor. Risale-i Nur kitaplar?na ihtiyaç var, inşaallah burdan göndereceğiz. Çelabinsk yan?nda (50 km) Korkino nam?nda bir köy var, orada da Risale-i Nur dersleri oluyor. ?ki aya bir defada Yar Çall?dan Çelabinske bir-iki abla ziyaret için gidiyor. Çelabinsk müftüsü Risale-i Nura dost. Rusyan?n müftüsü Çelabinsk'e geldiğinde bizim han?mlar dersanesi aç?ld?ğ?n? ona söylemiş. O da Risale-i Nur'a hizmet eden han?mlar? tebrik etmiş ve imkan?m?z olsa ileride biz de inşaallah size yard?m gösteririz diye söylemiş.
  Bügülme şehri Yar Çall?dan 170 km güney taraf?nda. Bu şehir yak?n?nda (30-50 km) daha dört şehir var: Kuzeyinde - Elmet, bat?s?nda - Leninogorsk, güneyinde - Bavl? ve doğusunda - Tuymaz? (bu şehir Başk?rdistana giriyor). Bügülme dersanesinde Çall?dan Rahime isminde bir ablam?z hizmet ediyor (onun k?z? Minzele'de han?mlar dersanesinde ve oğlu Yar Çall?'da erkekler dersanesinde kal?yor.) Burda güzel bir cemaat var, 50-60 han?m derslere geliyor, içinde okul öğretmenleri de çok. Haftada programl? olarak belli günlerde belli şehirlerde dersler oluyor:
  Pazartesi günü - Elmet'e gidiliyor, burda evlerde ders var.
  Sal? - Bügülme'de öğleye kadar camide ders, akşam - umumi ders.
  Çarşamba - Bavl?'da öğleye kadar camide ders, akşam - evlerde ders.
  Perşembe - Bavl?'da öğleye kadar camide ders, akşam - Leninogorsk'a gidiyor ve akşam burda camide ders.
  Cuma - Bügülme'ye dönüyor, Cuma saati ve ders.
  Cumartesi - Tuymaz?'da evlerde ders.
  Pazar günü - Yar Çall?'ya geliyor.

  Minzele şehri Yar Çall?dan 50 km doğu taraf?nda. Burda, Elhamdülillah, mülk dersanemiz var. Dersanede üç kardeş kal?yor. Burda da güzel hizmetler var. Çall? cemaatinden isteyen han?mlar buraya kendi paralar?yla derslere geliyorlar.
  Tataristan'?n başkenti Kazan'da 2 odal? dersane var. Burda bir vak?f abla ve 3 talebe kal?yorlar. Pazartesi ve Cuma günlerinde dersanede umumi ders oluyor, derse 20-30 han?m kat?l?yor. Çarşamba günü de camide din dersleri veren ablalara Risale-i Nur dersleri veriliyor. Burda kalan abla cumartesi günü Kazan'dan 80 km uzakl?kta olan Şah?merdan şehrine gidiyor. Burda çok güzel aktif cemaat var (50-60 kişi). Derslere çocuklar?yla beraber geliyorlar. Dersler evlerde ve camide oluyor. Kazan radyosunda da Balk?ş isminde dini bir radyo var. Bu radyoda Risale-i Nur dersleri başland?. Birinci ders Tarihçe-i Hayat ve Risale-i Nur ve Talebeleri hakk?nda oldu. ?nşaallah her cuma bu dersler devam edecek.
  Yar Çall? dersanesinde hergün dersler oluyor. Pazartesi han?mlar çal?şma dersi oluyor. Sal? ve Perşembe günlerinde - müzakereli ders. Çarşamba ve Cuma günleri - umumi ders. Pazar günü yeni gelen talebeler için ders oluyor. Cumartesi ve Pazar günleri han?mlar şehrin 4 camiinde, Üniversite binas?nda, Çall?ya yak?n olan köy ve şehirlerinde Risale-i Nur ve Kur'an dersleri veriyorlar. Şimdi 2 ay oldu Yar Çall? han?mlar dersanesinde Sibirya'dan Omsk şehrinden gelen 2 kişi kal?yor ve Risale-i Nuru öğreniyorlar. Bunlar?n birisi Omsk şehrinde Nur hizmetinde olan Muazzam abinin k?z?. ?nşaallah, bu kardeşler burda Risale-i Nuru öğrenip, kendi şehirlerinde han?mlar hizmetin başlat?rlar diye ümit ediyoruz.
  Elhamdülillah, han?mlar dairesinde Nur hizmetleri gün geçtikçe genişleniyor. Hergün yeni han?mlar imana, Kur'ana geliyorlar, hizmet ediyorlar. ?nşaallah, bize çok dua edin Allah bizi bu hizmette istihdam eylesin, sebat, devam ve gayreti ihsan etsin. Türkiye'deki bizi bilen abi ve ablalar?m?za çok selamlar, bilhassa...
  Dualar?n?z? bekliyoruz. Sizleri buralara davet ediyoruz.

  Yar Çall? Han?mlar Nur Dershanesi
  Aral?k 2001 Y?l

  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:07 ) değiştirilmiştir.

 9. #9
  Vefakar Üye nurefsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  Samsun
  Mesajlar
  339

  Standart

  maşa allah barekallah,
  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:07 ) değiştirilmiştir.
  hizmet-i kur\'aniye omzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz....

 10. #10
  Gayyur KTMİR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Mesajlar
  57

  Standart

  Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu,
  Aziz ve Muhterem Ağabeyler,

  Bu mektubu size Rusya'n?n Volga boyu bölgesinde yerleşen Gorki şehrinden yaz?yorum. Elhamdülillah 6 ay evvel burada da dershane açmak nasip oldu. Bütün Rusya'da olduğu gibi, burada da çok süratli bir şekilde hizmetler devam ediyor, risaleler yay?l?yor, okunuyor, seviliyor. Demek olar ki, Belediye başkan?ndan, Validen tut, ta üniversite talebelerine, orta okul şakirtlerine kadar dairelerde okunur........
  Her yerde olduğu gibi Gorki'de de Risale-i Nurdaki hakikatlara hava ve su gibi ihtiyaç olduğunu ayniyle gördük. Ve bu, gidişattan görünür. Şehirde 3 Cami var. Elhamdülillah risaleler Camilerde sat?l?yor. Gorki'nin otuzdan ziyade Tatar köyleri var. Köylere risaleler gönderilir.
  Art?k derslerde 10-15 kişi olur. Onlar?n içinde Tatar, Rus, Dağ?stanl?, Azeri vs.. milletler var. Bu kardeşler diyorlar ki, bu şehirde dershane aç?ld?ktan sonra, hayat?m?zda ink?lap oldu. Sanki sahile at?lm?ş bir bal?ğ? yeniden denize b?rakt?n. Burada bir Yura kardeş var, kendisi Rus'dur. Diyor ki, ben dershaneye girende sanki bir kaleye giriyorum......
  Sonra buna benzer diğer hadise, bir gün trenle Moskova'ya gedirdik, bir Hintli ile yolcu olduk. Kendisi Kaşmirli bir kaç senedir Moskova'da çal?ş?yor. Annesi ve Babas? dindar. Ama kendisi buraya geldikten sonra namaz? terk etmiş. Onunla akşam saat ondan sohbete başlad?k, ders okuduk, ta saat gece üçe kadar. Elhamdülillah art?k sabah namaza başlad?. Kitap hediye ettik. Subhanallah, insan nas?l sevinermiş. O da aynen arad?ğ?m? buldum söyledi. Elhamdülillah şimdi kim bilir günde kaç kişi Risale-i Nurla imana geliyor. Şimdi Gorki'de dershanede 3 kişi kal?yoruz. Onlardan birisi Refet kardaş, kendisi Kosturma'dand?r, yeni geldi. Elhamdülillah art?k Kosturma vak?flar vermeye başlad?.
  Dua edin Cenab-? Hak bizleri bu hizmette daima istihdam etsin. Bütün Türkiye'deki abi ve kardeşlerin hepsine birer birer selam ve dualar?n? rica ederiz.

  Gorki Nur Talebeleri
  Gorki / Rusya


  Konu elff tarafından (19.08.07 Saat 19:08 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. G.M - gizli bir dinsiz komite çok para ile..
  By yozgati in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 17.06.14, 18:41
 2. Bediüzzaman Haklı Çıktı, Rus da Dinsiz Kalamadı
  By muhibbülkurra in forum Gündem
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.10.08, 16:26
 3. Dinsiz Ahlâk Olur mu?
  By erc0o in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.09.07, 12:39
 4. Beşer Dinsiz Kalamaz.
  By ademyakup in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 20.11.06, 08:14
 5. Beşer Dinsiz Kalamaz
  By Şakird in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 27.08.06, 20:30

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0