Benim sevgili Müslüman kardeşlerim!.. İslâm’ın beş temel şartından, farzından, emrinden biri olan zekat konusunda birkaç on yıldan beri ülkemizde büyük bir facia yaşanmaktadır. Beş vakit günlük namazları eda edenler nasıl azınlığa düşmüşlerse, zekat verenler de azınlıktadır. Maalesef zekat konusunda Müslümanların çoğu ilmihallerinin, fıkıhlarının, şeriatlarının bu malî ibadet ile ilgili hükümlerini bilmemektedir. Zekat konusundaki belli başlı yanlışlarımız şöyle hülasa edilebilir (özetlenebilir):

1. Bir kısım mükellef (zekat vermekle yükümlü) Müslümanlar hiç zekat vermiyor.

2. Bilenler (alimler, sorumlular) bu kardeşlerimize zekat vermeleri konusunda gerekli tesirli (etkili) öğütleri ve uyarıları yapmıyor.

3. Bir kısım zekat verenler var ki, onlar zekatlarını şeriata, fıkha, ilmihale aykırı olarak, verilmemesi gereken yerlere veriyor. Böylece, bir para ödedikleri halde ibadetleri yerine gelmiş olmuyor. Zekat vazifesini yapmış olmuyorlar, borçlu kalıyorlar.

4. Halkımızın bir kısmı zekat parası ile cami, çeşme, okul, hastahane, imarethane ve bunlara benzer hayır işlerin yaptırılamayacağını bilmiyor. (Bu hayırlar yapılmalıdır ama zekat parasıyla değil.)

5. Her sene milyarlarca dolar zekat toplanıyor ama bunlar zekat olmuyor, zekat yerine geçmiyor.

6. Zekata muhtaç milyonlarca fakir, miskin, perişan, aç, sefil din kardeşimiz zekat alamıyor, sürünüyor...

Velhasıl çok önemli bir ibadet adeta tâtil edilmiş vaziyettedir.

Yüce dinimizin büyük temellerinden olan zekat hangi kaynaklarda yazılıp anlatılmaktadır?

(1) Yüce Kur’ân’ın muteber tefsirlerinde. Bu tefsirler, tefsir yazma ehliyetine ve liyakatine sahip Ehl-i Sünnet müfessirleri tarafından yazılmıştır. Tevbe suresinin 60’ıncı ayetinin tefsirinde kimlere zekat verileceği, kimlere verilemeyeceği tafsilatlı bir şekilde (bütün ayrıntılarıyla) anlatılmaktadır.

(2) Hadis kitaplarında, bunlara yapılan şerhlerde. Bilindiği gibi altı büyük ve muteber hadis kitabı vardır. Buharî, Müslim, Ebû Davud, Nesaî, Tirmizî, İbn Mâce. Bunların dışında da çok önemli, sahih, güvenilir, muteber hadîs külliyatları mevcuttur. Bu kitaplara geniş ve derin şerhler yazılmıştır.

(3) Fıkıh kitaplarında.

(4) İlmihal kitaplarında.

(5) İslâm âlimleri tarih boyunca sırf zekât konusunda çok değerli, çok faydalı, çok önemli araştırma eserleri, monografiler kaleme almışlardır.

Günümüzün ehliyetli, icazetli, güvenilir Ehl-i Sünnet hocalarından, din âlimlerinden muhterem Yahya Zekeriyagil efendi zekat konusunda üç ciltlik bir eser yazmaya muvaffak olmuş ve bu kitabı yayınlanmıştır.

İmdi her Müslüman kardeşime bu üç ciltlik kitabı edinmesini önemle tavsiye ediyorum.

Birinci cilt: MESÂİLÜ’Z-ZEKÂT (Zekatla alakalı bazı fıkhî meseleler. Bu cilt 380 sayfadır. Yirmi yedi bölüm ve bir zeylden (ekten) oluşmaktadır.

İkinci cilt: MESÂRİFU’Z-ZEKÂT (Zekatın verileceği yerler.) 337 sayfadır. İki cilt birden 700 sayfayı geçmektedir.

Üçüncü kitap: ZEKÂTLA ALAKALI SUALLER ve CEVAPLARI. 79 soruya cevap verilmektedir. 167 sayfadır.

Üç kitap 884 sayfa tutmaktadır.

Üç kitap da birinci hamur şamua kağıda itina ile basılmıştır. Dizgi safhasında tashihine itina gösterilmiştir.

Bu kitapları okuyanlar yüzlerce şer’î ve fıkhî ıstılahı da öğrenmiş, din kültürlerini geliştirmiş olurlar. Şer’î, fıkhî, İslâmî kültür bugünkü birkaç yüz kelimelik uydurukça günlük iletişim lisanıyla elde edilemez. Ancak zengin Osmanlıca ile elde edilir.

Bu önemli eseri yayınlayan Rahle Yayınları’nı candan tebrik ediyorum.Gerçekten çok büyük bir hizmet edilmiştir.

Sevgili kardeşlerim!.. Zekâtlarınızı Kur’ân’a, Sünnete, icmâ-i ümmete, fıkha, şeriata, ilmihale göre veriniz. Ta ki, Allah’ın rızasına nail olasınız ve bu malî ibadet borcundan kurtulasınız.

Zekatı Kur’ân’a ve Sünnete aykırı olarak vermeyiniz. Yerli yerinde vermezseniz ibadetinizi eda etmiş ve borçtan kurtulmuş olmazsınız.

Doğruları yazdığım için bendenize saldırıyorlar, sen birtakım hayırlı işlerin yapılmasını istemiyorsun diyorlar. Kesinlikle iftira ediyorlar. Birtakım hayırlar yapılsın ama zekat parasıyla değil, başka hayır paralarıyla, sadakalarla, bağışlarla yapılsın. Zekatlar dosdoğru ödensin, hak sahiplerine verilsin.

Milyonlarca fakir ve miskin Müslüman kardeşimiz sefalet, zaruret ve ihtiyaç içinde ağlaşıyor, inliyor, kıvranıyor. Onların hakları yenmesin, onlar mahrum bırakılmasın. Kimse onların haklarına göz dikmesin.

Zekatlar Kur’ân’a ve Sünnete göre verilsin, zekatla yapılmayacak hayır işleri ve hizmetler başka paralarla yapılsın.

Hiçbir gerçek icazetli din âlimi Kur’ân’a, Sünnete, icmâ-i ümmete, fıkha, şeriata aykırı fetva ve ruhsat vermez, veremez. Böyle fetvalar bâtıldır, geçersizdir.

Asr-ı Saadet’te, İslâm’ın alış veriş ahkamını, ribanın ne olup olmadığını bilmiyenler pazarlara sokulmaz, onlara satış yaptırılmazmış.

Zekatlarımızı ödemeden önce, dinimizde zekat nasıl bir ibadettir, nasıl verilir, kimlere verilir, kimlere verilmez... gibi soruların cevaplarını iyice öğrenelim.

Her Müslümana, kadın olsun erkek olsun ilmihalini bilmesi farzdır. Zekat vermesi gereken Müslümanlar zekat ile ilgili fıkıh bilgilerini mutlaka öğrenmelidir. Ta ki, zekat paralarını kaptırmasınlar.