Mehmet KARA

Düşünce özgür olmas?n'a yat?r?mDüşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engelleri kald?rmamak(!) için 2 milyon YTL'yi (2 trilyon TL) gözden ç?karanlar var.

Maliyetinin yaklaş?k 2 milyon YTL'yi bulacağ? belirtilen kampanya kapsam?nda, reklâm filmleri ulusal kanallarda, afişler ise özellikle büyükşehirlerde bilboardlarda yay?nlanacakm?ş. Bunu yapan 301. maddeye yönelik s?k? muhalefet yapmaya haz?rlanan MHP. Parti, bu kapsamda 301. maddeyle ilgili önümüzdeki günlerde miting ve bölge toplant?lar?n? da gündemine alm?ş. (Vatan, 8 Nisan 2008)

Bahçeli son grup toplant?s?nda MHP 301. madde değişikliğine sonuna kadar karş? ç?kacaklar?n? söylerken, ''301. madde Meclisin önüne getirilirse, AKP'li 339 milletvekili, milletin huzurunda bir onur ve haysiyet imtihan?yla karş? karş?ya kalacak. Kimseye b?rakmad?klar?, muhafazakârl?k, demokratl?k ve mukaddesatç?l?ğ?n gerçek yüzü ise bu imtihan sonucunda ortaya ç?kacakt?r�''demeyi de ihmal etmedi.

CHP ise s?rf, hükümetin ''yabanc?lar?n gözüne girmek, yabanc?lar? memnun etmek, Barroso gelmeden ona bir jest yapmak için'' 301 değişikliğine karş? ç?k?yor.

* * *

TCK'n?n 301. madde sebebiyle sadece 2007 y?l?nda mahkemelerde görülen dâvâ say?s? 744, hakk?nda dâvâ aç?lan san?k say?s? ise bin 189'u buldu. Düşünce özgürlüğünün önünde engel olan TCK'n?n 301. maddesinin değişikliği gündeme iyice yerleşti. Madde muhtemeldir ki, önümüzdeki hafta Meclis'te değiştirilecek. Teklif hafta baş?nda yap?lan bakanlar kurulu toplant?s?n?n hemen ard?ndan TBMM Başkanl?ğ?na verildi. Ancak değişiklik CHP engeline tak?ld?. TBMM Başkan? Köksal Toptan Çin'e gidince, Başkanvekili CHP'li Güldal Mumcu, ''301 işi acil değil'' diyerek teklifin komisyona sevkini imzalamad?.

Teklife göre, Maddede ''Türklüğü'' şeklinde geçen kavram, ''Türk milleti'' olarak, ''cumhuriyeti'' ifadesi de ''Türkiye Cumhuriyeti'' olarak değiştirildi. Ceza üst s?n?r? 3 y?ldan 2 y?la indirildi. Böylece Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 231. maddesinde düzenlenen ''2 y?l ve daha az süre hapis öngören cezan?n aç?klanmas? ertelenir'' hükmüne göre 301'den hapis yat?lmas?n?n önüne geçilecek. Dâvâ aç?lmas? için izin verme yetkisi cumhurbaşkan?na verildi. Teklife, üç sayfal?k ayr?nt?l? bir gerekçe de yaz?ld?. ?fade hürriyetinin Anayasa'da güvence alt?na al?nd?ğ? vurguland?. TCK'da paralellik sağlamak amac?yla 305. maddede yaz?lan ''Temel millî yararlara karş? hakaret'' soruşturmalar?na izin yetkisi de Adalet Bakan?'ndan al?narak cumhurbaşkan?na verildi.

* * *

301. maddenin bu hali tam istenildiği gibi olmasa da doğru bir ad?m olarak değerlendirilebilir. Beklentileri karş?lad?ğ?n? söylemek zor. Kimi hukukçular, bu değişikliğin makyaj olmaktan öteye gidemeyeceğini söylüyor.

Keşke, birkaç ay sonra gelecek s?k?nt?lar?n?n önüne geçebilmek için şimdiden madde daha özgürlükçü hale getirilebilseydi. Ümit ediyoruz ki, komisyonda veya genel kurulda bu yönde bir değişiklik yap?l?r.

Şunu söylemekte yarar görüyorum: 301. madde ve peşinden de demokratikleşme paketinin gündeme getirilmesi baz? çevrelerin dikkatini çekiyor. Kapatma dâvâs? gündeme geldiğinde AB ve demokratikleşmeyi hat?rlamak yerine göreve ilk başlad?ğ?nda bunlar düşünülse s?k?nt?lar da az olacakt?r.

Yeni anayasa çal?şmalar? bu zamana kadar yetiştirilebilirdi. Ama yap?lmad?. Aradan iki madde çekilerek başörtüsünün üniversitelerde serbest b?rak?lmas? sağlanmaya çal?ş?ld?, ancak işler daha da karmaş?k hale geldi. Değişiklik şimdi Anayasa Mahkemesinde...

Yine de demokratikleşmeden başka bir yol olmad?ğ?n?n görülmesi ve her şeye rağmen, geç kal?nsa da demokratikleşme ad?mlar?n?n at?lmas? sevindiricidir. Yeri geldiğinde değil, her zaman demokrasi taraftar? olmak suretiyle ''gerçek demokratl?k'' olur.

11.04.2008 YEN? ASYA