Haksöz-Haber ve Özgür-Der siteleri çökertildi.

Haksöz-Haber ve Özgür-Der siteleri çökertildi! Konuyla alakal? yap?lan bas?n aç?klamas?n? bilginize sunuyoruz..
Kur'an'?n ayd?nl?ğ?na doğru şiar?yla 2002'den bu yana internet dünyas?nda Haksöz-Haber olarak sürdürdüğümüz yay?n?m?z engellenmeye çal?ş?l?yor.
Yasakç?lara, darbecilere, militarizme karş? duruşumuzu hazmedemeyen karanl?k güçlerin sitemizi çökertmesi sonucunda Haksöz-Haber, 9 Şubat Cumartesi akşam?ndan itibaren yay?n?n? sürdüremiyor. Daha önce de benzeri birçok sald?r?ya maruz kalm?ş olan sitemiz, bu sefer büyük bir sald?r?ya maruz kalarak ne yaz?k ki çöktü. www.haksozhaber.net adresinden yay?n yapan sitemizle birlikte ayn? server üzerinde bulunan Özgür-Der resmi web sitesi de çökertildi.

Son zamanlarda özellikle başörtüsü gündemiyle öne ç?kan Özgür-Der mensuplar?n?n çeşitli TV ve medya organlar?nda başörtüsü özgürlüğüyle ilgili taleplerinin belli kesimlerde rahats?zl?k uyand?rd?ğ? bir gerçek. 32. Gün ve benzeri birçok programda başörtüsü özgürlüğünün savunuculuğunu yapan Özgür-Der ve başörtüsü eylemlerini sürekli bir şekilde haberleştiren Haksöz-Haber'in zorba güçlerce "illegal" bir şekilde çökertilmesi ülkedeki "düşünce özgürlüğü"nün içler ac?s? halini yans?t?yor. Başörtülüler üzerinden "mahalle bask?s?" söylemini dillerinden düşürmeyenlerin asl?nda farkl? düşünene ya da muhalif olana ilişkin hayat hakk? tan?mayan bir tutumu içselleştirerek "bask? ayg?t?"na dönüştükleri bu olayda da bir kez daha görülmüş oldu.

Haksöz-Haber olarak, sald?r? nereden ve kimden gelirse gelsin ilkeli ve kararl? yay?n?m?zdan asla taviz vermeyeceğimizi belirtiyoruz. ?nşallah pek yak?nda ayn? çizgi doğrultusunda yay?n?m?z? devam ettireceğimizi ifade ediyor; bizleri arayarak ya da mail atarak sitemizle dayan?şma içerisine giren tüm kardeşlerimize selam ediyoruz.

HAKSÖZ-HABER


Alinti.
www.habervakti.com