Irak Fuar?`n? Çinliler bast?, Türkler`i pazar? kapt?rma telaş? sard?Gaziantep `te düzenlenen Irak Uluslararas? Fuar? `na Çinliler aralar?nda otomotiv, şarap ve g?da alan?nda dünya devlerinin de bulunduğu 18 şirketle ç?karma yapt?. Jilin Ticaret Odas? Başkan? Hua , Irak Fuar? `n?n bu kadar büyük olmas?n? beklemiyorduk. Irak `ta iş yapmak için sab?rs?zlan?yoruz` dedi.

Gaziantep `te başlayan "3. Irak Uluslararas? Fuar? "nda adeta "Çin istilas?" yaşand?. 30 ülkenin kat?ld?ğ? fuarda Çin kafilesinde g?da, enerji, otomotiv ve demir-çelik sektörünü temsilen 18 şirket ve 56 işadam? yer ald?. Jilin Ticaret Odas? Başkan? Li Guo Hua , "Irak Fuar? `n?n bu kadar büyük olmas?n? beklemiyorduk. Çok beğendik. Irak `ta iş yapmak için sab?rs?zlan?yoruz" aç?klamas?nda bulundu. Irak `taki yeniden yap?lanma sürecinden pay almak isteyen Türk KOB? `lerini ise pazar? kapt?rma telaş? sard?. Çin `in Irak pazar?na olan ilgisinden rahats?z olan Türk firmalar?, "Çin `in bölgeye girmesiyle işler yavaşlamaya başlad?. Çin , bizi Türkiye `den sonra Irak `ta da buldu" değerlendirmesinde bulundu.

Fuara kat?lan Yurtpak Makina Sat?ş Müdürü Mansur Erbeyaz, Çin ile fiyat rekabeti yapamad?klar?n?, böyle giderse işlerinin yüzde 50-60 azalacağ?n? söyledi. Irak `a PVC ihraç eden Turgay Plastik Sat?ş Şefi Ayhan Nafile ise "Çin , Irak `ta birçok kişinin paras?n? bat?racak" diye konuştu.

Otomotiv firmas? bile geldi

Irak `?n yeniden yap?land?r?lmas? için 2006 y?l?ndan bu yana Gaziantep `te düzenlenen "Irak Uluslararas? Fuar? "n?n üçüncüsü dün başlad?. Forum Fuarc?l?k ve Geliştirme ile Irak Ticaret Bakanl?ğ? işbirliğiyle düzenlenen fuara bu y?l, yerli ve yabanc? 600`ü aşk?n firma kat?ld?. Avrupa , Afrika , Uzakdoğu ve Ortadoğu firmalar?n?n buluşma noktas? olacak fuar, 25 May?s tarihine kadar sürecek. Fuar?n 8 bini yabanc? olmak üzere 50 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapmas? bekleniyor.

Çin heyeti bu y?l ABD Büyükelçiliği `nin de ilk kez kat?ld?ğ? fuar?n en ilgi çeken konuklar? oldu. Çin `in sanayi bölgesi Jilin `in Ticaret Odas? Başkanl?ğ? `nda Gaziantep `e gelen Çin kafilesinde g?da, enerji, otomotiv ve demir-çelik sektörünü temsilen 56 işadam? bulunuyor. Fuar alan?nda 18 adet standla boy gösteren Çinli işadamlar? hayli iddial?. Heyetin aras?nda, y?lda 1.8 milyon adet otomobil üreten Çin `in en büyük otomobil üreticisi First Auto , Çin `in en büyük şarap üreticisi Changbaishan Wine Group , müslümanlara uygun et kesimi yapan Asya `n?n önemli et üreticilerinden Haquyue Group da bulunuyor. Sadece 2007 y?l?nda Jilin Bölgesi ile Irak aras?ndaki ticaret hacmi 1.3 milyar dolar, ayn? dönemde Türkiye ile olan ticaret hacmi ise 30 milyon dolar.

Irak `ta iş yapmak için sab?rs?zland?klar?n? söyleyen Jilin Ticaret Odas? Başkan? Li Guo Hua , bugün ?stanbul `da ?stanbul Ticaret Odas? Başkan? Murat Yalç?ntaş ile biraraya geleceğini ve Irak `taki yat?r?m f?rsatlar?n? görüşeceklerini belirtti.

Irak `ta işlerimiz azald?

Konya merkezli Yurtpak Makina Sat?ş Müdürü Mansur Ebeyaz, Çin `in makine ve techizat alan?nda önemli fiyat avantajlar?na sahip olduğunu vurgulayarak, "Çin ile fiyat rekabeti yapam?yoruz. Bizi Irak `tan silemezler ama böyle giderse işlerimiz yüzde 50-60 azal?r" dedi.
Turgay Plastik Sat?ş Şefi Ayhan Nafile de, "Çin Irak `ta çok kişinin paras?n? bat?racak, son 6 ayda işlerimiz yüzde 75 azald? . Irak `taki distribütörümüz her ay bizden 4 konteyner mal al?rken, son 6 ayd?r bu rakam 1`e düştü. Irak pazar?ndan çekilmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Antep Sepeti adl? g?da firmas?n?n kurucu ortaklar?ndan, Gaziantep Sanayi Odas? Başkan? Nejat Koçer `in oğlu Cihan Koçer ise şunlar? söyledi: "Özellikle makine ve enerji alan?nda Çin , Irak pazar?nda büyük üstünlük sağlayacak. Çin `in g?dada başar?l? olma şans? çok az. Bu bölgede bin y?llard?r oluşmuş bir damak tad? var. O yüzden biz g?dac?lar olarak kendimizi daha az risk alt?nda hissediyoruz."
Türkiye `nin Irak Özel Temsilcisi Murat Özçelik , Çin `in Irak pazar?nda önemli avantajlara sahip olduğunun yads?namayacağ?n? belirterek, "Irakl? bakanlarla oluşturacağ?m?z stratejik işbirlikleri bölgede daha çok söz sahibi olmam?za olanak sağlayacak. Irak Başbakan? Maliki Hükümeti Türkiye ile her konuda işbirliğini çok istiyor. Özellikle Basra bölgesinde ABD `li ve ?ngiliz şirketlerle birlikte çal?şacağ?z" dedi.

?nşaat yat?r?mlar? artt?

Fuar?n aç?l?ş?nda konuşan Devlet Bakan? Kürşad Tüzmen ise Irak `ta 4 milyon kişinin mülteci konumunda olduğunu, yaşanan krizin art?k dip noktas?na geldiğini belirterek, Türkiye ile Irak aras?ndaki ticaret hacminin 2007`de 3 milyar dolar? aşt?ğ?n? söyledi. 2008 hedefinin 5 milyar dolar olduğunu ifade eden Tüzmen , bu rakam?n transit ticaret ve lojistik hizmetleri dahil edildiğinde daha da artacağ?n? söyledi.

Irak Ticaret Bakan? Abdulfalah Hasan El Sudani de, Irak `?n geçen y?l 41 milyar dolarl?k yabanc? yat?r?m çektiğini, bu rakam?n 2008`de 50 milyar dolara ulaşacağ?n? söyledi. Özellikle inşaat yat?r?mlar?n?n h?zla artt?ğ?na dikkat çeken Sudani , 2005 y?l?nda 7 milyar dolar olan inşaat yat?r?mlar?n?n 2008 y?l?nda 17-20 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini anlatt?. TOBB Başkan Vekili ve Gaziantep Sanayi Odas? Başkan? Nejat Koçer ise her iki ülkenin bakanlar?n?n ticaretin güvenliğinin sağlanmas? ve komşu ülkelerle olan ticaretin art?r?lmas? konusunda daha çok çaba sarfetmesi gerektiğini kaydetti.


FUARDAN NOTLAR


- III . Irak Uluslararas? Fuar? `nda Türkiye d?ş?nda, Çin , Suriye , ?talya , ?ngiltere , Tayvan , Fransa , Kore , Bulgaristan başta olmak üzere 30 ülkeden 100`e yak?n yabanc? firma yer al?yor.
- 4 gün boyunca yaklaş?k 8 bin yabanc? ziyaretçiye ev sahipliği yapacak fuar?n, bu y?l 50 bin kişi taraf?ndan gezilmesi bekleniyor.
- Fuar?n girişindeki 240 metrekarelik alana 9 metre boyunda "Babil `in ?ştar Kap?s? " inşa edildi. Fuar ziyaretçileri, fuar alan?na bu kap?da kurulacak turnikelerden geçerek giriyor.
- Fuar boyunca, Bağdat ve Gaziantep aras?nda 9 charter uçak seferinin yan? s?ra Halep ve Zaho `dan da otobüs seferleri düzenlenecek.
- Fuara Ürdün , Libya , Lübnan , M?s?r ve Gürcistan `dan 600 al?m heyetinin gelmesi bekleniyor.
- Fuar ile eş zamanl? olarak inşaat, tar?m -g?da, otomotiv, petrol-gaz konular?nda seminerlerin yan?s?ra, "Irak ?nşaat ve Yap? Fuar? " ve "Irak G?da ve Tüketim Mallar? Fuar? " da gerçekleştirilecek.2008-05-23 Referans
http://www.tumgazeteler.com/?a=2874164