+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 20

Konu: Bu Yalanı Kim Yutar?Üstada İftira!

 1. #1
  Vefakar Üye yenipınar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  419

  Standart Bu Yalanı Kim Yutar?Üstada İftira!

  Merkezi Ankara'da olan "ülkücü" bir dernek var. İsmi "Ülkücü İşçiler Derneği."
  Bu derneğin yayın organı vazifesini gören "Ülkücü İşçiler Bülteni" diye de bir mevkutesi var ki, medyaya şenlik.

  Bültende yer alan "kapıdan geçmez yalanlar"a bakınca, insan mesleğinden utanmaya başlıyor.

  Bu derece açık, bu kadar büyük yalanları nasıl uyduruyorlar ve bunu kimlere yutturuyorlar diye, hayret etmemek elde değil.

  Bültenin (sayı: 18, 2007) 28 ve 29. sayfaları Said Nursî için yapılan karalamalara ayrılmış.

  Onların kullandığı tâbirle "Said–i Kürdî" başlıklı bu yazı, baştan sona yalan, iftira ve hezeyanlarla süslenmiş. Gayr–ı ciddî gördüğümüz isnat ve iddiaları tek tek cevaplandırma gereğini duymuyoruz.

  Onları ciddi bir muhatap olarak kabul etmemiz için, evvelâ Said Nursî'ye isnat ederek en başa aldıkları şu sözün kaynağını belirtsinler, yeter.
  Onlara göre, Said Nursî, güyâ demiş ki: "Özgür bir Kürdistan tohumunu ekiyorum. Onu geliştirip büyütün."

  Evet, söz konusu yazının en başında bu isnat yer alıyor, ancak ne bir delil var, ne de bir kaynak ismi belirtilmiş. Yani, tam bir atmasyon, anlayacağınız...
  Beyler, başkasına mal ettiğiniz bir sözün ispatını neden yapmıyorsunuz? Nursî'nin böyle bir sözü nerede, ne zaman sarf ettiğini niçin belirtmiyorsunuz?
  Basın–yayın meslek ahlâkı, delile, ispata dayalı yazılar yazmayı gerektirmez mi? Aksi halde, önüne gelen herkes bir başkası hakkında istediğini yazmaya yönelmez mi?

  Hasılı, ey "ülkücü" diye geçinen zevât! Gelin, ya bu yazdığınızın bir iftira olmadığını ispat edin, ya da bu büyük yalanı kimlere nasıl yutturabileceğinizi izah edin.

  Şayet, Said Nursî hakkındaki bu yaftanız, yalan değil de doğruysa, ben yirmi beş yıllık mesleğimi derhal terk edeceğime dair söz veriyorum. Aksi halde, sizlerin birşeyler yapması gerekir.

  Lütfen bize "Yoksa, ülkücülüğün sizdeki mânâsı bu mu?" dedirtmeyin.
  Bilvesile, Bediüzzaman Said Nursî'nin eserlerinin ve kendisinin asıl dâvâsının ne olduğuna dair, yine kendi ifadelerinden birkaç cümleyi hatırlamaya çalışalım.


  Bediüzzaman diyor ki

  Kur’ân-ı Hakîmin sırr-ı hakîkatiyle ve i’câzının tılsımıyla, benim ve Risâle-i Nur’un programımız ve mesleğimiz ve bilfiil semeresini gördüğümüz ve çalıştığımız ve gâye-i hareketimiz ve hedefimiz, ölümün îdâm-ı ebedîsinden îmân-ı tahkîkî ile bîçareleri kurtarmak ve bu mübârek milleti de her nevî anarşîlikten muhâfaza etmektir. (Emirdağ Lâhikası-I, s. 27)
  * * *
  Biz, Risâle-i Nur’la, bu memleketin ve istikbâlinin en büyük iki tehlikesini defetmeye çalışıyoruz...
  Birinci tehlike: Bu memlekette, hariçten kuvvetli bir sûrette girmeye çalışan anarşîliğe karşı sed çekmek.
  İkincisi: Üç yüz elli milyon (şimdi 1,5 milyar) Müslümanlann nefretIerini kardeşliğe çevirmekle, bu memleketin en büyük nokta-i istinadını temin etmektir. (Emirdağ Lâhikası-I, s.125)
  * * *
  Evet, eserler (Risâleler) tesirlidir. Fakat, millet ve vatanın tam menfaatine ve hiçbir zarar dokundurmadan yüz bin adama kuvvetli îmân-ı tahkîkî dersi vermekle, saadet ve hayat-ı ebediyelerine tam hizmette tesirlidir. (Emirdağ Lâhikası-l, s. 17)
  * * * Risâle-i Nur, yalnız bir cüz’î tahribâtı, bir küçük hâneyi tâmir etmiyor; belki, küllî bir tahribâtı ve İslâmiyeti içine alan dağlar büyüklüğünde taşlan bulunan bir muhît kal’ayı tâmir ediyor. ...Dehşetli rahnelenen kalb-i umûmi ve efkâr-ı âmmeyi ve umûmun, bâhusus avâm-ı mü’minînin istinadgâhları olan İslâmî esasları ve şeâirlerin kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdân-ı umûmiyi... Kur’ân’ın ve îmânın ilâçları ile tedâvi etmeye çalışıyor. (Kastamonu Lâhikası, s. 25.) M. Latif SALİHOĞLU
  http://www.yeniasya.com.tr/2007/09/2...lsalihoglu.htm

 2. #2
  Vefakar Üye yenipınar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  419

  Standart

  ?şte yalan ve iftira dolu yaz?.

  Said Nursî'nin Türk Düşmanl?ğ?

  "Özgür bir Kürdistan tohumu ekiyorum. Onu geliştirip büyütün"

  Yaln?zca bir dakika durup düşünün. Yukar?daki tümceyi kim söylemiş olabilir? Apo mu? Akl?n?za hemen Apo geldiyse, asl?nda bir bak?ma başar?l? oldular demektir. Görünen düşmana karş? Türk'ün savaşmas? zor olmaz.


  Ama saf Türk halk?n?n görünmeyen sinsi düşmana karş? savaşmas? çok daha zordur. Yukar?daki tümceyi söyleyen kişi amans?z bir Türk düşman? olan ve son soluğuna kadar Türkiye topraklar? üzerinde bir Kürdistan kurma düşüyle ölen Kürt Said ya da çoğunun bildiği ad?yla Nurculuğun kurucusu Said-i Nursi'dir.
  Bu tümce, bir zamanlar ç?kar?lan ve kime hizmet ettiğini herkesin çok iyi bildiği Özgür Ülke gazetesinde yay?nlanm?şt?r. Yine bu gazetenin ifadesinde ve diğer Kürtçü yay?n organlar?nda Kürt Said için "devrim şehidi" ifadesinin kullan?lmas? nurculuğun hangi ereğe hizmet ettiğinin en kesin kan?t?d?r.
  Nurculuk savaşla ulaş?lamayan bir hedefin sinsi bir düşünce yap?s? ile başar?lmas? uğraş?d?r. Bu uğraş?n ana hedefini de Türkiye'nin doğusunda bağ?ms?z bir Kürdistan kurmad?r. Yukarda da anlatt?ğ?m?z gibi bu işi ilk başta savaş ile başarmaya çal?şm?şlar fakat devlet ve ordu gelenekleri olmad?ğ?ndan dolay? sonlar? hep bozgun, hezimet olmuştur.


  1876 y?l?nda Bitlis'in Nurs köyünde dünyaya gelen Said-i Nursi bağ?ms?z Kürdistan çal?şmalar?na II. Abdülhamit zaman?nda başlar. Bu zamanlar, Türk topraklar?n?n birer birer elden ç?kt?ğ? zamanlard?r. Said-i Nursi de bu durumdan yararlanmak için Abdülhamit'e bir dilekçe ile başvurur. Dilekçede Kürdistan?n geleceği (!) için Kürdistan olarak adland?rd?ğ? bölgede 3 tane medrese aç?lmas?n? ve bu burada Kürt gençlerinin eğitim görmesini ister. II. Abdülhamit bunun alt?ndaki sinsi plan? hemen fark eder. Bu dilekçeden sonra Said-i Nursi'yi önce sürgüne göndermeyi düşünür fakat akli dengesinin yerinde olmad?ğ?n? anlad?ğ?ndan t?marhaneye kapat?lmas? kararlaşt?r?l?r. Said, "Zalimler için yaşas?n cehennem!" sözünü Abdülhamit için söyler. (Ülkücü ?şçiler Bülteni)

 3. #3
  Vefakar Üye yenipınar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  419

  Standart

  Üstadın Türklerle ilgili yazıları ve görüşlerini ekleyelim.


  Benim gibi pek ciddî bir muhabbetle Türk Milletini seven ve Kur'ânın senasına mazhariyetleri cihetiyle Türk Milletini pek çok takdir eden ve altı yüz seneden beri bütün dünyaya karşı koyan ve Kur'ânın bayraktarı olan bu millete karşı gayet şiddetli taraftar bulunan ve bin Türkün şahadetiyle, bin milliyetçi Türkçüler kadar Türk Milletine bilfiil hizmet eden ve kıymettar otuz-kırk Türk gençlerini, namazsız otuz bin hemşerilerine tercih etmekle bu gurbeti ihtiyar eden ve hocalık haysiyetiyle izzet-i ilmiyeyi muhafaza eden ve hakaik-i imaniyeyi pek vâzıh bir surette ders veren bir insanın; on sene ve belki yirmi-otuz sene zarfında, yirmi-otuz değil, belki yüz, belki binler talebesi, sırf iman ve hakikat ve âhiret noktasında onunla fedakârane bağlansa ve âhiret kardeşi olsalar çok mudur ve zararı mı var? Hiç ehl-i vicdan ve insaf bunları tenkide cevaz verir mi? Ve bunlara cemiyet-i siyasîye nazariyle bakabilir mi? (Tarihçe-i Hayat Sh:208)

 4. #4
  Vefakar Üye yenipınar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  419

  Standart

  Ey efendiler! Ben, her şeyden evvel Müslüman’?m ve Kürdistan'da dünyaya geldim. Fakat Türklere hizmet ettim ve yüzde doksan dokuz menfaatli hizmetim Türklere olmuş ve en çok hayat?m Türkler içinde geçmiş ve en sâd?k ve en hâlis kardeşlerim Türklerden ç?km?ş ve ?slâmiyet ordular?n?n en kahraman? Türkler olduğundan, meslek-i Kur'âniyem cihetiyle, her milletten ziyade Türkleri sevmek ve taraftar olmak Kutsi hizmetimin muktezas? olduğundan; bana Kürt diyen ve kendini milliyetperver gösteren adamlar?n bini kadar Türk Milletine hizmet ettiğimi, hakikî ve civanmert bin Türk gençlerini işhâd edebilirim.

  Hem, hey'et-i hâkimenin ellerinde bulunan otuz-k?rk kitab?m?; hususan ?ktisad, ?htiyarlar, Hastalar Risalelerini işhad ediyorum ki: Türk Milletinin beşten dört k?sm?n? teşkil eden musibetzede, fakirler ve hastalar ve dindar muttakiler taifelerine bin Türkçü kadar hizmet eden o kitaplar, Kürtlerin ellerinde değil, belki Türk gençlerinin ellerindedirler. (Tarihçe-i Hayat Sh:210)

 5. #5
  Pürheves PINAR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  285

  Standart

  Said Nursî, güyâ demiş ki: "Özgür bir Kürdistan tohumunu ekiyorum. Onu geliştirip büyütün."


  Yok artık!! Bu nasıl bir iftira...Allah ıslah etsin

 6. #6
  Vefakar Üye yenipınar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  419

  Standart

  ?şte ey ehl-i Kur'an olan şu vatan?n evlâdlar?! Alt? yüz sene değil, belki Abbasîler zaman?ndan beri bin senedir Kur'an-? Hakîm'in bayraktar? olarak, bütün cihana karş? meydan okuyup, Kur'an? ilân etmişsiniz. Milliyetinizi, Kur'ana ve ?slâmiyet’e kal'a yapt?n?z. Bütün dünyay? susturdunuz, müthiş tehacümat? defettiniz, tâ يَاْتِىاللّهُبِقَوْمٍيُحِبُّهُمْوَيُحِبُّونَهُاَذِلَّةٍعَلَىاْلمُؤْمِنِينَاَعِزَّةٍعَلَىالْكَافِرِينَيُجَاهِدُونَفِىسَبِيلِاللّهِ âyetine güzel bir mâsadak oldunuz. Şimdi Avrupa'n?n ve firenk-meşreb münaf?klar?n desiselerine uyup, şu âyetin evvelindeki hitaba mâsadak olmaktan çekinmelisiniz ve korkmal?s?n?z!

  Cây-? dikkat bir hal: Türk milleti anas?r-? ?slâmiye içinde en kesretli olduğu halde, dünyan?n her taraf?nda olan Türkler ise Müslüman’d?r. Sair unsurlar gibi, Müslim ve gayr-? Müslim olarak iki k?sma ink?sam etmemiştir. Nerede Türk taifesi varsa, Müslüman’d?r. Müslümanl?ktan ç?kan veya Müslüman olmayan Türkler, Türklükten dahi ç?km?şlard?r (Macarlar gibi). Halbuki küçük unsurlarda dahi, hem Müslim ve hem de gayr-? müslim var.

  Ey Türk kardeş! Bilhassa sen dikkat et! Senin milliyetin ?slâmiyet’le imtizaç etmiş. Ondan kabil-i tefrik değil. Tefrik etsen, mahvs?n! Bütün senin mazideki mefahirin, ?slâmiyet defterine geçmiş. Bu mefahir, zemin yüzünde hiçbir kuvvetle silinmediği halde, sen şeytanlar?n vesveseleriyle, desiseleriyle o mefahiri kalbinden silme! (Mektubat 26. Mektup)

 7. #7
  Vefakar Üye yenipınar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  419

  Standart

  Hükümetin lâik cumhuriyeti dini dünyadan ay?rmak demek olduğunu biliyoruz. Yoksa, hiçbir hat?ra gelmeyen dini reddetmek ve bütün bütün dinsiz olmak demek olduğunu, gayet ahmak bir dinsiz kabul eder. Evet, dünyada hiçbir millet dinsiz olarak yaşamad?ğ? gibi; Türk milleti misillü bütün as?rlarda mümtaz olarak, bütün aktar-? cihanda, nerede Türk varsa Müslüman’d?r. Sair anâs?r-? ?slâmiyenin küçük de olsa yine bir k?sm?, ?slâmiyet haricindedir. Böyle pek ciddî ve hakikî dindar ve bin sene kadar Hak dininin kahraman ordusu olarak zemin yüzünde, mefahir-i milliyesini milyonlar menabi-i diniye ile çakan ve k?l?çlar?n?n uçlar?yla yazan bu mübarek milleti, "Dini reddeder veya dinsiz olur" diye itham eden yalanc? dinsizler ve milliyetsizler, öyle bir cinayet işliyorlar ki, Cehennemin esfel-i safilin tabakas?nda ceza görmeye müstahak olurlar. (Tarihçe-i Hayat Sh:212)

 8. #8
  Dost berhüdar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  ankara
  Yaş
  41
  Mesajlar
  24

  Standart

  hiç şaş?rmad?m bu iftiraya.çünkü ülkücüolduğunu söyleyen bu insanlardan herşey beklenir.herzaman ortal?ğ? kar?şt?racak bişey bulurlar zaten.....

 9. #9
  Dost desertquite - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  35

  Standart

  inşallah bu yalanlar? atanlar ile bu yalanlara ortak olanlar?n allah taraf?ndan cezalar? kesilecektir.bunda benim şahsen hiç bir kuşkum yok

 10. #10
  Vefakar Üye yenipınar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  419

  Standart

  Gözümde ne Cennet sevdası var, ne Cehennem korkusu. Cemiyetin, yirmi beş milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun. Kurânımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa Cenneti de istemem; orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmağa razıyım: Çünki; vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur. (Tarihçe-i Hayat Sh:608)


  Âlem-i İslâm milletleri Arab'ın metanetinden ders almışlar. İnşallah yine Arablar ye'si bırakıp İslâmiyet'in kahraman ordusu olan Türklerle hakikî bir tesanüt ve ittifak ile el ele verip Kur'an'ın bayrağını dünyanın her tarafında ilân edeceklerdir. (Hutbe-i Şamiye-45)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İfk (İftira) Hadisesi
  By slim in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.11.08, 19:36
 2. Cok Küçükler Cok Büyükleri Bir Cihette Yutar.
  By Gül-ihamra in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 28.04.08, 21:01
 3. Sözlerin En Yalanı
  By Lebid24 in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.12.07, 19:18
 4. Çok Küçük Şeyler,Çok Büyük Şeyleri Bir Cihette Yutar
  By HakanBa in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.04.07, 14:33
 5. Starın Yalanı
  By eb_k in forum Gündem
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28.08.06, 21:44

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0