+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Thomas Michel: Papa Özür Dilemeli

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Yazar?m?z Hakan Yalman’?n konuyla ilgili görüşünü sorduğu Vatikan Dinleraras? Diyalog Cizvit Sekreteryas? eski Genel Sekreteri Thomas Michel, yaz?s?nda “Bu vak’a karş?s?nda benim ilk reaksiyonum Müslümanlardan özür dilemek, dinlerine ve Peygamberlerine yap?lan bu sald?r? nedeniyle af talep etmek oldu. ?ncitici sözleri sebebiyle, her ne kadar bunu kasten söylemediğine inansam da, Papa’n?n özür dilemesi münasip olacakt?r” dedi.

  Son günlerde televizyonlarda Müslümanlar?n Papa ve Katolik Kilisesine karş? protestolar?n? görmek ve Müslüman liderlerin benim de mensubu olduğum H?ristiyan toplumunun ruhani liderine karş? suçlay?c? tepkilerini duymak çok ac? verici bir durumdur. Ayr?ca 30 y?ldan fazla süren çabalarla tesis edilebilen H?ristiyan ve Müslümanlar aras?ndaki karş?l?kl? anlay?ş ve diyalog zemininin bu münferit olayla tehlikeye girmiş olmas?n? müşahede etmek, olay?n vahametini gözler önüne sermekte ve bizleri derinden üzmektedir.
  Bu vaka karş?s?nda benim ilk reaksiyonum Müslümanlardan özür dilemek, dinlerine ve peygamberlerine yap?lan bu sald?r? sebebiyle af dilemek oldu. Cihad?n “kutsal savaş” anlam?na gelmediğini, bilakis bütün gerçek inananlar için ömür boyu süren, “kötülüklerle ve nefisle mücadele” demek olduğunu, bu anlamda insan?n Allah’?n r?zas?na tam tam?na uygun yaşamas?n? sağlayacak müthiş bir ruhsal tasavvur içerdiğini çok iyi bilen bir çok H?ristiyan olduğu konusunda Müslüman arkadaşlar?m? temin etmek isterim. Müslümanlar? şu konuda da temin ederim ki; biz Muhammed’in getirdiği birçok iyi ve güzel öğretiyi ikrar ediyor, sayg? duyuyor ve itibar ediyoruz. Bu manada bütün Katoliklerin “Müslümanlara sayg? duymay? emreden” ?kinci Vatikan Konsili kararlar?na itaatkâr olduklar?n? söylemek, ?slam’?n takipçilerine ve onlar?n inan?p, pratiğe döktükleri şeylere sayg?m?z? göstermesi aç?s?ndan anlaml? olacakt?r.
  Baz? gözlemciler Papa’n?n Müslümanlar? incitmek gibi bir niyeti olmad?ğ?n? ifade ediyorlar. Ben bunun doğru olduğuna inan?yorum ancak olay?n bir başka taraf? da var. Hayat?m?z boyunca, çoğu zaman birilerini incittiğimizde bunu istemeden yapar?z, nadiren ise bunu cehalet ya da hassasiyetsizlik sebebiyle yapar?z. Bu gibi durumlarda bir özür gerekmektedir. Bu sebeple incitici sözleri sebebiyle; her ne kadar ben bunu kasten söylemediğine inansam da, Papa’n?n özür dilemesi münasip olacakt?r. Papa bugün aç?kça ve usulünce özür dilerse, umar?m Müslümanlar da alicenap ve çok affedici olacaklard?r.
  Bütün bunlar?n yan?nda bence en derin soru şudur: Papa Regensburg’da sarf ettiği bu sözleri neden söyledi? Değil sadece Müslümanlar, H?ristiyan din adamlar?, diplomat ve gazeteciler de bana; “Bu olay nas?l olabildi?”, “Orada Papa’y? okuyacağ? metni değiştirmesi için uyaracak hiç kimse yok muydu?” ve “Böyle talihsiz bir olay?n bir daha yaşanmamas? nas?l temin edilebilir?” şeklinde sorular yönelttiler.
  1981 ile 1994 y?llar? aras?nda Vatikan’da Dinleraras? Diyalog Papal?k Konsili bölümünün ?slâmiyet k?sm?n?n başkan? olarak on üç y?l görev yapt?m. ?şimin ana ekseni, Papa’y? ulusal ve uluslar aras? alanda düzenlenen dinler aras? diyalog toplant?lar? konusunda bilgilendirmek ve Müslüman liderlerin Vatikan’a ziyaretlerini organize etmekti. Bunun yan?nda bence en önemli görevlerimden biri de, eski Papa ?kinci Jean Paul’ün Müslümanlar’a hitaben yapacağ? konuşmalar? önceden incelemek ve Müslümanlar? incitebilecek bir öğe olduğu takdirde Papa’dan bu k?s?mlar?n değiştirilmesini arz etmek idi.
  Papa ?kinci Jean Paul kazara Müslümanlar? yahut başka dinlerdeki insanlar? incitebilecek, yanl?ş anlaş?labilecek şeyler söyleme konusunda oldukça dikkatli ve hassast?. Esas?nda böyle bir durumla sadece üç, dört defa karş?laşt?k, ama ben bunlar? her defas?nda tashih ettim ve neticede H?ristiyanlar?n Müslümanlara olan sayg?lar?n? yans?tan metinler oluşturma konusunda Papa’ya yard?mc? oluyordum. Papa da daima yanl?ş anlaş?labilecek bu k?s?mlar? konuşmay? yapmadan önce değiştirirdi, bu sebeple bugün yaşad?ğ?m?z türde üzücü bir olay? asla yaşamad?k.
  Her Papa’n?n kendine özgü bir tarz? vard?r tabii ki; Papa ?kinci Jean Paul, daima Vatikan’daki personel ile iyi ilişkileri olan biriydi. Ben öyle hissediyorum ki, Regensburg’da geçen hafta yaşanan bu talihsiz olay, yeni Papa’da bu tarz bir durumun gerçekleşmediğini gösteriyor.
  Şöyle bir durum var ki; o (Jean Paul) Vatikan personelini ?slâmî ilimler konusunda eğitim görmesi konusunda teşvik ediyordu. Bir örnek verecek olursak, ben, doktoram? Pakistanl? Profesör Fazlurrahman’?n gözetiminde, büyük alim ?bn Teymiyye’nin fikirleri konusunda tamamlad?m. Benden daha önemlisi, daha alt? ay öncesine kadar Dinleraras? Diyalog Papal?k Konsili Başkan? olan Başpiskopos Michael Fitzgerald da ?slâmî teoloji konusunda oldukça uzmand?r ve Londra Şark ve Afrika Bilimleri Akademisinden (London’s School of Oriental and African Studies) mezundur. Başpiskopos Fitzgerald bugün Papa’n?n M?s?r Temsilcisi ve Arap Birliği delegesidir.
  Fakat ne yaz?k ki Fitzgerald’?n da Vatikan merkezinden uzaklaşmas?ndan sonra, Vatikan’da gerçek manada ?slâmiyet inanc?, pratikleri ve gelenekleri konusunda eğitim alm?ş hemen hiç kimse kalmam?şt?r. Ve bu eksiklik de Regensburg’da yaşanan bu talihsiz olayla apaç?k bir şekilde gözler önüne serilmiştir. Eğer Papa’n?n konuşma metni herhangi bir Vatikan görevlisi taraf?ndan incelenmiş olsa idi, onlar derhal Manuel ?kinci Paleologus’tan yap?lan al?nt?y? metinden ç?kar?rlard?, zira bu ifadeler Papa’n?n gerçek konumuna tamamen z?t ve marjinal sözlerdir. Bizans ?mparatoru (Paleologus) H?ristiyan bir teolog değildir ya da ?slâmî konulardan haberdar olacak bir alim zat da değildir. Bunun yan?nda asla bir bar?ş yanl?s? da değildir, nitekim o bu ifadeleri 7 yüzy?l önce kullanm?şt?r, gözlemleri de bugün için oldukça tarihseldir ve pratikte, gerçekte bir mana ifade etmemektedir.
  Bu noktadan nereye gidiyoruz peki? En önce umar?m ki Müslümanlar Papa’n?n özrünü kabul edeceklerdir. Zira bugün Papa Manuel Paleologus’tan aktard?ğ? sözlerin kendi kişisel görüşleri olmad?ğ?n? deklare etmiştir ve Müslümanlar? inciten sözlerinden ötürü üzgünlüğünü dile getirmiştir. Şahs?m ad?na konuşacak olursam, bir Katolik H?ristiyan olarak ben, bu gereksiz vakan?n, mensubu olduğum Katolik toplumu ile y?llard?r büyük bir sevgi ve sayg? duyduğum Müslümanlar aras?nda derin bir çatlağa sebep olmas?n? çok trajik bulurum. Bu yüzden, bütün H?ristiyanlar ad?na Müslümanlardan ben de af diliyorum ve bunu Yüce Kur’ân’?n “Affederseniz daha iyi olur” öğretisine s?ğ?narak ve bunun bilincinde olarak emin bir şekilde istiyorum. ?nan?yorum ki bu tür talihsiz vakalar?n bir daha gerçekleşmemesi için gereken ad?mlar at?lacakt?r. Yine inan?yorum ki H?ristiyan ve Müslüman din adamlar?, topluluk liderleri, diplomatlar, akademisyenler ve gazeteciler yeni Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Tarcisio Bertone’yi bundan sonra ?slâm ya da diğer dinler hakk?ndaki bütün beyanatlar?n dikkatlice gözden geçirileceği konusunda teminat vermesi ve eğer ihtiyaç duyulursa tamamen eğitimli personeller taraf?ndan metinlerin gözden geçirilmesinin sağlanmas? konusunda zorlayacaklar ve böylece Katolik liderlerin her beyanat?n?n ?kinci Vatikan Konsili’nde kararlaşt?r?lan “Katolik Kilisesi Müslümanlara sayg? ve hoşgörü göstermelidir” direktifine uygun olmas? temin edilecektir.
  Yeni Asya - Thomas Michel, S.J. / Tercüme: Umut Yavuz
  http://www.yeniasya.com.tr/2006/09/21/haber/h2.htm
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 17:56 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Gayyur üstad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  98

  Standart

  Konuyla ilgili bilgi ve düşüncemi paylaşmak istiyorum.
  Geçtiğimiz y?l Tuzla ?dris Güllüce Kültür Merkezinde "Kültürleraras? Dialog" konulu bir panel gerçekleşmişti. Panele kat?lmadan önce dinleraras? dialog karş?tlar?n?n sürekli bu düşüncenin vatikan kaynakl? bir çal?şma olduğunu ve Asyay? Hristiyanlaşt?rma projesi olduğunu ayr?ca Fethullah Gülen Hocaefendi'nin bu faaliyetin bir parças? olduğu görüşlerini okuyordum. Bu görüşlerin doğruluğunu tartmak için paneli dinlemeye gitmiştim ve dialog karş?tlar?n?n ne kadar yan?ld?ğ?n? ve bilgisiz olduğunu öğrenmiştim.

  Dinleraras? Dialog Sekreteryas?n?n bir vatikan ürünü olduğu gerçektir. Ancak Hocaefendinin dialog felsefesi ile vatikan aras?nda dağlar kadar fark vard?r. Hocaefendi Türkiye merkezli bir dialog felsefesi amaçlarken vatikan?n amac? Asyay? Hristiyanlaşt?rmakt?r.

  Papan?n son aç?klamas? ve Hocaefendi'nin "Müslümanlar?n özür beklemesi bir hakt?r" aç?klamas? Vatikan ile Hocaefendi'nin bu konuda Hristiyanl?ğ?n yayg?nlaşt?r?lmas? anlam?nda ortak bir düşünce etraf?nda birleşmediğinin bir göstergesidir.

  Yukar?daki aç?klamalar Papan?n aç?klamalar?n?n kontrol edilmediğinin bir aç?l?m?d?r. Fakat daha önceki papalar?n böyle aç?klamalar yapmak istemediği şeklinde bir ifade yok aksine böyle ifadeler olduğu zaman bizzat kendisinin değiştirdiğini söylüyor. Bu da Vatikan'?n ?slam'a karş? zihniyetinin çok değişmediğinin göstergesidir.

  Ayr?ca Vatikan'?n Müslümanlara hoş gözükmek ve onlara sayg? duymak konusundaki yasal uygulamalar? samimi değildir. Bunu anlamak güç değildir. Vatikanda görevli ?slam uzman? kimseler Asyadaki ?slam ülkelerini nas?l Hristiyanlaşt?r?rz sorusuna cevap bulmak için ?slam uzmanlar?n? bar?nd?rmak zorundalar. Bu uzman kimseler kan?mca tehlikeli kişilerdir. Bunu tarih göstermiştir. M?s?r'da ad?n? hat?rlamad?ğ?m sözde ?slam uzmanlar? halk?n akl?n? kar?şt?r?c? fetvalar vermiştir. Bat?da bunu en iyi oryantalistler yazd?klar? tarih kitaplar?yla yapmaktad?rlar. Bize düşen tarihi çok iyi öğrenip ilim sahibi olmakt?r.

  Vatikan?n 21. yy da Asyay? Hristiyanlaşt?rma projesini bozacak tek güç TÜRK OKULLARI d?r.

  Sayg?lar ...
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 18:00 ) değiştirilmiştir.
  umut ve inançla

 3. #3
  Gayyur sulecim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  121

  Standart

  http://www.cnn.com/2006/WORLD/europe/09/19/pope.turks.reut/index.html

  pap özür dilesin mi dilemesin mi anket yap?l?yor ve dilemesin diyenler aç?k ara önde ilgilenip oy verin lütfen...
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 18:00 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hakaret Etti; Özür Dilemeli, Hatta İstifa Etmeli
  By PirMuhammed in forum Gündem
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 25.06.08, 18:36
 2. Rabbini Arayan Thomas
  By mesnevice in forum Kitap, Dergi, Albüm Tanıtımları ve E-Kitap Paylaşımları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.07.07, 21:42
 3. Rektör ve Papa
  By aşur in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 27.09.06, 11:55
 4. Goethe'den Papa'ya Cevap!!!
  By edeb_ya_Huu in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.09.06, 08:48
 5. Profesör Thomas Naumann
  By HakanBa in forum İnanca ve Düşünceye Özgürlük Platformu
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 20.08.06, 15:57

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0