+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Bir Yazı ...

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı F?L?ST?N Nickli Üyeden Alıntı


  Fethullah Gülen cemaati AKP hükümetine eleştirilerini yoğunlaşt?r?yor ve özellikle Başbakan Erdoğan ile aras?na belirgin bir mesafe koyuyor.

  Çünkü Erdoğan’?n Çankaya yolunu açabilmek için kendilerini gözden ç?karabileceği yolundaki spekülasyonlar, Gülen’in yak?n çevresi taraf?ndan da inand?r?c? bulunuyor.

  Örneğin cemaatin etkili isimlerinden, Zaman Gazetesi yazar? Hüseyin Gülerce, son bir ayda kaleme ald?ğ? en az dört yaz?da hükümete çok ciddi uyar? mesajlar? yollad?.

  Son olarak Cuma günkü “Tezkerenin sonras?” başl?kl? yaz?s?nda, örtük bir şekilde, hükümetin cemaate yönelik bir operasyon düzenleyebileceğini, bunu yapmas? halinde AKP’nin intihar etmiş olacağ?n? yazd?.

  ?şte Gülerce’nin o makalesinin son bölümleri:

  AK Parti, kendisine destek verenlerle ters düşürülüp yaln?zl?ğa mahkûm edilmek istenecektir. Öyle ki, kendisine sunulan düzmece belgeler ve medya destekli ‘resmi’ telkinlerle başlat?lacak kampanya sonucunda, iktidar partisinin önde gelenlerine ‘as?l kabahat bizde değil, falanlarda’ dedirtmeye çal?şacaklard?r. Orada kalsa neyse. Bir de kendilerine ‘madem böyle düşünüyorsunuz, o zaman gereğini yap?n’ denilecektir. Yani AK Parti siyaseten intihara sürüklenmek istenecektir.”

  KOMPLO ?DD?ALARI?


  Gülerce’nin sözlerini deşifre edebilmek için, Şemdinli ?ddianamesi ile başlay?p Dan?ştay sald?r?s?, Atabeyler Çetesi olaylar?yla devam eden ve Org. Yaşar Büyükan?t’?n Genelkurmay Başkanl?ğ?n? engellemek için yürütülen kampanyayla sonuçlanan süreci hat?rlamak gerekiyor.

  Başta yüksek rütbeli subaylar olmak üzere toplumun bir kesimi, bütün bunlar? TSK’y? y?pratmaya yönelik bilinçli ve örgütlü bir komplo olarak gördü.

  Nitekim Org. Büyükan?t, Kara Kuvvetleri Komutanl?ğ?’n? devrederken yapt?ğ? konuşmada, bu olay?n faillerinden hesap sorma kararl?l?ğ?n? vurgulad?.

  Kimse aç?k aç?k isim vermedi ama Gülen cemaati ve onun polis teşkilat? içindeki uzant?lar?n?n suçland?ğ? yolunda inand?r?c? söylentiler dolaşt?.

  Örneğin Gülerce 18 Ağustos’ta kendilerinin haks?z yere suçland?ğ?n? yazm?şt?: “Hâlâ ülkemiz ve insan?m?z için yap?lan çal?şmalar? ‘tehdit’ kategorisinde değerlendiren çevreler var. Bir hay?r işinin arkas?nda dindar insanlar varsa, bundan rahats?z olanlar var. Diyalog, eğitim dedikçe yapt?ğ?n?z işleri birinci dereceden tehlikeli bulanlar var. Nisbî hezeyan yaşan?yor. Rüyan?zda bile göremeyeceğiniz senaryolar size mal ediliyor. Gündeme düşen her olayda sizin parmağ?n?z aran?yor.”

  Kökleri çok eskilere dayanan, son bir y?lda iyice t?rmanan ama ad? konulmayan TSK-Gülen cemaati gerginliğinin geleceği AKP hükümetinin alacağ? tavra bağl?yd?.

  Beklenenin aksine AKP, aç?k ve net bir şekilde Gülen cemaatinden yana tav?r almad?, onlar? aklamaya veya korumaya yönelik ad?mlar atmad?. Ama tersini de yapmad?. Bu gerilimi belli bir mesafeden, sadece izlemeyi tercih etti.

  Hükümetin tavr?n?n cemaatte yaratt?ğ? rahats?zl?ğ? Gülerce 18 Ağustos’taki yaz?s?nda şöyle dillendirmişti: “Dost bildiğiniz baz? yönetici ekiplerde bile bu senaryolara itibar edenler ç?k?yor. Hatta sizi komploculukla itham edenleri görünce, ’siz de mi?’demekten kendinizi alam?yorsunuz... Senaryolar kapal? kap?lar ard?nda yap?ld?ğ? için sizin tavzih ve tekzip yapma imkan?n?z da yok. Boğaz?n?zda bir de düğüm var: Bu derdinizi paylaşacağ?n?z insanlar? fenerle ar?yorsunuz... Sizin derdiniz, sanc?n?z var, baz?lar?n?n hiç umurunda değil. ?nanm?şl?ğ?n ne olduğunu bilmeyenlere adanm?şl?ğ? anlatmak çok zor.”

  Ne zamand?r siyasi kulislerde TSK’n?n hükümete bask? yapt?ğ?, Erdoğan’?n da Cumhurbaşkan? olabilmek için Gülen cemaatini gözden ç?karabileceği söyleniyor.

  Gülerce’nin Cuma günkü yaz?s? bu spekülasyonlar?n cemaat çevresinde de inand?r?c? bulunduğunu gösteriyor.

  Öyle ki Gülerce yaz?s?n? şöyle noktalam?ş: “AK Parti içinde akl?selim sahibi insan çok. Dileriz önlerindeki süreci doğru okurlar, kendilerine güven yerine, milletin büyük çoğunluğu ile karş? karş?ya gelmemenin tedbirlerini al?rlar. ?ktidarda kalmak, cumhurbaşkan?n? seçtirmek, işaret ettiğimiz konunun önemi yan?nda ikinci derecede bile ehemmiyetli değildir...”

  Asl?nda Gülen cemaatiyle AKP’yi kuran Milli Görüş kökenli kadrolar?n aras? hiçbir zaman çok iyi olmam?şt?.

  Örneğin Gülerce 15 May?s 2006 günü Vatan’da Devrim Sevimay’?n sorular?n? şöyle yan?tlam?şt?:

  * Peki meselâ (Gülen’in) Erdoğan üzerinde bir etkisi olur mu?

  Gülen Türkiye’de de olsa mevcut durum değişmez. Erdoğan partiyi kurarken de, belediye başkanl?ğ? s?ras?nda da Gülen’le çok s?k görüşen biri değildi. Belki bir defa, belki iki defa görüştüler.

  * O zaman demek ki Gülen’le en az görüşen siyasetçilerden biri?

  Evet, öyledir. Doğrusu ben şahsen keşke bugüne kadar Gülen’i ABD’de ziyaret etseydi diyorum.

  * Aralar?nda kopukluk mu var?

  En az?ndan kuvvetli bir bağ olmad?ğ?n? söyleyebiliriz.
  Gülen cemaati, Erdoğan’?n, Gülen’i ABD’de ziyaret etmek bir yana, yurtd?ş?na o kadar çok ç?kmas?na rağmen gittiği yerlerdeki cemaat okullar?na uğramamas?na, Türkiye’deki hiçbir faaliyetlerine kat?lmamas?na çok içerliyor.

  Bu noktada, Başbakan’?n, ?stanbul’da olmas?na rağmen Haziran’da ?stanbul’da 4. düzenlenen Türkçe Olimpiyat?’na kat?lmamas? bardağ? taş?ran damla oldu.

  Buna karş?l?k TBMM Başkan? Bülent Ar?nç ise aktif kat?l?m?yla cemaatin gönlünü kazand?.

  VEFA ARAYIŞI

  Gülerce 10 Ağustos 2006’da “Vefa” başl?kl? yaz?s?nda cemaatin Ar?nç’a olan şükran?n? şöyle tarif etti:

  Onlar dava adam?d?r. Onlar samimidir. Asl?nda ayn? yolun yolcular?s?n?zd?r. Bir Türkçe olimpiyat?n? seyrederken sizinle birlikte heyecanlan?r, gözyaş? dökerler. Sizi her yerde savunurlar. Gurbette, yaln?zl?ğ?n?z? gideren yiğit dostlard?r onlar. Onlar?n vefas? öyle içten, öyle değerlidir ki, cennette onlar?n komşuluğuna talip olursunuz. Ayn? yaz?daki şu sat?rlarda da hedef muhtemelen Başbakan Erdoğan’d?: Kimileri de ‘Yapt?klar? çok güzel hizmetler; ama sadece işlerine baksalar... Bize ak?l vermeye kalkmasalar...’ derler. ?yi de sen kendi işini yapan biri değilsin ki. Ülkenin geleceği ile ilgili sorumluluk taş?yorsan, demokrasinin kurallar? içinde fikrimi söylemeyecek, yanl?ş yap?yorsan ikaz hakk?m? kullanmayacak m?y?m? ?şimi yap?yorken üzerime üzerime tehlikeler geliyorsa boynumu büküp bekleyecek miyim? O zaman işimi nas?l yapacağ?m? Hem ne hakla ülkesine, insan?m?za, insanl?ğa hizmet eden insanlara ‘k?r ayağ?n? otur oturduğun yerde’ diyeceksiniz? Allah ömür verirse göreceğiz ki, 10 y?l sonra boynu bükük gezenler bu sonuncular olacak.

  H?mm gerçektende farkl? bir spekülasyon... Filistin kardeşim bu yaz?n?n yazar? kimdir acaba?
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 18:28 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Pürheves emine17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  176

  Standart

  waaw be neler dönüyoda ruhumuz bile duymuyo halbuki nekadar da bağırıyorlar dimi ama?)
  İmana gel ki, elemden emin olasın. Kadere teslim ol ki selamette kalasın.[bdiüzzaman said nursi]

 3. #3
  Vefakar Üye edeb_ya_Huu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  363

  Standart

  Başbakan’la aras? aç?ld?’ haberi yalan


  M. Fethullah Gülen’in avukat? Orhan Erdemli, bugün bir gazetede “Erdoğan’la Gülen’in aras? aç?l?yor” başl?kl? haberin gerçek d?ş? olduğunu söyledi.

  Av. Erdemli, yapt?ğ? yaz?l? aç?klamada, haberde müvekkili ad?na yap?lan iddialar?n gerçek d?ş? olduğuna dikkat çekti.

  Erdemli, “Söz konusu yay?nda, Zaman Gazetesi yazar? Say?n Hüseyin Gülerce’nin son günlerde kaleme ald?ğ? yaz?lardaki eleştirel ifadelerden hareketle ‘Erdoğan’la Gülen’in aras? aç?l?yor’ şeklinde hayali bir hükme var?lm?şt?r. Son aylarda ülkemizde yaşanan birtak?m olaylar bu mesnetsiz hükümle irtibatland?r?larak, kamuoyunun da bu düşünceye itibar etmesi amaçlanm?şt?r.” aç?klamas?nda bulundu. Avukat Erdemli, kendi fikirlerini dile getirdiğini vurgulayarak, “Öncelikle belirtmek gerekir ki; Say?n Hüseyin Gülerce’nin sorumluluk duygusu taş?yan bütün yazarlar gibi, kendi düşüncelerini yazmas? veya konuşmas? gayet doğal karş?lanmal?d?r.” dedi.

  Kimse Gülen’in sözcüsü değil

  Avukat Erdemli, aç?klamas?nda şu görüşlere yer verdi: “Her yazar?n makalesi de elbette ki kendisini bağlar. Baz? yazarlar? Say?n Fethullah Gülen’in sözcüsü gibi takdim etmek veya yaz?lar?n? Gülen’in düşüncelerine tercüman olan makaleler gibi sunmak gerçeklerle bağdaşmamaktad?r. Zira, kamuoyunun da yak?ndan bildiği üzere, müvekkilim gerektiği zaman düşüncelerini yaz?l? veya sözlü olarak kamuoyu ile bizzat paylaşmaktad?r.” Gülen’in politik faaliyetlerin d?ş?nda kalmay? tercih ettiğini kaydeden Erdemli, aç?klamas?nda, “Kamuoyuna aç?kça duyurmak isteriz ki; Say?n Fethullah Gülen hayat? boyunca günlük politik faaliyetlerin d?ş?nda kalm?ş, belli bir siyasi partinin yan?nda veya karş?s?nda olmam?ş; her zaman bütün siyasi partilere eşit mesafede durmuştur. Dolay?s?yla, bir siyasi partinin desteklendiği yönündeki iddialar gerçek d?ş? olduğu gibi; bir siyasi parti veya siyasi ile aras?n?n bozulmas? da söz konusu değildir.” ifadesine yer verdi.

  Bir yazar?n kaleme ald?ğ? makalelerin farkl? mecralara kayd?r?lmas?n?n tamamen yanl?ş bir tutum olduğuna dikkat çeken Erdemli, “Bu tür iddialar?n Say?n Fethullah Gülen’i k?s?r siyasi çekişmelerin taraf? yapma gayretlerine matuf bulunduğunu kamuoyuna sayg?lar?m?zla sunar?z.” dedi.

  ?stanbul, Zaman [00:00:00]
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 18:28 ) değiştirilmiştir.
  Dopdulu bir şevkle çıkıp yollara düşeli,geçtin manaları küheylan gibi encama ereceğin heyecanından belli,şahlan ki geliyor gökler ötesinden tebşir.

 4. #4
  Gayyur üstad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  98

  Standart

  AKP ile cemaatin arasını açmak isteyenler varsa onlarda VATAN vb gazetelerde yazanlardır. Fitneden başka bi şey yapmaya çalışmayan spekülasyonist takımı bunlar. Boşverin.
  umut ve inançla

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Yazı Mektubu
  By tunae in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 51
  Son Mesaj: 24.04.14, 14:59
 2. Güzel Bir Yazı...
  By havf_reca in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.11.08, 15:38
 3. Yazı Hazzı
  By Kur'aniyyun in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 27.10.08, 22:46
 4. Kısa Bir Yazı
  By sarıca in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14.06.08, 23:33
 5. Çok Güzel Bir Yazı...
  By edeb_ya_Huu in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 24.09.06, 13:31

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0