+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Artık Allah Belanızı Versin...!

 1. #1
  Dost martı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Trabzon
  Mesajlar
  49

  Standart

  Alıntı filistin Nickli Üyeden Alıntı
  Kardeşler ne denir bu zülme art?k?

  Ne bu duyars?zl?k?

  Günden güne al?ş?yor muyuz neyiz biz de bu duruma t?pk? her gün gelen şehit cenazelerine al?şt?ğ?m?z gibi ve onlara gazetelerin alt köşelerinde s?radan bir habermiş gibi yer vererek..

  Ben Allah'a havale etmekle kalm?yorum art?k

  Belalar?n? da istiyorum Allah'tan...
  Peruğa yasak, ödenen harca gasp


  Kahramanmaraş Sütçü ?mam Üniversitesi (KS&#220 ?ktisat Fakültesi’ni kazanan k?z? Şeyma’n?n kayd?n? yapmak için okula giden Şemsettin Türkan’?n kay?t s?ras?nda karş?laşt?ğ? uygulama üniversitelerdeki zihniyeti tekrar gündeme getirdi.
  Ancak bu seferki biraz daha farkl? oldu. Çünkü KSÜ yöneticileri peruğa bile tahammül edemediklerini gösterdi.


  Şemsettin Türkan yaşad?klar?n? Yeni Asya’ya anlatt?.  * Kayda giderken böyle bir uygulama ile karş?laşacağ?n?z? tahmin ediyor muydunuz?


  Etmiyorduk. Fevkalâde güzel duygularla gittik. Ama daha kampus girişinde problem başlad?. Girişte görevliler perukla kay?t yap?lamayacağ?n? söylediler. Oray? bir şekilde aşt?k. Ancak kay?t bürosunda görevliler de “perukla kay?t alm?yoruz” dediler. ?tiraz ettik. Böyle bir uygulaman?n olmad?ğ?n? söyledik.

  * Kay?t evraklar?n?z? incelediler mi?

  Evraklar?m?za bakmadan olmaz dediler. Israr?m?za rağmen kay?t yapmad?lar.

  * Sizden başka benzer durumda olan kimse var m?yd??

  Dikkatimi çekmedi. Bulunduğumuz s?rada yoktu.

  * ?tiraz?n?z netice verdi mi?

  Yetkililerle görüşeyim dedim. “Görüşmenize gerek yok. Peruğu ç?kar?p gelirse kay?t yapar?z” dediler. K?z?m da bunu kabul etmedi tabi. Bunun üzerine yat?rd?ğ?m?z harc? geri almak istedik. “Hay?r veremeyiz” dediler. Öğrenci ?şleri Daire Başkan?na gittik ama bizimle görüşmek istemedi. Özel kaleme telefonla söylerken sesi geliyordu. “Gitsinler. Bakanlar Kurulu karar? var. Harçlar?n? da ödeyemeyiz. Kayd?n? da yapmay?z” şeklinde sert bir ifadeyle görüşmeyi reddetti. Bu sefer rektörlüğe giderek rektörle görüşmek istedim ancak o da yokmuş vekili varm?ş. Rektör vekilinden konuyu bahsetmeksizin randevu ald?m.

  * K?z?n?z rektörlüğe gelebildi mi?

  Hay?r. Güvenlik görevlisi onu içeri almad?. Beni d?şar?da bekledi.
  * Rektör yard?mc?s?yla ne konuştunuz?

  Ona eğitimci olduğumu söyledim. 25 y?l devlette görev yapt?ğ?m? anlatt?m. Kay?t yap?lmad?ğ?n? söyledim. Sebebini sordu. Peruk deyince birden tavr? değişti ve “Kesinlikle o şekilde alm?yoruz” dedi. “Niçin alm?yorsunuz” dedim. “Çünkü k?yafet yönetmeliğini uyguluyoruz” dedi. “K?yafet yönetmeliğinde perukla ilgili hiçbir hüküm yok. Niye kendinize göre tasarruf yap?yorsunuz” diye ?srar edince, “Bizim uygulamam?z böyle. Binlerce öğrenci buna uyuyor, siz de uymak zorundas?n?z” şeklinde çok sert tav?rlarla kabul etmedi. Ben de yurtd?ş?nda eğitim ald?ğ?m?, başka ülkelerin öğrencilerinin bu tür engellemelerle karş?laşmaks?z?n eğitime devam ettiklerini anlatt?m.

  * Bir de yurt d?ş?nda başörtüsü yasağ? diye bir şey yok…

  Tabi. Türkiye’de başörtüsü konusu işkence ve ?zt?rap haline gelmiş, binlerce k?z öğrenci mağdur olmuş, okuldan at?lm?ş, okuyamaz durumda. Hem kad?nlar?n eğitimine öncelik veriliyor hem de onlar? cahil b?rakan böyle bir uygulama diktatör bir anlay?şla icra ediliyor. Eğer bu k?zlarda yanl?ş bir kanaat varsa onlar?n düzelmesi için ilim yuvalar?n?n aç?lmas? lâz?m. Peruk meselesi hiçbir dayanağ? olmayan bir uygulama. Böyle bir kap? aç?l?rsa olabildiğine büyük bir yanl?şl?k yap?l?r. Başka üniversitelerde benzer bir uygulama olmuş mu? Ya da ayn? üniversitede? Hiçbir üniversitede peruk s?k?nt?s? yok. Tamamen keyfi ve cebri bir uygulama yap?l?yor. Ayn? üniversitede olmuşsa da bas?na intikal etmemiş. Bizim insan?m?z uysal. Baş?na vurulunca hakk?n? aramaktan aciz. Ben eğitimci bir insan?m hakk?m? meşrû yollardan aramay? bilirim. Görevlilere bir lâf?m yok, emir verilmiş ama baz?lar? kraldan çok kralc? kesiliyor.

  *Yarg?ya başvuracak m?s?n?z?

  ?dare mahkemesine başvuracağ?z. Hakk?m?z? meşrû yollardan arayacağ?z. Kahramanmaraş gibi hassas bir bölgede buna benzer uygulamalar?n yap?lmas? maalesef “tahrik” gibi düşünceleri de akl?ma getirmedi değil.

  *Türkiye’de netice alamazsan?z ne yapacaks?n?z?

  A?HM’e götüreceğim.

  *Yurtd?ş?n? biliyorsunuz. Oralarda yasakla ilgili sorulara muhatap olunca nas?l cevap veriyorsunuz?

  Bundan üç sene kadar önce Macaristan’da “?nançlara Hürriyet” konulu uluslar aras? bir kongreye kat?ld?m. 45 ülkeden 530 kat?l?mc? gelmişti. 31. kongreydi. Türkiye’den ilk defa ben kat?lm?şt?m.

  *Kat?l?mc?lar?n profili nas?l?

  14 farkl? inanca mensup insanlar ordayd?. ?slâm ülkelerinden 12 kişi vard?. Meselâ Japonya’dan 45 kişi gelmişti. Amerika, Asya ve Avrupa’n?n değişik ülkelerinden gelenler vard?. Kongrede, “Türkiye’de inançlara bask? yap?ld?ğ? şeklinde duyumlar al?nd?ğ?na dair” bir soru yöneltildi. “Türkiye’de maalesef böyle bir uygulama var. Üniversitelerin büyük bir k?sm?nda siyasî olmaks?z?n tamamen inanc? için baş?n? kapatan bir öğrenci eğitim alamaz. 25 bin civar?nda öğrenci bu nedenle mağdur olmuştur” deyince Japon bayan kat?l?mc? yerinden f?rlayarak, “Türkiye’de Müslümanlar?n oran? nedir?” diye bir soru sordu. Bu uygulamalardan dolay? Müslümanlar?n çok az?nl?kta olduğunu sanm?ş. Ben de, “ülkenin yüzde 99’unun Müslüman olduğunu” söyleyince birkaç kez, “olamaz olamaz. Nas?l olur böyle bir şey” şeklinde tepki verdi. “Çoğunluğu Müslüman olan ülkede bu tür bir uygulaman?n olmas?n? hafsalam alm?yor” diye birkaç defa seslenerek hayk?r?şta bulundu. Tabi bunu d?şar?da anlatmakta zorlan?yoruz. ?zah edemiyoruz.

  *Uğrad?ğ?n?z haks?zl?k sizde ne gibi duygulara yol açt??

  Bediüzzaman’?n bir sözü var; “Cennet ucuz değil cehennem de lüzumsuz değil.” Bu haks?zl?k ve zulüm payidar olamaz. Irk?, dini, dili, kültürü ne olursa olsun dünyan?n neresinde haks?zl?k, zulüm varsa ona herkesin insan olmak hasebiyle, el birliğiyle karş? ç?kmas? gerekiyor. Teröre bulaşmadan, meşrû ve demokratik yollarla mutlaka çözüme katk?da bulunmam?z lâz?m. ?brahim Peygamberin ateşine su taş?yan kar?nca misali gibi herkes olabildiği kadar haks?zl?kla mücadele etmeli.

  *Sizce bu yanl?ştan ne zaman dönülecek?
  Önce devlet millet kaynaşmas? sağlanmal?. Bu da insanlar?n inanc?ndan dolay? zulme uğramamas?n?, hor görülmemesini en başta gerekli k?lar. Devlet inançlara sahip ç?kmal?. Devlet eğer gerekli manevî eğitimi verse ben kendi el yordam?yla oluşturacağ?m bir eğitim vermek zorunda kalmam. Bu iş çözülsün. Bu er veya geç olacakt?r. Amerika’da milyonlarca K?z?lderili öldürüldü. Büyük bir zulüm yap?ld?. Ama şimdi ABD’de 84 farkl? dil ve kültür bir arada yaş?yor. Bütün dünya da buna gidiyor. Art?k s?n?rlar kalk?yor. Böyle bir ortamda Türkiye’de hâlâ yasağ?n konuşulmas? utanç verici.


  Kardeşim bu konudaki duyarl?l?ğ?n için çok sağol .Bu sorun art?k çözülmek zorunda.Millete ve özgürlüklere rağmen dayat?lan ;demokrasiye tamamen ayk?r? bu zihniyet kaybolmak zorunda gecenin en karanl?k zaman? sabaha en yak?n oland?r ve küfür devam eder zulüm devam etmez
  ümitvar?m ben
  inşallah çözeceğiz bunu devlet millet elele vererek ya da AB telkinleri sonucu zorla
  hani avrupa islama hamile diyor ya üstad çözüm onlar?n arac?l?ğ?yla olacak heralde
  çok ac? müslüman bir ülkede dinimizi yaşamak için hristiyan bir birlikten medet ummak ama yeter ki çözülsüm art?k
  allah raz? olsun dediğin ğibi bu konuyu sürekli gündemde tutmak laz?m
  selam ve dua ile
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 18:40 ) değiştirilmiştir.
  islamiyet güneş gibidir üflemekle sönmez,gündüz gibidir göz yummakla gece olmaz.gözlerini yuman sadece kendine gece yapar!

 2. #2
  utku
  Guest utku - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  kat?l?yorum
  Konu elff tarafından (22.08.07 Saat 18:40 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Allah gönlünün murâdını versin!
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 25.01.12, 13:56
 2. Allah Belanı Versin İnternet!
  By Ebu Rudeyha in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 21.09.08, 12:56
 3. Allah Versin...
  By edep in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 07.09.07, 14:38
 4. Allah Selâmet Versin
  By Ebu Hasan in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.09.07, 16:43

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0