+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Afrika İlgi Bekliyor

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Afrika ilgi bekliyor


  Yirmi alt? y?ld?r Afrika’da yard?m çal?şmalar? yapan Afrika Müslüman Ajans? Başkan? Dr. Al-Sumait, Yeni Asya’y? ziyaret etti. Al-Sumait, Afrika’daki durumu “1980 y?l?nda Afrika’y? ziyaret ettim ve Kuveyt’e döndüğümde üç ay ağlayarak orada gördüğüm manzaray? düşündüm” sözleriyle anlatt?.
  Afrika Müslümanlar Ajans? (Africa Muslims Agency) adl? kuruluşun başkan? önceki gün gazetemizi ziyaret etti. ?HH ?nsanî Yard?m Vakf?’n?n misafiri olarak Türkiye’de bulunan Dr. Abdul-Rahman H. Al-Sumait adl? bu konuğumuz, aslen Kuveyt’li. Ama 1980 y?l?ndan bu yana y?l?n on bir ay?n? Afrika’da geçiriyor.
  “Neden kendi ülkenizde yard?m çal?şmalar? yapmak yerine Afrika’ya gitmeyi tercih ettiniz?” sorumuza, “Sizin beş çocuğunuz olsa, içlerinden birisi hasta olsa ona daha çok ihtimam gösterirsiniz değil mi? Kuveyt’te durum iyi, camilerimiz aras?ndaki mesafe üç yüz metre. Haf?zlar?m?z oldukça fazla. Ama Afrika’da durum farkl?” şeklinde cevap veriyor Al-Sumait.
  1980’de Afrika’da gördüklerinin kendisini çok etkilediğini söyleyen Al-Sumait sonras?ndaki gelişmeleri şöyle anlat?yor, “Gördüğüm manzaralar sonras?nda Kuveyt’te pilav, et yemek, klimay? kullanmak mümkün değildi. Üç ay boyunca gördüklerimi düşündüm ve ağlad?m. Sonra ‘Ağlamak neyi değiştirir?’ dedim kendi kendime. Ve eşimle yeni bir hayata karar verdik. O günden sonra kendimizi Afrika’daki hay?r işlerine adad?k. Ben art?k y?l?n on bir ay? Afrika’da, bir ay ise Kuveyt’teyim. Eşim ve çocuklar?m yaz?n yan?ma geliyorlar. Ormanda bir kulübede benimle birlikte yaş?yorlar.” O zamanlar küçük olan çocuklar?n?n büyüdüğünü ve birisinin mühendislik bölümünde profesör, diğerinin ise veteriner olduğunu belirten Al-Sumait, “Ve onlar da gelirlerinin yar?s?n? bu yolda harcamaya söz verdiler, öyle yap?yorlar” diyor.
  Sömürgecilerin Afrika’n?n tüm altyap?s?n? yok ettiğini, bununla birlikte insanlar?n manevî değerlerini de yok ettiklerini anlatan Sumait, bunun düzelmesinin yüzy?llar alabileceğini söylüyor ama yine de ümitsiz değil.

  “B?R ÖĞÜNÜ ZOR BULUYORUZ”

  Afrika’da insanlar?n çok zor şartlarda yaşad?ğ?n? anlatan Al-Sumait, “Afrika halk? aras?nda dine karş? büyük sevgi var ama cehalet ve imkâns?zl?k önemli birer sorun. Mushaf görmeden haf?z olan genç yetimlerimiz var. Ayakkab? bile bilmeyen çocuklar bizim yetimlerimiz. Kümes büyüklüğünde odalarda yirmi kişi bar?n?yor” diyor. ?lk y?llarda gittiği Afrika ülkelerinde doktor olarak hizmet verdiğini belirten Al-Sumait, “Bir gün hasta bir kad?n geldi, muayene ettim. Günde üç öğün yemek yemesi gerektiğini söyledim. Kad?n ağlamaya başlad?. Yan?mdaki tercüman arac?l?ğ?yla neden ağlad?ğ?n? sordum. Kad?n ‘Bir öğünü zor buluyoruz, üç öğünü nas?l bulal?m?’ dedi” şeklinde aktard?ğ? an?s?yla Afrika halk?n?n mağduriyetini anlamam?z? istiyor.
  Vak?f olarak Afrika’daki ülkelerde sağl?k taramas?, tar?m, eğitim, bina yap?m? gibi konularda yard?m faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Sumait, iyi Müslüman olduklar?n? ispat ettikleri için insanlar?n kendilerine güvendiğini ve yard?mlar?n? esirgemediklerini dile getiriyor. “Nas?l Bediüzzaman doğru yaşam?ş bir insan olarak y?llar önce vefat etmesine rağmen bugün hâlâ binlerce, milyonlarca seveni varsa, insanlar da bizi tan?yor ve güveniyorlar” diyen Al-Sumait, “Bizim diğer kurumlardan fark?m?z, yard?mlar?n ufak damlalar halinde fakir insanlardan gelmesi” diyor.

  MEKKE ?S?ML? KÖY

  Afrikal?lar?n tabiat?n?n ?slâma daha uygun olduğunu ve ?slâmla eskiye dayanan bağlar?n?n olduğunu, bizlerin atalar?n?n da yüzy?llar önce oralarda bulunduğunu hat?rlatan Dr. Al-Sumait Antimor isimli bölgede Mekke ad?nda bir köye rastlad?ğ?n? anlat?yor. Antimor’daki halk?n köklerinin Cidde’den olduğunu öğrendiğini söyleyen Dr. Sumait, “Oradaki Mekke adl? köyde bir kulübe var, her y?l buraya gelerek üzerlerine dikişsiz örtüler sararak kulübenin etraf?nda yedi kere dönüyor ve sonunda kurban kesiyorlar. Bu kulübeye de Beytüdduâ diyorlar. Onlar?n mukaddes kitaplar? da Arapça yaz?l?, ama unutmuşlar. Büyüklerinin isimleri ise Raömer, Raosman. Ölüleri iyiyse k?bleye doğru gömüyorlar, önemli misafirlerini k?ble yönünde oturtuyorlar” diyor. Dört saat batakl?k içinde yürünerek gidilen bu köyde yaşayanlara dinlerini sorduğunda, “Müslüman Protestan?z” cevab?n? ald?ğ?n? belirten Abdurrahman Al-Sumait, Protestan misyonerlerin bu köydekilere Müslümanl?kla Protestanl?ğ?n bir paran?n iki yan? gibi olduğunu söylemesiyle insanlar?n dinlerini Müslüman Protestanl?k şeklinde ifade etmeye başlad?ğ?n? söylüyor. Al-Sumait’in anlatt?ğ?na göre misyonerler bu köyde bir kilise yap?p köylülere duâ etmeyi öğretmişler ve ellerine incil vermişler. Onlar da o zamandan beri kendilerine Müslüman Protestan diyorlar.

  200 B?N K?Ş? MÜSLÜMAN OLDU

  Al-Sumait hikâyenin devam?n? ise şöyle anlat?yor, “Köylerinin isminin neden Mekke olduğunu sordum. Atalar?n?n geldiği yerin ismi olduğunu söylediler. Ben de onlara, akrabalar?n?n yan?ndan geldiğimi, akrabalar?n?n tek olan Allah’a inand?ğ?n?, günde beş vakit namaz k?ld?ğ?n?, y?lda bir ay oruç tuttuğunu anlatt?m. Üzerimdeki elbiseden bir tane onlara hediye ettim, akrabalar?n?n gönderdiğini söyleyerek. Dinlerinin de ?slâm olduğunu söyledim. Benden, ?slâm? anlatacak birini göndermemi istediler. Ben de içlerinden birisini seçerek, üç ay içinde ona ?slâm? öğrettim ve diğerlerine öğretmesi için gönderdim. Sonra o köy Müslüman oldu. K?sa bir süre sonra çevresindeki alt? bölge de Müslüman oldu. Orada iki yüz bin insan Müslüman olduğunda ise misyonerler beni kovdu.”

  ?SLÂMIN ÖNÜNDEK? ENGEL M?SYONERLER DEĞ?L

  Misyonerlerin Afrika’da 365 bin Dolarl?k çal?şmalar? olduğunu, bununla birlikte son otuz y?lda bölgedeki H?ristiyanlar?n say?s?n?n % 27 artt?ğ?n? aktaran Al-Sumait, “Yine bu otuz y?l içinde Müslüman olanlar?n say?s? ise % 111 artt?. Her sene 50-100 papaz Müslüman oluyor. 1980’de bir karar alm?şlard?, 2000 y?l?na gelindiğinde Afrika’n?n tamam? H?ristiyan olacakt? ama böyle olmad?ğ?n?, 2000’lerde Müslümanlar?n daha çok olduğunu görüyoruz” diyor. ?slam?n H?ristiyanl?ktan daha fazla genişlemesinde insan gücü değil ?slâm akidesinin gücünün etkili olduğunu belirten Al-Sumait, “?nsanlar?n Müslüman olmas?n?n önündeki engel H?ristiyanlar değil, sen ve benim. Biz Allah’a vaadimizi tutsak engel olmay?z. Mescide girip namaz k?l?yor ve O’nun büyük olduğunu söylüyoruz ama d?şar? ç?kt?ğ?m?zda para bize sağa sola git diyor ve o daha büyük geliyor gözümüze. Afrika’da insanlar, hiçbir beklentim olmadan sadece ?slâm? anlatmama bile hayran olarak Müslüman olabiliyorlar. Bu gerçeği bilip ben nas?l evimde konfor içinde yaşar?m?” gibi düşündüren ifadelerle sunuyor önümüze durumu.

  SAĞLAM ?NSANLARA ?HT?YAÇ VAR

  Vak?flar?n?n k?rk ülkede çal?şan iki yüzü yabanc?, dört bin gönüllüsü olduğunu dile getiren Kuveyt’li doktor, sağlam, güvenilir insanlara ihtiyaçlar? olduğunu söylüyor. “Afrika’da hayat tehlikeli tabiî. Ben orada bulunduğum süre içerisinde üç defa kobra y?lan?n?n sald?r?s?na uğrad?m” sözleriyle şartlar?n zorluğunu bir kez daha hat?rlat?rken Cennetin ucuz olmad?ğ?n? da aktar?yor.

  “BED?ÜZZAMAN ÜSTADIMDIR”

  Dr. Abdul-Rahman Al-Sumait Bediüzzaman Said Nursî’yi de tan?yor. “Kitaplar? çok y?llar önce Arapça’ya tercüme edildiği için Said Nursî’yi biliyoruz. O benim üstad?md?r. Küçükken onun kitaplar?yla büyüdüm. Onun gibi insanlar olmasa belki biz burada olmazd?k. Elimizde gitar, başka bir dünyada olurduk” derken Bediüzzaman’?n cihad yöntemini sevdiğini de söylüyor bizlere. Çal?şmalar?m esnas?nda defalarca hapse girdiğinde ona teselli veren de Bediüzzaman’?n ayn? zulümlere maruz kalmas? olmuş.

  YET?M SIDDIK K?NAN’IN H?KÂYES?

  Yetim S?dd?k Kinan Kenya’n?n Vecir şehrinde dünyaya gelmiş. 1992 y?l?nda vak?f merkezine getirildiğinde ağ?rl?ğ? olmas? gereken ağ?rl?ğ?n % 44’ü kadarm?ş. Doktor muayene ettikten sonra umutsuz bir şekilde “Yak?nda ölür, kurtaramay?z” teşhisi koymuş. Zira S?dd?k gibi bir çok çocuk, hatta ondan daha iyi olmalar?na rağmen hergün ölmekteymiş Afrika’da.
  Her şeye rağmen S?dd?k’a vak?f bütçesinden hergün 1 öğün yemek verilmesini kararlaşt?rm?şlar. Bu bir öğünün tutar? da sadece 5 cent kadar. Daha sonra doktor başka hastalar? ile ilgilenmek üzere oradan ayr?l?yor ve S?dd?k’? oradaki vak?f çal?şanlar?na emanet ediyor.
  2000 y?l?na gelindiğinde ölmesi beklenen S?dd?k’?n büyümüş sağl?kl? bir delikanl? olduğunu öğrenince çok duygulan?yor. S?dd?k şimdi ?slâmî medreseye ve devlet okuluna gidiyor ve derslerinde çok başar?l?. Ayr?ca Kur’ân’? kitaptan okumadan sadece dinleyerek 3’te birini yani 10 cüz ezberlemiş. Şimdi defter olmad?ğ? için levhalara yaz?p oradan okuyorlar. Doktor, “Bu sadece günde 5 centlik bir yat?r?mla gerçekleşti” diyerek küçük yard?mlar?n bile nas?l hayatlar kurtarabileceğini bizlere öğretiyor.

  Naciye KAYNAK - Umut YAVUZ

  15.09.2006

  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 18:39 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Tebliğ bekleyen milyarlarca insan var. kaçına ulaşabiliyoruz? Yapmamız gereken daha çok hizmetler var.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Afrika...
  By Sirdugumu in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.08.11, 10:19
 2. Ahmedinejada Büyük İlgi
  By TURKUAZ in forum Gündem
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 19.08.08, 09:05
 3. Afrika'da Açlıktan Ölenler İçin Mükafat Var mı?
  By abluka in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 26.07.08, 08:50
 4. ‘Sonsuz Nur’ Bütün Kıtalara Yağıyor; Afrika Dahil...
  By zahid in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 18.03.08, 00:57

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0