+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 11

Konu: Atatürk - Said Nursi - Rejim ve Mustafa Mutlu

 1. #1
  Yasaklı Üye Hattat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  63

  Standart Atatürk - Said Nursi - Rejim ve Mustafa Mutlu

  Kaynak:Mehmet Ali Bulut (malibulut@bugun.com.tr)

  “Atatürk! Türkün Atas?, Türk milletine Cumhuriyeti bağ?şlayan, onu yoktan var eden alt?n saçl? mavi gözlü ilah!” desem,

  Bu, Atatürk’e ne katar, Atatürkçülüğe ne katar, Türk milletine ne katar, cumhuriyet değerlerine ne katar, tarihe ne katar?

  Hiçbir şey!. Sadece ben, yalanc?l?k ve pespaye bir yağc?l?k vasf? kazanm?ş olurum!

  -Peki Atatürk bu cumhuriyetin kurucusu değil mi?
  -Elbette!

  “Ama cumhuriyet onun eseridir, bizi yaln?zca o kurtard?, o olmasayd? biz bir halt olamazd?k” gibi yağc?l?k ve yalakal?klara san?r?m Mustafa Kemal de itibar etmezdi.

  “Bence o olmasayd? bu cumhuriyet olmazd?” diyenler, gerçek anlamda Türk milletine hakaret edenlerdir. Eğer 301 işletilecekse, as?l bu tür mübalağa ile kavramlar?n içini boşaltan ve z?mnen Türk milletini küçük düşüren yazar çizerler aleyhine işletilmeli!

  Koca bir milletin sa’y ve gayretini görmezlikten gelip, bir başar?y? tamam?yla bir insana hamletmek tek baş?na bir zulümdür. Ki zaten üzerine toz kondurmad?klar? rejim de bu zulüm üzerine bina edilmiştir.
  Türk milleti, bilinen kadar?yla 4 bin 5 bin y?ld?r ayakta ve her dönemde muktedir olarak, bulunduğu coğrafyada ağ?rl?ğ?n? ve varl?ğ?n? sürdürmüştür.
  Atatürk ise bu uzun ve çalkant?l? maceran?n son yüz y?l?nda var olmuştur. Bir gün gelir o da Bilge Kağan, Tonyukuk veya en fazla Metehan gibi tarihin içinde bir şahsiyet olmaktan kurtulamaz. O bir ilah say?lsa bile, Allah’tan başka hiçbir ilah?n ila nihayet varl?ğ?n? sürdürdüğü görülmemiştir.
  Dolay?s?yla gelin şu abart? ç?lg?nl?ğ?ndan kurtulal?m. Her bir gelişmeyi, iyileşmeyi ‘Atatürkçülük elden gidiyor, cumhuriyet elden gidiyor’ martavallar?na dökerek kösteklemeyin. Yetmedi mi Atatürk’ün etinden varl?ğ?ndan beslendiğiniz?

  Atatürk’ü; o kanunlar perdesi alt?nda s?k? s?k?ya korunan varl?ğ?n? ve hat?rat?n? ve yapt?klar?n? tarihe b?rakal?m. Eğer yapt?klar? hakikaten bu milletin hizmetine geçmiş ise inan?n Oğuz Han’?, Mete’yi Kül Tigin’i, Çağr?y?, Alparslan’?, Fatih’i unutmad?ğ?m?z gibi onu da unutmay?z. Bu millet vefal?d?r.
  Yok eğer varl?ğ?, şu keyfi, küfri ve cebri rejimin varl?ğ? ve devam? ile kaimse yaz?k! Benim bildiğim Mustafa Kemal yaşamak için, varl?ğ?n? ve hat?rat?n? sürdürmek için böyle bir vesayete ihtiyaç duymazd?. Çünkü rejimler fanidir. Ama ali hizmetler unutulmaz


  * * *

  Ama san?r?m Mustafa Mutlu bu kanaatte değil. O rejim gibi Atatürk de elden gidiyor diye yazm?ş. Güya Said Nursi rejimi y?k?yormuş, birileri de onu fikirlerinin serd edildiği sempozyuma sponsor olmuş ve böylece Rejim de Atatürk de tehlikeye girmiş!

  Vah vah vah!

  Say?n Mutlu Said Nursi’yi nereden biliyormuş ki? Yaz?s?n? okudum. O behrede zerre kadar nasibi olmad?ğ? belli. Çünkü müktesebat? da yok. Birileri bir şeyleri tercüme(!) edip eline vermiş (tercümeler de yanl?ş ya) o da onlar? yaz?p Atatürk’ün sütresine çekilmiş bu tarafa taş at?yor.

  Güya rejimi kolluyor. Rejim,”kendisini y?kacak adama sponsor oluyor” demiş. Bravo! Köy Enstitüleri’nin tezgah?ndan geçtiği belli.

  Said Nursi’yi okumad?ğ? kesin. Okusa bile anlayacak kadar Türkçesi olduğunu sanm?yorum. Hatta değil Said Nursi’nin kendisine has lisan?n? anlamak, Türkçenin en iyi örnek metinlerinden olan Nutuk’u anlayacağ?n? bile sanm?yorum.

  Onlar ancak ‘söylev ve demeç’ten anlarlar onu da doğru anlamazlar.
  Kafalar?nda, kendi ç?karlar?na ve keyfi arzular?na kalkan yapt?klar? bir Atatürk var.

  Zulme ve haks?zl?ğa karş? çakan herkesin önüne zulme ve haks?zl?ğa karş? ç?kan Atatürk’ü ç?karmalar? ne ac?!.

  Eğer Mutlu efendi, şöyle 70 y?ll?k bas?n tarihini biraz irdelese görecek ki, bu rejim, önce saltanatç?lar?, sonra dindarlar?, sonra milliyetçileri, sonra demokratlar?, sonra solcular? ve komünistleri, ard?ndan ülkücüleri, sonra tekrar dindarlar? ard?ndan Kürtleri kendisine düşman saym?ş.
  Bütün tarikatler kapat?lm?ş ama yeryüzünün en tehlikeli en sinsi tarikati olan Masonluk hep baş tac? edilmiş. Sütre gerisinde bütün işleri onlar sevk ve idare etmiş, onlar?n izni olmadan başbakan olunamam?ş, bakan olunamam?ş, YOK başkan?, rektör olunamam?ş hatta… (ne ise baş?m?z? derde sokmayal?m..).

  Memleketin baş?na açt?klar? belalardan dolay?; Londra Locas?n?n talimat?yla
  Kayseri’deki uçak fabrikas?n?n kapat?lmas?na, Ereğli demir çelik fabrikas?n? engellenmesine çal?şt?klar?n? belirlediği için Atatürk, ölümünden iki y?l önce Mason derneklerini kapatm?şt?.

  Atatürkçülüğü Alt?ok faşizmine dönüştüren ?nönü diktatörlüğü döneminde yap?lan ilk iş ise mason localar?n? ard?na kadar açmak oldu. Bu mu Atatürkçülük?

  Rejimi eleştiren herkes gerici!. Atatürk’ün kötüye kullan?ld?ğ?n? söyleyenler veya onunla ilgili sena d?ş?nda kanaat izhar edenler vatan haini!

  Peki y?llarca böyle yaparak rejimi ayakta tutabildik mi?

  Hay?r! Y?llarca bu milleti Atatürkçülük ad?na horlad?n?z. Halk? küçümsediniz. Diniyle ve örfüyle alay ettiniz. Dinini öğrenmesini engellediniz, çocuklara Kur’an öğretilmesini bile kanunla yasaklad?n?z. Allah diyenleri hapse att?rd?n?z. Ne oldu?

  Sonunda rejim, k?ç?nda donunu tutamaz hale geldi. Bütün k?rm?z? çizgilerimiz sar?ya döndü. Cumhuriyetin numaralar? ç?kt?. Bu milleti yalan ve yanl?ş dayatmalarla bölünmenin eşiğine getirdiniz.

  Bak, Rejimi eleştirmede Said Nursi’ye bile rahmet okutacak Doğu Perinçek,

  PKK’n?n bile rejimin bir oyunu olduğunu ispat etti.
  Bu keyfi, küfri, cebri ve askeri rejimi Alevi istemiyor, Kürt istemiyor, Türk istemiyor –Ben binlerce ülkücü biliyorum ki rejimin hapishanelerinde had?m edildi. Ve tabi solcu gençler- Bir tek Mustafa Mutlu efendi mutlu görünüyor?

  Say?n Mutlu Sabetaist misiniz?

  Çünkü bu rejim, ta tepeden ayak t?rnaklar?na kadar bir sabetayist planlamad?r. Allah bilir sen onu da bilmiyorsunuzdur. Fakat keder etmeyiniz, Soner Yalç?n Bey’e müracaat ederseniz size şeceresini ç?kar?r!

  * * *

  Ben Cumhuriyetin yaşayacağ?na ve ila nihayet devam edeceğine inan?yorum ve bütün varl?ğ?mla da bu davan?n arkas?nday?m. Fakat Mutlu emin değil…
  Çünkü onun ad?na işlenen zulümleri hat?rlad?kça benzerinin kendilerinin baş?na geleceğini zannediyor.

  Ama korkmas?n, çünkü Said Nursi’nin istinad ettiği ?slam anlay?ş?nda, bir ferdin hakk? devletin hukukundan dahi üstündür.

  Ama Mutlu’ya hak vermemek de haks?zl?k olur. Bu rejimin bu halini terk edeceğini; daha medeni, daha insani bir mahiyet kazanacağ?n?, daha doğrusu, sebataist – masonik z?nd?ka cuntalar?n?n kontrolünden ç?k?p milletin mutluluğunu esas alan bir yönetime dönüşeceğini hissettiği için panikliyor. .
  Bugüne kadar laiklik ad? alt?nda masum ve mazlum Müslümanlara dinsizlik dayatt?klar?, dinlerini yaşamak isteyenleri d?şlad?klar?, dindarlar?n okumas?na engel olduklar?, kurslar?n?, okullar?n? ve Kur’an okumalar?n? yasaklad?klar? için korkuyor. Ya bizim yapt?ğ?m?z? onlar da bize yaparsa diye…

  Korkmas?n!. Çünkü Said Nursi diyor ki, “Art?k din ile dünya işleri birbirinden ayr?ld?. Çünkü ‘rüşd’ aç?ğa c?kt?. ?steyen istediği gibi yaşama hakk?na sahiptir

  Art?k dinler ve milletler savaş? olmayacak. S?n?flar ve menfaatler savaş? olacak. Dahilde cihad caiz değildir. Cihad harice karş? ve kendini savunmaya yönelik olabilir. ?çerde kim ad?na ve ne ad?na olursa olsun her türlü kargaşa, asayiş bozucu hadise, millet, vatan ve din aleyhinedir. Ey kardeşlerim siz asayiş kuvvetlerinin yan?nda yer al?n…”

  Onun için korkmas?n. Ama Said Nursi ile başlayan iman hareketinin yükselmesinden rahats?z ise ona diyeceğim yok.

  Bu konuda korkabilir. Zaman geçtikçe onun fikirleri dinçleşiyor, gençleşiyor, değer kazan?yor, yay?l?yor. Bak?n, daha dün dünyan?n dert bir yan?ndan 150 bilim adam? gelip burada Said Nursi’nin adalet konusundaki fikirlerini tart?şt?.
  Demek ki Said Nursi’nin arz ettiği değerler ve fikirler bütün insanl?ğ?n ihtiyaç duyduğu fikirlerdir ki gelip al?yorlar. Siz bugüne kadar onu, kanunlar, iftiralar ve istihbaratlarla yok etmeye, silmeye ve hiç yaşamam?ş gibi yok saymaya çal?şt?n?z. Bir faydas? olmam?ş.

  Buna karş?l?k, kanunlarla korumaya çal?şt?ğ?n?z değerleriniz ortal?kta tar u mar olmuş. Oturup “biz nerede yanl?ş yapt?k” diyeceğinize, hala oraya buraya çamur at?yorsunuz.

  -Yok rejimi y?kmaya çal?şan adama sponsor oluyorsunuz! THY’ye güya dürüstlük dersi veriyorsunuz!

  * * *

  Cebbar rejimler ile masum mazlumlar aras?ndaki mücadelenin nas?l bir seyir takip edeceği ile ilgili bir anekdot aktaray?m:

  Say?n Mutlu -eğer Karl Marks’tan başka bir şey biliyorsan?z ki bilemiyorum- san?r?m tarihte yaşam?ş ve tarih olmuş Roma diye bir devletten de haberiniz vard?r.

  Romal?lar Hz. ?sa’y? o kadar küçümsemişlerdi ki, onu kale bile alm?yorlard?. O zamanki masonlar ve sabetayc?lar, Hz. ?sa’ya iftira at?p onu Romal?lara şikâyet ettiler. Roma, onlar?n niçin bu gariban adamdan şikâyetçi olduklar?n? bile anlamayacak kadar kibir ve gurur içindeydi. Ama ç?karlar? zarar görmesin diye, Hz.?sa’y? ast?lar –Şimdi Hz.?sa asl?nda as?lmad? bile desem kafan?z kar?ş?r. O yüzden o bahse girmiyorum-

  Peki Hz. ?sa’y? yok mu edebildiler?

  Hz.?sa’n?n topu topu 11 havarisi vard?. Bunlar?n da ancak üçü beşi dağ?l?p yeryüzüne onun inanc?n? yaymaya başlad?lar…

  Roma kibir ve gurur içinde… Onu as?lmas?n? isteyen Yahudiler ise Kudüs’te bir rejim düşman?ndan kurtulman?n keyfiyle ellerini oğuşturdular…

  Sonra ne oldu biliyor musunuz Say?n Mutlu?

  Kendi ç?karc? düzenleri bozulmas?n diye Hz. ?sa’y? Romal?lara teslim edenler için Kudüs yaşanmaz hale geldi. Tar u mar olup yeryüzüne dağ?lmak zorunda kald?lar. Roma ise sadece üç yüz y?l sonra Hz. ?sa’n?n önünde secdeye vard?! Evet secdeye vard?!

  Şimdi, onu ast?ğ?n? sanan Romal?lar?n merkezi olan Roma, ?seviyetin payitaht?d?r…

  Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz Say?n Mutlu!

  Gazetecilik yapt?ğ?n?z? san?yorsunuz ya öyle değil. Gazetecilik başkad?r, kin kusmak başkad?r.

  Eğer gerçekten, bir hizmet yapabilecekseniz, bir tarafa rejimin tezlerini, bir tarafa da Said Nursi’nin tezlerini ve önerilerini koyunuz, kanunun korumas?n? da kald?r?p vicdani rekabet ortam?nda,sal?n?z fikirleri birbiriyle münazara etsinler. Millet de hakem olsun!

  Bakal?m rejim diye yutturduğunuz bu dayatmalar?n ömrü ne kadard?r!

  Eğer rejimin biraz yüzü olsa, millete kanun ? esasi gibi dayatt?ğ? alt? okun düştüğü hale bak?p biraz utan?r, kendisine biraz çekidüzen verir.

  Sizi temin ederim Say?n Mutlu, Mustafa Kemal mezar?ndan kalksa, ilk tokat vuracağ? simalar, ad?n? kullan?p düzenlerini yürüten Masonlar, dinsizliklerini laiklik kisvesi alt?nda din diye millete dayatan z?nd?ka komiteleri ve onlar? alk?şlay?p halk? canbaza bamaya zorlayan yazar çizer tak?m? olurdu…

  Sizin ifadenizle “maalesef” say?n Mutlu, Bediuzzaman Said Nursi art?k keyfi kanunlarla engelleyebileceğiniz kameti çoktan geçti…

  Eski bir istihbaratç?n?n elinize tutuşturduğu belli olan o bilgiler –ki daha önce elden ele dolaşt?- art?k kimseyi inand?rm?yor.…

  Haa bu arada, gerçekten size soruyorum: Said Nursi’nin şu s?ralad?ğ?n?z ve k?nad?ğ?n?z rejime yönelik itirazlar?n?n hangisi yalan?

  Kenara çekiliniz ve bana göre hala var olan –çünkü iyi bir solcu idiniz önceleri. O dönemlerden kalma insaf k?r?nt?lar? vard?r eminim- vicdan?n?za sorun:

  Said Nursi’nin rejime yönelttiği hangi eleştirisi yanl?ş veya haks?z?

  Şayet maksad?n?z Said Nursi’yi tezyif değil de Ali At?f Bir Hoca gibi sadece THY’nin sponsorluğunu irdelemek olsayd?, biz de sizinle birlikte “THY’nin sempozyuma katk?s? doğru mu değil mi tart?şal?m” derdik.

  THY sizsin veya benim babam?n şirketi değil. Bir kamu şirketi. Baş?nda da kurumun kar – zarar dengesini gözeten birileri zaten var. Kurumu doğru işlettikleri de ortada ki THY hergün biraz daha büyüyor.

  (Bu arada, Said Nursi’ye göre deccal şah?s değildir, yaşam biçimidir. Bu aç?dan tanr?tan?mazl?k ad? alt?nda dayat?lan bütün hayat tarzlar?na ve özellikle komünizme deccal diyor Said Nursi. Onu kim temsil ediyorsa baş? da odur. Türkiye’deki, laiklik ad? alt?nda dayat?lan dinsizlik rejimine ise Süfyan ve süfyanizm diyor. Bir daha kullanmak isterseniz, bu çerçeveden bak?n diye yazd?m bu notu…)

 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Alıntı Hattat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kaynak:Mehmet Ali Bulut (malibulut@bugun.com.tr)

  “Bence o olmasayd? bu cumhuriyet olmazd?” diyenler, gerçek anlamda Türk milletine hakaret edenlerdir. Eğer 301 işletilecekse, as?l bu tür mübalağa ile kavramlar?n içini boşaltan ve z?mnen Türk milletini küçük düşüren yazar çizerler aleyhine işletilmeli!

  Koca bir milletin sa’y ve gayretini görmezlikten gelip, bir başar?y? tamam?yla bir insana hamletmek tek baş?na bir zulümdür.
  Ben de beş yüz seneden beri kahramanl?ğ?yla ve hakperestliğiyle dünyaya meydan okuyan kahraman bir ordunun şerefini ve zaferini hilaf-? hakikat olarak M. Kemal e vermediğim için, garazkar dostlar?, beni yirmi senedir bahanelerle tazip ediyorlar.
  Evet, mahkemede ispat ettiğim gibi, "Şerefler, müsbet hay?rlar, maddi-manevi ganimetler orduya, cemaate verilir, tevzi edilir; kusurlar, menfi icraatlar başa, reise verilir" diye bir kaide-i hakikatle, "Kahraman ordunun ve bilfiil asker ve asker baş?nda çal?şan cesur zabitlerin zaferleri ve şerefleri Mustafa Kemal e verilmez; belki kusurlar, hatalar yaln?z ona verilir" diye, beni onu sevmemekle itham edenleri, kahraman orduyu sevmemekle ve şereflerini k?rmakla itham edip, onlara hain-i millet nazar?yla bak?yorum. Bu hakikati mahkemede ispat ettiğim gibi, onun muannid dostlar?na da ispat etmeye haz?r?m. Ben, bu mübarek milletin bahad?r ordusunun milyonlar efrad? ve zabitlerini severim; hürmetlerini, haysiyetlerini elimden geldiği kadar muhafaza ediyorum. Benim karş?mdaki garazkar muar?zlar?m, birtek adam? sevmek yolunda milyonlar efrada manen ihanet, belki adavet ediyorlar.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3669
  Konu Ebu Hasan tarafından (23.11.07 Saat 09:57 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 3. #3
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Alıntı Hattat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kaynak:Mehmet Ali Bulut (malibulut@bugun.com.tr)

  Ama çıkarları zarar görmesin diye, Hz.İsa’yı astılar –Şimdi Hz.İsa aslında asılmadı bile desem kafanız karışır. O yüzden o bahse girmiyorum-
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 4. #4
  Pürheves samuelboils - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  denizli
  Yaş
  42
  Mesajlar
  181

  Standart

  Kardeşlerim lütfen art?k şah?slarla uğraşmayal?m, işimiz mühim;iman ve Kur'an hizmeti...Bizim bu hizmetimize hiç bir faydas? olmayan bu tür tart?şmalar bu mesleği hafife almak gibi geliyor bana.Hakk?n?z? helal edin ama önemli meseleler değil bunlar.Ve ianan?yorum ki k?sa bir zaman sonra bu meselelerin hepsi çözülecek.Vesselam...
  RAHAT İDEALLERİN ÖLÜM DÖŞEĞİDİR...

 5. #5
  Yasaklı Üye Hattat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  63

  Standart Biraz da iyi taraflarını görelim....

  Alıntı Hattat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  Sizin ifadenizle “maalesef” sayın Mutlu, Bediuzzaman Said Nursi artık keyfi kanunlarla engelleyebileceğiniz kameti çoktan geçti…  Bu konuda korkabilir. Zaman geçtikçe onun fikirleri dinçleşiyor, gençleşiyor, değer kazanıyor, yayılıyor. Bakın, daha dün dünyanın dert bir yanından 150 bilim adamı gelip burada Said Nursi’nin adalet konusundaki fikirlerini tartıştı.
  Demek ki Said Nursi’nin arz ettiği değerler ve fikirler bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu fikirlerdir ki gelip alıyorlar. Siz bugüne kadar onu, kanunlar, iftiralar ve istihbaratlarla yok etmeye, silmeye ve hiç yaşamamış gibi yok saymaya çalıştınız. Bir faydası olmamış.
  Buralar gayet calib-i dikkat....

 6. #6
  Dost uyeanonim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  3

  Standart

  Allah raz? olsun müükemmel bir yaz?

 7. #7
  Ehil Üye Fehim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Yaş
  57
  Mesajlar
  1.866

  Standart

  Birilerinin böyle işkembeden ve maksatl? mekalelerine cevap yaz?lmal? ve maşaallah yukar?daki cevap gayet muvaf?k düşmüş...

  Üstad? ecnebi ilim adamlar? anl?yor ve zahmet edip bunca yolu aş?p sempozyuma rağbet gösteriyor ama yerli ecnebiler halen küfri inatlar?nda temerrüd ederek birilerine mesaj iletmek çabas?ndalar.

 8. #8
  Müdakkik Üye asya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  601

  Standart

  (Bu arada, Said Nursi’ye göre deccal şahıs değildir, yaşam biçimidir. Bu açıdan tanrıtanımazlık adı altında dayatılan bütün hayat tarzlarına ve özellikle komünizme deccal diyor Said Nursi. Onu kim temsil ediyorsa başı da odur. Türkiye’deki, laiklik adı altında dayatılan dinsizlik rejimine ise Süfyan ve süfyanizm diyor. Bir daha kullanmak isterseniz, bu çerçeveden bakın diye yazdım bu notu…)[/quote]


  Vay be ! herkes ne güzel de yorumluyor kendine göre..

 9. #9
  Yasaklı Üye Hattat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  63

  Standart

  Alıntı asya Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  (Bu arada, Said Nursi’ye göre deccal şah?s değildir, yaşam biçimidir. Bu aç?dan tanr?tan?mazl?k ad? alt?nda dayat?lan bütün hayat tarzlar?na ve özellikle komünizme deccal diyor Said Nursi. Onu kim temsil ediyorsa baş? da odur. Türkiye’deki, laiklik ad? alt?nda dayat?lan dinsizlik rejimine ise Süfyan ve süfyanizm diyor. Bir daha kullanmak isterseniz, bu çerçeveden bak?n diye yazd?m bu notu…)

  Vay be ! herkes ne güzel de yorumluyor kendine göre..

  Gayet güzel tesbitlerde bulunmuş. Üstad?n bize anlatt?klar?n?n özeti olmuş.

 10. #10
  Pürheves samuelboils - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  denizli
  Yaş
  42
  Mesajlar
  181

  Standart

  Alıntı samuelboils Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kardeşlerim lütfen artık şahıslarla uğraşmayalım, işimiz mühim;iman ve Kur'an hizmeti...Bizim bu hizmetimize hiç bir faydası olmayan bu tür tartışmalar bu mesleği hafife almak gibi geliyor bana.Hakkınızı helal edin ama önemli meseleler değil bunlar.Ve iananıyorum ki kısa bir zaman sonra bu meselelerin hepsi çözülecek.Vesselam...
  Tekrar ile söylüyorum lütfen kardeşler şahıslarla uğraşmayalım artık,bize ve mesleğimize bir kazanç sağlamaz hatta zararı bile olur.Onca imani ve islami mevzu varken konuştuğumuz şeye bakın...Olmuyor.Kabul etmiyorum ben...
  RAHAT İDEALLERİN ÖLÜM DÖŞEĞİDİR...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 01.10.15, 13:47
 2. Rejim Ne Zaman Tehlikeye Girer?
  By sitem in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04.10.07, 11:25

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0