Robert Miranda (Da’ud Ali Salam)
“Taking Sides”
Milwaukee Spanish Journal
Ekim 23, 2007
Amerikan D?ş ?şleri Ulusal Komisyonu (ADUK-The National Committee o­n American Foreign Policy) 15 Ekim 2007’de “Kürdistan ?şçi Partisi’nin (PKK) Silahs?zland?r?lmas?, Dağ?t?lmas? ve Yeniden Entegrasyonu” başl?kl? bir rapor yay?nlad?. Rapor Colomb?a Universitesi misafir öğretim üyelerinden David L. Philips taraf?ndan haz?rland?.
David L. Philips raporda şunu önermektedir: Türkiye ve PKK aras?ndaki artan çat?şman?n daha da büyümeden durdurulmas? için acilen Uluslararas? Kuruluşlar?n ve Irak Yerel Kürt Yönetiminin PKK’ya pol?tik bask? yaparak ateşkes ilan etmeye zorlanmas? ve böylece Türkiye PKK aras?ndaki problemin diplomatik yolla çözümlenmesinde yard?mc? olacakt?r.
Marksist ve Leninist ideoloj?ye sahip PKK, Kürtlerin yoğun yaşad?ğ? bölgede bağ?ms?z Kürt Devleti Kurmak istemektedir. PKK Irak’?n Kuzeyinde yapt?ğ? sald?r?larla ABD taraf?ndan desteklenen merkezi Irak hükümeti ile Türkiye aras?nda gerginliğe neden olmaktad?r.
Buna tepki olarak Türkiye PKK’ye karş? s?n?r ötesi operasyon için Meclisten bir Tezkere geçirmesine rağmen, görünüşe göre Türk Devleti diplomatik yolu istemektedir. Aç?kças? Türkiye askeri çat?şmay? istememektedir. Doğrusu bu çözüm Türkiye’nin ç?kar?nad?r. Çünki askeri çat?şma, Türkiye’nin AB’ye üyelik çal?şmalar?n? tehlikeye sokabilir.
Yukar?da sözü edilen raporda bölgedeki sorunun çözümüne çok önemli öneriler tavsiye edilmesine rağmen, bu önerilerde ?slam‘?n önemli bir rol oynayacağ? gerçeği gözden kaç?r?lm?şt?r.
Philips raporda: “?yi bir Avrupa hayran? olan Mustafa Kemal Atatürk (Türklerin Babas?) Osmanl? topraklar?ndan geriye kalan k?sm?nda 1923 modern ve Avrupa’ya komşu bir devlet kurdu.1920’de Sevr antlaşmas? ile Türkiye’nin üçte biri Kürtler’e verilmişti. Atatürk bu antlaşmaya karş? Kurtulus Savaş?n? başlatarak Sevr’i Lozan antlaşmas? ile bozdu”
Philips ifadelerinde I. Dünya Savaş?nda Osmanl?’n?n y?k?l?ş?nda bat?n?n Türkiye’yi parçalama çabalar?na karş? yeniden toparlanmaya çal?şan bu dönemde Türkiye’de Türk Milliyetçiliği aş?r? derecede artm?şt?r.
Mustafa Kemal (Atatürk) ülkesini bat?ya karş? korumak için bilinçli bir şekilde Türk Milliyetçiliğini savunmuştur. Bu durum Kürtleri anayurtlar?nda izole etmiştir. Philips 1925’te meydana gelen ayaklanmay? “Bağ?ms?z Kürdistan” kurulmas? için yap?ld?ğ?n? raporda öne sürülmüştür. Asl?nda bu ayaklanma dinden uzaklaşan ve ladini ?nk?laplar yapan yeni Türkiye Cumhuriyeti yönetimine karş? ?slami bir devlet kurma amac? ile yap?lm?şt?r.
Kürt lider ve alimlerinden Bediüzzaman Said Nursi bu bölgesel sorunun ancak ?slam ile çözülebileceğini aç?kça ve defalarca ifade etmiştir. Buna delil olarak da Osmanl? döneminde Türkler ve Kürtler yüzy?llarca kardeşçe, birlik ve beraberlik içinde yaşad?klar?n? ve bunlar? birbirine bağliyan ?slam kardeşliğiydi. Şu ifadesi ile de tezini desteklemektedir.“Osmanl?lar?n hürriyeti, koca Asya talihinin keşşaf?d?r (aç?c?s?d?r). ?slâmiyetin baht?n?n miftah?d?r(anahtar?d?r), ittihad-? ?slâm sûrunun temelidir”
Bediüzzaman bu bölgede bar?ş?n ancak ?slam birliği ile tesis edilebileceğini ifade etmiştir “Eğer biz ölsek, milletimiz olan ?slamiyet hayyd?r, ilelebed bakîdir. Milletim sağ olsun”.
Philips raporunda Müslümanlar? birbirine bağlayan en önemli unsurun ?slam olduğunu gözard? etmiştir. Sosyalist, laik ve dinden uzak bak?ş aç?l? önerilerini ileri sürerek çözüm aram?şt?r. Bu şekliyle rapor bir bak?ma s?n?rl? kalm?şt?r. Halbuki ?slam birliğini de işlemiş olsayd? araşt?rma raporu etkili olacakt?.
Bugunkü laik ve AB’ye üyelik yolunda olan Türkiye hükümeti PKK sorununu siyasi yolla çözmek çabas?nda. Bugün mevcut T.C. Meclisinde önemli pozisyonlarda Kürt kökenli temsilciler vardir. Philips raporunda Kürtlerin çoğunluğunun bağ?ms?z bir ülke istemediklerini tespit etmiştir. Bu düşünceye bilhassa son zamanda Türkiye’yi idare eden hükümetin katk?s?da büyük rol oynam?şt?r. Mevcut hükümet ve idare, Kürtlerin Türk Milletiyle kaynaşmasi için büyük gayretler sarf etmektedirler. Asl?nda, Türkiye geçmişte yapt?ğ? hatalar? düzeltme çabas? içinde olup milletine daha güzel bir hayat haz?rlama gayretindedir.
Devlet geçmişte bölgede aç?lan yaralar? kapatmak için, Bediüzzaman Said Nursi’nin çözüm önerilerinide dikkate almalar? laz?md?r. Bütün güç odaklar?n?n bilmeleri gerekir ki, burada yaşayan halklar müslümand?rlar. Müslümanlar? birbirine bağl?yan ?slamiyet bağ?d?r. Ayr?ca, Türkiye hükümeti Kürtlere, anadilde, yani ikili dilde eğitim hakk? tan?mal?d?r. Sağl?k ve ekonomik problemleri acilen çözmesi laz?md?r. Ancak bölgenin ekonomik ve sağl?k alan?ndaki iyileştirmlerle bölgede istikrar sağlanacaktir. Bunlar? yerine getirmekte zaten ?slam kardeşliğinin de bir gereğidir.

nRobert Miranda ( Da'ud Ali Salaam) : <EM><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">Amerikan Ulusal Köşe Yazarlar? birincilik ödülü, Latin Amerikan aktivistlerinden,, Esperanza Unida, Inc. Genel Müdürü ve Milwaukee Spanish Journal Genel Yay?n Yönetmeni. E-mail: rmiranda@wi.rr.com.

Haber: http://www.sentezhaber.com/index.php?mode=detay&index_id=18251

Makalenin orjinali ve ingilizcesi için: http://turkishamericanjournal.com/t/News/R_Miranda/Turk-Kurt%20Ihtilafinin%20cozumu%20Islamdir.htm