+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Cenaze Bekletilir mi?

 1. #1
  Vefakar Üye edeb_ya_Huu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  363

  Standart

  Alıntı sozler Nickli Üyeden Alıntı


  Ecevit Konusu baz?lar?n? s?kabilir, ama biz O'nunla değil bu ölümle ortaya ç?kan tabloyla ilgileniyoruz. Insanlar?n tav?r ve davran?şlar?yla... O yüzden umar?z baz? arkadaşlar mevzuyu bir ölünün arkas?ndan konuşmak boyutuna indirgemezler. Sayg?lar ...

  Madem "Hadis-i Şerif"ten söz ediyorlar, o halde, biz de "Hadis-i Şerif"le cevap verelim... Ama, önce "hadise"yi aktaral?m... Ki, durduk yerde ahkâm kestiğimiz filân zannedilmesin!..

  Hasan Karakaya


  Efendim;
  Anlaş?lan o ki, önceki günkü 1. sayfam?z baz?lar?n?n hoşuna gitmemiş!..  "Tek tip k?yafet" ve "tek tip düşünce"ye al?şm?ş olmal?lar ki, "Ecevit'in ölümü" üzerine de "tek ses" ç?ks?n istiyorlar!..

  ?stiyorlar ki, biz de "timsah gözyaş?" dökelim!..  Sanki "Ecevit'i övmek" zorundaym?ş?z gibi, "niye o başl?ğ? att?ğ?m?z" sorgulan?yor!..

  Niye o "başl?ğ?" atm?ş?z, Merve Kavakç? Han?mefendi hakk?nda sarf ettiği; "Bu han?ma haddini bildirin!" höykürüşünü niye hat?rlatm?ş?z, niye "Güneş Motel'deki mebus pazar?" skandal?n? gündeme getirmişiz, "?HL'lerin köküne kibrit suyu döken" yasay? hat?rlatman?n s?ras? m?ym?ş?.

  Bunun gibi, nice z?rva!..
  Biz "ne biçim Müslüman"larm?ş?z ki; Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Efendimiz bile "Ölülerinizi hay?rla yâd ediniz" derken, biz; bu "Hadis-i Şerif"in hilâf?na, "Ecevit'in yapt?ğ? kötülükleri" s?ralam?ş?z!..

  ?şte buna takm?şlar kafay?!..  "Peygamber'in Hadis-i Şerif'ine rağmen, Vakit; Ecevit'e duyduğu öfkeyi sayfalar?na yans?tt?!"

  Doğru, yans?tt?k... Hiç olmazsa, "dürüst" davrand?k!.. Kendileri gibi, “dün öyle, bugün böyle” ikiyüzlülüğü sergileyip, "riyakârl?k yar?ş?"na girmedik!..  Bu tavr?m?z? yad?rgayanlara "iki tavsiyemiz" var... Birincisi, "Vakit'in öfkesi"nin temeldeki sebeplerine baks?nlar!..

  Çünkü, o öfkenin arka plân?nda, "inanca sayg?l? laiklik" gibi bir kavramla "oy avc?l?ğ?"na ç?k?p, Rahşan Ecevit'i, seçim otobüsünün üzerine "başörtülü" olarak ç?karan, sonra da, Merve Kavakç?'n?n şahs?nda; onun "inanc?na" ve o inanc?n gereği bağlanan "başörtüsüne" sald?ran "zihniyet" var!..

  Öfkemiz, "inanc?m?za bağl?l?ğ?m?zdan"d?r!..  Bu, böyle bilinsin!..
  Gelelim ikinci tavsiyemize...  "Hadis-i Şerif"ten yola ç?karak bize "Müslümanl?k dersi" vermeye kalkanlar, Hadis-i Şerif'teki "ölüleriniz" ifadesinin "inceliğini" kavrarlarsa, mes'ele anlaş?l?r!..

  HAD?S-? ŞER?F: DEF?NDE ACELE ED?N?Z

  Dedim ya; madem ki "Hadis-i Şerif"ten hareketle bize "Müslümanl?k dersi" vermeye kalk?yorlar, kendilerine derim ki; ayn? dersi, biraz da Rahşan Ecevit'e ve DSP'lilere verseniz, acaba nas?l olur?..  Çünkü, "Vakit'e sald?rmak" için dahi olsa "hat?rlad?ğ?n?z" için büyük mutluluk duyduğum Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Efendimiz, bir "Hadis-i Şerif"lerinde buyururlar ki;

  "Cenaze defninde acele ediniz. Eğer bu ölü iyi bir kişi ise, bu bir iyiliktir. Onu (bir an evvel kabirdeki) hay?r ve sevab?na ulaşt?rm?ş olursunuz. Eğer bu cenaze iyi bir kişi değilse, bu da bir ferdir. Bir an evvel omuzlar?n?zdan atm?ş olursunuz." (Buhari, Cenâiz, 52)  Demek ki, neymiş;

  "Cenazeyi bir an önce defnetmek" gerekiyormuş!.. “?yi” de olsa, “kötü” de olsa, "bekletmek, dinen caiz değil"miş!..  Pekiii, "5 Kas?m Pazar" akşam? ölen bir insan?n, "6 gün" bekletildikten sonra "11 Kas?m Cumartesi" günü toprağa verilmesi karar?na ne demeli?..

  Bize "Hadis-i Şerif" hat?rlatmas? yapan meslektaşlar?m?z; yukar?daki "Hadis-i Şerif"ten haberdar m?d?r acaba?.. Değillerse, işte öğrendiler!.. Hadi bakal?m, şimdi bunu Rahşan Han?m'a da hat?rlat?n ki, "Müslümanl?ğ?n gereğini" yerine getirsin!..  Ama, hay?r, getirmez!..

  Çünkü onun "Müslümanl?k"la falan ilgilendiği yok, onun derdi toplanacak "kalabal?k"la!..

  BU "CUMARTES?" ISRARI N?YE?

  Efendim, olay? biliyorsunuz... Bilmeyenler için hat?rlatmak istedim...  Ecevit'in öldüğünün ertesi günü, yani Pazartesi günü, "taziye" için gelenlere denildi ki; "Cenaze Sal? veya Çarşamba günü kald?r?lacak!"

  Ayn? gün, bir aç?klama daha yap?ld?:  "Cumartesi günü kald?r?lacak!"

  ?yi de, bu "Cumartesi'nin s?rr?" ne?..  Hadi, "Cuma" dense, herkesin akl? yatar!.. Çünkü Cuma, "Müslümanlar?n mübarek günü"dür!.. Pazar da, "H?ristiyanlar?n ayin günü" olarak bilinir!..

  "Cumartesi" zaten malûm;

  "Musevilerin havra günü!"  Acaba, Rahşan Han?m, "Sal?/Çarşamba"ya niye itiraz etti?.. Niye "Cuma"y? değil de, "Cumartesi"de ?srar etti?..

  Herkesin kafas?nda bu "soru"lar dolaş?rken, bereket, "düğümü çözen" Sezerler'in ziyareti olmuş!..  Efendim, Cumhurbaşkan? Sezer, eşi Semra Han?m'la birlikte, Ecevit'in Or-An'daki evine gitmiş ve sohbet esnas?nda Rahşan Han?m'a sormuş;

  "Cenaze törenini ne zaman düzenleyeceksiniz?"  Rahşan Han?m, "Cumartesi" demiş!..

  Sezer, şaş?rm?ş... "Efendim, Cumartesi mi?!?"  Rahşan Han?m'dan, tekrar "Evet, Cumartesi" cevab?n? al?nca; "Ama, bu çok geç olur" demiş!..

  Rahşan Han?m ?srar?ndan vazgeçmemiş olmal? ki, tekrar sormuş Sezer;  "Niçin Cumartesi?"

  Rahşan Ecevit'in cevab?n? ve elbette "gerekçe"sini, lütfen dikkatle okuyun:  "Cumartesi gününü önemsiyorum... Törene, memurlar?n da kat?lmas?n? istiyorum!.. (Hükümet'i kastederek) Çünkü bunlar, hafta içinde memurlara izin vermezler!"

  Hani, "koyun can derdinde, kasap et derdinde" derler ya, Rahşan Ecevit'in derdi de, toplanacak "kalabal?k"lar!..  "Cenazenin defninde acele ediniz" Hadis-i Şerif'i kimin umurunda?..

  Düşünebiliyor musunuz;


  Rahşan Ecevit'in bu tavr?ndan Sezer bile rahats?z olup, "Olmaz böyle şey!.. Cumartesi'ne daha çok var" deyip, evden ayr?ld?ktan sonra Ecevit'in yak?n çal?şma arkadaşlar?na, "Rahşan Han?m'? ikna etmenizde fayda var" diyor da; bize "Hadis-i Şerif" hat?rlatmas? yapan meslektaşlar?m?zdan "ç?t" ç?km?yor!..

  Sormak istiyorum şimdi;  Rahşan Han?m da "Müslüman" değil mi ki, ona "Bu nas?l Müslümanl?k?" diye sormuyorsunuz?..

  Yoksa;  Rahşan Han?m'?n "Cumartesi" ?srar?ndaki "memurlar?n kat?lmas?" gerekçesine inan?p, "cenazeden siyasî rant" düşüncesine siz de mi destek veriyorsunuz?..

  Haa, bir şey daha...  Bizi, "öfkemizi canl? tutmak"la itham edenler, "Rahşan Han?m'?n öfkesi ve kini"ne niye "g?k" ç?karm?yor acaba?..

  Ne diyor Rahşan Han?m;

  "Bunlar, memurlara hafta içinde izin vermez!.. Onun için Cumartesi'yi istiyorum!"  Düşünebiliyor musunuz;

  "Bülent Ecevit'in Devlet Mezarl?ğ?'na defnedilmesi" için "jet h?z?yla" ve üstelik "kişiye özel yasa" ç?karacağ?n? ilk günde deklâre eden Hükümet'e söylüyor bunu!..  O hükümet ki; daha önceleri, "kişiye özel yasa olmaz" deyip, merhum Prof. Esad Coşan Hocaefendi’nin Süleymaniye Camii’nin bahçesine defnedilmesini "veto" eden Sezer'e rağmen ç?kar?yor bu yasay?!..

  Evet, evet;  Rahşan Han?m; "Tören konusunda, ailesinin de tercihini dikkate alarak elimizden gelen titizliği göstereceğiz" diyen Hükümet'e söylüyor bunu!..

  Böylesine "titiz" ve "sayg?l?" tav?r sergileyen bir Hükümet'e, sen kalk; "Bunlar" de, "Memurlara izin vermezler" de!..  Böyle bir "talep"te bulundu mu ki, "önyarg?"yla konuşuyor?..
  CENAZEDEN S?YAS? RANT MI?

  Bana öyle geliyor ki;  "Memurlar?n kat?lmas?" filân hikâye!.. Çünkü, eğer böyle bir talepte bulunulmuş olsayd?; "kişiye özel yasa" ç?karan Hükümet, pekalâ, bir de "kişiye özel genelge" yay?nlar, "memurlar?n kat?l?m?"n? sağlar ve Ecevit de, "6 gün bekletilmeden" toprağa verilirdi!..

  Şahsen ben; Rahşan Han?m'?n "Cumartesi ?srar?"n? hâlâ çözebilmiş değilim!.. Tamam; "cenaze töreni"ni, "miting" havas?na sokup, "gövde gösterisi" yapmay?, "Ecevit'in öldüğünü, ama DSP'nin ölmediğini" kan?tlamak istiyor olabilir!..  "Çok kaba ve çirkin bir gerekçe" olsa da, buram buram "cenaze istismar?" kokuyor olsa da, bir noktaya kadar anlay?ş gösterebilirim!..

  Ama, niye "Cuma" değil?..  Öyle ya; "Kocatepe Camii'nin Cuma cemati"nin oluşturduğu görüntü, "DSP'liler"den daha az değil ki!..

  O halde;  "Cumartesi"de bu ?srar niye?!?

  Hiçbir geçerli mazeret yokken, "cenazeyi bekletmek" de; bir nevi "manevî işkence" değil mi?..  Meslektaşlar?ma tavsiyem, bunu da düşünsünler!..


  Rahşan’?n 2 farkl? tavr?!  ?nsan, "derin bir ac?" içinde ise, onun insana ters gelen baz? "söylem ve eylem"lerine anlay?ş gösterilir...

  Çünkü insan, "yaşad?ğ? ac? ve üzüntüden ne yapt?ğ?n?" bazen bilemez!.. Ama, gelen bilgiler, Rahşan Han?m'?n "son derece metanetli" ve "akl? baş?nda" olduğu yönünde!..

  Demek ki, yapt?ğ?n? "şuurlu" yap?yor!..  Efendim, Erbakan Hoca ile Recai Bey, Or-An'daki eve "taziye" için gittikleri gün "ev sahibi" olan Rahşan Han?m, odaya hiç gelmemiş!..

  Hoca ve Recai Bey'i, Emrehan Hal?c? karş?lam?ş ve ağ?rlam?ş!.. Diyeceksiniz ki, "müsait" olmayabilir!..

  Olabilir, insanl?k hâlidir!.. Peki, ayn? Rahşan Han?m'?n, “Musevi Hahambaş? ?sak Haleva”y? bizzat karş?lamas?na ne dersiniz?!?..

  Bu tav?r, "Rahşan'?n dindarlara duyduğu kin"den başka bir şey değildir!.. Aksini iddia eden, "2 farkl? tavr?" izah etsin bana!..

  sonraya ertelenince dedikodular yay?lmaya başlad?. Ankara kulislerinden yükselen ilk f?s?lt?lar, cenaze töreninin hükümet karş?t? bir gösteriye dönüştürüleceği şeklindeydi.
  Zaman ilerledikçe komplo senaryolar? derinleştirildi. ?ddialara göre Ecevit'in sayg?nl?ğ?na s?ğ?nan karanl?k bir zümre, töreni laik-anti laik çat?şmas?na dönüştürmek istiyordu.

  Önceki gün Anavatan lideri Erkan Mumcu kürsüden seslenerek "cenaze töreninde provokasyon" uyar?s?nda bulundu. Mumcu, Dan?ştay cinayeti sonras?nda provokatörler karş?s?nda dimdik durmuş ve militan belediye işçilerine, "Gitmiyorum, buraday?m!" demişti. Kocatepe Camii avlusunda yaşanan provokasyon tecrübesine binaen Anavatan lideri, "Merhumu şahsiyetine yak?ş?r bir şekilde uğurlayal?m." deme ihtiyac?n? hissediyor.

  Zaten mesele daha şimdiden d?ş bas?na yans?d?. Alman gazetesi Tageszeitung, cenazenin AK Parti yönetimine karş? bir gösteriye dönüşeceğini yazd?. Tam bir rezalet! Bülent Bey gibi sosyal kaynaşma ve dayan?şmaya önem veren bir liderin cenazesi nas?l ayr?l?kç? bir tart?şmaya hatta kavgaya vesile edilebilir? Dünkü Hürriyet'te Ahmet Hakan, "Baz?lar? Bülent Ecevit'in cenaze töreninden 'çarp?c? bir laiklik gösterisi' ç?karmay? planl?yor." tespitini yap?yor ve baz? uyar?larda bulunuyordu. Ahmet Hakan hakl?! Ecevit'in siyasi hayat? ve o hayattaki çok renklilik, cenaze avc?lar?na f?rsat vermiyor. O yüzden toplumun büyük bir bölümünde derin bir sayg? uyand?ran Ecevit'i marjinal bir çizgiye çekmek ve o çizgi üzerinden derin operasyonlar peşinde koşmak tarihî bir hatad?r. Buna DSP yöneticileri de izin vermemeli; çünkü Ecevit, "inançlara sayg?l? laiklik" ismini verdiği anlay?şla halk?n tamam?n? kucaklamak isteyen bir liderdi. Soldaki dindara karş? tak?n?lan olumsuz tavr? değiştiren de odur. Osmanl? tarihiyle yak?ndan ilgilenen, tasavvuf kültürüne özel bir ilgi duyan ve Anadolu'nun manevî dinamikleri üzerine kafa yoran; hepsinden önemlisi, kültürel miras?m?z? "çağdaş değerler" ile mezcetmeye çal?şan bir insand? o.

  Şimdi bir avuç laikçi (laik demiyorum) ve bir avuç ulusalc? (milliyetçi demiyorum), bir araya gelmiş, Ecevit'in ruhunu muaheze edercesine kontrgerilla operasyonu yapmaya kalk?yor. Merhumun kontrgerilla ile mücadelesi ortadayken kim inan?r provokatörlere? Bütün derin güçler bir olup Fethullah Gülen'in üzerine geldiğinde dimdik duran Ecevit portesini kim çiğneyebilir? Yurtd?ş?ndaki Türk okullar?na iftira kampanyalar? düzenlenirken Arnavutluk'ta Türk okullar?n? ziyaret edip, "Biliyorum birileri buna k?zacak; ama ben bu okullara ve önemine inan?yorum." diyen Ecevit gerçeğini kim inkâr edebilir? Parti içinden ülkücülere "katil" muamelesi yapmaya kalk?şanlar varken Devlet Bahçeli ile samimi dost ve koalisyon ortağ? olan Ecevit'i kim silebilir haf?zalardan? Tarihî h?nc?n? Osmanl?'dan intikama dönüştüren onca laikçinin tarihi tahrifat?na boyun eğmeyip, "Vahdettin hain değildi." diyen cesur Ecevit'i kim görmezden gelebilir?

  Bülent Bey'e sağl?ğ?nda ateş püskürenler şimdi oturmuş bol ac?l? mersiye diziyor. Üstelik bunlardan bir k?sm? laik-anti laik kavgas?n? körüklemek için Ecevit'in naaş?n? kullanmak istiyor. Belediye işçilerini mecburî eylemci yap?p karanl?k güçlere teslim edenlerin hesap edemediği bir şey var: Hiçbir komploya boyun eğmeyen halk iradesi. Derin güçlerle flört etmenin halk nezdinde çok ağ?r cezas? var; baz? siyasiler bu gerçeği görmezse faturay? ödemek zorunda kal?r. Çünkü bizim kültürümüzde vefat edene hürmet, insana hürmettir. Türk halk?, Bülent Bey'i son yolculuğuna dualarla uğurluyor. Başta cenaze sahipleri, DSP, CHP ve sol örgütler olmak üzere herkes halka yans?yan fotoğraf? doğru ve tam görmek zorunda; çünkü bu manzaraya gölge düşüren herkes, tarih boyunca kara bir lekeyle yaşamak zorunda kalacak...
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 02:16 ) değiştirilmiştir.
  Dopdulu bir şevkle çıkıp yollara düşeli,geçtin manaları küheylan gibi encama ereceğin heyecanından belli,şahlan ki geliyor gökler ötesinden tebşir.

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  bekledilmez çünkü Allah resulu asm cenazeyi defnetmekte acele edin buyurmuş.
  zaten o hiç uymuyorlarki ,kendi tağutlar?na uyuyorlar.
  b?rak ne yaparlarsa yaps?nlar.

  bize sünnete uymak yeter.
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 02:17 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Vefakar Üye edeb_ya_Huu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  363

  Standart

  bu arada yolladığım yazı ekrem dumanlıya aitti 09 kasım 2006
  Dopdulu bir şevkle çıkıp yollara düşeli,geçtin manaları küheylan gibi encama ereceğin heyecanından belli,şahlan ki geliyor gökler ötesinden tebşir.

 4. #4
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  Asl?nda 10 kas?mda defnedilse daha iyi olurdu, iki mustafan?n cenaze töreni birden aradan ç?km?ş olurdu, hem de daha kalabal?k ve ihtişaml? olurdu
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 02:17 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 5. #5
  Pürheves sinepuryan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  171

  Standart

  SON DAK?KA 10.11.2006

  Cenaze evinde skandal

  Musevi Cemaati lideri Haleva'y? kap?da karş?layan Rahşan han?m, Erbakan ve Kutan'? karş?lay?p görüşmediği gibi Kur'an okunmas?na da k?zd? ve içeriki odadan şöyle seslendi: "Niye okunuyor bu Kur'an"

  http://www.vakit.com.tr/News.aspx?NID=2732
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 02:17 ) değiştirilmiştir.
  Elde Kur\'an gibi bir mucize-i Baki varken,
  Başka burhan aramak aklıma zaid görünür
  Elde Kur\'an gibi bir burhan\'ı hakikat varken,
  Münkirleri ilzam için gönlüme sıkletmi gelir?
  Zülfikar Mecmuası

 6. #6
  Pürheves sinepuryan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  171

  Standart

  Alıntı Asr?_Saadet Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı Asya Nurdağ Nickli Üyeden Alıntı
  Asl?nda 10 kas?mda defnedilse daha iyi olurdu, iki mustafan?n cenaze töreni birden aradan ç?km?ş olurdu, hem de daha kalabal?k ve ihtişaml? olurdu
  kusura bakmay?n ama ben bunda gülünecek birşey görmüyorum!!!!
  .
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 02:18 ) değiştirilmiştir.
  Elde Kur\'an gibi bir mucize-i Baki varken,
  Başka burhan aramak aklıma zaid görünür
  Elde Kur\'an gibi bir burhan\'ı hakikat varken,
  Münkirleri ilzam için gönlüme sıkletmi gelir?
  Zülfikar Mecmuası

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cenaze Şehadet Getiriyor
  By muhibbülkurra in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 10.05.11, 14:17
 2. Portekiz'de Bir Cenaze Töreni ve Mezar!
  By insirah in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 22
  Son Mesaj: 21.06.08, 19:55
 3. Cenaze Namazı
  By erolarıker in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.03.08, 23:21
 4. Cenaze Namazınızda 70.000 Melek...
  By yasemenn in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 31.01.08, 17:13
 5. Cenaze Namazı
  By tevhid in forum Fıkıh
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 03.09.07, 22:31

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0