?ngiltere'de yap?lan seçimlerde, Londra belediye başkanl?ğ?n?, Osmanl?'n?n son bakanlar?ndan Ali Kemal'in torunu Boris Johnson ald?.
Osmanl? ?mparatorluğu'nun son Dahiliye Naz?r? Ali Kemal'in torunu olan Boris Johnson, belediye başkanl?ğ?n?, ?şçi Partili Belediye Başkan? Ken Livingstone'a karş? yar?şarak kazand?.
Johnson'?n 1 milyon 168 bin 738 oy ald?ğ? seçimde, 8 y?ld?r Londra Belediye Başkanl?ğ? görevini yürüten "K?z?l Ken" lakapl? Ken Livingstone 1 milyon 28 bin 966 oy alabildi.
1964 y?l?nda New York şehrinde doğan Boris Johnson, Osmanl?'n?n son döneminde Dahiliye Naz?rl?ğ? yapm?ş olan Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'un oğlu.
Seçim öncesi Londra'da yaşayan Türk toplumuyla bir çok kez bir araya gelen Johnson, Türk kökenli olmaktan gurur duyduğu yönünde aç?klamalarda bulunmuştu.
JOHNSON: ?SLAM PROBLEM?N TA KEND?S?
Yeni Londra Belediye Başkan? Boris Johnson'a göre "?slam problemin ta kendisi..."
1828 y?l?nda yay?n hayat?na başlam?ş, Muhafazakar Parti'nin bir çok önde gelen isminin yaz? yazd?ğ?, ?slam karş?tl?ğ?yla bilinen ve Avrupa'y? ?slam'dan kurtarmak için çözüm aray?şlar? üreten makaleler de yay?nlamaktad?r.
Boris Johnson, 7 Temmuz Londra bombalamalar?ndan sonra editörü olduğu The Spectator dergisinde şunlar? yazm?şt?r:
"?ngiliz değerlerini yeniden üstüne basa basa ortaya koymak gerekiyor. Bu öncelikle birinci tabudan kurtulmakt?r: Problemin ?slam'?n kendisi olduğunu kabul etmektir. ?slam problemin ta kendisidir.
Müslüman olmayan biri Kur'an'? okuduğunda ?slam korkusu doğal bir tepkidir. Gerçekte içinde yazanlar k?şk?rtmadan ibarettir. Kuran'?n içeriği incelendiğinde dinlerin en vahşice olan? olduğu aç?kça görülür.
Beni rahats?z eden bu iğrenç küstahl?ğ?n ve kendini beğenmişliğin Kuran metinlerinde sürekli olarak desteklenmesidir."

AL? KEMAL K?MD?R?