Kahvede düdükle sigara molas?

Ergün AYAZ- Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)

TÜTÜN mamullerinin zararlar?n?n önlenmesine dair yasan?n Cumhurbaşkan? Abdullah Gül'ün onay?ndan geçmesiyle 4 ay sonra yürürlüğe girecek olan kapal? alanlarda sigara içme yasağ? Gölcük'te bir kahvede şimdiden uygulanmaya başland?. Kahvede oyun oynayanlar 2 saatte bir çal?nan düdükle birlikte d?şar? ç?karak sigaralar?n? içiyor, daha sonra sigaras?z ortamda oyunlar?na devam ediyor.
Kocaeli'nin Gölcük ?lçesi Kavakl? Mahallesi sahilindeki 'Güven Kahvehanesi'nin sahibi Tuncer Güven, müşterileri ile birlikte içeride sigara içmeme karar? ald?. Yaklaş?k 15 günden bu yana müşteriler ve kahvehane sahibi içerde kesinlikle sigara içmemeye başlad?. Kahveye gelen tiryakiler için 2 saatte 1 düdük çal?narak mola veriliyor.
Kahvenin sürekli müşterilerinden Çetin Karadeniz'in 2 saatte bir çald?ğ? düdükle oynad?klar? oyunu b?rakan tiryakiler d?şar? ç?karak sigaralar?n? burada içiyor. Yaklaş?k 10 dakika süren bu mola ard?ndan müşteriler içeri giderek oyunlar?na devam ediyor.

BAŞKANDAN PLAKET
Bu uygulaman?n duyulmas? ve herkesin uymas? kahveyi ilgi odağ? haline getirdi. Kahveyi ziyarete giden Gölcük Belediye Başkan? Mehmet Ellibeş uygulaman?n Kocaeli ve Türkiye'ye örnek olmas? gerektiğini söyledi. Toplu yaşamlar?n sürdüğü mekanlarda sigara içilmemesi gerektiğini söyleyen Mehmet Ellibeş, "Yasa yürürlüğe henüz girmedi. Ama buradaki duyarl? arkadaşlar?m?z uygulamay? başlatt?. Bu karar? kendileri ald?. Kahve sahibi de bu karara uydu. Sigara içmek isteyenler çalan düdükle okey taş?n? veya oyun keğ?d?n? b?rak?p sigaras?n? d?şarda içiyor. Biz de bu güzel uygulama için kahvehane sahibini plaketle ödüllendiriyoruz'' dedi.

?Ç?LEN S?GARA SAYISI AZALDI
Sigara molas? uygulamas?yla sigaran?n gün içersinde daha az içildiğini söyleyen kahvehane sahibi Tuncer Güven, "Her şeyin yasaya bağl? olmamas? gerekir. Arkadaşlar?m?z?n hepsi duyarl? insanlar. Biz bu yasa ç?kt?ğ? için değil sağl?ğ?m?z aç?s?ndan uyguluyoruz. Periyodik aral?klarla düdük çal?yoruz. Bu düdük sigara molas? anlam?na geliyor. Sigara içen arkadaşlar?m?z d?şar?ya ç?karak sigaralar?n? içiyor. Günde bir paket sigara içen kişi uygulad?ğ?m?z sistem sayesinde bunu yar? yar?ya azaltt?'' diyerek bu uygulamadan herkesin mutlu olduğunu söyledi.
Burada sigara içilmediğini duyan ve kendileri sigara içmeyen vatandaşlar?n da kahvehaneye gelmeye başlad?ğ?n? söyleyen Çetin Karadeniz, "Kahveler genelde kaçak yerler olduğu için havaland?rmas? yetersiz. 3- 4 kişi sigara içtiğinde içerisi duman içersinde kal?yor. Sigara içmeyen baz? arkadaşlar?m?z bize sitemde bulunuyorlar. Biz de böyle bir karar ald?k. Sigara içenler de destek oldular. Ben üç kez düdük çald?ktan sonra sigara içen arkadaşlar?m?z oynad?klar? oyunu b?rakarak bahçeye ç?k?p sigaralar?n? içiyor. Ayn? zamanda da sigaray? azaltm?ş oluyoruz. Bölgede sigara içmeyenler de k?rathanemize gelmeye başlad?lar'' dedi.


http://www.milliyet.com.tr/2008/01/27/son/sontur14.asp?prm=0,6150922475

Sigaray? azalt?p kumar? m? çoğaltm?şlar?