+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Dağdaki Çobanlara Bediüzzaman'ın Bakış Açısı

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart Dağdaki Çobanlara Bediüzzaman'ın Bakış Açısı

  Bir mankenin ç?k?p da "Dağdaki çobanlarla benim oyum neden bir olsun ki!" diye serzenişi üzerine bir yaz? yazm?şt?m. Herhangi bir yerde yay?nlanmad?, ilk sizlerle paylaş?yorum. ?stifade edebilmeniz ümidiyle...  Dağdaki çobanlar ve dağ kahramanlar?  Bir mankenin, kendisi vergi verdiğinden dolay? çobanlar için “Benim oyum neden onlarla bir olsun ki!” ifadesinden sonra, özellikle medyada birçok ezber yeni bozuluyormuş, bu anlay?ş ilk defa bu han?m taraf?ndan dile getiriliyormuş gibi bir hava oluşturuldu. Bu tabii ki doğru değil. Kendi oyunu taşral? insan?n oyundan çok görme, daha genel bir ifadeyle, kendisini zümreli bir tabaka olarak görüp diğer insanlara alt s?n?f muamelesi yapan anlay?ş, asl?nda y?llardan beri süregelen bir zihniyet bozukluğudur. Birçok defa birçok kişi taraf?ndan bu zihniyetin ürünleri, kâh söylemleriyle, kâh icraatlar?yla yans?t?lm?şt?r.

  Tek parti döneminde yap?lan köklü değişikliklerin çoğuna millet karş? iken cebren ikame edilmesi, yine ayn? dönemde insanlar?n ?srarla çağdaşlaşt?r?l?p modernize edilmeye zorlanmalar?, milletin seçtiği meşru idarelerin militarist hareketlerle önlerinin t?kanmas?, “Komünizm gelecekse onu da ancak biz getiririz.” ve bu aralar s?kça duyduğumuz “Din de bizim, millet de bizim, devlet de bizim.” söylem ve hareketleri, ayn? zihniyetin ürünlerin akislerindendir.

  Oluşan bu s?cak gündemin başrol oyuncular?ndan olan çobanlar da hadiseye bigane kalmad?lar. Birçok gazetede arz-? endam edip, hakl? olarak “sivil itaatsizlik” söylemlerinde bulundular. Bunlardan biri olan 78 yaş?ndaki çoban Cevat Güzeltepe, meselenin mant?ks?zl?ğ?ndan olacak, şaşk?n bir ifadeyle “Oy gizli bir şeydir, bir namustur yani.” diyor. Hakikaten bu ifade, üstte bahsettiğimiz zihniyeti savunanlara yöneltilecek birçok soruyu akla getiriyor.

  Bir defa Cevat Bey’in de dediği gibi oy verme işlemi gizli yap?lm?yor mu? Böyle olunca; “Çobanlar şu partiye oyunu verdiler.” gibi bir genelleme nas?l yap?labiliyor? Ayr?ca ?srarla çobanlar?n vergi vermediği üzerinde duruluyor. Benim bildiğim Türkiye’de, soluduğumuz hava d?ş?nda her şeyden, bir şekilde vergi al?n?yor. Buradan hareketle, bu ülkede yaşay?p da bir insan?n vergi ödemediği düşünülebilir mi? Ayr?ca oylar?m?z vergiye göre belirlenecekse, bir vergi rekortmeninin oyu, bir memurun, asgari ücretlinin veya çobanl?k d?ş?ndaki herhangi bir meslekteki insan?n oyunun kaç kat? olmal? acaba? Bu şekilde işin içinden ç?k?labilir mi? ?nsan kendini başkalar?ndan büyük gördükçe, insanlar? da kendinden hakir gördükçe yani demokrasi kültürü insanlar?n zihinlerinde şekillenmedikçe, bu tip meselelerden daha çok sorunlar yaşar?z biz.

  Tabi olay?n gerçek yüzünü herkes biliyor. Kendi gibi düşünmeyen, kendi siyasi fikrini benimsemeyen insanlar?n bir şekilde halk taraf?ndan fazla rağbet görmesi kabul edilebilir bir şey olmad?ğ? için, ancak kendine ayr?cal?kl? vas?flar vererek veya karş?t görüştekileri küçümseyerek egolar?n? tatmin yoluna gidiyorlar. Milletin karar?na güvenmemenin, kendi fikri d?ş?ndakini meşru saymaman?n neticesi böyle bir duruma neden oluyor galiba.

  Son olarak dikkat çekmek istediğim bir nokta daha var. Acaba Bediüzzaman Said Nursi dağdaki çobanlara nas?l yaklaş?yor, onlarla nas?l muhatap oluyordu? Bu konu gündeme geldiğinde bir talebesinin kaleme ald?ğ? ve Bediüzzaman’?n çobanlara tavsiye ve müjde niteliğinde olan şu sözleri akl?ma gelmişti: “Hem Barla, hem Isparta, hem Emirdağ'da çobanlara derdi: “Bu hayvanlara bakmak büyük bir ibâdettir. Hattâ, bâz? peygamberler de çobanl?k yapm?şlar. Yaln?z, siz farz namaz?n? k?l?n?z, tâ hizmetiniz Allah için olsun.”” O kat? zihniyetten fersah fersah uzak bir yaklaş?m değil mi? Öncelikle, hayvanlara bakman?n büyük bir ibadet olduğunu söyleyerek, yapt?klar? işin ulviyetini çobanlara anlat?yor. Ard?ndan bunu çok harika bir örnekle süsleyerek baz? peygamberlerin de çobanl?k yapt?ğ?n? aktar?yor ki, dünyan?n en şerefli varl?klar? olan peygamberlerle ayn? mesleği yapman?n ne derece güzel bir duygu olduğunu hissettiriyor. Son olarak da onlar? “farz namazlar? k?lmaya” davet ediyor ki; neticesinde işlerinin Allah r?zas? gibi bir meyve olarak onlara döneceğini müjdeliyor. Yine başka bir yerde, mesleği çobanl?k olan Veli ismindeki bir talebesine “dağ kahraman?” diye hitap ediyor. Böylesine bir yaklaş?m da Bediüzzaman’?n fark?n? çok net ortaya koyuyor.

  Hz. Muhammed (a.s.m)’e peygamberlik görevi verildikten sonra baz? müşrikler “Bir çobana m? tabi olacağ?z.” diye Efendimizi hakir görmeleri bana bu olay? an?msatt?. Ne dersiniz, bu bozuk anlay?ş acaba oralara kadar m? dayanmaktayd??
  Cemil Yüzer
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Allah razı olsun Cemil kerdeşim,istifade ettim.Tebrik ederim.Özellikle Üstadımızın çobanlara bakışını nazarlara tekrar sunmanız çok güzeldi.

  Birde Konyalı Hoca Vehbi Efendiye bir çobanı göndermesi var ki enterasandır.Konyalı Hoca Vehbi efendi Üstadın ve Risale-i Nurların aleyhinde konuşur ve bunu talebeleri duyar.Üstadın hizmetinde bulunan talebeleri heman öfkeyla Üstadım bize izin ver Ona bunu soralım şeklinde heyecana ve harekete geçerler.Üstad ise hayır olmaz der ve izin vermez.Hoca Vehbi'nin bu itirazını bir çoban da duyar ve Üstada ,Üstadım bana izin ver Hoca Vehbi'ye ben gideyim der.Üstad ise hizmetindeki talebelerine vermediği izni bu safi kalb çobana verir ve tamam git keçeli der.

  Çoban Konya'ya varır ve Halıcı Sabri ağabeyi bulur ve Hoca Vehbi ile görüşmek istediğini söyler.Sabri ağabey onu Hoca Vehbi ile görüştürür.Çobanın Hoca Vehbi Efendiye sözleri şöyledirİ
  -Hocam,Said Nursi diye bir alim var,bu kişi kitap yazıyormuş.Bu kitaplara da tefsir diyormuş.Ben anlamadım siz bir bakın nasıl bir tefsirmiş der.Ve elindeki "İhlas Risalesini" Hocaya varir.Hoca ise ben bakayım sana söylerim demiş.Bir süre sonra ise kardeşim Said Nursi büyük bir alimdir ve bu eserlerde hakiki Kur'an tefsiridir demiş ve çoban geri dönmüş.

  Bu olay kısa olarak Kastamonu Lahikasında şöyle geçer:

  "Hâfız Ali'nin mektubunda yazdığı şu fıkra, Konya âlimlerinin Risale-i Nur'u yazmakta ve takdir etmekte olduklarını ve tefsir sahibi Hoca Vehbi'nin (r.h.) Risale-i İhlâs karşısında mağlûbiyetle beraber, Risale-i Nur'a karşı hayran ve takdirkâr olması münasebetiyle, Hâfız Ali demiş:
  "Risale-i Nur'un bir kerametidir, öküze et ve arslana ot atmaz. Öküze ot verir, arslana et verir. O arslan Hocanın en evvel İhlâs Risaleleri eline geçmiş."(Kastamonıu Lâhikası - Mektup No: 164 )

  Orada, Sabri ve mahdumları ve Nur şakirtlerine ve başta Hoca Vehbi Hazretleri olarak hocalarına çok selâm eder ve dualarını bekleriz.

  Başta, çok mübarek tefsirin çok muhterem ve kıymettar sahibi olan Hoca Vehbi Efendi olarak, Risale-i Nur'u takdir edip alâkadarlık gösteren bütün Konya ve civarı ulemalarını, bütün kazançlarıma ve dualarıma şerik ettim.

  Konyalı Sabri'nin Refet'e yazdığı mektubunu gördüm, ondan bildim ki, bu Sabri, öteki Sabri gibi gayet hâlis ve samimî ve çalışkan bir Nurcudur. Bin bârekâllah hem ona, hem onu teşvik ve teşcî eden ve hocaların yüzlerini ak eden Konya âlimlerine! Başta müfessir mübarek Hoca Vehbi olarak onlara ve oradaki Nur şakirtlerine çok selâm ederiz ve bu mübarek şuhur-u selâsede dualarını isteriz.

  Konyalı Sabri'nin genç mekteplilerin çoklukla Nur dairesine girmelerine çalışması ve başta müfessir, hacı ve Hoca Vehbi Efendi ve Konya ulemasının Nurlara karşı hüsn-ü teveccühleri ve tasdikkârane münasebetleri;...(Emirdağ Lâhikası Mektuplarından)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Müdakkik Üye Gül-ihamra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  810

  Standart

  Allah raz? olsun ikinizdende abi hic duymad?ğ?m şeylerdi istifade ettik...
  Bir dilenci gelse kapıma onu bu cüz'i şefkatimle geri çevirmiyeceğim.Rabbim! Bana vermiş olduğun şefkatinin yüzde biri,o dilenciyi kapımdan boş çevirtmiyorsa,ben ümitvarım ki;
  o yüzde doksan dokuz şefkatin beni senin kapından boş çevirmiyecek

 4. #4
  Yasaklı Üye kemalinaskeri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  17

  Standart

  Bencede Aysun Kayacı talihsiz bir cümle sarfetti ama onun kastettiği "Çoban" koyun güden kimse değil;tahsilsi,okuma-yazması olmayan,dünyadan bir haber insanlar olup o insanların ülke yönetiminde söz sahini olmasının mantıksızlığı idi.
  DTP'nin okuma yazması olmayan destekçilerine düğümlü ip verip onu pusula üstüne koydurtarak oy aldığını biliyorsunuz sizce okuma yazması olmayanın dünya görüşü olabilir mi?Ülkeden bir haber insan ülkenin kaderinde söz sahibi olabilir mi?
  Peki hadi herkesi eşit olarak kabul edelim bir an için okuma yazma önemseden o zamanda bundan daha da önemli birşey olan "vergi" konusu devreye giriyor.

  Devlet nedir?Milletin kendisini yönetmesi için oluşturduğu siyasi organ değil mi?
  Bence öyle
  Peki devletin insanlara hizmet etmek için paraya ihtiyacı var mı?
  Bence var

  O zaman devletin onu besleyen ve koruyan insanların hizmetinde olması kadar doğal birşey olabilir mi?

  Peki devlete bir kuruş yararı olmayan bir insanın iş devleti yönetmeye gelince söz sahibi olması sizce ne kadar mantıklıdır?
  Bence hiç değil

  Biraz karışık oldu ama anlatabildim galiba...

 5. #5
  Müdakkik Üye Eyüpşan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  894

  Standart

  Ben Aysun'un vergisini, dağdaki çoban?n namusuna değişmem.

  Bir de "Ben kendim çal?ş?yorum ve okulumun paras?n? kendim ç?kar?yorum" diyor.
  Benim de bir öpücüğüme 200 Bin dolar verseler ben de ç?kar?r?m okul param?.

  Bu sefil zihniyet 19.yy'da vard? yani 1800 lü y?llarda. yani 200 sene önce.

  Gayrimüslimlere ve kad?nlara seçim hakk? verilmesin tarz? şeyler vard?. Ama bu sorun çözüleli y?llar oldu. Ama han?m san?r?m o zamanlarda kalm?ş.

  Ben de bir erkek olarak kendimi kad?ndan üstün görüyorum desem, kad?n oyunun yar?ya inmesi gerektiğini söylesem ne olur?

  Ayn? şey geçerli kendi zihniyetleri için.

  Kendisi ISTANBULA GELMES?NLER GÖÇ ED?YORLAR BIKTIK falan diyor P?nar Kür ile.

  Hanfendi ve onu destekleyenler bunun zorunlu göç olduğunu, 3 milyon insan?n zorla topraklar?ndan edildiğini köylerinin yak?ld?ğ?n? bilmez. ?skan Bakanl?ğ?n?n vakti ile ç?kard?ğ? kanunda TÜRK IRKINDAN OLMAYANLAR diye başlayan göç maddesini bilmez.

  Bilmez bilmez ama konuşur.
  Herkes konuşur.

  O aşağ?lad?ğ? ve bilinçsizler dediği köylüler, yar?n öbür gün kendisinin bir taraf?nda bomba patlamas?n diye askere gidiyor. PKK ile çat?ş?yor.

  Kendisine kemalist derler ama KÖYLÜ M?LLET?N EFEND?S?D?R sözünden nasiplenemezler.

  Bir de şu "KAÇAK ELEKTR?K" olay?na çok k?zd?m.
  Bu kadar m? cahil olur insan yahu. Bunu halen anlamayanlar m? var? Ben inanam?yorum.

  Y?l?n 12 ay?n? traktör kasalar?nda o tarla senin bu tarla benim şehir şehir dolaşarak geçiren, ağustos s?caklar?nda Aysun han?m bodrum sahillerinde içeceğini yudumlarken, k?ç?ndan ter akarak çal?şan, ald?ğ? paran?n yar?s?n? toprak sahiplerine veren, diğer yar?s?n? feodal yönetimin kurban? eden insanlar, ellerine geçen son üç kuruş paray? da 10 dakikada bir kesilen elektriğe yat?rmazlar. Kendisi de olsa yat?rmaz.

  Bir de kendi okulumun paras?n? ben ç?kar?yorum diyor.
  Ama ne var ki dağdaki çoban özel üniversiteden geçmiş türkçe zor biliyor. Bir de utanmadan kimileri de bunun kabahatini onlara yüklüyor.

  Anneannesinin Karadenizde köylerini yakmam?şlar.
  Eğitimsizlik, Türkçe bilmemek, Paras?zl?k gibi çaresizliğe atmam?şlar.
  Ailelerini fail-i meçhul cinayetlere kurban etmemişler.

  Bugün tinerci-kapkaçç? diye gördüğümüz o "Ayak Tak?m?" (!!!!), 80 y?ld?r kendi burjuvazi zihniyetindekilerin yapt?ğ? zulmün yan ürünü.

  Hey Hak...
  Bu nas?l bir nesil böyle...

  Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
  Beyfendilik çizgimden kay?yorum beaaa

 6. #6
  Müdakkik Üye Eyüpşan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  894

  Standart

  [quote=kemalinaskeri;168624] Peki devlete bir kuruş yarar? olmayan bir insan?n iş devleti yönetmeye gelince söz sahibi olmas? sizce ne kadar mant?kl?d?r?
  Bence hiç değil quote]

  Şöyle bakal?m isterseniz.

  Katliamlara, köy bask?nlar?na, zorunlu göçlere, eğitimsiz b?rak?lmaya, kendi kaderin terkedilmeye, isimlerini bile yasaklamaya, dillerine kilit vurmaya gidecek kadar zalimleşenlere karş?l?k bir halktan "sadakat" beklemek mant?kl? m?d?r?

  Bence hiç değil...


  Aysun kayac?n?n zihniyetinde bir kad?n, CHP üniversiteli kad?nlar birliği miydi neydi.
  Hizmetçisi AKP'ye oy verdi diye "?ST?KRAR SEN?N NEY?NE VESAYET" diyerek böbürlenendi.
  Vesayet ise KÖLEM demek.

  Adalet anlay?şlar?m?z çok farkl? sizinle malesef.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bakış Açısı...
  By HüZnÜ HaZan in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 14.01.10, 02:13
 2. Bakış Açısı...
  By BiÇçare in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.01.09, 09:28
 3. Hayata Bakış Açısı
  By MetinVan in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 15.05.08, 11:20
 4. Bakış Açısı
  By Abdulbaki in forum Eğitim
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 15.02.08, 15:37
 5. Namaz'a Bakış Açısı
  By İsRa_ in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.12.07, 03:34

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0