+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Zekat Vermenin Caiz Olmadiği Yerler

 1. #1
  Yasaklı Üye katre_44 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  99

  Standart Zekat Vermenin Caiz Olmadiği Yerler

  Resûl-i Ekrem (sav)'in: "Zengin olan bir kimseye zekât mal? helâl olmaz"(77) buyurduğu bilinmektedir. Hanefi fûkahas?, bu hadis-i şerifi esas alarak: "Zekât'?n, zengin olan kimseye verilmesi caiz değildir. Ayr?ca zengin olan mü'minin; kölesine ve ak?l-baliğ olmam?ş çocuğuna da zekât verilmez. Çünkü kölenin mal? efendisinin olduğu gibi, bülûğa ermemiş çocuğun da nafakas? babas?na aittir. Zengin olan kimsenin kar?s?na da, nafaka ve menfaat yönünden şüphe bulunduğu için vermemek esast?r"(78) hükmünde ittifak etmiştir. Ancak köle "Mükateb" duruma geçer ve çocuk da bülûğa ererse; zekât vermekte beis yoktur. Ayr?ca zengin olan kimsenin; kar?s? çok fakirse ve mal ayr?l?ğ?na riayet olunuyorsa zekât verilebilir.

  892 Menfaatleri müşterek olduğu için, zengin bir kocan?n, fakir olan kar?s?na zekât vermesi mümkün değildir. Ayn? şekilde zengin olan kad?n da, fakir olan kocas?na zekât veremez.(79)

  893 Resûl-i Ekrem (sav)'in: "Ey Haşimoğullar?!.. Şüphesiz Allahû Teâla (cc) insanlar?n mallar?n?n kirlerini ve pisliklerini size haram k?ld?."(80) Hadis-i Şerifini esas alan Hanefi fûkahas?: "Haşimoğullar?na ve onlar?n mükâteb kölelerine zekât vermek caiz değildir"(81) hükmünde ittifak etmiştir. "Haşimoğullar?"ndan murad; Resûl-i Ekrem (sav)'in amcas? Hz. Abbas (ra)'?n evlâd ve ahfad?yla, diğer amcas? Ebû Talib'in oğullar?, Hz. Ali (ra)'nin, Hz. Cafer (ra)'in ve Hz. Akil (ra)'in evlâd ve ahfad?, bir de Abdulmüttalib b. Hars'?n evlâd ve ahfad?d?r.(82) "Beni Haşim"den, bu say?lanlar?n d?ş?nda kalanlara zekât vermek caiz olur. Meselâ: Ebû Leheb'in zürriyetinden gelenler gibi!.. Çünkü onlar Resûl-i Ekrem (sav)'e yard?m etmediler. Siracü'l Vehhac'ta da böyledir. Zekât, Nezir, Öşür ve Keffâret gibi verilmesi icabeden sadakalar, Beni Haşim'e verilmez. Ancak bunlara nafile sadakalar? vermek caizdir. Kafi'de de böyledir. Beni Haşim'in kölelerine de zekât verilemez. Kenz Şerhi Ayn'de de böyledir. Beni Haşim'den; fakir olanlara madenlerin ve definelerin beşte birini vermek caizdir. Cevheretü'n Neyyire'de de böyledir.(83) Resûl-i Ekrem (sav): "Ey Beni Haşim, Allahû Teâla (cc) bunun (Zekât'?n) yerine size humus'un humusunu (Ganimet'lerin beşte birinden) bedel k?ld?"(84) hükmünü beyan etmiştir. Dolay?s?yla Haşim oğullar?na, kazanc?n?n en temizi ve en efdali olan ganimetten paylar? verilir. Bilindiği gibi, ganimetler önce humus'a (beş'e) bölünür, bunun biri Allahû Teâla (cc) ve Resûlü (sav)'ne aittir. ?şte bu beşte birin beşte biri, "Beni Haşim'in" pay?d?r.

  894 Bilindiği gibi zekât?n edâ edilebilmesi için temlik (Milk edindirmek) şartt?r. Bu genel kaideyi esas alan Hanefi fûkahas?: "Zekât paras? ile mescid yapt?rmak, yollar? tamir ettirmek, su kanallar? açmak, müsafirhane ve hastahaneler inşaa ettirmek caiz olmad?ğ? gibi, bir ölüye kefen almak veya borcunu ödemek de caiz değildir"(85) hükmünde ittifak etmiştir. Çünkü bu fiillerde temlik (Milk edindirmek) yoktur. Yine "Demokratik-Laik bir devlet'te", meclislerin ç?kard?ğ? kanunlarla teşekkül eden; siyasi partiler, Çocuk Esirgeme Kurumu, K?z?lay ve bunun gibi derneklere "Zekât" verilemez. Çünkü bunlar hükmi birer şahsiyet kabul edilir. Bizzat ferd hükmünde değildir. Hiçbir hükmî şahsiyet; açl?k tehlikesi geçirmez, çünkü canl? değildir. Ayr?ca Laik devlet; "Din ile Devlet işlerinin ayr?l?ğ?" ilkesine dayan?r. Bu hükmî şahsiyetler ise; ?slâm'?n değil, devletin hükümlerine göre vücût bulmuşlard?r.

  895 Resûl-i Ekrem (sav)'in Hz. Muaz (ra)'a hitâben: "ĞEy Muaz!.. Sen ehl-i kitab bir kavmin yan?na gidiyorsun. Onlar? "Allah'tan başka ilâh olmad?ğ?na ve benim Allah'?n Resûlü olduğuma" şehadete davet et!.. Eğer senin bu davetini kabul ederlerse, kendilerine tebliğ et ki, Allah (cc) onlara her gün ve her gecede beş vakit namaz? farz k?lm?şt?r. Bu hususta da sana itaat ederlerse, onlara bildir ki, Allahû Teâla (cc) kendilerine zekât? farz k?lm?şt?r. Bu onlar?n zenginlerinden al?nacak, fakirlerine verilecektir."(86) buyurduğu bilinmektedir. Hanefi fûkahas? bu hadis-i şerifteki: "Bu onlar?n (Müslümanlar?n) zenginlerinden al?n?p fakirlerine verilecektir" hükmünü esas alarak, "Zekât?n hiçbir zimmi (Zimmet akdi imzalam?ş gayr-i müslim) ve Harbi'ye, yani küfür ehlinden hiç kimseye verilemiyeceği" hususunda ittifak etmiştir.(87) "Peki diğer sadakalarda durum nedir?" sualine cevap ar?yal?m. Resûl-i Ekrem (sav)'in: "Din ehline sadaka veriniz"(88) Hadis-i Şerifini esas alan ?mam-? Azam ve ?mam-? Muhammed (rh.a), nafile olan sadakalar?n zimmet ehline verilebileceğini beyan etmişlerdir. ?mam-? Şafii ve ?mam-? Yusuf (rh.a) ise, Hz. Muaz (ra)'a hitaben Resûl-i Ekrem (sav)'in emrinin, diğerlerini neshettiğini esas alarak; farz veya nafile hiçbir sadakan?n küfür ehline verilemeyeceğine kail olmuşlard?r.(89) Sonuç olarak; farz olan zekât?n kâfire verilemeyeceği hususunda tam bir ittifak vard?r. Nafile olan sadaka hususunda ise iki ayr? ictihadla karş? karş?yay?z. Ancak günümüzde Ulû'lemr ile zimmet akdi yapm?ş; herhangi bir gayr-i müslimden söz edemeyeceğimiz için, farz veya nafile hiçbir sadakan?n küfür ehline verilmemesi esast?r. Darû'l ?slâm'da; Nafile sadakada, durum değişir.

  896 Zekât vermekle mükellef olan mü'min zekât?n?; babas?na, dedesine ve bunun gibi ne kadar yukar? ç?karsa ç?ks?n "Usûlüne", oğluna, torununa ve bunun gibi ne kadar aşağ? inerse insin "Furû'una" veremez. Çünkü usûl ve fürûu aras?nda milk menfaatleri iç-içedir. O halde bütün şartlar?yla temlik (Milk edindirme) gerçekleşemez.(90) Ayn? şekilde kölesine, ümmü veledine ve bir k?sm?n? azad ettiği mükâtebine de zekât veremez. Çünkü menfaat ve milk şüphesi sözkonusudur. Zekât? bunlar?n d?ş?ndaki kimselere vermek mecburiyetindedir. Ancak nafakas? ile mükellef olmad?ğ? fakir akrabalar?na vermesi müstehabd?r.(91) Bir kimse, zekât?na mahsuben bir fakiri evinde oturtsa veya yemek yedirmiş olsa, temlik (Milk edindirme) gerçekleşmediği için zekât yerine caiz olmaz.

  897 Mükellefin zekât? edâ etmeden önce; zekât vermeyi düşündüğü kimsenin halini araşt?rmas? caizdir. Durumu şüpheli olan bir kimseye gerekli tahkikat yapmadan (Araşt?r?p-soruşturmadan) zekât?n? veren mükellef, eğer o kimse Haşimi ç?karsa veya zengin olduğu anlaş?l?rsa, vermiş olduğu zekât fesada uğrar. Ancak gerekli tahkikat? yapt?ktan sonra (yâni araşt?r?p-soruşturduktan sonra) zekât?n? verir, vermiş olduğu kimse zengin veya Haşimi ç?karsa, zekât? sahih olur. Tekrar vermesi gerekmez.(92) Çünkü bu t?pk?, sahrada k?ble yönünü bilmeyen, musallinin durumu gibidir. Gerekli alâmetlere bakt?ktan sonra, musalli "K?ble istikametin de" isabet edemese dahi, namaz? sahih olur. Zekâtta da, gerekli araşt?rma yap?ld?ğ? zaman; isabet edilemese dahi, zekât sahih olur. Ancak araşt?rma yap?lmad?ğ? zaman, sahih olmaz.

  898 Zekât?n? verip-vermediği hususunda şüpheye düşen mükellefin zekât?n? yeniden vermesi gerekir.(93) Nisab miktar? mala sahip olup, bunun üzerinden bir y?l geçtikten sonra, zekât?n? edâ etmeyen mükellef, mal? helâk olsa dahi o mal?n zekât?n? ödemek zorundad?r. Bir kimse bir ticaret mal?n?, başka bir ticaret mal?yla değiştirse, mal helâk olmuş say?lmaz. Değişen mal?n ayn? cinsten veya ayr? cinsten olmas? müsavidir. Bu hususta ihtilâf yoktur.(94)

 2. #2
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart


  Bu kelamın makabliyle nazmını icab ettiren münasebet ise; namaz yani dinin direği ve kıvamı olduğu gibi, zekat da İslamın kantarası, yani köprüsüdür. Demek, birisi dini, diğeri asayişi muhafaza eden İlahi iki esastırlar. Bunun için birbiriyle bağlanmışlardır.

  Zekat ile sadakanın layık oldukları mevkilerini bulmak için birkaç şart vardır:
  1. Sadakayı vermekte israf olmaması.
  2. Başkasından alıp başkasına vermek suretiyle halkın malından olmayıp kendi malından olması.
  3. Minnetle in’amın bozulmaması.
  4. Fakir olmak korkusuyla sadakanın terk edilmemesi.
  5. Sadakanın yalnız mala ve paraya münhasır olmadığı bilinmesiyle, ilim, fikir, kuvvet, amel gibi şeylerde de muhtaç olanlara sadakanın verilmesi.
  6. Sadakayı alan adam, o sadakayı sefahette değil, hacat-ı zaruriyesinde sarf etmesi lazımdır.
  Kur’an-ı Kerim bu şartları, bu nükteleri insanlara sadaka olarak ihsan ve ihsas etmek için veya veyahut gibi icazlı bir ifadeyi terk edip, gibi itnablı bir cümleyi ihtiyar etmiştir.

  1. Teb’izi ifade eden israfın reddine;
  2. ’nın takdimi, sadakanın kendi malından olduğuna;
  3. minnetin olmamasına (çünkü veren Allah’tır, kul ise bir vasıtadır);
  4. Rızkın ’ya olan isnadı, fakirlikten korkulmamasına;
  5. Rızkın amm ve mutlak olarak zikredilmesi, sadakanın ilim ve fikir gibi şeylere de şamil olmasına;
  6. maddesi, alanın sefahete değil, hacat-ı zaruriyesine sarf etmesine işaretlerdir.

  (İ.İ.)

 3. #3
  Dost andan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  20

  Standart

  Öğrenmek istediğim bir konu var.
  ?slam dinine göre fakir kimdir, zengin kimdir.
  Bunu sorma amac?m şudur.Bir insan?n havaici asliyesi denilen miktar, her zaman en geniş kapsam? ile diye yaz?l?yor.Bütün insanlar için , ortak bir zenginlik tan?m? olmas? gerektiğini düşünüyorum.
  Fakat zekat olay? anlat?l?rken,
  kafalar?m?za ana kriter olarak şu sokuluyor.
  ihtiyac?ndan fazla olan , belli bir miktara ulaşm?ş(80 gr yada 96) bir birikiminiz olursa, bunun üzerindende bir y?l geçerse siz zekat mükellefisiniz gibi bir anlat?m hakim.
  bunun d?ş?nda başka bir hususta, ev kiras? haceti asliye olarak say?l?yor. yani ev kiras? vermek zorunda olan kişi, bunun üzerinde bir geliri olursa zekat mükellefi say?l?yor. oysa, kişi gelirine göre ev kiralar kimi 500 kimi 200 ytl lik evde oturur. işin asl? olarak bakt?ğ?m?zda, ev kiras? verebilecek durumda olmak bile o kişinin zenginliği değilmidir.
  neden islama göre fakirlik s?n?r? ve zenginlik s?n?r? net konuşulmuyor.
  Rasuluulah, 3 gün üst üste buğday ekmeği yemeden bir hayat sürerken, bu arada kendine gelen r?zktan zekat verirken....
  islama göre zengin kimdir sorusuna, bugünden yar?na yiyeceği olan, üzerine giyecek bir şeyi olan zengindir diye bize tarif yaparken.
  biz, ihtiyaçlar?m?z?n üzerinde deyip, ömür boyu biriktiremediğimiz 80 gr alt?n?n zekat?n? bir kere veremeden ölme ihtimali ile yaş?yorsak.
  hala birileri ç?k?p.
  gerçek havaici asliyeyi ne zaman söyleyecek.
  içinde yaşad?ğ?m?z, yaşanm?ş zamanlar ve gelecek zamanlar?n. islam dini zengin tarifi nedir. bu konuda, tüm arkadaşlardan ayd?nlat?c? bilgiler bekliyorum. sayg?lar?mla.
  Konu andan tarafından (02.11.07 Saat 17:45 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Sadaka Vermenin Fazileti
  By nesl_hn in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 24.12.15, 17:37
 2. ...kıymet ve ehemmiyet vermenin hikmeti nedir?
  By fanidünya... in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.05.14, 17:36
 3. Zekat Kimlere Verilir, Zekat Verilecek Yerler
  By muhsin iyi in forum Fıkıh
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.08.12, 19:42
 4. Nasihat ve Öğüt Vermenin Tekniği
  By Lebid24 in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.07.08, 19:06
 5. Karar Vermenin Bilgeliği
  By Ahsen Nur in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 18.03.08, 21:10

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0