+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 14

Konu: Kemalizm Türkiyeyi Parçalar

 1. #1
  Vefakar Üye yuksek-Sadakat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  313

  Standart Kemalizm Türkiyeyi Parçalar

  Bu hafta eski Bay?nd?r/?zmir Cumhuriyet Savc?s?, yeni avukat Gültekin Avc?’yla konuştuk. Eski diyorum çünkü Avc? Dan?ştay olay? ve Şemdinli olay? sonras? yapt?ğ? yorumlar ve yay?nlad?ğ? kitaplar yüzünden Kars’a sürgün edilmiş. Hakk?nda Adalet Bakanl?ğ?nca Ağ?r ceza Mahkemesinde 3 dava aç?lm?ş. Avc? da meslekten ihraç edilmektense mesleğini yapabilmek için savc?l?k görevinden

  istifa etmiş.

  Avc?’n?n kitaplar?n? merak edenler için: “Karanl?k ?lişkiler / Susurluk, Şemdinli ve Dan?ştay Olaylar?n?n Şifresi,

  ?stihbarat Oyunlar? / Ordular?n Karanl?k Senaryolar?, Seçilmiş Terör Doğu’nun ?stilas?” Kitaplar Birey Yay?nc?l?k taraf?ndan yay?nlanm?ş

  durumda.

  ARTIK M?LLET?N KIRMIZI Ç?ZG?LER? VAR  Eski savc? Gültekin Avc?, “22 Temmuz seçimlerinde halk?n yar?s? genelkurmay politikalar?n? sert bir şekilde reddetmiş, Genelkurmay?n k?zm?z? çizgilerini ezip geçmiştir. ‘Biz askerin politikalar?yla yönetilmek istemiyoruz’ demiş ve görevi AKP’nin omuzlar?na yüklemiştir. AKP’nin statükoyla uzlaş?p fikri değişime gitmesi millete ihanet olacakt?r. Art?k askerin değil milletin k?rm?z? çizgileri var” diyor.  *Yeni bir anayasa haz?rlan?yor, AKP’nin üstünde sürekli “uzlaş” bask?s? var. Bunu nas?l değerlendiriyorsunuz?


  Öncelikle 27 Nisan muht?ras?n? iyi okumak lâz?md?r. Bu muht?ran?n hakim paradigmas? laiklikti, millet ve demokrasi karş?t?yd?. 22 Temmuz seçimlerinde halk?n yar?s? Genelkurmay politikalar?n? sert bir şekilde reddetmiş, Genelkurmay?n k?zm?z? çizgilerini ezip geçmiştir. “Biz askerin politikalar?yla yönetilmek istemiyoruz” demiş ve görevi AKP’nin omuzlar?na yüklemiştir. AKP’nin statükoyla uzlaş?p fikri değişime gitmesi millete ihanet olacakt?r. Art?k askerin değil, milletin k?rm?z? çizgileri var. Türkiye’de anayasan?n nas?l haz?rlanacağ? bellidir ve AKP burada milletin istediğini yapmak mecburiyetindedir. Bugün hakim ideolojinin tetikçisi diyebileceğimiz gruplar? toplasan?z yüzde 20’yi geçmez. Onun içinde de tamamen totaliter, Kemalizmi din olarak alg?lam?ş, kutsallaşt?rm?ş olanlar yüzde beş alt?y? geçmez...

  Yeni Asya Gazetesi
  Konu aşur tarafından (04.10.07 Saat 11:21 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Vefakar Üye yuksek-Sadakat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  313

  Standart

  *AKP’nin arkas?nda Liberaller, Sosyalistler, Demokratlar ve ?slâmi kesimden bir çok insan var. AKP bunu görmüyor mu?


  Dikkat ederseniz buna rağmen bir gerginlik var. “Acaba yeni anayasa şeriat anayasas? m??” olacak deniliyor. Bu kadar komedi olmaz. D?şardan bakan birisi “Herkese türban tak?ls?n m??” tart?şmas? yap?yoruz zanneder. Halbuki biz “Üniversiteye başörtülüler girsin” diye tart?ş?yoruz. Art?k bu bir hak. Yasakç? zihniyet kafalar?n içiyle ilgilenmiyor, k?yafetin ötesine geçememiş. Esvab?n ötesine geçemeyen anlay?ş geri kalmaya, kokmaya, yerlerde sürünmeye mahkûmdur. Millet ayr? koloniler kurar, atom bombalar? geliştirir, Ortadoğuda stratejiler geliştirir, siz türband?, Malezyayd?, laiklikti uğraş?rs?n?z...


  *Kemalizmi bir din olgusu olarak kabul edenler var diyorsunuz. Bu aç?dan bak?ld?ğ?nda Kemalizmin anayasadan ç?kar?lmas?na kuvvetli direnç göstermeleri normal değil mi?


  Kemalizmi din olarak lanse ederseniz, Kemalizm dini kendi iklimindeki semavi dinle karş? karş?ya gelir. Semavi din onu ezer geçer. Atatürk’ü bu dinin peygamberi, Nutuk’u kutsal kitab? olarak kabul ederseniz çat?şma kaç?n?lmazd?r. As?rlar?n mesaj? olan ?slâm karş?s?nda şans? olmas? mümkün olabilir mi? 1923’ten bu yana gelişen bir Kemalizm 1400 y?ld?r dünyan?n her köşesine kendini ulaşt?rm?ş bir din karş?s?nda durabilir mi?


  *Komünizm gibi bir ideoloji bile insanlar? dinlerinden al?koyamam?şt?r, öyle değil mi?


  Kemalizm tek bir devletin rengi, Komünizm cihanşümul olmuştur. Çin hâlâ öyle, Küba hâlâ sosyalizmi takip ediyor. Onlar bile can çekişirken Kemalizmin daimi bir doktrin olmas?ndan bahsedilemez.  *Güncel konulara dönersek, siz “Cumhurbaşkan?n?n Genelkurmay? ikna etmesi gibi bir tav?r sözkonusu olamaz” diyorsunuz. Bunu biraz daha açar m?s?n?z?


  Gül ,Cumhurbaşkan? olmadan Barolar Birliğine, TÜS?AD’a, Yarg?tay’a, Anayasa Mahkemesi’ne gitti. Bunlar bence yanl?şt?. Çünkü cumhurbaşkan?n? bu makamlar değil, millet seçiyor. Bu kurumlardaki insanlar da seçim sand?ğ? geldiğinde kendi görüşlerine uygun oy at?yorlar. Egemenlik milletindir... Bak?yorsunuz hâlâ Yarg?tay Başsavc?s? yersiz, anlams?z ç?k?şlar yap?yor...

 3. #3
  Vefakar Üye yuksek-Sadakat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  313

  Standart

  *Bu tür ç?k?şlar nas?l önlenir sizce?  Zaman içinde zihniyetinde hiçbir pranga olmayan başsavc?lar, anayasa mahkemesi üyeleri, hakimler savc?lar yüksek kurulu üyeleri atayarak. Milletin arzusu budur. Millet AKP’ye “Benim ülkemi Genelkurmay Başkan? yönetsin istemiyorum. Benim ülkemi siysasiler yönetsin” mesaj?n? vermiştir. Bölgede ?ran, ?srail kadar k?ymeti harbiyemiz yok. Kemalizm kendi s?n?rlar? d?ş?nda bir anlam ifade etmiyor. Art?k Türkiye bölgede etkili olmak istiyorsa imparatorluk yaklaş?m? sergilemelidir. Türklüğe k?ymetini veren tarihtir. Sen 301. maddeye Türklüğü yerleştirerek koruyamazs?n. Anayasada herkesi Türk ilan edemezsin...


  *“Kemalizm s?n?rlar? d?ş?nda anlam ifade etmiyor” demek küresel aktör olmam?z? engellediği anlam?na gelir mi?  Kemalizm ideolojisini s?n?rlar?n?z d?ş?na ihraç ettiğinizde kimseyi hareketlendiremezsiniz, kimse bu düşünceyi paylaşmaz. Bu aç?dan bak?ld?ğ?nda hilafetin kald?r?lmas? Türkiye’nin küresel aktör olmas? yolunda zararl? bir devrim olmuştur. Eğer kald?r?lmam?ş olsayd? Türkiye küresel aktördü. ?ngiltere’nin hilafetin kald?r?lmas?n? bu kadar istemesinin arkas?nda da bu nedenler vard?r.


  *’Osmanl? geri gelir’ diyenler var ama...


  Osmanl?’ya yalvarsan?z yakarsan?z, hergün adaklar adasan?z geri gelmez. Ufkumuz o kadar daralt?lm?ş ki Malezya tart?şmalar?na bak?n?z. Önümüzde AB, ABD, Avrasya projeleri vard?r. Kemalizmle hiçbirine giremezsiniz. Türkiye Kemalist ideolojiyi takip ettiği sürece parçalanacakt?r... Zaten ABD D?şişleri Bakan? Rice, 2003 y?l?nda “Ortadoğu’da 22 ülkenin s?n?rlar? değişecek bunun içinde Türkiye de var” dedi. Bu resmi bir aç?klama. Bu aç?dan bak?ld?ğ?nda Türkiye Cumhuriyetinin milleti kucaklayan bir anlay?ş geliştirmesi gerekmektedir.


  *Siz Türkiye içindeki siyasî gerginliğin biraz daha süreceği kanaatinde olanlardans?n?z galiba?


  Komutanlar?n cumhurbaşkan?m?z? rencide edici hareketleri utanç vercidir. Gül’e konulan tav?r, millete konulan bir tav?rd?r ve ayn? sertlikte mukabele görür. ‘Ben senin seçtiğin cumhurbaşkan?n? tan?m?yorum’ diyen komutanlar, milletçe kendi irfan?na uzak olarak tellakki edilecektir ve orduyla halk?n aras?n? açacakt?r. Zaten 1960 ihtilaliyle k?şlas?ndan ç?kan ordu bat? kültürüne adapte edilmiş durumdad?r. Genelkurmay ve d?şişleri medeni değerler, kültürül değerler aç?s?ndan dönüştürülmüştür. Biz bat?n?n teknolojisini, ilmini, hukukunu almaya çal?ş?yoruz. Biz bat?n?n medeniyetini almaya çal?şm?yoruz. Asyan?n irfan?na s?rt?n?z? döndüğünüzde milletle aran?za bir uçurum koymuş oluruz. Bugün D?şişleri, Asya irfan?na yabanc? durumdad?r ve halkla bağlar? kopmuş durumdad?r.

 4. #4
  Vefakar Üye yuksek-Sadakat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  313

  Standart

  *Yani Genelkurmay başkanl?ğ? halk?n arzulad?ğ? davran?şlar? sergilemekte zorlanacak demek istiyorsunuz?  Gerginlik sürecek, ordu kabullenmemekte devam edecek. Bence Genelkurmay Milli Savunma Bakanl?ğ?na bağlanmal?. Bağlan?rsa en az?ndan başbakan ve cumhurbaşkan?yla ayn? protokolde bulunma şans?n? kaybedecek. Böylelikle ‘genelkurmay selam verdi, vermedi, gördü, görmedi’ gibi Türk milletinin başbakan?n? ve cumhurbaşkan?n?, halk? rencide edici tart?şmalardan uzaklaşacağ?z. Genelkurmay?n savunma bakanl?ğ?na bağlanmas? milletin tercihlerinin rencide edilmemesi aç?s?ndan önemlidir. Genelkurmay bürokrasinin, başbakan ve cumhurbaşkan? milletin tercihidir... Yeni anayasayla milli güvenlik kurulu kald?r?lmal?, askeri yarg? kald?r?lmal?, resmi ideoloji kald?r?lmal?, hakimler savc?lar yüksek kurulu üyelerininin baz?lar?n? meclis atamal?...


  *Sizin değişmesini istediğiniz şeyler üzerinde k?yamet kopuyor zaten...  Avrupa demokrasisini istiyorsan?z bunlar? yapmak zorundas?n?z. O zaman aç?kça “Genelkurmay cumhuriyetinden memnunuz, genelkurmaylar?m?z hikmet sahibi hepsi Platon, Sokrat, biz onlara meftunuz, demokrasi bizim milletimizi hasta eder” desinler. Militarizmle demokrasi aras?nda tercih yaps?nlar. AKP bu noktadan sonra geri ad?m atamaz, AKP’nin yeni slogan? “resti gör” olmal?...

  Hasan Hüseyin KEMAL

 5. #5
  Vefakar Üye yuksek-Sadakat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  313

  Standart

  R.Nurdan k?sa bir paragraf..
  1948 senesinde vuku bulan Afyon Mahkemesinde, yazd?ğ? bir eserinin manas?n? M. Kemal’le ilgili göstermelerine mukabil Bediüzzaman Hazretleri der ki:
  “Hem maslahat-? hükûmet nam?na derim: Madem Beşinci Şua'? hem Denizli, hem Ankara Mahkemeleri tedkik edip ilişmemişler, bize verdiler. Elbette onu, yeniden resmiyete koyup dedikodulara meydan açmamak, idarece zarurîdir.
  Biz o risaleyi, mahkemelerin ellerine geçmeden ve onu teşhirlerinden evvel gizlediğimiz gibi, Afyon hükûmet ve mahkemesi dahi onu medar-? sual ve cevab etmemeli. Çünki kuvvetlidir, reddedilmez! Kabl-el vuku' haber vermiş, doğru ç?km?ş. Hem hedefi dünya değil, olsa olsa ölmüş gitmiş bir şahsa, müteaddid manalar?ndan bir manas? muvaf?k geliyor. Onun dostluğu taassubuyla o gaybî ihbar? ve manay?, resmiyete koymamay? ve bizi onunla muahaze etmekle daha ziyade teşhirine yol açmamay?, vatan ve millet ve asayiş ve idare hesab?na ihtar etmeye vicdan?m beni mecbur eyledi.” (Şualar:356)
  Yani hükümetler, o şahs? müsbet, menfi medar-? bahs etmemeliler. Eğer o şah?s devlet proğram? yap?l?rsa hadislerde haber verilen din zarar?na olan mahiyeti ortaya ç?kar. Bu da dahili kargaşaya ve ikiye bölünmeye (tefrikaya) sebep olur diye Üstad ikaz ediyor.

  (Yorum ittihad.com.tr den al?nt?)

 6. #6
  Müdakkik Üye Eyüpşan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  894

  Standart

  80 senelik kokuşmuş karanl?ktan da anlaş?l?yor zaten. Irkç?l?ğa milliyetçilik deyip, dindarl?ğa yobazl?k deyip ard?ndan ülke gidişat?

 7. #7
  Dost Asker.AVSAR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  ISTANBUL
  Mesajlar
  23

  Standart

  Gündemin as?l meselesi, kimin haz?rlad?ğ? anayasa meselesi değil, DEVLET mi kutsal olmal? bu dakikadan sonra B?REY mi, sorusunun net bir cevab? verilmemiş olmas?d?r...

 8. #8
  Dost Asker.AVSAR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  ISTANBUL
  Mesajlar
  23

  Standart

  Adalet ve Kalk?nma Partisi, görünürde tek parti olsa da, Türkiye'nin bugüne dek oluşmuş, en çok kesimli kat?l?m?n yaşand?ğ?, tek partidir. Dolay?s?yla, ald?ğ? oy oran?, bir partinin ald?ğ? oy oran? olarak değerlendirilmeli.

  Aksine, Ak Partinin ismi alt?nda, bireye özgürlük ve tam sivil yönetim isteyenlerin ortak zeminde ve meşru müştereklere birleştiğini söyleyebiliriz...

 9. #9
  Dost Asker.AVSAR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  ISTANBUL
  Mesajlar
  23

  Standart

  Türkiye'nin geldiği yol ayr?m?, kendisine mahsus değildir. Bilakis, küresel ekonomi, yüzlerce y?ld?r varolmas?na karş?n, ilk kez iletişim ve ulaş?mda, bu denli günlük etki gücüne sahip olduğundan dolay?, Türkiye'nin bu küreselleşme sendromunda, hangi tarafta yeralacağ?na karar vermesi bekleniyor...

  Kazananlar?n yard?mc? oyunculuğuna m?, kaybedenlerin kahramanl?ğ?na m? ?

  Üçüncü bir yol her zaman vard?r ama...!?

 10. #10
  Dost Asker.AVSAR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  ISTANBUL
  Mesajlar
  23

  Standart

  Türkiye'nin elinde üç tane şüphe götürmez kuvvet mevcut :

  - Genç ve eğitilebilir nüfus.

  - Tar?m topraklar?

  - Jeostratejik Konum.


  Hangisini iyi kullanabiliyor ?

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Osmanlıca Türkçeli Risale-i Nur'dan Parçalar ve Bölümler
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 01.10.14, 07:40
 2. Kemalizm Pazarlığı
  By Şahide in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.09.08, 11:30
 3. Bayram Tebriğiyle İlgili Risale'den Parçalar?
  By November in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12.09.08, 13:37
 4. Çin Türkiyeyi Tehdit Ediyor
  By İ_man in forum Gündem
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.08.08, 21:08
 5. Türkiyeyi Ağlatan Ezan
  By Ene-Zerre in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 07.08.08, 19:26

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0