+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Yassıada Kafası

 1. #1
  Ehil Üye Müellif-e - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Zindan-ı dünya'da bir garib yolcu
  Mesajlar
  4.073

  Exclamation Yassıada Kafası

  Kaz?m GÜLEÇYÜZ
  Yass?ada kafas?


  Demokratik hukuk zeminlerinde hesaplaşmas? hâlâ tamamlanmad?ğ? için midir nedir, aradan 57 sene geçmiş olmas?na rağmen, Yass?ada kafas? etkili makamlarda yüzünü gösterip, herhangi bir pişmanl?k emaresi taş?mak şöyle dursun, aksine gayet pişkin ve cür�etkâr tav?rlarla arz-? endam etmeye devam edebiliyor.

  Dan?ştay Başsavc?s? Tansel Çölaşan�?n Dünya Kad?nlar Günü için tertiplenen sempozyumda, konuyla da hiç ilgisi olmayan hezeyanlar savurmas?, 27 May?s�tan bu yana o cenahta bir arpa boyu dahi yol al?namad?ğ?n? gösteriyor

  Ha demokrasi ve hukuk tarihimizde kara bir leke olarak duran Yass?ada mahkemelerinin, millet iradesiyle seçilip silâh zoruyla alaşağ? edilen maznunlara yapt?ğ? insanl?k ve hukuk d?ş? muameleyi �Sizi buraya t?kan kuvvet öyle istiyor� diye aç?klayan meşhur savc?s? Egesel...

  Ha Menderes�le iki bakan?n?n idam? için �Toplumsal coşkuyla karş?land?, ondan sonra çok güzel bir dönem başlad?� diyebilen Çölaşan...
  Arada ne fark var? Tek fark, Egesel darbeciler taraf?ndan kurgulanan ve onlar?n talimat?yla çal?şan bir �devrim mahkemesi�nde görevli iken, Çölaşan�?n, demokrasisini bir noktaya getirdiği, AB sürecinde hayli yol ald?ğ? düşünülen bir ülkenin Dan?ştay gibi bir yüksek yarg? organ?nda başsavc?l?k makam?nda oturuyor olmas?.

  Ama bu fark çok önemli. Ve bu fark?n ortaya ç?kard?ğ? tablo, AB aday? demokratik bir hukuk devleti olan 21. yüzy?l Türkiye�sinde Yass?ada zihniyetini seslendirme cür�etini asla ve kat�a taş?yamaz ve taş?mamal?.
  �Türk milleti ad?na� karar verme yetkisine sahip bir yüksek yarg? organ?n?n başsavc?l?k gibi önemli bir makam?ndan, �Halk?m?z okumaz, cahildir, menfaatine düşkündür� gibi sözlerle halka hakaretler yağd?r?l?yorsa, o hakaretleri sarf eden kişi orada bir an bile kalamamal?.

  DP Genel Başkan? Soylu'nun ''Hukukçu yeminini çiğneyen başsavc? hemen o kutsal makamdan istifa etsin'' çağr?s?n?n gereği yap?lmal?.
  Eğer istifa etmeyip direniyorsa, Ayd?n Menderes'in dediği gibi, Dan?ştay kurumsal olarak tavr?n? koymal?; ''Başsavc?n?n sözleri kişiseldir, kurumu bağlamaz'' demeli ve Çölaşan hakk?nda gerekli hukukî yapt?r?mlar? derhal işletmeli.


  Bu yap?lmal? ki, mâlûm sebepler yüzünden zaten fazlas?yla zedelenmiş olan devlet-millet ilişkilerindeki yaralar daha da derinleşmesin.

  Yass?ada zihniyetinin tipik bir temsilcisi olduğunu, konumunu unutarak m?, yoksa bile bile mi sarf ettiğini kestiremediğimiz talihsiz sözleriyle aç?ğa vuran Çölaşan�?n, başörtüsüyle ilgili haddini aşan beyanlar?, �Türkçe ezan aşk?�n? dile getirirken Arapça ezana sataşmas?, Said Nursî�ye ve millete yönelik hakaretleri topluca bir arada düşünüldüğünde ortaya ç?kan profil, ayn? zamanda son derece net bir mesaj daha veriyor.

  Başörtüsü karş?tl?ğ?n?n, ezan allerjisinin, Said Nursî düşmanl?ğ?n?n, halk? aşağ?layan tavr?n arkas?ndaki aslî unsurun darbeci Yass?ada kafas? ve onun temsil ettiği kara zihniyet olduğunu olanca aç?kl?ğ?yla gösteriyor Çölaşan�?n sözleri.

  Bu itibarla, bu sözler için ''?ptidaî bir değerlendirme, üzerinde durmaya gerek yok'' diyen AKP'li Nihat Ergün'ün sergilediği tav?r yanl?ş.
  Tam tersine, önemle üzerinde durulmal? ve gereği hiç gecikmeden, bir an önce yap?lmal?.

  11.03.2008

  Konu Müellif-e tarafından (11.03.08 Saat 20:08 ) değiştirilmiştir. 2. #2
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Her kesimden tepki var

  Devlet Bakan? Çiçek: Hukuk adamlar?n?n, hukuk d?ş?ndaki gelişen olaylar? tasvip etmesi, kurumlar? tart?şmaya açar. 27 May?s’?n hâlâ tasvipkâr? var m? bu ülkede? BBP lideri Yaz?c?oğlu: Bir hukuk adam?n?n darbeyi meşru görmesi kahredicidir.
  Yass?ada savc?s? gibi konuşan Dan?ştay Başsavc?s?n?n talihsiz beyanlar?na kamuoyu tepkisi artarak devam ediyor. BBP Genel Başkan? Muhsin Yaz?c?oğlu, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde düzenlenen bir konferansa gelişinde gazetecilerin, Dan?ştay Başsavc?s? Tansel Çölaşan’?n 1960 askeri müdahalesini ‘’devrim’’ olarak nitelediği sözlerine ilişkin bir sorusu üzerine, ‘’gerekçesi ne olursa olsun sand?ktan gelmeyen her darbenin gayrimeşru olacağ?n?’’ belirtti.
  ‘’Türkiye’nin art?k darbeleri konuşan bir ülke olmamas? gerektiğini’’ ifade eden Yaz?c?oğlu, ‘’Bir hukuk adam?n?n darbeyi meşru görmesi kahredicidir’’ diye konuştu. Yaz?c?oğlu, Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olmas? gerektiğini ifade ederek, Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine götürecek anlay?ş?n bu olacağ?n? söyledi.


  Ç?ÇEK: 27 MAYIS’IN HÂLÂ TASV?PKARI
  VAR MI BU ÜLKEDE?


  Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakan? ve Başbakan Yard?mc?s? Cemil Çiçek ise Bakanlar Kurulu toplant?s? sonras?nda Dan?ştay Başsavc?s? Tansel Çölaşan’?n ‘’27 May?s ve Adnan Menderes’’ konusundaki aç?klamalar?’’ ile ilgili görüşünün sorulmas? üzerine şunlar? söyledi: ‘’Hukuk adamlar?n?n, hukuk d?ş?ndaki gelişen olaylar? tasvip etmesi, onu tasvip eder bir tav?r içerisinde olmas? çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Hele hele bunlar yarg? mensuplar? ise kamuoyuna yap?lan aç?klamalar kurumlar?yla ilgili tart?şmalar? da beraberinde getiriyor. Eğer bu tür beyanlar var ise kurumlar? tart?şmaya açar. Bu çok doğru olmaz. Kim bu ülkede ne çözüm arayacaksa hukukun içinde aramal?d?r. Kald? ki 27 May?s’?n hala tasvipkar? var m? bu ülkede? Onu da bilmiyorum. Üç tane devlet adam?n? asarak bu ülke ne elde etmiştir. Buna da oturup iyi bakmak laz?m gelir. Eski bir Adalet Bakan? olarak, yarg? mensuplar? keşke konuşmasalar diye bunu söylüyorum. Bat?’da bir başsavc?n?n, bir mahkeme başkan?n?n konuşmas?na şahit olan var m?? Onu bilmiyorum. Bunlar kurumlar? y?prat?yor, buna hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Hele böyle dikenli konularsa, hele böyle toplumda derin yaralar açm?ş bir konu ise hukuk adamlar?n?n biraz daha... Konuşacaklarsa emekli olduktan sonra konuşurlar. Ona bir engel yok.’’

  DP’DEN DANIŞTAY’A MEKTUP

  Demokrat Parti Genel Başkan Yard?mc?s? Turhan Güven’in da Dan?ştay Başsavc?s?n?n yapt?ğ? konuşmayla ilgili Dan?ştay Başkanl?ğ?na bir mektup gönderdiği bildirildi. Güven, Çölaşan’?n konuşmas?n?n, günün anlam ve önemi ile uzaktan yak?ndan bir ilgisi olmad?ğ? ve ‘’talihsiz’’ olarak nitelenen beyanlar?n?n ‘’hayret ve üzüntü’’ ile karş?land?ğ? ifade edilen mektupta, Çölaşan’?n, 1960 ihtilalini bir ‘’devrim’’ olarak görmesinin ‘’yanl?ş bir düşünce’’ olduğu kaydedildi. Güven, mektubunda “Say?n Başsavc?n?n giderayak ?slami değerleri, gerçekçi olmayan ve demokratik anayasal hukuk düzenimizi meşru yollardan savunmak yerine, askeri darbelerle kald?r?lmas?n? övmesi yine de bilgi noksanl?ğ?ndan kaynaklanmaktad?r’’ dedi.


  D?ĞER TEPK?LER ?Ç?N "BASIN" KÖŞES?N? TIKLAYIN

  / ANKARA

  12.03.2008


  GÖNÜL SARAYLARINDA SEVGİ HÜKÜMDAR OLSUN.
  ADALET ORDA VEZİR, HİKMET İSE YAR OLSUN

  AKM

 3. #3
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Kaz?m GÜLEÇYÜZ
  Hezeyan ve suskunluk
  Tansel Çölaşan, o talihsiz konuşmay? Dan?ştay Başsavc?s? olarak değil, “kad?n” kimliğiyle ve “vatandaş” olarak yapt?ğ?n? söylemiş.
  Herşeyden önce, başsavc? s?fat?n? taş?maya halen devam ediyorken o sözleri sarf edemez. Ettiğinde başka k?l?flar?n arkas?na saklanamaz.
  Öte yandan, o dehşet verici sözleri, en başta, kad?nla en fazla özdeşleşmiş insanî haslet olan şefkatle bağdaşt?rabilmek asla mümkün değil.
  ?hanet suçlamalar?n? ve idamlar?n toplumsal coşkuyla karş?land?ğ? herzelerini, kad?nl?ğ?n çağr?şt?rd?ğ? şefkat, nezaket, zarafet gibi mânâlarla bir arada düşünebilmenin imkân? var m??
  O sözler, “vatandaş” olarak da söylenemez.
  Çünkü vicdanî duyarl?l?ğ? ve insanî hasletleri dumura uğramam?ş hiçbir vatandaş, siyasî kanaati ne olursa olsun, Yass?ada mezalimini ve idamlar? coşkuyla karş?layamaz, alk?şlayamaz.
  ?şin bir başka ilginç boyutu daha var.
  Bilindiği gibi, Çölaşan’?n da ateşli taraftarlar? aras?nda yer ald?ğ? başörtüsü yasağ?n?n savunucular? taraf?ndan, yasağa sebep ve gerekçe olarak gösterilen temel argümanlardan biri şu:
  “Başörtüsü, kişinin hangi dünya görüşüne sahip olduğunu en fazla belli eden simgelerden biri. Oysa kamu hizmeti verenler kesinlikle tarafs?z olmal? ve görüşlerinin ne olduğuna işaret eden herhangi bir simge taş?mamal?.”
  Peki, baş? aç?k olup da belli bir siyasî kanaati militanca savunanlar varsa—ki, Çölaşan bunun en çarp?c? örneklerinden birini vermiş oldu—buna nas?l bir k?l?f uydurulacak?
  Demek ki, baş? aç?k olmak da, tarafs?zl?ğ?n korunmas?n? sağlayacak bir kriter olam?yor.
  Ve böylece başörtüsü yasağ?n?n dayand?r?lmak istendiği temellerden biri daha çöküyor.
  Şimdi cevap bekleyen sorulardan biri, Çölaşan’?n hezeyanlar?yla ilgili olarak, görev yapt?ğ? Dan?ştay başta olmak üzere yüksek yarg? organlar?n?n nas?l bir tutum ortaya koyacaklar?.
  Dünkü Taraf gazetesi, Dan?ştay, Yarg?tay ve Anayasa Mahkemesi Başkanlar?n?n konuya dair görüşlerini almaya çal?şt?klar?n?, ama hiçbirine ulaşamad?klar?n? yaz?yordu. Böyle bir konuda üç maymunlar? oynamak yak?ş?yor mu?
  Diğerleri bir yana, Dan?ştay’?n sessizliğini neye yormal?? Başörtüsü meselesi gündeme geldiğinde hiç gecikmeden aç?klama yapmay? görev bilen Dan?ştay Başkanl?ğ?, burada niye suskun? Bu tavr?, “Sükût ikrardan gelir” kaidesine göre z?mnî bir tasvip olarak m? yorumlamal??
  Böyle bir onay söz konusu olabilir mi?
  Taha Akyol, eski Dan?ştay Başkanlar?ndan Ender Çetinkaya’n?n 4 Nisan 2006’da medyada ç?kan beyanlar?nda Yass?ada mahkemesi için şu değerlendirmeyi yapt?ğ?n? hat?rlat?yor:
  “Güdümlü bir mahkeme. Yarg?lama değil, mahkûm etmeye yönelik bir senaryoydu. Dünya tarihinde görülmemiş bir yarg?lama yap?ld?. Yarg? büyük yara ald?...” (Milliyet, 11.3.08)
  Peki, şimdiki başkan Sumru Çörtoğlu ne düşünüyor? Onun da görüşünü—hele bu tart?şmalardan sonra—aç?klamas? gerekmiyor mu?
  Eğer o da Çölaşan gibi düşünüyorsa, aç?kça ifade etsin ve toplumumuz da bunu öğrensin. Yok, “Kişisel görüşleridir, kurumu bağlamaz” diyorsa, bunu da aç?klas?n ve akabinde, toplumda infial uyand?ran sözleri için Çölaşan’a gereken yapt?r?m? uygulas?n. Ama susmas?n...

  12.03.2008

  E-Posta: irtibat@yeniasya.com.tr


  GÖNÜL SARAYLARINDA SEVGİ HÜKÜMDAR OLSUN.
  ADALET ORDA VEZİR, HİKMET İSE YAR OLSUN

  AKM

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Agaçkakan Kafası
  By sırr-ı gurbet in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.08.08, 01:57
 2. Kafası Kesilecekmiş
  By recbisen in forum Gündem
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 05.05.08, 17:31

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0