+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: TV , vs. deki Müstehcen Hallere Bakmak Haram mı?

 1. #1
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart TV , vs. deki Müstehcen Hallere Bakmak Haram mı?

  Bu s?ralar bir tak?m fetvalar var. Bu fetvalar?n yanl?ş anlaş?lmamas? veya yanl?şsa tashih için……..

  Evvela Bu fetvalarda dikkat çekmek istdiğim nokta; televizyondaki müstehçen sahnelerin (hali haz?rda bulunmad?ğ?ndan galiba) birer hayal olduğu kabulü.. zira bu kabul fetvaya bir dokunulmazl?k kat?yor(gibi)…

  Şöyleki:

  ‘’Nas?lki âyinede y?lan?n sureti ?s?rmaz ve ateşin misali yand?rmaz ve murdar?n aksi, telvis etmez. Öyle de: Hayal veya fikir âyinesinde küfriyat?n ve şirkin akisleri ve dalaletin gölgeleri ve şetimli çirkin sözlerin hayalleri, itikad? bozmaz, iman? tağyir etmez, hürmetli edebi k?rmaz. Çünki meşhur kaidedir ki: Tahayyül-ü şetm, şetm olmad?ğ? gibi, tahayyül-ü küfür dahi, küfür değil ve tasavvur-u dalalet de dalalet değil. ?mandaki şekk mes'elesi ise, imkân-? zâtîden gelen ihtimaller, o yakîne münafî değil ve o yakîni bozmaz.’’(Lem’alar)

  Buyurulmuş

  Fakat hakikaten hali haz?rda haram olan bak?şlar televizyonda ya da resimde olunca haram olmuyormu… yani televizyondaki müstehçen haller hayal kisvesine bürünebilirmi?

  Bu mevzu hakk?nda kendi k?t akl?mla Nurlara ve baz? eserlere bakt?m… Baz? derlemeler yapt?m… fakat ben bir Alim olmad?ğ?mdan olaya kas?r fikrimle bakm?ş?md?r… kendi yaz?lar?m? bir fetva olarak düşünmeyin.. bana ait yaz?lara başta Nurlardan ve baz? F?k?h eserlerinden istifademin bir sonucu olarak bakarsan?z sevinirim.. yoksa fetva değil…

  Evvele şuradan başlamak istiyorum:

  ‘’Dinin zaruriyat? ki içtihad onlara giremez. Çünki kat'î ve muayyendirler. Hem o zaruriyat, kut ve g?da hükmündedirler; şu zamanda terke uğruyorlar ve tezelzüldedirler. Ve bütün himmet ve gayreti onlar?n ikamesine ve ihyas?na sarfetmek lâz?m gelirken, ?slâmiyetin nazariyat k?sm?nda ve selefin içtihadat-? safiyane ve hâlisanesiyle bütün zamanlar?n hacat?na dar gelmeyen efkârlar? olduğu halde, onlar? b?rak?p, heveskârane yeni içtihadlar yapmak; bid'atkârane bir h?yanettir.’’(Mesnevi-i Nuriye’den)

  ‘’Şimdi ise, fikir ve kalblerin teşettütü, inayet ve himmetlerin za'fiyeti, insanlar?n siyaset ve felsefeye ibtilâ ve rağbetleri yüzünden, bütün istidadlar fünun-u haz?ra ve hayat-? dünyeviyeye müteveccihtir. Ahkâm-? diniyeye sarfedilecek müstakim bir içtihad yoktur.’’ (Mesnevi-i Nuriye’den)

  Bunlar? biliyoruz diyenlerimiz olabilir ama bunlar? da almadan edemedim

  Ayr?ca şuras? da varki:

  ‘’Hiçbir müfsid ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bât?l? hak görür. Evet, kimse demez ayran?m ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almay?n?z. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hattâ benim sözümü de, ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamam?n? kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim. Veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyleyse, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. ?şte, size söylediğim sözler hayalin elnde kals?n, mihenge vurunuz. Eğer alt?n ç?kt?ysa kalbde saklay?n?z. Bak?r ç?kt?ysa, çok g?ybeti üstüne ve bedduay? arkas?na tak?n?z, bana reddediniz, gönderiniz.’’(Münazarat’tan)

  Şimdi buras?n? okuyupta fetvay? verenlere laf att?ğ?m? düşünmeyin lütfen. Üstad?n burada Dikkat çağ?r?s?n? hat?rlatmak istiyorum.. hem bu ifade evvela benim bu yaz?ma bak?yor..  "Fetvaya en cüretkâr olan?n?z ateşe de en cüretkâr olan?n?zd?r"( hadîs-i şerif )
  (ifadeyi Abdulaziz Tarhan’?n proğram?n? haz?rlad?ğ? f?k?h ansiklopedisinden ald?m)

  ?nsan?n vazifesi ise:

  ‘’Demek ki, insan?n vazife-i f?triyesi; taallümle tekemmüldür, dua ile ubudiyettir.’’(Sözler)

  ‘’Evet hakikî terakki ise; insana verilen kalb, s?r, ruh, ak?l hattâ hayal ve sair kuvvelerin hayat-? ebediyeye yüzlerini çevirerek, herbiri kendine lây?k hususî bir vazife-i ubudiyet ile meşgul olmaktad?r. Yoksa ehl-i dalaletin terakki zannettikleri, hayat-? dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini, hattâ en süflisini tatmak için bütün letaifini ve kalb ve akl?n? nefs-i emmareye müsahhar edip yard?mc? verse; o terakki değil, sukuttur.’’(Sözler)

  Ayr?ca hakiki vazifemize kuvvet verecek olan ulvi manalarla iştigal mes’elesi herkesin kabulu olmas?ndan ve hatta işin bu k?sm? çook önemli olduğu halde ben buras?n? k?sa kesiyorum…

  Şimdiii: hayal olarak kabul edilen k?s?m hakkaten hayal bile olsa…… konuyla ilgili Nurlardan;

  ‘’Tedai-yi efkâr, galiben ihtiyars?zd?r. Onda mes'uliyet yoktur. Hem tedaide, mücaveret var; temas ve ihtilat yoktur. Onun için, efkâr?n keyfiyetleri, birbirine sirayet etmez, birbirine zarar vermez. Nas?lki şeytan ile melek-i ilham, kalb taraflar?nda mücaveretleri var ve füccar ve ebrar?n karabetleri ve bir meskende durmalar?, zarar vermez. Öyle de, tedai-yi efkâr saikas?yla istemediğin pis hayalat, gelip nezih efkâr?n içine girse; zarar vermez. Meğer kasden olsa veya zarar zann?yla onunla ziyade meşgul olsa. Hem kalb yoruluyor. Fikir, kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. Şeytan f?rsat bulur, pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor.’’(Sözler)

  Burada dikkat ettiğim nokta; tahayyül eğer ihtiyars?z olsa(hatta öyle olmal?) yani hayal gözüne ihtiyars?z müstehçen bir hal gelse onda zarar yok.. fakaaat bu ihtiyars?z olmal?.. ayr?ca kasden meşguliyette zarar var.. (diye anl?yorum)

  Birde deniyorki: televizyonda vs. müstehçen hallere bakmak şehevani olmad?kça haram olmaz. Fakat Nurlarda buyurulmuş ki:

  ‘’Her şeyin, her hükmün vücuda gelmesi bir illete binaen olduğu gibi, bir maslahata dahi tabidir. Fakat maslahat illet değildir. Ancak tercih edici bir hikmettir. Bu zaman?n efkâr?, bizzât saadet-i dünyaya müteveccihtir. Şeriat?n nazar? ise, bizzât saadet-i uhreviyeye müteveccih olup, bittabi dünyaya da nâz?rd?r. Çünki dünya âhirete vesiledir.
  Umumî bir beliyye olan ve nâs?n ona mübtela olduğu çok işler vard?r ki zaruriyattan olmuştur. O gibi işler sû'-i ihtiyar ile gayr-? meşru meyillerden doğmuş olduklar?ndan, mahzurat? ibahe eden zaruriyattan değildir. Ve ruhsat ve müsaade-i şer'iyenin şümulüne dâhil olamazlar.’’(buras? Mesnevi’den)

  Şimdi konuyla ilgili farkl? eserlerden görüşler:


  ‘’ ...gazete ve dergilerdeki müstehcen resimler ile televizyondaki aç?k görüntüler gerçek değil, resim ve hayal olduğu için onlara bakmak hakiki kad?n vücuduna bakmak gibi say?lmazsa da müstehcen resim ve görüntüler, insanlar? tahrik etmekte, din ve ahlak üzerinde bozucu bir tesir yapmaktad?rlar. Fitne uyand?ran ve ahlak? bozan böyle müstehcen resim ve görüntülere kimse helal diyemez.

  Avret say?lan yerlerin resim haline getirilmiş şekli de, cinsel duygular? uyand?rabileceği gibi, ancak bunun canl?s? kadar olmayacağ? aç?kt?r. Bu konuda film ise, resimle canl?s? aras?nda bir yerde olacakt?r. Bu konuda haraml?l?ğ?n sebebini ak?l kavramaktad?r. O daçok az da olsa gerçek zinaya yaklaşt?rmas?d?r. Halbuki Allah (cc) zinaya, yapmay? değil, yaklaşmay? bile yasaklamaktad?r. (?zahl? Kad?n ?lmihali, As?m Uysal, Mürşide Uysal, Uysal Yay?nevi, Sayfa 402-403, 2001)
  ‘’Gözle bak?ş konusunda neden bu kadar israrl? ikaz ediliyor insanlar? Çünkü bütün günahlar, ahlâkî bozulmalar müstehcene bak?şla başlar, bak?ş?n israr?yla gelisir, sonra fiilî günaha dönüşür. Üstelik gözler bakt?klar?n?n resimlerini de çeker, hayal arşivinde depo eder. Nereye gitse, nerede olsa art?k çektiği bu resimler, hayal âleminde gözlerinin önündedir. Öğrenciyse dersine çal?şamaz, isçiyse mesleğine tam yönelemez, fikir adam?ysa zihnini toparlayamaz, derken her konuda gerileme ve düşüş söz konusu hale gelir. Bu duruma düşmemek için din, müstehcene karş? yasaklar koyar, mensuplar?n? böylesine gerilemelere düşmekten kurtar?r.’’(Müstehcene Bakman?n Hükmü, Ahmed Şahin)


  ‘’... cinsel tahrik amac? olsun veya olmas?n ?slam'a göre ç?plakl?ğ?n s?n?rlar? içine girecek resim ve film çektirmek ve çekmek haramd?r. Bu resim ve filmlere bakmak ve ve bunlar? pazarlamak da haramd?r.
  Haramd?r, çünkü doğrudan ç?plakl?kla resim ve film arac?l?ğ?yla ç?plakl?k temelde ayn? gayr-? meşrû amaca yöneliktir. Fark yaln?zca tesir bak?m?ndand?r. Bizat ç?plakl?k, bilvas?ta ç?plakl?ktan şüphesiz daha tesirlidir. Ancak bilvas?ta ç?plakl?kda da yayg?nl?k ve süreklilik vard?r. Kald? ki ?slam'da bir söz, davran?ş ve iş haram k?l?nd?ysa, değil onun yans?yan etkili şekli, onunla ilgili bütün eylemler de haram olur.’’(?slama Göre Cinsel Hayat -2, Ali R?za Demircan, Eymen Yay?nlar?, Sayfa 104-105, 2002)
  ‘’Önce ç?plak resimleri sadece kad?n resmi diye s?n?rlamamak lâz?m. Ç?plak resimler kad?n?n olursa günah, erkeğin olursa mahzursuz diye bir şey yoktur. Avret say?lan uzvun aç?lmas? ve bak?lmas?, kimden olursa olsun haramd?r ve günaht?r. Ancak haraml?k ve günah en mahrem noktalara yaklaşt?kça artar ve ağ?rlaş?r. Diğer yönden, zaruret yokken avret say?lan yerlerinin fotoğraf?n? çektirip teşhir edilmesine izin vermenin bir haram ve bir günah olduğunda şüphe yoktur. Böyle olan resimlere bakmaya gelince, bunun; canl?s?na bakmak kadar ağ?r günah olmad?ğ? da aç?kt?r. Ancak bunu, berikinin hafif olduğunu ânlatmak için değil; aralar?nda fark bulunduğunu anlatmak için söylüyoruz.

  Bütün bunlara göre : Avret say?lan yerlerin resim haline getirilmiş şekli de, cinsel duygular? uyand?rabileceği, ancak bunun canl?s? kadar olmayacağ? aç?kt?r. Bu, konuda hareketli resim, yani film ise, resimle canl?s? aras?nda bir yerde olacakt?r. Her ne kadar Ibn Âbidîn "resim haline getirilmiş avret yerlere bakman?n mahzuru konusunda bir şey bulamad?m; diyorsa da, bu konudaki haraml?ğ?n sebebini ak?l kavramaktad?r. O da çok uzaklardan ve çok az da olsa gerçek zinaya yaklaşt?rmas?d?r. Halbuki, Allah (c.c.) zinaya, yapmay? değil, yaklaşmay? bile yasaklamaktad?r. Bu sebep ç?plak resimlere bakmakta da az da olsa vard?r. Öyleyse bu da o ölçüde mahzurlu olmal?d?r. Filimler ise, değindiğimiz gibi, bundan bir derece daha ilerdedir.’’(
  Sorularla ?slamiyet ?slam F?k?h Ansiklopedisi, Ç?plak Resim)

  hadîs-i şerîfde, ‘’ Resim, köpek ve cünüb kimse bulunan eve rahmet melekleri girmez’’ buyurulur. (Buras?: Risâle-i ünsiyye isminde bir eserde geçiyormuş. Ben ‘’Tam ?lmihal Saadet-i Ebediye’’ isimli eserden ald?m)


  ‘’?slâm inançlar?na ve adab?na ters düşen her türlü resim haramd?r. Kad?n resimlerinin ç?plak veya yar? ç?plak çizilmesi, fitne doğuracak yerlerinin belirtilmesi, gazete, dergi ve sinemalarda gösterilmesi haramd?r. Bunlar? çizen, çeken, yay?nlayan, evlerde ve dairelerde bulunduran, onlar? görmeye niyetlenen manen sorumludur.’’(?slam F?k?h Ansiklopedisi’nden)
  Not: hat?rlad?ğ?m kadar?yla bu eser internetten indirilebiliyo..


  Nurlardan;
  ‘’Halbuki gölgeli gölgesiz suretler, ya bir zulm-ü mütehaccir veya bir riya-y? mütecessid veya bir heves-i mütecessimdir ki, beşeri zulme ve riyaya ve hevaya, hevesi kamç?lay?p teşvik eder.’’(Yirmibeşinci Söz)

  ‘’ ?kinci nükte: Bu medeniyet-i hâz?ran?n harikalar?, beşere birer nimet-i Rabbaniye olmas?ndan, hakikî bir şükür ve menfaat-i beşerde istimali iktiza ettiği halde, şimdi görüyoruz ki, ehemmiyetli bir k?s?m insan? tembelliğe ve sefahete ve sa'yi ve çal?şmay? b?rak?p istirahat içinde hevesat? dinlemek meylini verdiği için, sa'yin şevkini k?r?yor. Ve kanaatsizlik ve iktisats?zl?k yoluyla sefahete, israfa, zulme, harama sevk ediyor.’’(Emirdağ Lahikas?’ndan)

  (devam?nda)

  ‘’Hem beşeri vesait-i sefahete teşvik etmekle, o biçare muhtaç beşeri tam tembelliğe atm?ş, sa'y ve amelin şevkini k?r?yor. Hevesata, sefahete sevk edip ömrünü faydas?z zayi ediyor.’’(Emirdağ Lahikas?’ndan)

  ‘’Amma neş'e ise, o da iki k?s?md?r: Birisi nefsi hevesât?na teşvik eder. O da tiyatrocu, sinemac?, romanc? medeniyetin edebiyat?n?n şe'nidir.’’(Yirmi Beşinci Söz’den)

  "Kim şübheli şeylerden kaç?n?rsa dinini ve ?rz?n? korumuş olur; kim de şübheli şeylere dalarsa sonunda harama düşer."(Hadis-i Şerif)

  ‘’?slâm kötü, pis ve zararl? bir tak?m şeyleri, kötü fiilleri yasaklamakla kalmad?, kötülüğü kökünden yok etmek için harama götüren yollar? ve vesileleri de haram k?lm?şt?r. Yukar?da, dolayl? haram (haram li gayrihi) k?sm?nda temas ettiğimiz gibi, harama düşürecek sebepler de yasaklanm?şt?r. Yaban bir kad?nla bir erkeğin kimsenin gelemeyeceği kapal? bir yerde başbaşa kalmas?, kad?nlar?n tahrik edici süs ve giysilerle d?şar? ç?kmalar?, müstehcen yaz?, resim ve müziğin yasaklanmas? bunlar aras?nda say?labilir.
  Şüpheli şeylerden kaç?nmak da harama karş? bir tedbirdir. Hadislerde şöyle buyurulur: "Helâl aç?kt?r, haram da aç?kt?r. Bu ikisi aras?nda şüpheli birtak?m işler vard?r" (Buharî, Büyû', 3). "(Şüpheli şeylerden) senin gönlünü rahats?z eden şeyi b?rak, rahats?z etmeyeni yap" (Tirmizî, K?yâme, 60).’’ (Hamdi DÖNDÜREN)


  Not 1 :Bildiğim Baz? ağabeylerin konuyla alakal? istifadelerini yazm?yorum(Yazam?yorum)

  Not 2 : Hadis-i Şerif olarak takdim edilen k?s?mlar ancak hadislerin zahiri manalar? olabilir.

  Not 3 : ?fadelerin bir k?sm?n? internetten toparlad?m.. acele oldu biraz .. hatalar olabilir..
  Konu Ebu Hasan tarafından (24.08.07 Saat 11:38 ) değiştirilmiştir.


 2. #2
  Müdakkik Üye terennüm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  910

  Standart

  Paylaşım için teşekkürler
  Konu Meyvenin Zeyli tarafından (27.05.07 Saat 20:30 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Name-i Nur kardeş, Allah razı olsun. Gerçekten çok istifade ettik.

 4. #4
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  ''Kötü ve zararlı birşeyi önlemenin en makul ve kesin yolu, sebepleri ortadan kaldırmak, vâsıtaları yok etmektir. İşte İslâmın haram mevzûunda tuttuğu yol da budur. Meselâ zinâyı haram kılmıştır. Maksat zina suçunun meydana gelmesi ve suçlunun haram işlediği için ceza görmesi değil, suçun işlenmemesidir. Bunun için de yalnız ceza kâfi değildir; suça iten sebeplere inmek gerekir. Bundan dolayı İslâmda bir taraftan evlenme kolay, boşanma mümkün kılınmış, diğer yandan aşırı açıklık, saçıklık, başbaşa bulunma, müstehcen, tahrik edici resim ve müzik, gereksiz beraberlik... yasaklanmış, haram kılınmıştır. ''(İslâm Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman)
  Konu Meyvenin Zeyli tarafından (27.05.07 Saat 20:30 ) değiştirilmiştir.


 5. #5
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  ''Harama götüren şey de haram mıdır?
  Cevap: İslam’ın koyduğu prensiplerden biri de, bir şeyi haram kılarken o haram yol açabilecek her aracı da haram kılmasıdır. Mesela, zinayı haram kılarken, cahiliye ahlaksızlığı, günaha davetiye çıkaran halvet hali, her iki cinsin senli-benli çirkin manzaraları, çıplak resimler, hayasızlık ve müstehcen müzik. İşte bundan dolayı, şu fikhi kaideyi koymuşlardır: Haram ileten her şey haramdır. Tıpkı bunun gibi haramı işleme konusunda kazanılan günah, İslam’a göre yalnızca o günahı işleyene ait değildir. Herhangi bir haram işlenirken, o haramı işleyen yardım eden kimse de, harama katılımı oranında günaha ortak sayılır. Mesela, Hz. Peygamber içki içeni, imal edeni, taşıyanı, kendisi için taşınanı, parasını yiyeni ....lanetlemiştir. Faizde de hüküm aynıdır. Faizi alan, veren, yazan ve bu işleme şahitlik yapanlar lanetlenmişlerdir. Böylece anlaşılmıştır ki harama yol açan her şey haramdır. Harama yardım eden herkes de günaha ortaktır.''(Kardâvî, a.g.e., s. 31-32.)
  Konu Meyvenin Zeyli tarafından (27.05.07 Saat 20:31 ) değiştirilmiştir.


 6. #6
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  ''........müstehcen görüntülere bakmak caiz olmadığından müslümanların her yerde bunlardan uzak durması gerekir.''(www.sorularlaislamiyet.com)
  Konu Meyvenin Zeyli tarafından (27.05.07 Saat 20:31 ) değiştirilmiştir.


 7. #7
  Vefakar Üye odanedir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2016
  Mesajlar
  344

  Standart

  Alemi islamın belalarla imtihanının perde arkasındaki en dehşetli sebeplerinden biri de budur...

  Biri de faizcilik
  أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

 8. #8
  Vefakar Üye odanedir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2016
  Mesajlar
  344

  Standart

  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
  أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Sana Bakmak
  By mtnhydr in forum Şiirler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 22.11.19, 08:07
 2. Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 13.01.17, 13:57
 3. 10. Söz'deki Bir İfade
  By yakzan in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 12.01.17, 14:16
 4. Bakmak ve görmek
  By SeRDeNGeCTi in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.08.12, 11:44
 5. Nâmahreme bakmak
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.07.12, 17:59

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0