Halk ekmeğe yüzde 25 zam

?stanbul Büyükşehir Belediyesi�ne ait ?stanbul Halk Ekmek geçen Pazartesiden itibaren zam yapt?. Buna göre, 200 graml?k normal, kepekli ve tuzsuz ekmeğin fiyat? yüzde 25 oran?nda artarak 20 yeni kuruştan 25 kuruşa yükseldi. 400 graml?k çiftli ekmek ise 50 kuruşa ç?kt?.
Günlük iki milyon adetlik üretimi ile ?stanbul�un ekmek ihtiyac?n?n yüzde 10�unu tek baş?na karş?layan ?stanbul Halk Ekmek�in Genel Müdürü Salih Bekaroğlu, �Son zamdan bugüne kadar maliyetlerde yüzde 47�ye varan art?şlar oldu. Bu, zamm? zorunlu hale getirdi.� dedi.


ANKARA�DA DA HALK
EKMEĞE ZAM YOLDA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, günde 1.5 milyon ekmek üretimi olan Halk Ekmek fabrikas?nda, buğday fiyatlar?n?n yüksekliği ve girdi maliyetlerindeki art?ş sebebiyle, yeni bir fiyat düzenlemesine gidiyor. Halk Ekmek Genel Müdürü Ali ?lkbahar, 1.5 ay içinde 50 kilogram unun fiyat?n?n 28 YTL�den 45 YTL�ye ç?kt?ğ?n? belirterek, önümüzdeki haftalarda fiyatta art?şa gidileceğini bildirdi.


NORMAL EKMEĞE HAZ?RAN�A KADAR ZAM YOK

?stanbul�daki f?r?nc?lar?n ekmeğe yüzde 10 zam karar?n?n ard?ndan gözlerin çevrildiği Ankara�da ekmeğe haziran ay?na kadar zam yap?lmayacağ? bildirildi. Ankara Ticaret Odas? (ATO) Başkan? Sinan Aygün, ekmeğe zam haberlerinin tüketicide endişe yaratt?ğ?n? belirterek, ��Vatandaşlar?m?z rahat olsunlar may?s sonuna kadar zam yapmama sözü vermiştik. Sözümüzün arkas?nday?z�� dedi. Aygün, girdi fiyatlar?ndaki art?ş?n ekmek zamm?na zorlad?ğ?n?, ancak bu konuda bir süre daha direnmeye kararl? olduklar?n? kaydetti.
Adana F?r?nc?lar Odas? Başkan? Mahmut Alptekin, Tar?m ve Köyişleri Bakanl?ğ?n?n halk tipi ekmekte asgari 300 gram şart? getirdiğini belirterek, ��Biz de ekmeği bunun maliyeti olan 75 YKr�den satmak amac?yla başvuru yapacağ?z�� dedi.

/ ?STANBUL/ANKARA/ADANA

Yeni Asya