+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Anlaşamayan Eşlerin Boşanması Günah mıdır?

 1. #1
  Dost denizzz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2011
  Mesajlar
  5

  Standart Anlaşamayan Eşlerin Boşanması Günah mıdır?

  eşler anlaşamadığında boşanması günahmıdır

 2. #2
  Vefakar Üye mealebrar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Bulunduğu yer
  cibal-i toros
  Yaş
  45
  Mesajlar
  426

  Standart

  [h=2]alıntıdır:
  "Yoksa, şimdiki işittiğim gibi, mahkemelere boşanmak için müracaat edeceksiniz. Bu da, haysiyet-i İslâmiye ve şeref-i milliyemize yakışmaz." cümlesini izah eder misiniz?[/h]Yazar: Sorularla Risale, 20-2-2010

  Dindar bir kadın ile fasık bir erkek evlenirse, doku ve fikir uyuşmazlığı baş gösterir ve bu nihayetinde boşanmaya kadar gider. Halbuki boşanmak meşru ve helal olmasına rağmen, şiddetle kınanan ve kerih görülen bir yoldur. Allah Resulü (s.a.v) bu hususta şöyle buyurmuştur:

  “Allah’ın helal kıldığı şeyler arasında boşanmaktan daha nefret ettiği bir şey yoktur.”(1)

  Öyle ise boşanmak öyle sıradan ve basit bir yol değil, nadir ve geçerli bir sebep ile hasıl olacak son yoldur. Bu sebeple kadın veya erkek baştan seçeceği eşin kendine denk olup olmadığına dikkat etmesi gerekir. Yoksa "nasıl olsa boşanmak meşru, seçilen eş iyi çıkmaz ise boşarım" mantığı ile hareket edip mahkeme koridorlarını doldurmak, İslam ahlakı ve izzeti ile bağdaşmaz. Boşanmak Müslüman için en son çare ve en zor bir karar olmalıdır. Boşanmanın kolay ve çabuk bir yol haline getirilmesi hakikaten İslam’ın haysiyeti ve Müslüman milletinin şerefi ile bağdaşmaz.

  Milliyet burada kavim ve ırk anlamında değil, ümmet ve bütün İslam alemi anlamında kullanılmıştır. İslam ise Kur’an ve sünnet anlamında kullanılmıştır. Boşanmanın kolay ve basit bir yol haline dönüştürülmesi her ikisi ile de bağdaşmaz demektir. Yukardaki hadis ışığında bu tabire bakacak olursak, ne kadar yerinde bir tabir olduğu anlaşılır
  السلام عليكم و رحمة الله ابدا دائما

 3. #3
  Dost garipbirseyyah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2011
  Mesajlar
  5

  Standart

  Allahın en sevmediği helal...

 4. #4
  Yasaklı Üye @nazende - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  35

  Standart

  İslam Hukukunda Kadının Boşanma Hakkı
  Ahmet Akgündüz
  I-Boşanma Hakkının Tarihi Seyri
  Daha genel bir ifadeyle evliliğin sona ermesi şekillerinde, tarih boyu farklı düşünce ve uygulamaların bulunduğuna şahit oluyoruz. İslâm hukukunun 14 asır önce tanzim ettiği evliliğin sona ermesi şekillerini ve bu arada kadına tanınan boşanma hakkını daha iyi anlamamız için, diğer hukuk sistemlerindeki duruma kısaca göz atmamız gerekiyor. "Zira her şey, zıddıyla bilinir" kaidesi burada da geçerlidir. Günümüzde, tarihi gerçekler bilinmeden, İslâm hukukunun evliliğin sona ermesini tamamen erkeğin yetkisine verdiği ve kadını bu konuda âdeta istenildiği an kaldırılıp atılan bir taş gibi kabul ettiği ve benzeri iddialar yayılmaktadır. Bu kısa yazının sonunda, bu tip iddiaların, ya cehâletten veya peşin fikirlilik ve kasıddan kaynaklandığı açıkça görülecektir. Şimdi boşanma sistemleri üzerinde kısaca duralım.

  Hukuk tarihi açısından boşanma sistemlerini üç grupda toplayabiliriz:
  Birincisi: Boşanmayı yasaklayan sistemdir. Bu görüş: Allah'ın birleştirdiğini insan ayıramaz" diyen Katolik hristiyanların görüşüdür. Nikah akdini ilâhi bir akid olarak gören hristiyanların katolik gurubu, evlenen insanların artık boşanamayacağını kabul ediyorlar. XVI. asra kadar Avrupa'da tatbik edilen sistem budur. Boşanma hakkının varlığı, Protestanlık mezhebi ile gündeme gelmiştir.

  İkincisi: 1789 Fransız ihtilâli ile hristiyanlıkdaki katı tutum gevşetilmiş ve Avrupa'da boşanma serbestisi sistemi gelişmeye başlamıştır. Zaten X. asır öncesi Avrupa'sında hâkim olan Roma hukukunda da sadece erkek lehine boşanma serbestisi vardır. Zamanla bu sistem bütün Avrupa'ya ve Asya'nın birçok ülkelerine yayılmıştır.
  Üçüncüsü: Tarafların ayrılma iradesini ikinci plâna atan ve boşanmayı belli sebeplerin varlığı halinde hâkimin hükmüne bırakan sistemdir. Bu, katolik klisesinin aşırı tutumuna karşı yine hristiyan olan milletlerin geliştirdiği alternatif bir sistemdir. Günümüz Türk hukukunda da aynı sistem geçerlidir .(1)

  II-İslâm Hukukundaki Boşanma Sistemi ve Kadının Boşanma Hakkı
  İslâm hukukunda evlilik akdi, sona erdirilmesi mümkün olmayan ilâhî bir akid olarak görülmemekte, belki diğer akitler gibi tarafların karşılıklı rızaları ile doğan ve erkeğin boşanma irâdesine ağırlık verilmekle beraber, karşılıklı rıza ile de sona erebilen rızai bir akit olarak kabul edilmektedir. İslâm hukukunda boşanma yasağı yoktur. Ancak çok önemli neticeler için kurulan aile yuvasının, hissi ve basit sebeplerle hemen yıkılmaması için de her çeşit tedbir alınmıştır. Erkeğe "talâk" adıyla karısını, kendi hür iradesiyle ve hâkimin yahut bir din adamının müdâhalesi olmadan boşanma hakkı tanınmış ise de, bu hakkın suistimal edilmemesi için herçeşit tedbir de alınmıştır. "Allah'ın katında en hoş olmayan helâl, talâk yani boşanmadır" "Allah, evlenme ve boşanmayı, kendi nefsi heveslerine âlet yapanlara lanet etsin" ve benzeri mânevi tedbirler yanında, maddi müeyyideli tedbirlerle "talâk hakkının" suistimal edilmesi önlenmiştir.

  Peki, kadının boşanma hakkı var mıdır? Bu sorunun cevabı evet'tir. Ancak erkeğinkine göre belli şartlara bağlanmıştır. Şu dört halde kadın da boşanma yetkisine sahiptir.
  1 — Erkek, karısına boşama yetkisi verebilir. "Tefviz-i talâk" denilen bu müessese, fıkıh kitaplarında uzun uzadıya anlatılmıştır.(2)

  2 — Kadın, evlenme akdi yapılırken, boşama hakkının kendisine de tanınmasını şart koşabilir. Hukuk-ı Aile Kararnamesi, bu görüşü kanunlaştırmıştır. (3)
  3 — Kocanın cinsi iktidarsızlığı, akıl hastası olması veya bulaşıcı hastalıkları bulunması gibi evlilik hayatını çekilmez hale getiren sebeplerin varlığı halinde, kadın, evliliğin sona erdirilmesi için hâkime başvurabilir. Hâkim de karı—kocayı ayırır. Buna "tefrik" adı verilir. (4)
  4 — En önemlisi ve hukuk tarihimiz boyunca en çok tatbik edilen bir usul de karı-koca'nın karşılıklı rızâ ile ayrılmalarıdır. Boşanma teklifi kadından geldiği gibi erkekten de gelebilir. Buna "muhâla'a" adı verilir. Karı ile koca arasında eski tabir ile "hüsn-i muâşeret" bulunmadığı ve evlilik hayatı çekilmez hale geldiği zaman, Kur'ân'ın tavsiye ettiği "muhâla'a" yoluna başvurulur. (5). Osmanlı Devleti zamanında tutulan Şer'iye Sicilleri tetkik edildiği zaman, evliliğin sona erme hallerinde, bu şekilde ayrılmanın % 60'a varan bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Şimdi bu binlerce mahkeme kararından misâl olarak bir tanesini zikredeceğiz.

  III - Karı-Koca'nın Karşılıklı Rızâ ile Boşandığına Dair Bir Belge
  İslâm hukuku, meyvesi insan olan aile ağacının uzun yıllar sağlam olarak yaşaması için önemli tedbirler almıştır. Bu tedbirlerin başında karı-koca arasındaki hak ve borçlar dengesinin korunması gelir. Erkeğe, hür irâdesi ile boşama hakkı tanıyan İslâm hukuku, bu hakkını rastgele kullanmaması için bazı yollara başvurmuştur. Bunun karşılığında kadına da, erkeğin yüklenmekle mükellef olduğu mehir borcu, karısını boşadığı takdirde vermek mecburiyetinde bulunduğu iddet nafakası ve mesken masraflarını karşılama mükellefiyeti gibi avantajlar sağlamıştır. Kadın, kocasından şikayet eder ve ayrılmak isterse, bu avantajlardan vazgeçmek şartıyla her zaman ayrılma isteğinde bulunabilir. İşte geçimsizlik ve benzeri sebeplerle kadının, sözkonusu nikâhdan doğan haklarından vazgeçerek ayrılmayı istemesi, bir "muhâla'a" muâmelesidir. Tarih boyunca erkek de, talâk hakkının kendisine yükleyeceği mali mükellefiyetlerden kurtulma imkânı da bulunduğu İçin, hep karısı ile anlaşarak karşılıklı rıza ile boşanmayı tercih ettiğini görüyoruz. İşte bunlardan bir tanesi, Konya Şer'iye mahkemesi'nin 1736 tarihinde verdiği bir karardır. Orijinalini, transkripsiyonunu ve sadeleştirilmiş metnini ayrı ayrı vereceğiz.

  Transkripsiyon: "Medine-i Konya'da Muhtar Mahallesi sâkinlerinden Amine bint-i Hasan nâm hâtun, meclis-i şer'i hatirde, zevci muhâlı'ı hâfız'ul—kitab Süleyman bin Ahmed nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrir-i kelâm edüp, "zevcim mezbur Süleyman ile beynimizde hüsn-i zindegâni olmamağla, zimmetinde mütekarrir olan beş guruş mehr-i müeccelimden fâriğa olub ve na-faka-i iddet-i ma'lume ve meunet-i süknâm dahi kendi üzerime olmak üzere zevcim mezkur Süleyman ile muhâla'a-i sahiha-i şer'iye ile hul' olub zevciyete müte'allık âmme-i deavi ve mutâlebâtdan biri birimizin zimmetini ibrâ ve iskat eyledik. Birbirimizde hak ve alâkamız kalmadı" dedikde, gıbb'ettasdik "iş-şer"i mâ vaka'a bit-taleb ketb olundu.
  (Fil-yevm is'sâmin min Zilhiccetişşerife li seneti semânin ve erbaine ve mietin ve elf)

  El-Hac Mehmed b. Emrullah
  Hacı Halil b. Hacı Ömer,
  Seyyid Ahmed binHacı Hüseyin,
  Hüseyin bin Şa'ban,
  Mehmed bin Ahmed,
  Hacı Süleyman bin Hacı Şa'ban,
  Seyyid Süleyman bin Hacı Ömer."

  Sadeleştirilmiş Metin:
  "Konya şehrinde Muhtar mahallesinde oturan Hasan kızı Amine adlı hanım, şer'i mahkemede muhâla'a yaptığı kocası Ahmed oğlu Süleyman adlı şahıs huzurunda şöyle ikrar ve beyânda bulundu:

  Adı geçen Süleyman'la güzel geçinemediğimiz için Süleyman'ın bana karşı borçlu bulunduğu mehr-i müeccelimden, iddet nafakamdan ve mesken masrafları hakkımdan vazgeçerek, sözü geçen Süleyman ile geçerli ve meşru' olmak üzere karşılıklı rızâ ile boşandık (muhâla'a yaptık). Bundan böyle karı—kocalığa ait bütün da'va ve taleplerden birbirimizin zimmetini umumi ibrâ ile ibrâ ve iskat eyledik. Birbirimizde hak ve alâkamız kalmadı.

  Kadının bu beyân ve ikrârı, şer'i mahkemece tasdik edildikten sonra, durum, talep üzerine sicile kaydedildi.

  (8 Zilhicce 1148/1736)
  Şahitleri:
  Emrullah oğlu Mehmed,
  Hacı Ömer oğlu Halil,
  H.Hüseyin oğlu Seyyid Ahmed,
  Şa'ban oğlu Hüseyin,
  Ahmed oğlu Mehmed,
  Hacı Şa'ban oğlu Hacı Süleyman,
  Hacı Ömer oğlu Seyyid
  Süleyman." (6)

  Günümüz hukuk sistemlerinin asırlar sonra, yukarda belgeyle isbat edilen, karı-kocanın karşılıklı rızâ ile boşanabilmeleri anlayışına yaklaşmaları düşündürücüdür. Eski mahkeme kararları demek olan şer'iye sicillerinde, gayr-i müslimlerin dahi bu yolla ayrılmak üzere şer'iye mahkemelerine başvurduğunu gösteren belgelerin bulunuşu dikkat çekicidir. Ve de gerçek tarihimizin böylesine mefahir ile dolu olmasına rağmen, aksi sadâların şu zemin kubbesinin duvarları olan yayın organlarında yansıması ise ibret vericidir. Netice olarak en büyük düşmanlarımızdan birisi cehalettir. Onunla mücâdele de ancak ilim ve marifet ile mümkündür.

  Dipnotlar:
  1) Cin, Halil, Eski Hukukumuzda Boşanma, Konya, 1988,sh. 16-22
  2) Akgündüz, Ahmet, İslâm Ve Osmanlı Hukuku Külliyâtı, Dicle ünv.Hukuk Fak.Yay.Diyarbakır 1986, 205 -206.
  3) Akgündüz, Külliyat, 342.
  4) Cin, Eski Hukukumuzda Boşanma, 128 - 131.
  5) Kur'ân, Bakara, âyet, 229.
  6) Konya Şer'iye Sicilleri, Mevlâna Müzesi, No: B-17/60, ayrıca bakınız: Akgündüz/Hey'et, Şer'ye Sicilleri. 1/278 -283.

 5. #5
  Müdakkik Üye uSuLca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara & Kütahya
  Mesajlar
  877

  Standart

  Boşanma Helal bir davranıştır ve hiçbir zaman da haram olmaz. Uygun mudur diye sorsanız daha uygun olur

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Tesettür Teferrüat mıdır? eSASAT mıdır?
  By yozgati in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08.11.16, 11:41
 2. Oy Vermek Günah mıdır?
  By Neml in forum Fıkıh
  Cevaplar: 83
  Son Mesaj: 08.11.16, 11:37
 3. İnsan Resmi Yapmak Günah mıdır?
  By hüdaayi_yolu in forum Fıkıh
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.12.08, 19:34
 4. Aşık Olmak Günah mıdır?
  By EbEd-YoLcUsU in forum Fıkıh
  Cevaplar: 41
  Son Mesaj: 31.07.08, 17:55

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0