Kaz?m Güleçyüz


Sak?n ha...


Anayasa Mahkemesinin AKP hakk?ndaki kapatma dâvâs?n? ve iddianameyi kabul karar?yla başlayan süreç devam ediyor.
?ddianame AKP’ye gönderildi. Şimdi s?ra, savunman?n haz?rlanmas?nda. Yeni gündem bu.
Tepkilerin son derece s?cak olduğu ilk başlarda, “Bu haks?z dâvâya tepkimizi savunma yapmayarak gösterelim” diyen AKP’liler olmuştu.
Ama duygular yat?ş?p meseleyi daha sakin bir şekilde değerlendirme aşamas?na gelindiğinde bu tavr?n yerini “Elbette savunmam?z? yapacağ?z, hem de öyle bir savunma yapacağ?z ki, bir demokrasi manifestosu olarak tarihe geçecek” beyanlar?yla dile getirilen iddial? yaklaş?m ald?.
Tabiî, bunun da ne derece gerçekçi olduğunu, savunma metni ortaya ç?kt?ğ?nda göreceğiz.
Şu aşamada görünen o ki, savunman?n önemli unsurlar?ndan biri, iddianamenin dayand?r?ld?ğ? gazete kupürlerinde yer alan haberlerden bilâhare tekzip edilmiş olanlar? göstermek olacak.
Bir diğerinin, yine ayn? haberlerde c?mb?zla çekilerek verilen ve suçlama gerekçesi olarak kullan?lan sözlerin, konuşman?n bütünü içerisinde siyak? ve sibak?yla birlikte ortaya konulup, yans?t?lan anlam?n gerçekte kast edilen mesajla örtüşmediğini ispatlamak olmas? öngörülüyor.
Peki, bunlar suçlamalar?n as?ls?zl?ğ?na mahkeme üyelerini ikna etmek için yeterli olacak m??
Bu noktada önemli soru işaretleri var.
367 darbesinin fikir babas? olarak bilinen Sabih Kanadoğlu’nun, “AKP iddianamesindeki iddialar RP ve FP dâvâlar?ndakilerden çok daha ciddî ve kesin” beyan?, son derece dikkat çekici.
Yani, görünen o ki, bu işin şakas? yok.
AKP, iddianame ile kendisine yöneltilen suçlamalar?, bunlara dayanak olarak gösterilen kupürleri çürüterek ne ölçüde püskürtebilecek?
?şte bu noktada, AKP’nin “Hiçbir zaman laiklik aleyhtar? faaliyetlerin odağ? olmad?k ve olmay?z” iddias?yla mahkemenin karş?s?na ç?k?p, AYM üyelerini buna inand?rmak için çok daha ileri ad?mlar atmaya teşvik edildiği görülüyor.
“AKP hukukçular?”na atfen medyaya yans?yan şu teklifler, bunun düşündürücü bir örneği:
“Türban?n ilk ve ortaöğretim öğrencileri ile kamu görevlilerince kullan?lmas?n?n kesinlikle yasaklanmas? gibi bir anayasa değişikliğini gündeme getirirsek, iddianamenin en temel bölümü boşa düşürülebilir. Bu ayn? zamanda toplumsal anlamda AKP’ye bak?ş? ve laiklik kaynakl? endişeleri etkili biçimde değiştirir. ?kinci olarak imam hatip liselerine yönelik katsay? düzenlemesinin söz konusu edilmeyeceği hükme bağlanabilir.” (?smail Küçükkaya, Akşam, 10.4.08)
AKP’nin yeni anayasa taslağ?n? haz?rlama işini tevdî ettiği akademisyenlerden baz?lar?n?n, üniversitedeki başörtüsü yasağ?n? anayasayla kald?rma girişiminin yol açt?ğ? tepkiler üzerine, “Madem bu kayg?lar var, o zaman bunlar? gidermek için ilk ve ortaokullarla kamuda türban serbestisinin kesinlikle söz konusu olmayacağ?na ilişkin de bir madde koymal?y?z” dedikleri biliniyor.
Umar?z, AKP bu akla uyup da bu yola gitmez.
Eğer kendisini kurtarmak için başörtüsü yasağ?n? ilk ve ortaokullarla kamuda anayasal bir zeminde kal?c?laşt?r?r ve y?llard?r katsay? mağduriyetinin giderilmesini bekleyen imam hatipleri feda edip bir kez daha derin bir hüsrana yol açarsa, bunun vebalini kolay kolay taş?yamaz.
Evvelce RP AYM’ye verdiği savunmada “Hakikî Atatürkçü biziz, 163’ü biz kald?rmad?k, imam hatipleri de açmad?k” diye onca dil dökmesine rağmen kapat?lmaktan kurtulamam?şt?.
Temennî edelim ki, AKP de ayn? zillete düşmesin. Başörtülüleri ve imam hatipleri feda etmesin. Onurlu ve dik bir duruş ortaya koysun.
Beş buçuk y?ll?k iktidar?nda 28 Şubat mağdurlar?n?n hiçbir problemine çözüm getiremediği halde, 22 Temmuz’da mâlûm sebeplerle artt?rd?ğ? oylar?n sahiplerini iyice ortada b?rakmas?n. Aksine, o emanet oylar?n art?k hakk?n? versin. Vermezse, milletin de iki eli yakas?na yap?ş?r.

15.04.2008

E-Posta: irtibat@yeniasya.com.tr