Vahit Erdem: Eski komünistler, sosyalistler şimdi ulusalc? oldu
AK Parti K?r?kkale Milletvekili Vahit Erdem, 'Her şeye karş? olan sosyalistler şimdi ulusalc? oldular. Bunlara baz? milliyetçi gruplarda kat?ld?.' dedi.

Vahit Erdem K?r?kkale Bayrak Gazetesi ile yapt?ğ? röportaj?nda çarp?c? aç?klamalarda bulundu. ?şte o röportajdan notlar:
Kapatma davas? ile milletvekilleri üzerinde nas?l bir etki oluşturdu?
Tabi hepimizse sürpriz oldu. Bende dahil aç?k söyleyeyim. Yani bir tak?m endişeler taş?yordum, anayasa değişikliği vesaire dolay?s?yla bir taraftan yara alacağ?m?z? düşünüyordum ama buna karş?l?k kapatma davas?n?n aç?lmas?n? biraz abart?l? buldum. Beklemiyordum. Çünkü hepimizin sorumluluklar? var. Başsavc?n?n da sorumluluklar? var. Türkiye'nin ileriye gitmesinde hepimizin katk?s?n?n olmas? laz?m. Şimdi bu kapatma davas? Türkiye'yi sendeletmiştir. ?ktidarda ki partiyi yaralam?şt?r. ?craatlar?n? ve d?ş ilişkilerini sorunlu hale getirmiştir. Bu bak?mlardan Türkiye'ye zarar vermiştir. Başsavc? diyor ki 'benim bir görevim var. Ben takip ediyorum olaylar?, anayasada da böyle bir madde var ve bu maddeye göre bende görevimi yapt?m kanaatindeyim' diyor. O öyle diyor ama benim kanaatime göre bu biraz fazla ileri düzeyde bir suçlama. Anayasa mahkemesi oturup düşünecek. Tamamen hukuki olduğunu söylemekte zorlan?yorum. Belki hukuki bir tak?m gerekçeleri var ama siyasi boyutunun da önemli olduğu kanaatindeyim. Bu bak?mdan siyasi ve hukuki boyutu olan davay? anayasa mahkemesi enine boyuna inceleyecek, siyasi ve hukuki olarak değerlendirecek ve bir neticeye varacak.
Parti buna çok tepki göstermedi mi? Başbakan nezdinde de ağ?r eleştiriler yap?lmad? m??
Tabi beklenmeyen bir şey olduğu için birden bire böyle bir şeyle kar?şlaş?nca tepkilerde ferdi ve hissi oldu. Ben arzu ederdim ki daha müdahil daha ak?lc? daha dengeli olmas?n? isterdim. Ben bunu bütün milletvekili arkadaşlar?m için söylüyorum. Mademki böyle hukuki bir süreçle karş? karş?ya kal?nd?, bunda akl?selim davran?p daha akl?selimle değerlendirilmesi gerekirdi. Ortam şimdi yat?şt?. ?lk baştaki o durum şimdi yok. San?yorum ki iyi bir savunma haz?rlanacak anayasa mahkemesine bu süreç böyle devam edecek. Bu sürecin Türkiye'ye zarar vermeyecek şekilde sonuçlanmas?n? arzu ediyorum. Ben yurtd?ş?ndan yeni geldim. Bu anayasaya dava aç?ld?ğ?nda üç ülkeye gittim. Brüksel'e iki defa, bir defada Hollanda'ya. Oradaki parlamenterle, NATO'da üye olan parlamenterlerle diyalogumuz var. Hepsi Türkiye'yi seven sempati duyan insanlar hepsi bir endişe belirtiyorlar ve bir defa onlar bunu kavramakta güçlük çekiyor. Geçmişte kapatmalar oldu ama 4,5 y?l bu ülkeyi yönetmiş, birçok konuda aç?l?m yapm?ş, AB müzakere sürecini başlatm?ş bir partinin kapat?lmas? onlar aç?s?ndan zor görünüyor. Bu hepimizi üzüyor. Kim hakl? kim haks?z bunlar? bir kenara b?rakal?m, Türkiye'de demokrasinin daha olgunlaşmad?ğ?n? Türkiye'de hala iç kavramlar?n kavga konusu olduğu biraz önce söylediğimiz gibi kavramlar?n yerli yerine oturmad?ğ?n bir ülke görünümündeyiz. Zaman zaman bunu hissediyoruz. Bu beni devlet hayat?n? sonlar?na yaklaşm?ş birisi olarak beni son derece üzüyor. Çok önemli hizmetlerim olduğu kanaatindeyim. Bu devlete çok büyük hizmetler yapt?k. Oralara istiyoruz ki aln?m?z aç?k gidelim. Bizde demokratik kalk?nan gelişen, Avrupa standard?na doğru ilerleyen bir ülkenin milletvekillerin olarak görüşlerimizi her konuda rahat rahat ifade edelim.
Kuvvetler ayr?l?ğ? demokrasi gereği değil mi?
Tamam kuvvetler ayr?l?ğ? gereği. Avrupa şimdi bu konuya bir kuvvetler ayr?l?ğ? olarak değil bir hukuki ideoloji olarak bak?yor. Siyasi olarak bak?yorlar. Şimdi niye öyle bak?yorlar. Dediğim gibi iç değerlerin kavramlar?n oturmad?ğ?n? bizde söylüyoruz onlarda Türkiye'yi yak?ndan takip ediyor. Şimdi herkesin doğruluk pay? var. AK Partinin söylemlerine ve bir tak?m uygulamalar?nda hata yapmad?ğ?n? inkâr etmiyorum. Öz eleştiri yapmam?z da laz?m. Kimse kendisini hatalardan izole edemez. Herkes hata yapar ama bu hatalar?n karş?l?ğ?n?n bir parti kapatmaya yol açabilecek büyüklükte olmad?ğ? kanaatindeyim. Şimdi Avrupa bunu anlayam?yor. Türkiye nas?l bu parti döneminde irticai bir döneme gider? Avrupa birliği sürecini başlatan Türkiye'nin refah? için ciddi mesafe kat etmiş bir parti nas?l kapat?labilir bunu anlamakta güçlük çekiyor. ?kinci olarak da burada diğer partileri rencide etmek istemem ama diğer partiler de Türkiye'yi ulusalc? milliyetçi anlay?ş çerçevesinde içe döndürmek isteyen, her şeye karş?, Avrupa'ya, ABD'ye karş?, yabanc? sermayeye karş? her çeşit bir tak?m şeylere karş? bunun sonu da içe kapal? Suriye, Libya model endişesi var baz? çevrelerde. Aç?k söyleyeyim AK Parti'ye karş? bir korku var. Bu korkuyu idare etmemiz gerektiğini ifade ettim ama edemedik.
Ülkede son dönemlerde ulusalc?l?k söylemi artt?. Bunu neye bağl?yorsunuz?
Bu korku veya AK Parti'nin bu aç?l?m? Türkiye'yi biraz fazla ulusalc?l?ğa itti. Özal zaman?nda da ulusalc?l?k gelişmeye başlam?şt?. Niye? Türkiye d?şa aç?ld?. D?ş ticaret rejimi serbestleştirildi. ?thalat ihracat rejimi serbestleştirildi. Türkiye'ye yabanc? sermayenin girişi serbestleştirildi. O zamanda Özal, "memleket elden gidiyor sat?l?yor' diye tenkit edildi, şimdi daha aş?r? bir grup ç?kt?. Eski komünistler eski sosyalistler, yani her şeye karş? olan sosyalistler şimdi ulusalc? oldular. Aç?k söyleyim bunlara baz? milliyetçi gruplarda kat?ld?. Ve AK Parti'nin karş?s?nda büyük bir kitle oluştu. Bunun ad? ulusalc?l?k. ?şte bu cumhuriyet mitingleri. Avrupa birliğine giren bütün ülkelerde de milliyetçiliğin artt?ğ? söyleniyor. Bu bir sürecin sonucu. Çünkü Avrupa Birliği'ne girmek demek, hükümdarl?ğ?n?z?n bir bölümünü Avrupa Birliği'ne teslim etmek demek. Bunun iyi kavranmas? laz?m. Ben genel sekreter iken meclis başkanlar? toplant?s?na kat?lm?şt?m. Belçikal? bir meclis başkan? dedi ki, "Avrupa Birliği'ne girmek isteyen ülkelere şunu söylemek istiyorum. Biz de dahil, hükümdarl?ğ?m?z?n yüzde 70'ini Avrupa Birliği'ne teslim edeceğiz. Ama karar mekanizmas?n?n içerisinde yer alacağ?z. Bunu bilin" dedi. Şimdi hükümdarl?ğ?n?z?n bir birliğine teslim edilmesi, hazmedilmesi kolay olmayan bir şey. Türkiye gibi içe kapal?, milli hassasiyetleri olan bir ülkede hiçde kolay değil. Bizde hele ki AK Parti döneminde milliyetçilik daha da artm?ş ve ulusalc?l?k artm?şt?r. Belki ulusalc?lar bana k?zacak ama bu ulusalc?lar?n ilerde Türkiye için başka bir tehdit oluşturacağ? kanaatindeyim. Nas?l AK Parti onlar taraf?ndan tehdit olarak görülüyorsa, bende onlar?n Türkiye'nin gelişmesine, modernleşmesine, muhas?r medeniyet seviyesine ulaşmas?na bir tehdit olarak görüyorum. Bunu 40 y?l devlette çal?şm?ş bir milliyetçi olarak söylüyorum.
Yani ulusalc?l?ğ? Türkiye'nin gelişimi ve d?şa aç?l?m?nda ciddi bir tehdit olarak alg?l?yorsunuz?
Ben ayn? zamanda milliyetçi bir kişiyim ayn? zamanda onu da söyleyeyim. Ben milliyetçiliğimi kimseyle tart?şmam. Kimse tart?şmaz bende tart?şmam. Ulusalc? falan değilim ben milliyetçiyim. Nedir milliyetçi olmak? Bu ülkenin gelişmesi, refah?, modernleşmesi, çağdaş medeniyet seviyesine erişmesi için can?n? da verebilecek bir anlay?şt?r milliyetçilik. Ben o çapta bir milliyetçiyim. Bunu iddia ile söylüyorum. Gece gündüz çal?şm?ş, özellikle gençliğimde biz çok sabahlad?k. O heyecanla bugün hala ülkenin iyiliği için çal?ş?yorum. Şimdi ulusalc?l?k ne? Ulusalc?l?k; Avrupa Birliği bizi bölecek ve buna karş? bir antipati var. ABD ile ilişkilerin geliştirilmesi tabi menfaatimize olduğunun kanaatindeyim. Çünkü ABD bugün dünyan?n süper gücü. ABD ile didişmenin hiçbir ülkeye fayda sağlamad?ğ? gibi Türkiye'ye de fayda sağlamayacağ?n? düşünüyorum. Hele ki bu coğrafyada. Ancak iyi geçinmek; ABD'nin her dediğini eyvallah deyip menfaatleri zedelemek anlam?nda da değil. Bizim ABD ile menfaatlerimiz birleşir kanaatindeyim. Yeter ki ABD ile müzakereyi ve ilişkiyi kural?m. Bizim orta doğuda ABD ile menfaatlerimizin her zaman çak?şacağ?n? söyleyenler var. Ben ayn? düşüncede değilim. Kimle birleşelim o zaman, Rusya ile mi birleşelim. Tamam onlarda dostumuz ama yada ?ran'la m? Orta doğu ülkeleriyle mi birleşelim? Onlara nazaran ABD ile birleşmek taraftar?y?m. Onun için vizyonumuzu biraz genişletmemiz laz?m. Şimdi bu ulusalc?lar ABD'ye karş? AB'ye karş?, tüm yabanc? sermaye ve özelleştirmeye karş?. Onun d?ş?na ç?kan devlet modeli, üretimin her şeyin devletin elinde olduğu bugün ki globalleşen dünyada görünmeyen bir devlettir. D?şa kapal? Sovyetler Birliği modeli. Sovyetler Birliği dağ?lm?ş, Rusya şimdi daha liberal. Böyle bir görüşünde Türkiye'ye hiçbir fayda vermeyeceği kanaatindeyim. Bunu da ulusalc?lara ilan ediyorum. Hepsinin vatan sever olduğundan eminim. Çoğunun da bunu iyi niyetle yapt?ğ?na da eminim. Bunun laikliğin tehlike alt?nda olduğundan daha büyük bir tehlike olduğunu düşünüyorum. Bunu söylerken ülkeyi satal?m her şey yabanc?lar?n olsun demiyorum. Türkiye'nin 776 bin metre kare arazisi var, sat?lan bunun binde biri bile değil. Yabanc? gelip te Türkiye'yi elde edecek, bunlar kendinizi hafife almak, Türkiye Cumhuriyeti küçümsemek demektir. Yeni Belçika'dan geldim. Türkler orada mahalle kurmuş. Gidiyorsun her taraf Türkçe. Türkçe lokantalar, kahvehaneler, berberler. Belçika'n?n bir mahallesini sat?n alm?şlar, Belçika'n?n umurunda değil. Yabanc?lar bizi işgal mi edecek. Geliyor yaşl? amcalar yazl?k ev al?yor. Alanlar?n çoğu da emekli olmuş kişiler. Bunlar gelir bakkal?n birinden al?ş-veriş yapar oraya canl?l?k getirir. Bunlar biraz dar görüşlü ifadeler. Biz globalleşmeye aç?k bir kafa yap?s?na sahip değiliz. Hukukçular?m?z vatanperver onu da söyleyim. Ama bu vatanperverlik gelişen ve globalleşen dünyay? okuyarak bir vizyon çerçevesi içerisinde olmas? gerekir. Vatanseverlik, ulusalc?l?k, milliyetçiliği dar görüşlülüğe korkuya ülküye dayan?rsa o zaman ülkeye zarar verir. Aş?r? milliyetçilik ve ulusalc?l?k ülkeler hep baş?na bela olmuştur. Almanya Hitler rejiminden sonra yeni yeni kendine geliyor. En son emsali Yugoslavya. Aş?r? s?rp milletçiliği, S?rbistan'? paramparça etmiştir. Onun için akl?m?z? baş?m?za al?p, globalleşen ve küreselleşen dünyay? iyi okuyup iyi ilişkiler kurmam?z laz?m. ?şte o zaman Türkiye güçlenir ve bölüneceği tehlikesi de ortadan kalkar. Türkiye'ye ne şeriat rejimi gelir nede bölünür. Çünkü şeriat?n gelmeyeceğini söyledim. Türkiye bölünemez çünkü ben bir iki DTP milletvekiliyle de konuştum bu konuyu. Gittim kuliste merhaba dedim konuştum. Size güneydoğu da il versek, s?n?rlar? da çizsek, gidin oraya desek gider misiniz? Hay?r gitmeyiz dediler. Ama dedim bir şartla, eğer bölücülük istiyorsan?z kiminle birleşirseniz birleşin Anadolu'daki Bat?daki en ufak h?r?lt? yaratan ayr?mc? Kürtleri oraya süreriz. Toprağ?m?zdan da atar?z, onu da bilin. Tabi kabul etmediler. Bu şartlarda hiçbirinin bunu kabul edeceğini sanm?yorum. ?stanbul'da Güneydoğu'dakinden çok kürt kökenli Türk var. Türkiye'nin her yerinde var, bunlar gider mi. Fark yok ama Kürt kökenli vatandaşlar?m?z Türkiye'nin kaymağ?n? en çok yiyenlerdir. ?kincisi kimlik meselesini konuşurken bir yanl?şl?k yap?ld?ğ? kanaatindeyim. Türk kimliğinin sorgulanmas? son derece yanl?ş. Türk kimliği Türkiye'den yaşan tüm vatandaşlar?n ortak ismidir. Altta çeşitli kimlikler olabilir. Türkmen de diyebiliriz, Yörük diyebiliriz, Kürt, Çerkez denilebilir fakat Türk denilemez. Türk tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar?n?n ismidir. Bu benim görüşüm. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, ?stiklal Savaş? yap?l?rken herkesin kaderini tayin etme hakk? bir merkeze verilmiştir. Kimse kaderimi ben tayin edeceğim dememiştir. Kürt kökenli vatandaşlar?m?z 'ben kendi kurtuluş savaş?m? yapacağ?m kendi devletimi kuracağ?m' dedi mi? Demedi. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Atatürk'ün liderliğinde bir hareket başlat?ld? ve herkes ona kat?ld?. Kürt kökenli Türkler, Çerkez kökenli Türkler herkes kat?ld? ve Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

-ZAMAN-