+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 5 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 46

Konu: Sigara Hakkında Fetvalar...

 1. #1
  Gayyur mana_iharfi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  113

  Standart Sigara Hakkında Fetvalar...

  Alıntı ihlas risalesi Nickli Üyeden Alıntı
  Ölüme 9 milyar dolar ödüyoruz


  Y?ll?k ilaç harcamas? 8 milyar dolar olarak gerçekleşen Türkiye’de sigaraya 9 milyar dolar ödeniyor. Araşt?rmalara göre her y?l 100 bin kişi sigaradan hayat?n? kaybediyor. Çocuklar?n yüzde 75’i ise pasif içici konumunda.
  Türkiye’de geçen y?l sigaraya 9 milyar dolar harcand?. Paras?n? tütüne yat?ran 25 milyon tiryaki, karş?l?ğ?nda ölüm ve hastal?k ald?. Sigara şirketleri kâr?na kâr katarken, her y?l 100 binden fazla insan sigaran?n yol açt?ğ? hastal?klar sebebiyle hayat?n? kaybetti. Yüz binlercesi de ast?m, kronik bronşit ve kalp damar rahats?zl?klar? na yakaland?. Türkiye’nin y?ll?k ilaç harcamas? yaklaş?k 8 milyar dolar olarak gerçekleşirken sigaraya 9 milyar dolar ödenmesi dikkat çekiyor. Araşt?rmalara göre Türkiye’de yetişkin nüfusun yüzde 44’ü sigara bağ?ml?s?. Ancak bu oran 23-35 yaş aral?ğ?ndaki gençlerde yüzde 60’a ç?k?yor. ?lginç bir sonuç da kad?nlar aras?nda gözleniyor. 10 y?l öncesine kadar her 11 erkeğe karş?l?k 1 kad?n sigara içerken bu rakam şimdilerde 7’de 1’e kadar ç?kt?. Yeşilay Derneği’nin ‘2006 Y?l? Madde Bağ?ml?l?ğ? Raporu’na göre ülkede sigaraya başlama yaş? 10’a düştü. Dünyada en fazla sigara içilen ülkeler aras?nda yer alan Türkiye'de sigara al?şkanl?ğ? çocuklar ve kad?nlar aras?nda da h?zla art?yor. Sigarayla Savaşanlar Vakf? (SSV) Başkan? M. Ubeyd Korbey ise her bin çocuktan 4'ünün 6 yaş?nda sigara içmeye başlad?ğ?n? belirtiyor. Küçük çocuklar?n bu al?şkanl?ğa genellikle babas?n?n paketinden sigara çalarak başlad?ğ?n? ifade eden Korbey, "Yaş 12-13'e ulaş?nca sigara, grup arkadaşl?ğ?na dönüşüyor. O gruba girmek isteyen diğer çocuklar da sigaraya başl?yor." değerlendirmesinde bulunuyor. Tütün mamullerinin yol açt?ğ? zararlar sürekli büyürken, Sigarayla Etkin Mücadele Yasas? ise TBMM’de bekliyor. Önceki dönem haz?rlanan yasa tasar?s?nda, kapal? mekanlarda sigara içme yasağ? genişletiliyor. Ayr?ca okul ve cami bahçelerinde sigara içmek de yasaklan?yor. Öte yandan tasar?n?n yasalaşmas? halinde asker, polis, zab?ta ve özel güvenlik görevlileri üniformalar?yla sigara içemeyecek. Televizyon programlar?nda sigara ve diğer tütün ürünleri kullan?lamayacak. Çocuklar?n yar?s? sigara içicisi Sağl?k Bakanl?ğ?'n?n çocuklar üzerinde yapt?ğ? bir araşt?rmaya göre 13-15 yaş grubundaki çocuklar?n yüzde 35'i alkol kullan?rken, yüzde 50'si sigara içiyor. Gençlerin yüzde 29,3’ü en az bir kere sigara içmeyi denediğini söylüyor. Araşt?rmada, sigara, alkol ve uyuşturucu kullan?m?n?n özellikle çocuklar aras?nda yayg?nlaşt?ğ? ve önemli bir toplumsal soruna dönüştüğü vurgulan?yor. Sigara, akciğer, mide ve prostat kanserleriyle kalp damar hastal?klar?n?n en önemli sebebi. Akciğer ve g?rtlak kanserlerinin yüzde 90'?, tüm kanserlerin yüzde 30'u, bronşit ölümlerinin yüzde 75'i ve kalp krizlerinin yüzde 25'i sigaradan kaynaklan?yor. Bu da beyin, kalp ve damarlar?n tahribine sebep oluyor. Sigara içenler, içmeyenlerden daha h?zl? yaşlan?rken, sigara erkek ve kad?nlarda k?s?rl?k ihtimalini 10 kat art?r?yor. ‘Efkâr’ dağ?tt?ğ? yalan ?stanbul Üniversitesi Cerrahpaşa T?p Fakültesi Psikiyatri Uzman? Prof. Dr. ?brahim Balc?oğlu, sigaran?n alkol ve uyuşturucuyla ayn? etkiyi yapt?ğ?n? belirtiyor. "Efkâr dağ?tmak için sigara içiyorum." gerekçesinin alt?nda bağ?ml?l?ğ?n yatt?ğ?n? vurgulayan Balc?oğlu, "Sigarada bulunan zararl? maddeler beyin hücrelerini uyuşturuyor. Bu haliyle keyif verici bir madde tablosu ortaya ç?k?yor. Ama bu sağl?kl? bir keyif biçimi değil. Başta beyin olmak üzere vücudun tüm sistemleri zamanla altüst oluyor." diyor. Tütünün içinde 4 bine yak?n zehir bulunuyor Nikotin (kanserojen) Polonyum 210 (kanserojen) Radon (radyasyon) Metanol (füze yak?t?) Toluen (tiner) Kadmiyum (akü metali) Bütan (tüp gaz) DDT (böcek öldürücü) Hidrojen siyanür (gaz odalar? zehiri) Aseton (oje sökücü) Naftalin (güve kovucu) Hidrojen siyanür (gaz odalar? zehiri) Arsenik (fare zehiri) Amonyak (tuvalet temizleyicisi) Karbon (egzoz monoksit gaz?) 3 bin 885 ayr? toksik madde FETHULLAH GÜLEN - Tedricî intihar olduğu için sigara haramd?r Sigaran?n sebep olduğu çok çeşitli rahats?zl?klar var. Bu rahats?zl?klar? n yan?s?ra sebep olduğu ailevî, iktisadî ve içtimaî problemler var. Sigaraya verilen para tamamen israf olduğu için haramd?r hem de çoluk çocuğun r?zk?ndan kesilerek verildiğinden, doğrudan kul hakk? ihlali söz konusudur. Sigara içilen kapal? mekânlarda, kahvelerde pasif içiciler dumanalt? oluyor, bundan çok olumsuz etkileniyor. Bu, hem içenler hem de pasif içiciler için tedricî bir intihard?r. Sigaray? içen, zehirlediği insan?n da hakk?na girmektedir. Say?s?n? tahmin edemediğimiz binlerce gencecik insan bir hiç uğruna telef olup gidiyor. Bu gerekçeler göz önüne al?nd?ğ?nda sigara haramd?r. Selef ulemas?n?n bu mevzuda net bir fetva vermemiş olmas? ihtimal o dönemde sigaran?n zararlar?n?n bu derece bilinmeyişindendir. Eğer onlar da sigaran?n zararlar?n?n bu derece olduğunu bilselerdi fetvalar? daha farkl? olurdu. PROF. HAYRETT?N KARAMAN - Sigara, 3 sebepten dolay? dinen haramd?r Üç sebepten dolay? sigara tiryakiliği ve sigara dinen haramd?r. Birinci olarak sağl?ğa zararl?d?r. ?kincisi çevreye ve insanlara zarar vermektedir. Şeran boşa para vermek israft?r. Sigaraya verilen ise boşa verilmenin yan?nda sağl?ğa zarar veren bir şeye verilmesinden dolay? israft?r. Bunlar tek başlar?na bile haramken üçü bir arada olduğunda sigaraya ve tiryakiliğine haram hükmü verilir. Geçmişte ?slam alimlerinin bir k?sm? sigaraya mekruh veya mubah hükmünü vermeleri tamamen bilgisizlikten kaynaklanmaktad? r. T?bbi tahliller ortada yokken zarar?n?n bu kadar tehlikeli olduğu bilinmezken mubah veya mekruh hükmü verilmiştir. Tiryakilerde kanser ve kalp damar hastal?ğ?na yakalanma riski 3 kat fazla Yedikule Göğüs Hastal?klar? Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sedat Alt?n, sigaraya ne kadar erken başlan?rsa, kanser ve kalp hastal?klar?na yakalanma riskinin de o kadar yükseldiğini aktar?yor. Sigara tüketimindeki art?ş nedeniyle akciğer kanseri, kronik ast?m (KOAH) ve bronşit vakalar?n?n h?zla artt?ğ?n? dile getiren Başhekim Alt?n, "Geçen y?l hastanemizde 12 bin yatakl? hastay? tedavi ettik. Bunun 4 bin 500'ü KOAH, 2 bin 800'ü de akciğer kanseriydi. 410 yatakl? hastanemizde artan talebe cevap vermekte zorlan?yoruz. " şeklinde konuşuyor. Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araşt?rma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Doç. Dr. Kaan K?rali ise sigaran?n kalp-damar hastal?ğ?na yakalanma riskini 2-3 kat art?rd?ğ? bilgisini veriyor. Sigara duman?nda bulunan zehirli maddelerin damarlarda t?kanmaya yol açan yağlanmay? h?zland?rd?ğ?n? kaydederek, "Kan? p?ht?laşt?r?yor, k?lcal damar gelişimini de yavaşlat?yor. Sonuçta tansiyon ve kalp krizleri kaç?n?lmaz hale geliyor." örneğini veriyor. Zeynep Kamil Kad?n ve Çocuk Hastal?klar? Eğitim ve Araşt?rma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bak?m Klinik Şefi Prof. Dr. Fahri Oval? ise sigaran?n hamileler ve bebekler üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Annenin, sigara içen ya da içilen ortamlarda bulunmas? halinde düşük kilolu doğum riskinin artt?ğ?n? hat?rlatan Oval?, "Doğum sonras?nda da genellikle ast?m, bronşit ve zatürre gibi solunum problemleri görülüyor. Bu nedenle hamileler kesinlikle sigara içmemeli ve içilen ortamda bulunmamal?. Ayr?ca bebeğin bulunduğu yerde de kesinlikle sigara içilmemeli." uyar?s?n? yap?yor. Hastalar?n dilinden sigara Yedikule Göğüs Hastal?klar? Hastanesi'nde KOAH tedavisi gören Müsellim Soydemir (73) 41 y?l boyunca günde iki paket sigara içmiş. Rahats?zlan?nca sigaray? b?rakan Soydemir, "16 y?ld?r içmiyorum; ama hâlâ sigaran?n hastal?ğ?n? çekiyorum." diyor. Y?llardan beri KOAH'?n d?ş?nda mide, böbrek ve yüksek tansiyon sorunu da yaşad?ğ?n? anlatan Soydemir, "Gerçek bir Müslüman sigara içmez. Bunu şimdi anlad?m." ifadesini kullan?yor. 38 y?l boyunca içtiği sigaradan ast?ma yakalanan Ali Ersoy (57) ise "Özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Sigaraya elinizi bile sürmeyin." çağr?s?n? yap?yor. Ersoy, televizyon dizilerinde oyuncular?n sigara içmesine de çocuk ve gençleri özendirdiği için tepki gösteriyor. KOAH hastas? Süleyman Binay (50) nefes alamay?p krize girince acilen hastaneye kald?r?l?yor. Her krizde 15-20 gün hastanede yatan Binay, "Bu sekizinci krizim. Bu böyle ne kadar devam edecek bilmiyorum." diyor. Akciğer kanserine yakalanan Erol Ketenci (48) ise şöyle konuşuyor: "Y?llarca içtiğim sigaran?n armağan? kanser oldu. Şimdi oğlumu sigaradan vazgeçirmeye çal?ş?yorum; ama başaram?yorum. "


  Herşey bi kenara,bence sigarada büyük kul hakk? yeniyor.?çmeyen insanlar da en az içenler kadar hatta daha fazla zarar görüyor çünkü...
  Konu elff tarafından (15.06.07 Saat 00:18 ) değiştirilmiştir.
  "Okumak, okumak, okumak, yine okumak... Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak. Veya kitab-ı kebir-i kainatı okumak..."

 2. #2
  Gayyur mana_iharfi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  113

  Standart

  Hem merak ediyorum;coladan daha fazla zararlı olduğu halde,neden colaya gösterilen tepki kadar sigaraya tepki gösterilmiyor????
  "Okumak, okumak, okumak, yine okumak... Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak. Veya kitab-ı kebir-i kainatı okumak..."

 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı ihlas risalesi Nickli Üyeden Alıntı

  PROF. HAYRETT?N KARAMAN - Sigara, 3 sebepten dolay? dinen haramd?r Üç sebepten dolay? sigara tiryakiliği ve sigara dinen haramd?r. Birinci olarak sağl?ğa zararl?d?r. ?kincisi çevreye ve insanlara zarar vermektedir. Şeran boşa para vermek israft?r. Sigaraya verilen ise boşa verilmenin yan?nda sağl?ğa zarar veren bir şeye verilmesinden dolay? israft?r. Bunlar tek başlar?na bile haramken üçü bir arada olduğunda sigaraya ve tiryakiliğine haram hükmü verilir.

  Geçmişte ?slam alimlerinin bir k?sm? sigaraya mekruh veya mubah hükmünü vermeleri tamamen bilgisizlikten kaynaklanmaktad? r. T?bbi tahliller ortada yokken zarar?n?n bu kadar tehlikeli olduğu bilinmezken mubah veya mekruh hükmü verilmiştir.

  Ne yaz?kki bunun bilincinde olmayan çok insan var. ?çkiyi haram olduğundan terk ediyor fakat sigara için kesin hükümler yer almad?ğ? için bu yolla harama giriyor fark?nda olmadan. Asl?nda biraz düşünülse bu sonuca varmak çok da zor değil.. Rabbim ?slah etsin nefislerimizi
  Konu elff tarafından (15.06.07 Saat 00:19 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Sizce gerçekten sigara harammıdır???
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 5. #5
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Alıntı ihlas risalesi Nickli Üyeden Alıntı


  Geçmişte ?slam alimlerinin bir k?sm? sigaraya mekruh veya mubah hükmünü vermeleri tamamen bilgisizlikten kaynaklanmaktad? r. T?bbi tahliller ortada yokken zarar?n?n bu kadar tehlikeli olduğu bilinmezken mubah veya mekruh hükmü verilmiştir.
  Bediüzzaman?nda birkaç defa tütün içtiği görülmüştür. Eğer sigara haram olsayd? son asr?n müceddidi içermiydi? Bilim adamlar?n?n keşfettikleri şeyleri üstad?n işaret ettiğini hepimiz biliyoruz. Eğer haram olsayd? onun haberi olmazm?yd?? Büyük alimlerin ağ?zlar?ndan birtek lokma haram geçmez. Ki o zamanlar sadece tütün içildiği için o daha zararl?.
  Benim fikrim budur. (Ayr?yeten ben sigarada içmem)
  Konu elff tarafından (15.06.07 Saat 00:19 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 6. #6
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Mekruha haram kat?yorlar

  Sigara içmenin savunulacak hiçbir yan?, hiçbir yönü olmamas?na rağmen, içenler pek çoktur.

  Zira tiryakilik, yayg?n bir hastal?k, yahut al?şkanl?k halini alm?şt?r.
  Gerek sağl?k ve gerekse maddiyat aç?s?ndan yüzde yüz zararl? olmas?, müzmin tiryakilerin umurunda bile değil.
  Tiryakiler, s?hhatlerini bozduğunu ve israfa yol açt?ğ?n? bile bile tüketiyor bu mereti.
  Tabiî, bu "tüketme aşk?" kesinlikle karş?l?kl?d?r: Tiryaki sigaray?, sigara da tiryakiyi tüketiyor, zamanla...
  Müzmin tiryaki, sigaray? kolay kolay b?rakmaz; tâ ki, sigara kendisini b?rak?ncaya kadar...
  Dünkü yaz?da da misâlini verdiğimiz gibi, kimileri ölümünü h?zland?rmak için sigara tüketimini artt?r?yor.
  Acep bu nas?l bir hâl ve ahvâldir ki, Allah'?n ihsan ettiği vücut emanetine, bile bile ve göz göre göre ihanet ediliyor?
  Bu ruh haletini anlamak, hele hele kişiye hak vermek, hiç de kolay değil.
  Burada "tiryakilik"ten öteye daha vahim bir durumun varl?ğ? söz konusu: Ne gibi? Meselâ "bağ?ml?l?k" gibi...
  Soruyoruz: Hakikaten bu raddeye varm?ş bir zehirli duman tiryakiliğini dinen sadece "mekruh" olmakla s?n?rlamak ve ikrah yönünü bu f?khî çerçevede izah etmek mümkün mü?
  ?şte, bu noktada durup iyice düşünmek lâz?m.
  Dünkü "Balyozla iftar" başl?kl? yaz? üzerine bizi arayan okuyucular?m?z oldu. Görüşlerini, düşüncelerini, s?k?nt?lar?n?, ?zt?raplar?n? aktard?lar.
  Bunlar aras?nda, kendisine hürmet ettiğimiz "sağl?k uzman?" bir ağabeyimizin anlatt?klar?n? cidden dikkate değer bulduk.
  Literatürü de takip eden sağl?k uzman? ağabeyimiz özet olarak diyor ki: Dünya piyasas?na yay?lan baz? sigaralar?n içinde bağ?ml?l?k meydana getiren "uyuşturucu esans"lar var. Bunlar dinen haramd?r. Ama, üretici firmalar bunu yazmaz, ya da hiç anlaş?lmayacak bir formülasyon içinde zikreder. T?pk?, baz? kola'l? içeceklerde olduğu veya "alkolsüz bira" yutturmacas?nda ifade edildiği gibi... Oysa bu esanslar, tüketicide sadece tiryakilik değil, ayn? zamanda bağ?ml?l?k da meydana getiriyor. Dolay?s?yla, burada mekruhluk s?n?r? aş?larak harama giriliyor. Bunu bilmek her tüketicinin hakk?. Ancak, baz? firmalar ne yap?p ediyorlar, tüketiciyi bu haktan mahrum ediyorlar. Hâs?l?, esas?nda içmesi mekruh olan tütün maddesinin içine, günümüzde art?k haram?n da bulaşt?r?ld?ğ?n? aç?kça ilân etmek gerekiyor.
  Evet, gerçekten de çok vahim bir durumla karş? karş?yay?z demektir. T?bben yüzlerce çeşit hastal?ğa sebebiyet verdiği ifade edilen sigara ile ilgili olarak—varsa şayet—aksi yöndeki iddialar?n da taraf?m?za iletilmesini bekliyoruz.

  M.Latif SAL?HOĞLU/Yeni Asya Gazetesi


  http://www.yeniasya.com.tr/2006/09/27/yazarlar/lsalihoglu.htm

  Konu elff tarafından (15.06.07 Saat 00:20 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 7. #7
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Latif Salihoğlunun yaz?s? isabetli olmuş. Baz? arkadaşlar?m?zla Zaman?n müceddidininde içtiğini düşünerek bunun haram olamayacağ?n? düşünüyorduk. Bu yaz?y? okuyunca o zamandakisarma tütünün değilde bu zamanda kullan?lan sigaran?n haram olabileceği anlaş?l?yor.
  Konu elff tarafından (15.06.07 Saat 00:20 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 8. #8
  Dost saglıkcı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Afyonkarahisar
  Mesajlar
  21

  Standart

  arkadaşlar bi hata yapmayalim. kuran harama- haram demiştir. ve bizde kuranda ve sünnette bu konu ile ilgili yasaklama görmüyoruz. yani ALLAH(CC) hakkında birşey demiyo ve bu konuda susuyo( teşbihte hata olmaz) ozaman bizde susalim ve yorum yapmayalim ama kötü oldugunu dile getirelim ALLAH'a enanet olun...

 9. #9
  Gayyur said84 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Yaş
  35
  Mesajlar
  89

  Standart

  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Avustralyada art?k d?şar?da bile sigara içmek yasaklanm?ş.Tiryakiler için d?şar?da küçük yerler yap?lm?ş.Böylece içen kişi havayla temasta bulunmuyor sigaraa yüzünden.Ve o yerin kap?s?ndada 'burada zehirle kendini'gibi anlamlarda yaz?lar yaz?yormuş...


  bugünkü sigaralar?n zannedersem uyuşturucu esans katk?l? olduğunu düşünerek haramd?r diyorsun. çünkü eski sarma tütünler için haram demiyorsun. bu durumda sigaray? haram yapan doğal olarak bu madde. peki bu madde olmayan sigaralar için ne düşünüyorsunuz?hangi sigaralarda bu maddeden var biliniyor mu?
  Konu elff tarafından (15.06.07 Saat 00:20 ) değiştirilmiştir.

 10. #10
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Mekruh–haram tart?şmas?


  Sigara içmenin mekruh mu, yoksa haram m? diye tart?ş?l?yor olmas?, daha ziyade çağ?m?z?n bir meselesi. Zira, eski as?rlarda, husûsen Saadet Asr?nda sigara içilmediği için, böyle bir mesele üzerinde herhangi bir tart?şma da yoktu.

  Sigaran?n fabrikasyon şeklinde yayg?nlaşmas? ise, yaklaş?k bir buçuk as?rl?k bir zamana uzan?yor.
  Osmanl?'da "Tekel"in kurulmas? tarihi 1862'dir. Ayn? tarihte başka ülkelerden tütün ithal edilmesi yasakland?.
  ?lk tütün fabrikas?n?n Cibali'de kurulmas? tarihi ise, 1884'tür. Hemen ard?ndan da ?zmir, Adana ve Samsun tütün fabrikalar? kuruldu.
  Buna rağmen, toplumda sigara içenlerin çoğu, yine de eski usûlle, yani elde, yahut mengenede k?y?lm?ş tütünleri kullan?yordu.
  ?slâm âlimlerinin ekseriyeti, bu şekilde, yani başka herhangi bir katk? maddesinin kat?lmam?ş olduğu tütünü "kerahât"tan saym?şlar, içilmesi mübah veya mekruh demişler.
  Nitekim, bir kardeşimizin hat?rlatt?ğ? Üstad Bediüzzaman'?n da 40 yaş?na kadar içmiş olduğu sigara bu türdendir. K?y?lm?ş olan tütünü cep tabakas?nda taş?yor ve sarma şeklinde içiyordu.
  Esaretten döndükten sonra bu al?şkanl?ğ? tümüylü terk ettiğini beyan ediyor.
  Üstad Bediüzzaman, esas?nda bu hususta da çarp?c? bir örnek teşkil ediyor. Tiryaki olduğu halde, sigaray? terk etmenin mümkün ve hatta gerekli olduğu dersini veriyor.
  * * *
  Geçmişte kullan?lan sarma sigara ile, günümüzde tüketilen fabrikasyon imalat? sigara aras?nda büyük farklar var.
  Sigara tüketimi, günümüzde hemen her yönüyle dehşetli bir seyir takip ediyor. K?smen bahsettiğimiz için, tekrara girmiyoruz.
  Ama en mühimi, dev üretici firmalar?n, sigaran?n içine tüketicide bağ?ml?l?k ve hatta ölümüne bir al?şkanl?k meydana getirmesi için, helâl–haram demeden ellerinden geleni yapmalar?d?r.
  Firmalar, hasis menfaatleri için, maalesef rekabete giriyor ve bu mekruh nesneye çakt?rmadan haram kat?yorlar. Helâl s?n?r?n? aşarak harama kap? açan hususlar?n ne olduğunu ise, daha evvelki yaz?lar?m?zda k?smen de olsa zikrettiğimiz için, tekrara girmeden şimdilik noktal?yoruz.

  M.Latif Salihoğlu/Y.Asya Gazetesi

  http://www.yeniasya.com.tr/2006/09/30/yazarlar/lsalihoglu.htm
  Konu elff tarafından (15.06.07 Saat 00:21 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nur'da Fetvalar
  By tazarru in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 13.02.09, 00:36
 2. Yanlış Fetvalar!
  By muhibbülkurra in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 25.09.08, 12:16
 3. Sigara hakkında‏
  By ecrin54 in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12.10.07, 10:53
 4. Sigara
  By osmanoğlu in forum Sağlık
  Cevaplar: 32
  Son Mesaj: 13.09.07, 23:21

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0