+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 11

Konu: El Kremleri Abdesti Bozar mı?

 1. #1
  Yasaklı Üye seyru suluk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  MERSİN,ANKARA
  Mesajlar
  989

  Standart El Kremleri Abdesti Bozar mı?

  ele sürülen kremler abdesti ve namazı bozuyormuş kardeşlerim
  içinde alköl olduğundan dolyıymış
  birde alköl cilde deymiyecekmiş bundan dolayı bozuyormuş

 2. #2
  Ehil Üye _MerHeM_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Alem-i şehadet
  Mesajlar
  2.225

  Standart

  Alıntı ahmet_salih Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ele sürülen kremler abdesti ve namaz? bozuyormuş kardeşlerim
  içinde alköl olduğundan doly?ym?ş
  birde alköl cilde deymiyecekmiş bundan dolay? bozuyormuş

  Abdesti bozmaz kardeş necasettir namaza manidir.

  Abdesti bozan şeyler bellidir.Ancak alkollü ve diğer malzemelerden müteşekkil

  üretilen mallar necis olduğu için temizlenmesi gerekir (y?kayarak ve başka şekillerde temizlenmelidir.)

  elle dokunsa sabunla y?kanarak temizlenebilir.Elbiseye ise değmesi daha tehlikelidir.

  Elbise y?kanmadan yada değiştirilmeden namaz k?l?nmaz.

  Necaset ise namaza mani olduğu için temizlenmesi gerektir.

  Kullanmamak daha takvadand?r.

  Azimetle harket etmek nur talebesi için gerekir.

  Alkol çeşitleri ve haram olan alkoller hakk?nda tatmin edci bir yaz?. Link vereyim yard?mc? olur inşaallah.
  http://www.diyanet.gov.tr/turkish/we...sayfa=4&yid=12
  Konu _MerHeM_ tarafından (03.02.08 Saat 16:25 ) değiştirilmiştir.

  Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

  Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

  Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.


 3. #3
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart

  Değerli Kardeşimiz;

  Kolonyan?n ve bu gibi maddelerin pis olup olmamas?, içkinin (hamr) pis olup olmamas?yla ilgili bir mes'eledir. Bilindiği gibi dinimizde içki (hamr), akl? koruma gayesiyle haram k?l?nm?ş ve büyük günahlardan say?lm?şt?r. ?çkiden bahseden ayetlerin sonuncusunda şöyle buyurulur: "Ey iman edenler! içki, kumar, putlar, k?smet çekilen zarlar hep şeytan işi pis şeylerdir, içki ile kumarda, şeytan s?rf aran?za düşmanl?k ve kin sokmay? ve sizi Allah (cc)'?. anmaktan ve namaz k?lmaktan al?koymay? ister. Art?k vazgeçiyorsunuz değil mi?" (Mâide 5:90-91) Görüldüğü gibi burada içki (hamr) "pis" diye nitelendirilmiştir. Konumuzla ilgili birinci önemli nokta budur. ?çkinin "pis" olduğunu kabul edersek, neyin içki (hamr) olduğu mes'elesi karş?m?za ç?kar, ikinci önemli nokta da budur. Bunlar?n izah?na geçmeden şu hususu da hat?rlatmakta yarar vard?r: islâm'?n yasaklad?ğ? içki, en geniş anlam?yla "hamr", yani sarhoş eden alkoldür, yoksa her çeşidiyle "alkol" değildir. Binaenaleyh, sarhoş etmeyen alkol türleri varsa ki, bildiğimiz doğru ise metil-alkol böyledir, onlar haram içki s?n?f?na girmezler,yani "hamr" değillerdir.

  Ayr?ca bir şeyin pis olmas? ile içilememesi ayr? ayr? şeylerdir. Onun için içilemeyen her şey pis demek değildir. Bu yüzden eski ve yeni baz? alimler; içkinin (hamr) içilmesi haram olmakla beraber kendisi pis değildir, üste-başa bulaşmas? namaza mani olmaz, kanaatindedirler. Meselâ, eskilerden Rabî'a, Leys b. Sa'd, ?mam Şafiî'nin arkadaş? el-Müzenî, sonrakilerden de baz? Bağdat ve Kayravan alimler(1), daha sonra da San'ânî, Şevkânî(2) ve S?dd?k Hasan Han(3) bunlardand?r. Çok az?nl?kta kalan bu alimler delil olarak şunu söylerler:: Ayette içkiye "pis" (rics) denmesi onun maddî pislik olduğunu (değil, manevî pislik olduğunu anlat?r. Keza haram k?l?nd?ğ? zaman? Medine sokaklar?na dökülmesi de temiz olduğunu gösterir(4). Çünkü pis olsayd? sokaklar?n onunla pisletilmesine müsaade edilmezdi.

  Bu alimlerin çok az?nl?kta olmalar? bir yana, görüldüğü gibi, tutunduklar? deliller de güçlü değildir. Bu yüzden, "Müctehid imamlar, içkinin (hamr) haram ve pis olduğunda icma (görüş birliği) halindedirler"(5) denmiştir.

  Çünkü:
  l. ?çkinin (hamr) pis oluşu "rics" kelimesiyle ifade edilmiştir. Arapçada "rics", pis koku, d?şk? ve kazurat yan?nda hem maddî hem manevî pislik için, "rics" ceza için, "riks"de maddî pislik için kullan?l?r. Kastedilen sadece manevî pislik olsayd? "rics" kelimesi seçilmezdi(6).

  2. Rasûlüllah (sav)'a müşriklerin kaplar?ndan yermek yeme sorulduğunda, y?kay?n sonra yiyin, buyurmuşlard?r. Onlar bizden ayr? olarak içki ve domuz eti kulland?klar?na göre, kaplar?n?n y?kanmas? bunlardan dolay? istenmektedir, demek ki, bunlar pistir.(7)

  3. Ayette içkiden (hamr) mutlak olarak "kaç?n?lmas?" istenmiş, sadece "içmeyin", denmemiştir. Kaç?nmak hem içmemek, hem de ona bulaşmamakla olur.(8)

  "Hamr?n" pis olduğunu cumhura (f?k?hç?lar?n kahir ekseriyetine) göre böylece tespit ettikten sonra neye "hamr" dendiğini de öğrenirsek, baştaki mes'elemizin cevab? ortaya ç?km?ş olur.

  ?mam Ebu Hanîfe ile baz? Küfe alimlerine göre "hamr" sadece üzümden yap?lan ve pişirilmeden, bekletilip keskinleşerek köpük atan sarhoş edicinin ad?d?r. Diğerlerine "nabîz" denir. Hemen hemen diğer bütün f?k?hç?lar ise her sarhoş edicinin "hamr" olduğu görüşündedirler. Çünkü:

  1. Her sarhoş edicinin "hamr" ve haram olduğunu söyleyen değişik hadisler ve rivayetler vard?r.(9)

  2. Enes Hadisinde: "içki haram k?l?nd?ğ?nda üzümden çok az içki (hamr) yap?l?yordu. ?çkilerimiz (hamrlar?m?z) genellikle yaş ve kuru hurmadand?.(10) denir ki, burada hurmadan yap?lana da "hamr" ad? verilmektedir.

  3. ?bn Ömer Hadisinde: "?çki (hamr) yasağ? indiğinde o, beş şeyden yap?l?yordu: Üzüm, hurma, buğday, arpa ve m?s?r.
  Hamr akl? örten (mahmurlatan) şeydir.(11) denir ki, bu konuda bu çok daha aç?kt?r.

  4. Bir önceki hadiste de geçtiği gibi, kelime manas? itibariyle "hamr", örtmek, kapatmak demek olduğundan, sözlük anlam? itibariyle akl? örten, yani sarhoş eden her şeye "hamr" denmelidir. Fahruddin Râzî bunu bu anlamda en güçlü delil sayar ve, "bunu bir çok hadisin desteklediğini de düşünün" der.(12)

  5. ?çki ile beraber kumar? da yasaklayan ayette, bu yasağa illet olarak (yada hikmet olarak), şeytan?n bunlarla insanlar aras?na düşmanl?k ve kin sokmas? gösterilmiştir. Bu da her sarhoş edicide bulunduğuna göre, hiç bir konuda birbirlerinden farklar? olmamal?d?r.

  6. Yine ayn? ayetle kumar yasaklanm?ş ve alimler buradan hareketle her türlü kumar?n haram olduğunda icma etmişlerdir.(13) Binaenaleyh, içki hakk?nda da ayn? şey düşünülmelidir. Zaten "çoğu sarhoş eden şeyin az? da haramd?r"(14) hadisi vard?r. Üç mezhebin görüşü bu olmakla beraber, Hanefî mezhebinde de fetva verilen görüş budur.(15)
  Bunlar ve benzeri birçok hadisle sarhoş eden her şeye "hamr" dendiğini, hamr?n ise cumhura göre pis olduğunu öğrenmiş olunca, sarhoş etme özelliği olan kolonya, ispirto vb. alkollerin cumhura göre pis ve haram olduğu ortaya ç?kar. Ancak Hanefîler ve özellikle de imâm Azam ve Ebu Yusuf (bu konularda ?mam Muhammed genellikle diğer mezheplerde olduğu gibi düşünür) mes'eleyi adeta bir kimyager edas? ile tahlil ve tasnîfe tabi tutmuşlar ve meşrubat cinsini özelliklerine göre yedi ayr? gruba ay?rm?şlard?r. Onlar?n da bu konudaki delil ve izahlar? hafife al?nacak ve yabana at?lacak gibi değildir. ?mam Serahsî'nin El-Mebsût'una (XXIV/2 vd.) ve ?mam Kâsânî'nin Bedâyi'ine (V/l 12 vd.) bakanlar bunu aç?kça görebilirler. Onlar?n tasnifine göre:

  1. Şarap (hamr) çiğ yaş üzüm suyunun, kabar?p keskinleşerek köpük atm?ş halidir. (Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre hamr olabilmesi için köpük atmas? şart değildir.) Bu, bütün imamlara göre kaba (muğallaza) pisliktir. Bir dirhem mikdar?ndan fazla miktar? namaza manidir.(16)

  2. Yaş ve kuru hurmadan ve kuru üzümden yap?lan içkiler (seker, fadîh, nakî). Bunlar da aynen şarap gibi kaba pisliktirler. Pis olmad?klar?na dair bir rivayet de vard?r. Ebu Yusuf a göre ise (hafif pislik olup) sadece fazla miktar? namaza manidir.(17)

  3. Yedi grup içkinin geriye kalanlar? ise-sarhoş edenlerini içmek haram olsa dahi-pis olmay?p, namaza mani değildirler.

  Bütün bu söylediklerimizden ç?karacağ?m?z sonuç şu olabilir; Üzüm ve hurmadan yap?lan alkollü (sarhoş edici) içkiler ittifakla haramd?r ve pistir.

  Hanefî Mezhebinin d?ş?nda kalan mezheplere göre çoğu sarhoş eden her içkinin az? da haramd?r ve pistir.
  Hanefî Mezhebinde, özellikle Ebu Hanîfe ve Ebu Yusuf a göre üzüm ve hurma d?ş?ndaki şeylerden yap?lan içkiler, sarhoş edenlerini içmek haram olsa bile, pis değildirler.

  Şimdi tekrar sizin sorunuzu ele al?rsak: Kolonya, ispirto, şampuan, esans, mürekkep, parfüm, krem vb. s?v?lar üzüm ve hurma d?ş?nda bir şeyden yap?l?yorlarsa ki, şu anda hepsinin öyle olduğunu san?yorum-veya bu iki şeyden yap?lsa dahi sarhoş edici alkol ihtiva etmiyorlarsa bu iki imama göre pis değildirler, namaza mani olmazlar. Alkol ihtiva etmeleri halinde diğer bütün imamlara göre pistirler. Bu durumda müslümanlar?n önünde iki yol vard?r:

  1. Ya bunlardan dahi kaç?nmay? başarabilen birisi ise takvaya ve ihtiyatl? olana sar?l?p cumhurun (müctehitler çoğunluğunun) yoluna girmek, "Şüpheli olan? b?rak, olmayana git".(18) "Helâl da, haram da bellidir... Arada şüpheli şeyler vard?r. Onlardan sak?nan dinini ve ?rz?n? korur"(l9) hadislerini ölçü edinmek.

  2. Veya; bana ?mam Azam ve Ebu Yusuf un bu görüşte olmas? yeter. "Dinde kolayl?k vard?r"(20) buyurulmuştur. "Umumî belvâ" (kaç?n?lmaz derecede yayg?n) hal alm?ş şeylerde, cevaz kap?s? varsa caiz demek daha evlâd?r. "Zaman?m?z şüpheli şeylerden kaçabilme zaman? değildir"(21) diyerek bu tür s?v?lardan kaç?nmamak. Her ikisine de bir şey denilemez.(22)

  Görüldüğü gibi mes'ele biraz daha fertlerin ?slâmî titizlikteki dereceleriyle alakal?d?r. Ancak şunu da belirtmek gerekir: Bu tür s?v?lar?n kolonya ve ispirto (etil-alkol) d?ş?ndakilerinde alkolün diğer maddelerle yeni terkipler oluşturup (istihale, kimyasal tepkime) sarhoş edicilik özelliğini kaybetmesi kuvvetle muhtemeldir. Başta da söylediğimiz gibi, bileşiminde alkol olduğu yaz?lan ya da söylenen her şey haram ve pis demek değildir. Bu tür maddelerin tahlili konusunda müslüman kimyac?lara ihtiyac?m?z vard?r.

  Sadece Hanefi Mezhebindeki baz? imamlara göre kolonya kullan?labilir. Fakat cumhura ( f?k?hç? çoğunluğa) uyarak kolonya kullanmayanlar her halde daha ihtiyatl? davranm?ş olurlar.

  (01) Kurtubi, VI/288.
  (02) es-Seylü'l-Cerrâr, 1/35-36.
  (03) Karaman, Meseleler, 1/312.
  (04) Kurtubî, agk
  (05) Ebu Abdillah, Rahmetü'l-ümme, 373.
  (06) Kurtubî, VI/287-288.
  (07)agk.
  (08) Kurtubi, VI/289.
  (09) Örnek olarak bk., Müslim, eşribe, 73; Ebu Dâvud, eşribe, 5; Tirmizî, eşribe, I.
  (10) Müslim, eşribe, 7,8.
  (11) Buhâri, Tefsir, (5) 10, eşribe, 2; Müslim, Tefsir, 33, 34; Ebu Dâvud, eşribe, l; Nesai, eşribe, 20, 24, 46.
  (12) Fahruddin Râzî, VI/43. '' (85) Kurtubi, III/52.
  (13) Ebu Davûd, eşribe, 5; Tirmizi, eşribe, 3; Nesai, eşribe, 25; Ibni Mace, eşribe, 10.
  (14) Elmal?l?, H/763.
  (15)Kasânî,VI/ll3.
  (16) Kasani, VI. l 15.
  (17) Buharî, Buyu', 3; Tirmizî, k?yâme, 60; Müsned, III/153.
  (18) Buharî, iman 39, Buyu', 2; Müslim, Müsâkât 107, 108; Ebu Dâvûd, Buyu', 3; Tirmizî, Buyu', 1; Nesâî, Buyu', 2; Müslim, Müsâkât, 107, 108; Ebu Dâvûd, Buyu', 3; Tirmizî, Buyu', I; Nesâî, Buyu', Kudât, II; Ibn Mâce, Fiten, 14.
  (19) Buharî, iman, 29; Nesâî, iman, 28; Müsned, V/69.
  (20) ?bn Nüceym, el-Eşbâh, II/108 (Hamevî ile birlikte).
  (21) Nitekim Merhum Elmal?'n?n şu sözleri bunu doğrulan "Üzüm şarab? ve bundan mamul olan müskirat aynen necistir. Öbürlerinin ise necis olmas? şüphelidir. Meselâ üzerine şarap ve şampanya ve arak (rak?), konyak dökülmüş olanlar her halde y?kamad?kça namaz k?lamazlar. Lakin üzüm şarab?ndan mamul olmayan, ispirto, bira vesair müskirat içilemezse de elbiseye veya bedene sürülmesi de namaza mani olur diye iddia edilemez." (Tefsir, 11/762-763); Allâme M. Zahidü'l-Kevserî de, Hayrettin Karaman Bey'in kendi arşivindeki bir mektup suretinden aktard?ğ?na göre: "Uzun sözün k?sas?, ispirto Ebu Hanife'ye göre necis (pis) değildir, imam Azam'?n kavli, çoğunca böyle cankurtaranl?k yapar. Kokuya konmas? ve elbiseye dokunmas? zarar vermez" der. (?.l. Günün Meseleleri, 1/31.4) Abdulfettâh Ebu Gudde Hoca da bunu destekler mahiyette şunlar? aktar?n "Dürrü'l-Muhtâr'da Allâme H?sninin şu sözü nakledilir Hamr?n (şarab?n) d?ş?ndaki sarhoş edicilerde üç rivayet vard?n l. Kaba pisliktirler. 2. Hafif pisliktirler. 3. Temizdirler. Hafif pislik olduğunu söyleyen rivayete göre, sürüldükleri elbisenin veya bedenin dörtte birinden az olmalar? halinde bu bağ?şlan?r. Değeri! Alim Ahmed ez-Zerkâ temiz olduklar?n? esas al?r ve öyle fetva verirdi. Üstad?m?z Allâme Kevserî de şarap d?ş?ndaki sarhoş edicilerin (ispirto gibi) kullan?lmalar?n?n caiz, içilmelerinin haram olduğunu söyler ve imam Ebu Hanife'nin mezhebinin bu olduğunu zikrederdi. Bu iki değerli alimin fetvalar?nda insanlar için kolayl?k ve müsamaha olduğu aç?kt?r. Çünkü bu tür maddeler bu gün hayat?n bir çok sahas?na girmişlerdir. Ama, şüphesiz kaç?nabilenlerin bunlardan uzak durmas? da güzel bir şeydir. Çünkü temiz olup olmad?klar? konusunda alimlerin ihtilaf? vard?r." (Fethu-bâbi'l-inâye, 1/258 dipnotu).
  Prof. Dr. Faruk BEŞER (FETVALARLA ÇAĞDAŞ HAYAT)
  Selam ve dua ile...
  Sorularla ?slamiyet Editör


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Hanefi mezhebine göre krem, kolonya, parfüm sürmek ya da koklamak abdesti bozmad?ğ? gibi içinde bulunan alkol de namaza engel değildir.

  Şafii mezhebine göre ise krem veya kolonyan?n içinde bulunan alkol necis olduğu için elbiseye veya bedene değdiği takdirde namaza engel olur. Ancak bunlar?n dokunduğu yer y?kan?nca namaz k?l?nabilir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #5
  Ehil Üye Müellif-e - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Zindan-ı dünya'da bir garib yolcu
  Mesajlar
  4.073

  Standart

  Konu anlaş?lm?şt?r.Emeği geçenlerden Allah raz? olsun!

 6. #6
  Yasaklı Üye seyru suluk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  MERSİN,ANKARA
  Mesajlar
  989

  Standart

  kad?n ilmihalinde abdesti bozduğu yaz?yor kardeşler.

 7. #7
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart

  Alıntı ahmet_salih Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  kadın ilmihalinde abdesti bozduğu yazıyor kardeşler.
  o ilmihalde ,başka bir kavile göre hüküm verilmiş olabilir..

  Yukardaki uzun cevapta o konu hakkında da bilgi var..
  Kısaca şöyle :

  Kolonya, ispirto, şampuan, esans, mürekkep, parfüm, krem vb. sıvılar üzüm ve hurma dışında bir şeyden yapılıyorlarsa ki, şu anda hepsinin öyle olduğunu sanıyorum-veya bu iki şeyden yapılsa dahi sarhoş edici alkol ihtiva etmiyorlarsa bu iki imama göre pis değildirler, namaza mani olmazlar. Alkol ihtiva etmeleri halinde diğer bütün imamlara göre pistirler. Bu durumda müslümanların önünde iki yol vardır:

  1. Ya bunlardan dahi kaçınmayı başarabilen birisi ise takvaya ve ihtiyatlı olana sarılıp cumhurun (müctehitler çoğunluğunun) yoluna girmek, "Şüpheli olanı bırak, olmayana git".(18) "Helâl da, haram da bellidir... Arada şüpheli şeyler vardır. Onlardan sakınan dinini ve ırzını korur"(l9) hadislerini ölçü edinmek.

  2. Veya; bana İmam Azam ve Ebu Yusuf un bu görüşte olması yeter. "Dinde kolaylık vardır"(20) buyurulmuştur. "Umumî belvâ" (kaçınılmaz derecede yaygın) hal almış şeylerde, cevaz kapısı varsa caiz demek daha evlâdır. "Zamanımız şüpheli şeylerden kaçabilme zamanı değildir"(21) diyerek bu tür sıvılardan kaçınmamak. Her ikisine de bir şey denilemez.(22)


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

 8. #8
  Yasaklı Üye seyru suluk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  MERSİN,ANKARA
  Mesajlar
  989

  Standart

  Alıntı alanyali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  o ilmihalde ,başka bir kavile göre hüküm verilmiş olabilir..

  Yukardaki uzun cevapta o konu hakkında da bilgi var..
  Kısaca şöyle :

  Kolonya, ispirto, şampuan, esans, mürekkep, parfüm, krem vb. sıvılar üzüm ve hurma dışında bir şeyden yapılıyorlarsa ki, şu anda hepsinin öyle olduğunu sanıyorum-veya bu iki şeyden yapılsa dahi sarhoş edici alkol ihtiva etmiyorlarsa bu iki imama göre pis değildirler, namaza mani olmazlar. Alkol ihtiva etmeleri halinde diğer bütün imamlara göre pistirler. Bu durumda müslümanların önünde iki yol vardır:

  1. Ya bunlardan dahi kaçınmayı başarabilen birisi ise takvaya ve ihtiyatlı olana sarılıp cumhurun (müctehitler çoğunluğunun) yoluna girmek, "Şüpheli olanı bırak, olmayana git".(18) "Helâl da, haram da bellidir... Arada şüpheli şeyler vardır. Onlardan sakınan dinini ve ırzını korur"(l9) hadislerini ölçü edinmek.

  2. Veya; bana İmam Azam ve Ebu Yusuf un bu görüşte olması yeter. "Dinde kolaylık vardır"(20) buyurulmuştur. "Umumî belvâ" (kaçınılmaz derecede yaygın) hal almış şeylerde, cevaz kapısı varsa caiz demek daha evlâdır. "Zamanımız şüpheli şeylerden kaçabilme zamanı değildir"(21) diyerek bu tür sıvılardan kaçınmamak. Her ikisine de bir şey denilemez.(22)
  allah razı olsun kardeş şimdi anladım maşşallah uslübunuz çok hoşuma gidiyor allah daim etsin gönlünüze göre versin herşeyi

 9. #9
  Gayyur *TUĞBA* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  72

  Standart

  Abdesti bozmaz ve temizlik amaçl? kullan?ld?ğ? için necis de değildir.Namaza mani olmaz.

 10. #10
  Yasaklı Üye seyru suluk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  MERSİN,ANKARA
  Mesajlar
  989

  Standart

  tuğba kardeşim zaten ben anlad?m devam ettirmenin bir gerği yok yinede allah raz? olsun

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Gusül Abdesti Alan Ateist, Müslüman Oldu!
  By vertyucek in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 28.02.14, 07:39
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.07.12, 21:56
 3. Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 22.07.09, 13:26
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 07.09.08, 22:31
 5. Avrupa Birligi Bizi Bozar mı?
  By karatoprak1975 in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 12.11.06, 10:12

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0