+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 11 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 109

Konu: AB Bize Ne Kazandıracak?

 1. #1
  Vefakar Üye yenipınar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  419

  Standart AB Bize Ne Kazandıracak?

  “AB bize ne kazand?racak?”
  1- Uluslar aras? sermaye Türkiye’ye akacak.
  2- Ekonomik dönüşüm olacak. Makro ekonomik büyüme istikrara kavuşacak.
  3- Kay?t d?ş? ekonomi azalacak.
  4- Sosyo ekonomik dengesizlikler kalk?nma ile aş?lacak.
  5- Girişimcinin ufku aç?lacak. Genişleyen uluslar aras? sermayenin uydusu olmak yerine parças? olunacak.
  6- Yasal düzeyde, ekonomik güvenlik artacak.
  7- Sivilleşme ile birlikte asker kendi rolünde kalacak.
  8- Dünyan?n yeni cazibe merkezi ?stanbul olacak.
  9- Kendimizi, Avrupa halk?na tan?tma süreci h?zlanacak, artacak. Avrupa halklar? lehimize dönecek. 10- Günlük hayat?m?zda değişimler başlayacak. Herkes s?ras?nda bekleyecek. K?rm?z? ?ş?kta araç olmasa da beklenecek. Ambulans?n peşine araçlar tak?lmayacak.
  11- Yarg? bağ?ms?zl?ğ? güçlenecek. Hukuk siyasal olmaktan kurtulacak.
  12- Reformlar, temel haklar lehine artarak sürecek.
  13- Demokratik haklar için iyileştirme süreçleri, sürekli olacak.
  14- Halk?n talepleri bilinçlendikçe, siyasete etkisi artacak. Kat?l?mc? yap?, siyasetin kalitesini ve değişimini h?zland?racak.
  15- ?nsan?m?z?n sosyal psikolojisi düzelecek.
  16- Din üzerinden siyaset yap?lamayacak.
  17- Ülke sevgisi üzerindeki tahsis kalkacak, herkes anayasal haklar?n? hissedecek.
  18- Devletin, halka rağmen resmî ideolojisi olmayacak.
  19- Bölgesel yetersizlikler ve kalk?nm?şl?k farklar? çözülecek, istismar edilemeyecek.
  20- Herkes hesap vermeyi öğrenecek, hesap sorma kültürü artacak.
  21- Kamuoyu daha duyarl? ve tart?şmaya aç?k olacak.
  22- Farkl? fikirleri, demoklesin k?l?c?n? düşünmeden söyleme cesareti artacak.
  23- Yeterlilik kriterleri olacak, her meslek ve ustal?kta akreditasyon başlayacak.
  24- Kimse durumdan vazife ç?karamayacak, yasal zeminin d?ş?na ç?kmay? düşünmeyecek.
  25- Devlet, istediğinde “rutinin d?ş?na” ç?kamayacak.
  26- Kimse laiklik sendromunu millete yaşatamayacak.
  27- Din ve vicdan özgürlüğü, buyruk düzenin buyruk aktörlerinin insaf?na kalmayacak.
  28- Rekabet eşitliği gittikçe artacak, kalite yar?şacak.
  29- Görev ve makamlar, kad?ya mülk olmayacak, daha h?zl? değişim olacak.
  30- Akademik hürriyet artacak, YÖK güvenlik raporu okur gibi demeç veremeyecek.
  31- Bürokrasi, keyfi al?şkanl?klar?n? performansa dayal? hale getirecek.
  32- Ambalajs?z g?da olmayacak.
  33- Farkl? kültür, dil ve düşünceye al?ş?lacak, d?şlama olmayacak.
  34- Herkes kendini nas?l hissediyorsa, öyle ifade edecek.
  35- Kurtar?c?lar işsiz kalacak, kimse bizden habersiz bizi kurtaramayacak.
  36- Başar? ödüllendirilecek, çal?şma takdir görecek, performans değer kazanacak.
  37- Parlamenter sistem, demokratik yar?ş zemini olacak, seçme ve seçilme rekabeti artacak.
  38- ?stihdam artacak, planl? hedefler yakalanacak.
  39- Yüksek öğretim sadece devlet eliyle yap?lmayacak, yayg?nlaşacak. Özel sektörün pay? artacak.
  40- Bürokrat, siyaset yapamayacak, “derinliği”ne göre siyasî iradeyle kap?şmayacak.
  41-Bebekler, hayata daha sağl?kl? başlayacak, ihmalkârl?klar azalacak.
  42-Diyanet ve din işleri, siyasetin ve devletin kontrolünden ç?kacak, özerk olacak, dinî mesajlar?n? ilmin onuru içinde verecek.
  43-Tüketici haklar? artacak, üretim ve sat?ş standartlar? müşteri lehine gelişecek.
  44-Beraber çal?şma, tak?m ruhu oluşturma, ortak amaçlar belirleme kültürü yerleşecek.
  45-Sistem, eksikliklerini gidermeye aç?k olacak, hatalar?n? kabullenecek ve kendini iyileştirecek.
  46-Gizli yönetim, gizli devlet yerine vatandaş?n okuyabildiği şeffaf yönetim yaklaş?m? olacak.
  47-?mtiyazl? grup, zümre ve güç odaklar? ile oligarşi bekleyenlerin hevesleri, kursağ?nda kalacak. 48-Eğitim, sağl?k, teknoloji gündemini bulacak.
  49-Sivil inisiyatif güçlenecek, sivil toplum kuruluşlar? fonksiyonel ve paylaş?mc? olacak.
  50-Öğretmek yerine öğretişim olacak.
  51-Yönetmek yerine yönetişim olacak.
  52-Meslekî eğitimler, nitelik ve nicelik olarak ön plana ç?kacak. Eğitim programlar? geliştirilecek.
  53-Yasal haklar?n kullan?m?nda, eşitlik zemini kuvvetlenecek.
  54-Parti kapatma, tarih olacak.
  55-Siyasetçinin cezas?n? veya ödülünü, seçimlerde sand?k baş?nda sadece vatandaş verecek.
  56-Yat?r?m planlar?, perspektiflere uygun olacak. Bölgesel siyasî nüfuza dayal? yat?r?m verimsizliği kalkacak.
  57-Tart?şmay?, farkl? kalmay?, bununla birlikte beraber yaşamay? sağlayacak demokratik ortam güçlenecek.
  58-Müslüman ülke imaj?m?z daha çok öne ç?kacak, yabanc?lar?n sayg?s? artt?kça, içerideki biganeler de ders alacaklar.
  59-Millet olarak kendimize güvenmenin konforuyla, dünya devleti ve dünya vatandaş? olman?n teşviki artacak.
  60-Uluslararas? arenada, kendine özgü bir laboratuar olan Türkiye’nin öğrenilmesi, Avrupal?lar için hem çok zaman alacak, hem de meraklar?n? giderdikçe karmaş?k yap?n?n farkl?l?ğ?n? görme zorunluluğu olacak.
  61-Tarihsel kimliğimiz, çat?şmac? mizac?m?z, dini varl?ğ?m?z, dinamik coğrafyam?z gibi özgün karakteristiğimiz, yabanc?lar için incelenmeye ve al?ş?lmaya değer konular olacak.
  62-Eğitim demokratikleşecek, ezberler bozulacak, al?şkanl?klar sorgulanacak.
  63-Vatandaş memnuniyeti, yönetimlerin başar? kriteri olacak.
  64-Değişmeyen kurum yöneticileri, değişmeye al?şacak ve bizler de “tebdil-i yetkide ferahl?k var” diyeceğiz. Bazen de “Tebdil-i zalimde ferahl?k var” diyeceğiz.
  65-Toplumun değerleri, ortak haf?za olacak. Keyfî d?şlama ve resmî k?s?tlamalar ile kültür düşmanl?ğ?, çağdaşl?k ambalaj?na konulamayacak.
  66-Herkes, herşeyi bilemeyecek. Özellikle imtiyazl? zümreler veya tahsisli zevat, herşeyi bilen ve çözen olamayacak. Her konunun uzman? ve sistemli çözümü olacak.
  67-Kabileci yaklaş?mla, lütfeden ve ulufe dağ?tan hamiler olmayacak. Sürekli minnet duyulan bir hegemonya kurgusu olmayacak.
  68-Okul, cami ve k?şla; ecdad?n yönetim tecrübesine uygun modern yönetim ve demokratik teamüller içinde vatandaş?na eşit mesafede olacak, siyaset d?ş? kalacak.
  69-Yoksulluk, yolsuzluk ve yoksunluk üçgeni, makus talihimiz olmaktan ç?kacak. Türkiye gelişen bilim ve teknoloji ile refah toplumu olacak.
  70-Birey, kendini hissedecek ve güven duyacak, aktif yurttaş olacak.
  71-Gelir-gider dengesi, görenek bask?s?ndan kurtulacak. Herkes ekonomik varl?ğ?na göre ihtiyaç listesini yapacak.
  72-Özel ders, özel dershane ve tekrarlanan ikinci ücretli eğitim eziyeti bitecek.
  73- Yenilenmeyen, gelişmeyen kurum ve kuruluşlar, tarih olacak. Hak eden ve profesyonelliğe inanan kazanacak.
  74-Devir, proje devri olacak. Bütünlük, kapsam, maliyet, risk, zaman, iletişim, tedarik, insan kaynağ?, süreç yönetimi parametreleri ile hedeflerine haz?rlanan kazanacak.
  75-Örgütlenme ve kaynaşma, sosyal realite olarak teşvik edilecek ve bu faaliyetlerin niyetleri okunamayacak.
  76-Hizmet sektörü, çok h?zl? bir şekilde seçeneklerini artt?racak.
  77-Markalar?, imajlar?, statüleri besleyen entelektüel sermayenin k?ymeti artacak. Bilgi toplumunun altyap?s? kuvvetlenecek.
  78-Endüstri toplumunun zorunlu kurallar? ile birlikte kültürümüzü yaşatma sentezini doğru kurmak için sosyal çözümler üretme becerisi çoğalacak.
  79-Ülke bölünecek paranoyas?, ahlâk?m?z dejenere olacak propagandas? birliği engellemeyecek.
  80-Bireyler, güne daha mütebessim başlayacak. Herkes birbirini gördüğünde selâmlaşma jesti yapacak.
  81-Otobüs ve minibüs kuyruklar?nda veya duraklar?nda önce yolcular inecek, sonra diğerleri binme s?ras?n? kullanacak.
  82-Kald?r?m taş? döşeyen inşaat ustalar? sertifikal? olacak.
  83-Hijyenik ortam, prospektüslü yiyecek maddeleri ve sağl?kl? g?da kontrolünde istisna kalmayacak. 84-Ülkeleraras? münasebette, toplumlar?n birbirini anlama ve diyalog kurma zemini kuvvetlenecek. 85-Ailede demokratik kültür artacak. Kararlar beraber verilecek. Birbirinin görüşlerine değer verme al?şkanl?ğ? kazan?lacak.
  86-Hastalar, hastanelerde evrak peşinde koşacaklar?na iyileşmenin ve doktor ile daha rahat bir iletişim kurman?n sükûnetine kavuşacaklar.
  87-?şten keyfî ay?rma, “fiş”leyerek işine son verme gibi tan?ms?zl?klar, aç?k kurala bağlanacak.
  88-Kimse isteği ve düşüncesi d?ş?nda zorlanarak veya toplumsal bask? alt?nda, kendini taciz eden sald?r?lara bu denli maruz kalmayacak.
  89-Mahallere yap?lacak yat?r?m ve kaynak önceliği gibi konularda anketlerle veya toplant?larla mahalle sakinlerinin görüşü al?nacak.
  90- Duyarl? ve dikkatli davranmayan, kamuoyunda y?pranm?ş ve imaj kaybetmiş “kontenjanlar” daha erken görevinden ayr?lacak.
  91-Okullarda tek tip giyim standard? olmayacak.
  92-Her sorumlu, hizmet verdiklerine göre düşünmeye ve fikir geliştirmeye çal?şacak. Kimseyi kendine benzetmeye çal?şmayacak.

  (Al?nt?-?smail BERK)
  Konu yenipınar tarafından (24.12.07 Saat 12:41 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  AB karş?tlar?na duyurulur.
  Elbette AB'nin zararlar? olacak. Ama eksere bakmak laz?m. Dünya da yanl?z kalam?yacağ?m?za göre, ittifaklar mecbur olduğuna göre. ABD veya Rusya ittifaklar? yerinde AB ittifak? tercih edilmelidir.

  Elbette ?slam ülkeleri ile de ittifak laz?m. Ancak yukardaki faydalar? ?slam ülkeleri sağlamaz. Zira, hemen hepsi ya diktatörlük yada ABD uşakl?ğ? içinde. Elbette onlar? tamire çal?şmal? ve elbette "birler" çevresinde ittifak edilmeli. AB ile ittifak ?slam ittifak?na engel olmuyor ki karş? ç?k?ls?n.
  Faraza Ab ile ittifak olmasa dahi Ab vesilesi ile yerleşecek hürriyet kafi olacakt?r.

  ?şte AB karş?tlar? bundan korkuyor ve yalanlarla halk? AB'den soğutuyor.

  Selametle
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 3. #3
  Vefakar Üye yenipınar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  419

  Standart

  Alıntı seha Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  AB karşıtlarına duyurulur.
  Elbette AB'nin zararları olacak. Ama eksere bakmak lazım. Dünya da yanlız kalamıyacağımıza göre, ittifaklar mecbur olduğuna göre. ABD veya Rusya ittifakları yerinde AB ittifakı tercih edilmelidir.

  Elbette İslam ülkeleri ile de ittifak lazım. Ancak yukardaki faydaları İslam ülkeleri sağlamaz. Zira, hemen hepsi ya diktatörlük yada ABD uşaklığı içinde. Elbette onları tamire çalışmalı ve elbette "birler" çevresinde ittifak edilmeli. AB ile ittifak İslam ittifakına engel olmuyor ki karşı çıkılsın.
  Faraza Ab ile ittifak olmasa dahi Ab vesilesi ile yerleşecek hürriyet kafi olacaktır.

  İşte AB karşıtları bundan korkuyor ve yalanlarla halkı AB'den soğutuyor.

  Selametle
  Tespitler güzel.Allah razı olsun.
  Bu manada Münazarat,Sünuhat,Divan-ı Harbi ve Hutbe-i Şamiye eserleri çok dikkatli okunmalıdır.
  Ayrıca Lemmat,Hakikat çekirdekleri,Muhakamat ve Lahikalar da okunmalı çok ince düsturlar ile yukarıdaki maddelere bakılmalıdır.

 4. #4
  Vefakar Üye yenipınar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  419

  Standart

  Yanl?ş anlaş?lmas?n, Avrupa ikidir. Birisi, ?sevîlik din-i hakikîsinden ald?ğ? feyizle hayat-? içtimaiye-i beşeriyeye nâfi san'atlar? ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunlar? takip eden bu birinci Avrupa'ya hitap etmiyorum. Belki, felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiât?n? mehâsin zannederek beşeri sefâhete ve dalâlete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum.(17.Lema-5.Nota)

 5. #5
  Müdakkik Üye Eyüpşan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  894

  Standart

  Bizi almazlar oraya.

  Biz avrupa birliğini de birbirine katar?z.
  Düşünsenize, dünyada 6 milyar insan yaş?yor. 5,95'ine düşman bir milletiz.

  Girdiğimiz zaman elbet nefretleri kusacaklar milliyetçiler.
  Kendilerini ortaya koyacaklar.

 6. #6
  Müdakkik Üye Eyüpşan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  894

  Standart

  Bu arada şuna k?zd?m.
  OKULLARDA TEK T?P G?Y?M STANDARDI OLMAYACAK.

  Bu olmal?. Düşünsenize orda bir eşitlik söz konusu.
  Aile durumu iyi olan kişi hergün farkl? bir k?yafet giyer, kötü olan kişi ise hergün ayn? k?yafeti.

  Aha s?rf bu sebepten dolay? AB ye karş?y?m dermişim

 7. #7
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Bu "bizi nas?lsa almazlar" ifadesini ben "nas?lsa benim gibi günahkar cennete giremez, o yüzden ibadet etmeye gerek yok" cümlesi gibi anl?yorum

  Tek tip k?yafetler dünyada iki çeşit ülkede zorunludur. Biri geri kalm?ş, diğeri de Militarizm'le yönetilen ülkelerdir. Mesela ben Suriye'ye gitmiştim. Orada hem k?zlar hem de erkekler askeri k?yafetlerle okula gidiyorlar. Çok garip ve mant?ks?z gelmişti bana.
  Ayr?ca bu uygulama üniversitelerde yok. Ama oras? için kimse fakir-zengin ayr?mc?l?ğ?ndan bahsetmiyor
  Bu madde "başörtüsü özgürlüğünü" de içinde muhteva ediyor. Zaten dikkatinizi de çekmiştir
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 8. #8
  Vefakar Üye yenipınar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  419

  Standart

  Risale-i Nur'un şiddetle tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe ise, mutlak değildir; belki muzır kısmınadır. Çünki, felsefenin hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye ve ahlâk ve kemâlat-ı insaniyeye ve san'atın terakkiyatına hizmet eden felsefe ve hikmet kısmı ise, Kur'an ile barışıktır. Belki Ku'an'ın hikmetine hâdimdir, muaraza edemez. Bu kısma Risale-i Nur ilişmiyor.(Asay-ı Musa-Mukaddeme)

 9. #9
  Müdakkik Üye Eyüpşan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  894

  Standart

  Alıntı SeRDeNGeCTi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bu "bizi nasılsa almazlar" ifadesini ben "nasılsa benim gibi günahkar cennete giremez, o yüzden ibadet etmeye gerek yok" cümlesi gibi anlıyorum

  Tek tip kıyafetler dünyada iki çeşit ülkede zorunludur. Biri geri kalmış, diğeri de Militarizm'le yönetilen ülkelerdir. Mesela ben Suriye'ye gitmiştim. Orada hem kızlar hem de erkekler askeri kıyafetlerle okula gidiyorlar. Çok garip ve mantıksız gelmişti bana.
  Ayrıca bu uygulama üniversitelerde yok. Ama orası için kimse fakir-zengin ayrımcılığından bahsetmiyor
  Bu madde "başörtüsü özgürlüğünü" de içinde muhteva ediyor. Zaten dikkatinizi de çekmiştir
  Yahu cennet ile ne alakası var serdengeçti
  Hadi ben de Avrupa Birliği ile Cenneti bir mi tutuyorsun diyeyim
  AB'ye bizi alacaklarını pek sanmıyorum açıkçası. Bu benim düşüncem. Çünkü hakikaten orayı birbirine katarız. Ki zaten cümlemin devamı buydu yukarda da.


  Tek tip kıyafet olayını bir ara TR de de tartışmışlardı.
  Üniversiteler zaten özgür o ayrıdır.

  Ama ilköğretim ve lise yani. Başörtüsünden de bahsetmiş olmuyor zaten. Yanlış anlama var sanırım.

  Ben karşıyım özgür kıyafet olayına. Üniformalar olmalıdır kesinlikle.
  Haftanın bir günü, gençlerin kendilerini ifade edebilmeleri açısından belki serbest olması mantıklıdır ama tamamen serbesti olması çok doğru değil. Bu benim görüşüm.

  Örnek?
  Ben diyelim çok fakirim. Okul dışında bile okul pantolonumu giyiyorum.
  Bütün seneyi aynı pantolonla geçirmek zorundayım.
  Ama arkadaşlarım hep farklı farklı giyiniyor.
  Ben o yaştaki aklımla bunun ezikliğini hissederim.

  Anlatabilmişimdir umarım.

 10. #10
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  gelir seviyesi hep aynı mı kalacak Ab'ye girince?
  yani biz fakirlik- zenginlik ölçüsünü şimdiki Türkiye ile yapıyoruz..
  maddi durumunu kıyafet tek olsa da ayakkabısıyla, montuyla da belli ediyor çocuklar zaten..
  okula kayıt sırasında sırf maddi gücü müsait olmadığı için kayıt parası veremeyen çocukları herkes her kıyafette tanıyor zaten..
  zira parasına göre muamele görüyor çocuklar...
  kayıt parasını fazla vermişse derslerindeki anlayışı ve hatta ders sırasında haddi aşan yaramazlıkları dahi göz ardı edilebiliyor.
  fakir-zengin endişeleri bizim gibi ülkelerin sıkıntısı..
  AB bunu diğer mevzuatlarını da göze alarak düzenlemiştir mutlaka,
  sınıf farkını belli etmeyecek şekilde..
  onların çocuk başına verdiği paralar biz de var mı?

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Dünyayı anlaşılır kıl bize..
  By gamze-i_dilruzum in forum Dualar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 18.02.14, 11:06
 2. Gel Kur’an! Yetiş Bize!..
  By ıslak seccadem in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.07.11, 01:10
 3. Rabbimizden Bize...
  By yasemenn in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 18.09.09, 16:08
 4. Ey Dil Bize Ver Bir Haber
  By elips in forum Ezgi, İlahi ve Kur'an-ı Kerim Tilavetleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05.07.08, 19:56

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0