+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Bu Ne Korku, Bu Ne Meydan Okuma?

 1. #1
  Vefakar Üye sitem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  306

  Standart Bu Ne Korku, Bu Ne Meydan Okuma?
  30 y?ld?r "Laiklik elden gidiyor", "Cumhuriyet değerleri aş?n?yor" feryad?n? basarlar, ama ç?ğ?rtkanl?klar? sayesinde 30 y?ld?r bilmem kaç?nc? kez elden giden tek şeyin "demokrasi", yerine gelenin "postal", geriye gidenin de "Türkiye" olduğunu, görmezden gelirler.  Hem yerden bitme fakihleri, sonradan olma müçtehidleri ile 'başörtüsü emri'nin dinde yeri olmad?ğ?n? ispatlamaya kalk?ş?rlar, hem de laikliği tehdit eden başörtüsünü, 'dinsel ve siyasal simge' olarak kodlay?p bu cihetten yasaklanmas? gerektiğine ikna olmam?z? beklerler. "Tezinize göre madem örtünün dinde yeri yok, örtü yasağ?n? nas?l 'dinsel simge' olarak gerekçelendirebilirsiniz ki?" sorusunu duyunca da kulaklar?n?n üstüne yatarlar.  Hem CHP'li Deniz Baykal; yasakç? tavr?n? mazeretlendirirken, 'başörtüsü Kur'anda yok' içtihad?nda bulunup fetvalar vermekten imtina etmez, hem de ayn? CHP'den milletvekili Nur Serter; Başbakan'?n başörtüsüne k?smi özgürlük sunacak ad?m?n? yorumlarken, "herhalde ulemadan fetva ald?" diye posta koyar.

  Ama mensup olduğu partinin baş?ndaki, "F?k?h ç?kar?mlar?n? peyderpey kamuoyuyla paylaşan, fetva almak bir yana, direkt fetva veren 'baş ulema'ya diyecek sözün yok mu, laiklik filan ne oldu pardon?" diye sorsan?z, gidip rujunu tazeler.
  Hem "örtüye karş? olmad?klar?ndan, babaannelerinin de baş?n? örttüğünden" y?llard?r dem vururlar, hem de en az?ndan 'babaannelerinin' örtüsünün serbest b?rak?lmas? ihtimali gündeme gelir gelmez; çark edip, tahtalara vurup, 'istemezük' naralar? atar, An?tkabir tavaflar?na ç?karlar.
  O da m? olmad?, Kur'an'dan fellik fellik delil aramaya başlar, başörtüsünün asl?nda dini bir emir olmad?ğ?n? ispat için binbir takla atarlar. "Hani babaanne örtüsüne, GATA'da bile izin verilen Anadolu kad?n?n?n baş bağlama tarz?na itiraz?n?z yoktu?" deseniz, "Hay?r, üniversitelerin kap?s?na kilit vurabiliriz, hak edilmiş notlar?n? bile vermeyebiliriz" diyerek bu toplumun vicdan? nezdinde, kendi ayaklar?na s?karlar.
  Hem başörtüsü meselesinin toplumu bölmesinden ve ayr?şt?rmas?ndan endişe ediyor gibi yaparlar; hem de her f?rsatta çevrelerine toplad?klar? güruhla meydanlara ç?kmakta hiçbir mahzur görmezler.
  Başörtüsü konusundaki toplumsal mutabakat?n yüzde 75'in üzerine ç?kt?ğ?n? hat?rlatt?ğ?n?zda, dişler aras?ndan ç?kan ?sl?k şeklindeki homurdanmalarla, "Temel hak ve özgürlükler referanduma sunulmaz" derler.
  "Temel hak ve özgürlükler konusunda mutabakat aranmayacaksa, yasakç? görüşün mutabakat? da bir değer ifade edemez. Eğitimde eşitlik, temel hak ve özgürlük meselesine girer" derseniz, duymamazl?ktan gelirler.
  Tam da bu nedenle "Toplum bölünüyor" tezlerinin havaya gittiğini, bu tür konular?n topluma sorulmayacağ?n?, sorulsa bile bölünenin sadece bir avuç mitingci olduğunu söyleseniz, bu kez "Onlar bidon kafa, göbeğini kaş?yan adam, k?ll? ay?lar zaten" cevab?yla asl?nda toplumu değil, oligarşik seçkinciliği sevdiklerini faş ederler.  Bir k?s?m liberal görüşlü entelektüeller de bir hoştur, bakmay?n siz. Y?llardan bu yana tekrarlad?klar?, panellerle, konferanslarla savunduklar? gibi başörtüsü meselesinin en az?ndan üniversitelerde çözülmesi rasyonel aşamaya geldiğinde, yan çizerler.  "Bu ülkenin tek sorunu başörtüsü mü? 301. madde, Aleviler, ekonomik kriz ne oldu?" mazeretiyle serin durduklar? başörtüsü meselesinin, yaklaş?k 6 y?ld?r beklemiş, art?k kangrene dönüşmüş bir yara olduğunu gözard? ederler.
  Sözgelimi, ekonomik kriz ihtimali için al?nacak tedbirlerin başörtüsünü serbest b?rakma girişimini neden ertelemesi gerektiğini sorsan?z, sizi dinlemezler.
  Az?nl?k vak?flar?na mallar?n?n iadesini sağlayacak yasan?n MHP muhalefetine rağmen ç?kt?ğ?, 301'in önümüzdeki hafta görüşüleceği gibi bilgilerle kendilerini temin etmeye kalksan?z; hatta bütün bu ad?mlar at?lmam?ş olsa bile, "Bir hakk? bir başka hakk?n teslim tarihine kadar bekletmenin hangi hukukta yeri olduğunu" sorsan?z, dut yemiş bülbüle dönerler. Adalet duygular?na seslenseniz, 'ama' şerhlerini düşüp, s?rtlar?n? dönüp yürürler. Bu kanattan beklenti içinde olanlar için, üzücüdürler, iç k?y?c?d?rlar.  En 'hoş'lar? az?l? Kemalistlerdir ama. "Laiklik elden gidiyor, ?ran'a benzemekten korkuyoruz" derler, ama bu nas?l bir korkuysa, "Başbakan?, as?lm?ş selefinin kaderiyle" tehdit etmekten geri durmazlar.  Nas?l bir korkuysa bu, düçar olmuşunu; bir garip cesarete iptila eder. Bir Türkan Saylan f?rlar ortaya sözgelimi, "Bizim istemediğimiz şeyin Türkiye'de olmas? mümkün değil" der. Ramazan ay?nda yay?nlanan bir TV program?nda 'oruç tutmayanlar dövülüyor, korkuyoruz' diye hayk?ran kad?n, ayn? TV program?nda, bir saniye sonra oruç tutmad?ğ?n? ve bundan sonra da tutmayacağ?n? milyonlara hayk?racak kadar korkusuzdur.  Kimsenin korkmas?n? arzu edecek kadar kabalaşmay?z elbet ama; zihindir soruyor; "Bu ne korku, bu ne meydan okumad?r? Pardon ama korku; totaliterlik için kullan?lan bir mazeret, seçkinci bask?s? için sopa olarak yontulmuş bir ağaç dal? m?d?r?"  Bak?n görüş beyan edenlere. Kimse "Bu, Kur'an'?n emri bile olsa, Peygamber bile uygulasa, ben inançs?z olduğumdan dolay? örtmüyorum; örtenleri de görmemek, mümkünse uzaya ?ş?nlamak istiyorum" demiyor.  Sahneyi çelişkiler, riyalar, yalanlar, takiyyeler al?yor. Ha gelgelelim bu toplum, kendinde yasaman?n da, yürütmenin de, yarg?n?n da üstünde bir kudret vehmedenleri, çeteler kurup ortal?ğ? kar?şt?ranlar?, orduyu göreve çağ?r?p darbe yapt?rmaya çal?şanlar?, elini k?zlar?n baş?na uzatacak kadar azg?nlaşm?ş jakoben oligarşikleri, sözde seçkinleri görmüyor mu? Görüyor, görüyor…
  Konu HakanBa tarafından (10.02.08 Saat 15:33 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Dost { {{··· ﺓﻭﺮﻣ ···}}} - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  7

  Standart

  cesareti olmayan milletlerin esareti yak?nd?r”
  başkalar?n? eleştirmede k?namada üstümüze yok...Bu memlekette en “sinir” olduğum şeylerden birisi de, elinde yetkisi varken susanlar?n, elinden yetki gidince konuşmaya başlamas?d?r. Magazin dünyas?nda boy gösterenlerin yapt?ğ? gibi, gündeme gelmek yada gündemde kalmak için bunu yap?yorlar desem, o kadar da “çiğ” insan değillerdir diye düşünüyorum.........  <<<göz kaptırdığım renkten, kulak verdiğim sesten,affet senden habersiz aldığım her nefesten...N.F>>>

 3. #3
  Dost jardel32 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  1

  Standart

  muhterem cemaat.bildiğiniz üzere son günlerde ülkemizdeki baz? kesim insan?n dine karş? bir ihtilal havas?nda olduklar?n? görüyoruz.gariban bac?lar?m?z? okullara almad?klar? gibi art?k başörtü bağlayan kad?n görmek istemediklerini utanmadan alanen beyan etmektedirler.bi tanesi ç?km?ş kürsüye üniversitede türban göreceğimize yahudi kippas?n? görmeyi tercih ederiz diyor.Filistinde Lübnanda kardeşlerimize soyk?r?m yapan siyonistleri görmezden gelip bu laflar? pervas?zca kime neye güvenerek söylüyorlar...
  mümin kardeşlerim şunu unutmmayal?m ki bu tür adamlar Osmanl?da da vard?.Ne tekim koca Osmanl? bu gibi adamlar yüzünden zay?flaya zay?flaya en sonunda y?k?ld?.Unutmayal?m ki padişah ve son halife Abdulhamid Efendi kendisine para karş?l?ğ? toprak talebiyle gelen siyonistlere bizim atalar?m?z bu topraklar? parayla almad? demiştir.Kutsal topraklar? üç paraya değişmemiştir.işte bu yüzden halide edip gibi siyonist mason uşaklar? bu adama k?z?l sultan der.çünkü o topraklar? elde etmek için siyonistler 2 dünya savaş? ç?karmak zorunda kalm?şt?r ki bu işte bu zaman dönüp dolaş?p onlar?n baş?na bela olacakt?r.Bu zaman ahir zamand?r.Bu zaman Allah zaman?d?r.Hepimiz Allah?n askeri olacağ?z ki hidayete erelim ahiretimiz garantiye alal?m.
  eğer biz cihad ilan eden kardeşlerimize maddi manevi destek olmazsak bilelimki büyük bir külfet alt?na girmiş oluruz ki,Allah muhafaza etsin dini sorumluluklar?m?za bi haber davranm?ş oluruz.
  http://www.muhabbetullah.com/smf/kuran-da-cihad-kavrami-t10352.0.html
  Allah dostlar?,şunu bilelim ki cihad için başta halifeye gerek yoktur.Cihad maddi manevi her yolla yap?labilir.Misal,çoğu bilinçli müslüman kardeşim Lübnan savaş?nda bir kampanya başlatt? ve cola almad?.üstelik yerli mal? yurdun mal?.&#220;lker kolan?n yerlisini üretirken biz amerikan bayrakl? siyonist şirketlerinin içeceklerini al?yoruz.sonra onlar y?ll?k gelirini komple israile bağ?şl?yorlar.
  Kardeşlerim,ahir zamanda olduğumuzu peygamberimizin zikrettiği her şeyin birer birer gerçekleştiğini art?k görelim.Deccaliyet dünyay? bu derece sarm?şken şeytana satanisme karş? Allah?n saf?nda yer almal?y?z.Kurtuluşumuz ancak böyle gerçekleşecek.

 4. #4
  Yasaklı Üye beklenen12 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  bingöl
  Yaş
  35
  Mesajlar
  718

  Standart

  korku o kadar güçlü bi duygudur ki olmaz? olur k?lar imkans?za mümkünat verir yani hiç olmayacak ak?ldan geçmyen bi olay? korkular?m?zla biz varedebiliriz bu ülkede rejimi ve sistemi asla islami kesimin veya sisteme ayk?r? gibi görünen bir kesaimin yapacağ? tyoktur yapsa yapsa sözüm onlara sistem yandaşlar? korkular?yla yapacaklar

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Meydan-ı Haşir nerededir?
  By fanidünya... in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 29.05.14, 00:12
 2. Şu dâr-ı dünya, meydan-ı imtihandır...
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.11.13, 01:13
 3. Bahçeliden AKP'ye Hodri Meydan
  By Ebû Dücâne in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.08.08, 22:30
 4. Kur’ân Meydan Okuyor!
  By Çeşm-i Giryân in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.11.07, 16:55
 5. Meydan Okuma mı,Zaten Elinizden Gelmez Manasında mı?
  By nurhanali in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03.11.07, 18:37

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0