+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Robert Fisk: 11 Eylül Gerçeğini Bile Sorguluyorum

 1. #1
  Yasaklı Üye bekke - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  299

  Standart Robert Fisk: 11 Eylül Gerçeğini Bile Sorguluyorum

  Fisk: 11 Eylül gerçeğini bile sorguluyorum

  The Independent gazetesinin tecrübeli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, 11 Eylül ile ilgili sorular? yeniden gündemine taş?d?.?ngiliz The Independent gazetesinin tecrübeli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk'in 11 Eylül ile ilgili kaleme ald?ğ? yeni makalesinde, üstü örtülen sorular? yeniden gündeme taş?d?. Fisk'in makalesini önemine binaen

  Dünya Bülteni okuyucular? için tercüme ettik:

  11 EYLÜL GERÇEĞ?N? B?LE SORGULUYORUM

  Ortadoğu ile alakal? ne zaman bir seminer vermeye kalksam dinleyiciler aras?nda her zaman benim “ç?lg?n konuşmac?lar” dediğim birileri vard?r. Burada parlak ve yerinde sorularla- bir gazeteci olarak bana sürekli hürmetkâr olduklar?n? ve Ortadoğu’daki trajediyi oradaki gazetecilerden daha iyi
  anlad?klar?n? gösterir tarzda- konferanslar?ma gelen baylar ve bayanlardan
  özür dilerim.

  Ama “ç?lg?n konuşmac?lar” gerçektir. Stockholm, Oxford, Sao Paulo, Erivan, Kahire ve Los Angeles’da erkek cismaniyetiyle, Barselona’da kad?n cismaniyetiyle karş?ma ç?km?şlard?r.

  Kad?n veya erkek olsun sorular? şöyle devam eder. Eğer bağ?ms?z bir gazeteci olduğunuza inan?yorsan?z, niye 11 Eylülle ilgili gerçekleri yazm?yorsunuz? Niye gerçekleri – Bush yönetimi, CIA ya da Mossad’?n ?kiz Kuleleri patlatt?ğ?n?- söylemiyorsunuz? 11 Eylül’ün arkas?ndaki s?rlar? niye ifşa etmiyorsunuz? Her davayla alakal? şöyle bir düşünce var – Fisk bilir, elinde kesin deliller vard?r, tüm dünyan?n bildiği (genelde bu tabirle işaret edilir) ?kiz Kuleleri kimin y?kt?ğ?na ilişkin son delili getiren bak?r-dipli gerçek dosyalar? vard?r. Bazen “ç?lg?n konuşmac?lar” aç?kça dertlidir. Cork şehrinde bir adam bana bir soru sordu ve sonra olaya bak?ş aç?s?n?n biraz tuhaf olduğunu söylediğimde, sandalyeleri tekmeleyerek ve bağ?rarak salonu terk etti.

  Genellikle doğruyu söylemeye çal?şm?ş?md?r, ama 11 Eylülle ilgili cevaplanmam?ş sorular varken, ben, The Independent’?n Ortadoğu muhabiriyim ama komplo teorisi muhabiri değilim. Elimde Lübnan, Irak, Suriye, ?ran ve Körfezle ilgili bu kadar gerçek veriler varken niye Manhattan’daki hayali verileri kafama takay?m? Benim son sözüm- bence tart?şman?n düğüm noktas?- Bush yönetiminin her şeyi berbat ettiğidir-askeri, politik ve diplomatik olarak-Orta Doğu’da bunu denemiştir ve nas?l olur da 11 Eylül 2001’de Amerika’da uluslar aras? boyutta insanl?ğa karş? işlenen suçlar?n Bush yönetimi başar?yla üstesinden gelebiliyor?

  Evet, hala o fikri savunuyorum. Amerikal?lar?n iki gün önce yapt?ğ? gibi El Kaide’nin geri çekildiğini iddia eden bir ordu, 11 Eylül’le alakal? hiçbir şeyi ölçmeyi beceremiyor demektir. Irak’?n Diyala bölgesinde yapt?klar? ve mant?ks?zca kod ad? “Y?ld?r?m Çekiç Operasyonu” dedikleri operasyon sonras? konuşan Albay David Sutherland, “El Kaide’yi rahats?z edip, onlar?n geri çekilmesini sağlad?k. Bizim kuvvetlerimizle karş?laşt?klar?nda yaşad?klar? korku, teröristlerin hiçbir s?ğ?nacak güvenli limanlar?n?n olmad?ğ?n? kan?tlam?şt?r” diyor. Söylediklerinin çoğu ayn? ve hepsi yanl?şt?r.

  Birkaç saat sonra El Kaide Bakuba’ya güçlü bir taburla sald?r?yor ve Amerikal?larla beraber meydan okuyan yerel şeyhleri öldürdü. Bush’un Texas semalar?ndan seyrettiği savaş bana Vietnam’? hat?rlat?yor- ki bu, bu hafta Vietnam savaş?n?n sonu ile Kamboçya denen, nüfusunun büyük bir bölümünü Bush’un cesur meslektaşlar?n?n sonuna kadar savaşt?ğ? ayn? Vietnaml?lar?n kurtard?ğ?, farkl? bir ülkedeki soyk?r?m? niye kar?şt?rd?ğ?n? aç?klayabilir.
  Ama işte mevzuya geliyoruz. Benim 11 Eylülle alakal? tutars?z resmi söylemlerden girerek artan bir rahats?zl?ğ?m var. Sadece aç?kça görünen filan sonuç falan ihtiyaçtan ç?kmaz mevzu değil: Pentagon sald?r?s?n?n uçak parçalar? (motor vs.) nerede? “United 93” diye bilinen uçuşta (Pennsylvania’da düşmüştü) yer alan görevliler niye susturuldu? Uçuç 93’ün sadece bir noktaya çarpan enkaz parçalar? nas?l oldu da birkaç milden fazla bir alana dağ?ld??
  Tekrar David Icke’nin “Alice Harikalar Diyar?nda ve Dünya Ticaret Merkezi Felaketi” isimli, herhangi bir akl? baş?nda insan? tekrardan telefon rehberini okumaya sevk edecek ç?lg?n araşt?rmas?ndan bahsetmeyeceğim.

  Ben bilimsel mevzulardan bahsediyorum. Eğer doğruysa gazyağ? 820 C’de normal şartlarda yanar, nas?l olur da ?kiz Kulelerin erime noktas? 1480 C olduğu düşünülen çelik kirişi ayn? anda kopar? (8.1 ve 10 saniye içinde y?k?ld?lar) Peki ya üçüncü kule? Dünya Ticaret Merkezi Bina 7 ya da Salmon Brothers Building (Salmon Kardeşler Binas?) diye an?lan yer? Kendi kay?tlar?nda 11 Eylül günü saat 17.20’de 6.6 saniyede y?k?ld?. Hiçbir uçak çarpmamas?na rağmen niye bu kadar düzgün bir şekilde y?k?ld??
  Amerikan Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsüne bu üç binan?n neden y?k?ld?ğ?n?n analiz edilmesi görevi verildi. Hala Dünya Ticaret Merkezi Bina 7 ile ilgili rapor bildirilmedi.

  ?ki tane önemli Amerikal? profesör ve makine mühendisi- kesinlikle “ç?lg?n konuşmac?lar” parantezinde değiller- şimdi yasal yollarla raporun son şekline “aldat?c? ve ya hileli” olduğu gerekçesiyle meydan okuyorlar.

  Gazetecilik aç?s?ndan 11 Eylülle ilgili çok tuhaf şeyler vard?. Muhabirlerin baz?lar?n?n ilk bildirdiklerine göre kulelerin içinden patlama sesleri duymuşlard? – kiriş çat?rdamas? gibi sesler- ki böylece kolayl?kla işten at?labilirlerdi. Daha az gazeteci elleri bağl? vaziyette Manhattan sokaklar?nda bulunmuş bir kad?n uçuş görevlisi bulunduğunu bildirmişti. Tamam, bunlar?n sadece söylenti olan iddialar olduğunu var sayal?m t?pk? CIA’in üç kişilik şu anda sağ ve Ortadoğu’da yaşayan intihar sald?r?s? eylemcisinin olduğu yönündeki istihbarati hatas? gibi.

  Peki ya ürkütücü yüzüyle, korkunç arkadaşlar?na “?slami” öğütler verdiği CIA taraf?ndan aç?klanan ve Orta Doğu’daki tan?d?ğ?m her Müslüman arkadaş?m? hayrete düşüren M?s?rl? hava korsan? ve katil Muhammed Atta taraf?ndan yaz?ld?ğ? iddia edilen tuhaf mektup? Atta, ailesine anlat?yor–ki hiçbir Müslüman kötü yetiştirilmiş olsa da namaz k?lmak ister. Cinayetteki arkadaşlar?na günün ilk namaz?n? k?lmalar?n? hat?rlat?yor ve ondan bahsetmeye devam ediyor. Ama hiçbir Müslüman’?n böyle bir hat?rlatmaya ihtiyac? yoktur – sadece “Sabah” namaz?yla ilgili bölümün Atta’n?n mektubunda yer almas? gerektiğini düşünelim.

  Tekrar edeyim. Ben komplo teoricisi değilim. Ç?lg?n konuşmac?lar beni rahat b?raks?n. Komplolar beni rahat b?raks?n. Ama tüm diğer insanlar gibi 11 Eylülle ilgili tüm hikâyeyi bilmek istiyorum, en az?ndan değil çünkü Irak, Afganistan ve Ortadoğu’da yaşanan tüm bu felaketlerin sebebi olan sahte “terörle savaş” deliliğinin tetikleyicisi odur. Bush’un mutlu bir şekilde ayr?lan dan?şman? Karl Rove bir zamanlar “biz art?k bir imparatorluğuz ve kendi gerçeklerimizi kendimiz yarat?r?z.” demişti. Doğru mu? En az?ndan bize söyle. Belki insanlar?n sandalye tekmelemesini bu durdurur.

  Bu makale M.Hasan UNCULAR taraf?ndan Dünya Bülteni için tercüme edilmiştir.


  Makalenin orijinali için t?klay?n:

  http://news.independent.co.uk/fisk/article2893860.ece

 2. #2
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Standart

  Nasıl yani abi anlayamadım 11 Eylül müslümanların bir şehadet eylemi değil mi?

  Kafirlerin göbeğinde onların en çok güvendiği sembollerini mücahidler yerle bir etmemişler mi?

  Meseleyi anlayamadığım için sordum..

  Dua ile..

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 3. #3
  Yasaklı Üye bekke - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  299

  Standart

  Değil tabi ya ne sand?n? Bu kafirler müslüman topraklar?n? işgale kendine k?l?f buldu, bizim sad?k-ul ahmaklarda sazan gibi atlad?lar. Bu Fisk denen adam ortadoğuyu çok iyi bilir, bu memlekette gazeteciyim diyenlerin %99 unu cebinden ç?kar?r. anlayana tabi...

 4. #4
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Standart

  Walla hayret içerisindeyim..

  Yine de Fisk denilen herif ne halt olursa olsun bir araştırmamız gerekiyor zannederim..

  Çünkü fasıktan size bir haber geldiği zaman araştırmadan kabul etmeyin buyuruyor Cenab-ı Allah..

  yine de paylaşım için teşekkürler..

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 5. #5
  Yasaklı Üye bekke - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  299

  Standart

  Kardeş fisk kafirdir, haber verdikleri de kafirlerdir, bu haberi verdiği gazetede en kafir gazetelerden biridir. Sen yinede araşt?r tabi, ayete tabi olmak, kitabi hareket etmek en güzelidir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 26.02.09, 07:19
 2. Robert Miranda (Davut Ali Selam) "Barla’da Bediüzzaman’ı Yaşadım"
  By yenipınar in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 14.09.08, 10:37
 3. Ey Lâl Eylül
  By Ebu Rudeyha in forum Şiirler
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 28.07.08, 22:00
 4. Eylül
  By m_safiturk in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.09.07, 18:30
 5. Eylül...
  By mirkat in forum Edebiyat
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 23.07.07, 01:46

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0