'K?z lisesinde namaz bask?s?' haberi de katmerli yalan ç?kt?

Amasya'da türban takmaya ve namaz k?lmaya zorlanan 4 k?z öğrencinin okulu b?rakt?ğ? yönündeki haberlerin as?ls?z olduğu ortaya ç?kt?. Dün baz? gazetelerin manşetinde yer alan iddia, valilik ve il milli eğitim müdürü taraf?ndan yalanland?. document.write('');document.write('');document.wri te('');document.write('');document.write('');docum ent.write('');
Anadolu k?z meslek lisesine bağl? pansiyonda bask?ya maruz kald?klar? ileri sürülen çocuklardan 3'ünün pansiyonda hiç kalmad?ğ? belirlendi. Diğer öğrenci de, dinî faaliyetle suçlanan müdür yard?mc?s? göreve başlamadan önce pansiyondan ayr?lm?ş. "Dinci bask?ya karş? ç?kan öğretmenlere nöbet tutturulmuyor." dediği ileri sürülen Türk Eğitim-Sen şube başkan?, böyle bir ifade kullanmad?ğ?n? aç?klad?.
?l Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt'un dün yapt?ğ? yaz?l? aç?klama da çarp?tma olay?n?n vahametini gözler önüne serdi. Öğrenciler H.D., G.D., Ş.Ç. ve Ş.D.'ye, din kültürü dersi öğretmeni Ahmet A. ile kald?klar? pansiyonun müdür vekili Özlem Y. taraf?ndan bask? yap?ld?ğ? iddias? üzerine inceleme başlatt?klar?n? anlatan Akkurt, elde ettikleri sonucu şöyle özetledi: "4 öğrenciden H.D., G.D. ve Ş.Ç., okulun pansiyonunda hiç kalmad?. Bu öğrencilerin aileleri Tokat'?n Turhal ilçesinde iş bulduğu için çocuklar?n?n naklini o bölgeye yak?n olan Ayd?nca Lisesi'ne ald?lar. Diğer öğrenci Ş.D., 20-27 Eylül tarihleri aras?nda okulumuz pansiyonunda bir hafta kald?. Haberde ismi zikredilen okulumuzun pansiyonundan sorumlu müdür yard?mc?s? Özlem Y. ise 1 Ekim'de göreve başlam?şt?r. Bu nedenle k?z öğrencilere herhangi bir dinî bask? yapm?ş olmas? mümkün değildir. Zorlama veya bask? iddias?yla ilgili olarak bize herhangi bir şikâyet gelmedi. Öğrenciler, veliler veya sendika temsilcisi dilekçe vermedi."
Amasya Anadolu K?z Meslek Lisesi 9 ve 10. s?n?f öğrencileri olan ve yaşlar? 16 ile 17 aras?nda değişen H.D., G.D., Ş.Ç. ve Ş.D.'nin, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri Ahmet A. ve kald?klar? pansiyonun müdür vekili Özlem Y. taraf?ndan namaz k?lmalar? ve kapanmalar? yönünde bask? gördükleri iddias? as?ls?z ç?kt?.Konu hakk?nda yay?nlanan haberler üzerine inceleme başlatan ?l Milli Eğitim Müdürlüğü, 'dinî bask?' ifadelerinin gerçek d?ş? olduğunu ortaya ç?kard?. Amasya Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt, yapt?ğ? yaz?l? aç?klamada, 4 öğrenciden H.D., G.D. ve Ş.Ç.'nin k?z meslek lisesi pansiyonunda hiç kalmad?ğ?n? belirtti. Dinî bask? iddias?yla kendilerine şikayet gelmediğinin alt?n? çizen Akkurt, ayr?ca pansiyonda erkek öğretmen görevlendirilmediğini hat?rlatt?. Akkurt, "Okulun kadrosunda bulunan 14 bayan öğretmene belletici olarak görev verilmektedir. Ayr?ca yapt?ğ?m?z denetimlerde pansiyonda baş? kapal? çal?şt?ğ? öne sürülen müdür yard?mc?s? Özlem Y.'nin k?l?k k?yafet yönetmeliğine uygun olarak çal?şt?ğ? gözlemlenmektedir." şeklinde konuştu. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Ahmet A., okulda her şeyin şeffaf olduğuna vurgu yaparak, bask? ve zorlaman?n söz konusu olmad?ğ?n? belirtti. Geçen y?l hakk?nda ortaya at?lan iddian?n as?ls?z olduğunun günyüzüne ç?kmas?na rağmen böyle bir haber yap?ld?ğ?na dikkat çeken Ahmet A., hakk?ndaki iddialar?n gerçeği yans?tmad?ğ?n? bildirdi. Yurt müdür yard?mc?s? Özlem Y. ise habere konu olan öğrencilerden sadece bir tanesinin yurtta kald?ğ?n? ve onun da 27 Eylül'de yurttan ayr?ld?ğ?n? söyledi. Toplu namaz ve dini bask? gibi bir durumun söz konusu olmad?ğ?n? vurgulayan Özlem Y., veliler ile yurtta kalan öğrencilerin bu konuda hiç şikayetçi olmad?ğ?n? sözlerine ekledi.
'Muhabir, aç?klamalar?m? çarp?tm?ş' Türk Eğitim-Sen Amasya Şube Başkan? Kamil Terzi, haberde yer alan aç?klaman?n kesinlikle kendisine ve sendikaya ait olmad?ğ?n? bildirdi. Kendisine sorulan pansiyonla ilgili bir soru üzerine nöbetler konusunda aç?klamada bulunduğunu belirten Terzi, "Aç?klamalar?m çarp?t?lm?ş." diye konuştu. Öğrenciler ise okullar?nda kesinlikle bir bask?n?n söz konusu olmad?ğ?n? söyledi. Daha önce de okullar? hakk?nda benzer haberler yap?ld?ğ?n? ifade eden öğrenciler, bu tür haberlerle okullar?n?n gündeme gelmesinin kendilerini rahats?z ettiğini kaydetti. Lisede öğrenim gören ve pansiyonda kalan 9. s?n?f öğrencisi Ö.H., "Okuldan ayr?lan arkadaşlar?m?z okulu beğenmedikleri veya uzak bulduklar? için bahane uydurmuşlard?r. Okulumuzda hiçbir zaman bask? görmedik." dedi.
Burçin Dokgöz / Çorum22 Kas?m 2007, Perşembe