+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 29
Like Tree1Beğeni

Konu: Sigaranın Hükmü Nedir?

 1. #1
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart Sigaranın Hükmü Nedir?

  Sigaranın hükmü nedir?
  Ararad bunu beğendi.
  Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hadisatın tazyikatından kurtulabilir. AMENNA

 2. #2
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  C- Sigara ve benzerleri:
  Tütün 15. as?rdan sonra yeni dünyadan ?slâm ülkelerine girmiş, o zamandan beri de ?slâm ulemâs? tütünün hükmü üzerinde durmuşlard?r.
  1) Tütünün mubah olduğunu söyleyenler zarar? olmad?ğ? ve Şârî' taraf?ndan menedilmediği deliline dayanm?şlard?r. Halbuki:
  a) Sigaran?n zarar? bugün ilmen, kesin olarak bilindiği için zarars?z denemez.
  b) Şârî'in menetmediğini söylemek de isabetli değildir. Çünkü Şârî' her haram? ismen zikretmemiştir. Hüküm kaynaklar? yaln?z sarîh ve husûsî nasslar değildir. Nasslarda geçenlerin haram k?l?n?ş sebeplerine (illetlerine) bak?larak yap?lan k?yaslar ve diğer istidlâl yollar? vard?r.
  2) Sigara içmek mekruhtur diyenlerin dayanağ?, k?yasla sabit bir hükme "haram" demekten çekinmeleri ve sigaran?n zararlar? hakk?nda kesin bilgi sahibi olmamalar?d?r.
  3) Sigara içmek (özellikle tiryâkilik) haramd?r diyenlerin mesnedi zarar, isrâf ve nafaka mükellefiyetidir.
  Zarar: Sigara hem içenin s?hhatine, hem de yan?nda bulunanlar?n s?hhat ve rahat?na zarar vermektedir.32
  Rasûl-i Ekrem (Selam Aleyküm.v.): "Ne doğrudan ne de karş?l?k olarak zarar vard?r"33 buyurarak zarar vermeyi menetmiş Allah Teâlâ da "kendinizi elinizle tehlikeye atmay?n..." (el-Bakara: 2/195), "kendinizi öldürmeyin...." (en-Nisâ: 4/29) buyurmuştur.
  ?srâf: ?srâf mal? faydas?z yere harcamakt?r: "Yeyiniz, içiniz, isrâf etmeyiniz" âyeti (el-A'râf: 7/31) ile "Peygamber (Selam Aleyküm.v.) mal?n boşa harcanmas?n? yasaklad?."34 hadisi isrâf? haram k?lmaktad?r.
  Nafaka mükellefiyeti: Kocalar, babalar ve muhtaç yak?nlar?na bakan erkekler nafaka (onlar?n yiyecek, giyecek, mesken, tedâvi... ihtiyaçlar?n? temin) ile mükelleftirler. Bundan keserek sigaraya para vermek haramd?r.
  Netice olarak denebilir ki: Bu üç sebepten birisinin gerçekleştiği yer, zaman ve durumda sigara içmek haramd?r. Bunlar gerçekleşmez ise mekruhtur. Her iki durumda da sigaran?n içilmemesi, terkedilmesi dince gereklidir.35
  Nargile ve enfiye gibi al?şkanl?klar?n hükmü de sigara al?şkanl?ğ? gibidir.

  --------------------------------------------------------------------------------


  32. Sigaran?n zarar? art?k şüphe konusu olmaktan ç?km?ş, ilmi tecrübeler sonunda kesinlik kazanm?şt?r. Sigaran?n, ansiklopedi maddelerinde özetlenen zararlar?n? şöyle s?ralamak mümkündür:
  Sigaran?n zararl? maddesi nikotindir. Nikotin çok zehirli bir alkoloiddir. Ağ?z yoluyla al?nacak 1-2 gram nikotin insan? ölüme kadar götürebilir. ?çilmeye başlanan bir sigaran?n nikotini önce dumana geçmez, çünkü tamamen yanar. Sigara içilmeye devam edilirse yavaş yavaş baz? maddeler nikotini serbest hale geçirir. Böylece ağ?za dam?t?lan nikotin tükürük ile vücuda geçer. Duman?n akciğere çekilmesiyle kana kar?şan nikotin nisbeti % 25 artar.
  Devaml? tütün zehirlenmesi ağ?z , boğaz ve üst solunum yollar?nda iltihaplara yol açar. Kalb çarp?nt?s?, kalb bölgesinde ağr?lar, bayg?nl?klar, bazan astma (ast?m) belirtileri, solunum bozukluklar? görülebilir. Bu arada en çok damarlar fonskiyonel ve organik bozukluklar sonucu daral?r. Tansiyon yükselir. ?ncelemelere göre tütünün bir iki ay gibi k?sa, fakat aş?r? derecede fazla kullan?lmas? bile kalbin adaptasyon kabiliyetini azalt?r.
  Çok sigara içenlerin göz sinirlerinde de bozukluklar görülür. Meselâ k?smî renk körlüğü, gece körlüğü, görme alan?nda boşluklar olur; merkezî sinir sisteminde meydana gelen düzensizlikler, baş ağr?lar?, uykusuzluk, el titremesi, sinirlilik, nevralji, mizaç değişmeleri şeklinde kendisini gösterir.
  Sindirim sisteminde; mide ekşiliğinin artmas?, ya da azalmas?, tükrük salg?s?n?n artmas?, ishal, kab?z vs. gibi belirtiler olur.
  Sigaran?n kanserle olan ilgisi y?llardan beri tart?şma ve araşt?rma konusudur. Tütünün kanseri artt?rd?ğ? bir gerçektir. Sigara içenlerdeki kanser nisbeti içmeyenlerden yüksektir.
  33. Ahmed, Müsned 5/327; Muvatta', K. el-Akdiye, 31; ?bn Mâce K. el-Ahkâm, 17.
  34. Buhârî, K. ez-Zekât, 18; Husûmât, 3; ?'tisâm, 3; Müslim, K. el-Akdiye, 14.
  35. Sigara hakk?ndaki tart?şmalar?n iyi bir hülâsas? için bak. Muh. et-Tarâbişi el-Halebi, Tebs?ratü'l-Ihvân..., Haleb, 1328/1910.


  Hayrettin KARAMAN
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 3. #3
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Soru: Sigara hakk?nda baz? kimseler mubah derken, baz? kimseler ise mekruh demekte ve bu hükmü harama kadar götürmektedir. Doğrusu nedir?

  Cevap: Peygamber (sav) Efendimiz'in şereflendirdiği as?rda ve müctehidlerin devrinde sigara yoktu. Bu sebeple, sigara içmenin hükmünde farkl?l?klar göze çarpmaktad?r. ?slam alimlerinin görüşlerinde ortaya ç?kan değişik hükümler, meselenin tetkikinde seçilen nokta-i hareketin birbirinden farkl? olmas?ndan ileri gelmektedir.

  ?lim sahiplerinden bir k?sm?, "Eşyada aslolan ibahad?r" f?k?h kaidesi ile tütün kullanmakta bir mahzur bulunmad?ğ? görüşünü müdafaa etmiş ve bu istikamette fetva vermişlerdir. Bir k?s?m din alimleri de bu nebat?, hoşa gitmeyen kokuSu yönünden tetkike koyulmuş, sarm?sak, soğan ile tütünün kerih kokular? aras?nda bir benzeyiş yönü olduğu iddias? ile, onlar hakk?nda verilmiş bulunan "kerahat-i tenzihiye" hükmünü tütüne de teşmil etmişlerdir.

  Baz? ilim adamlar? ise bu hususu biraz daha geniş olarak tahlil etmiş, çeşitli zararlara yol açmas?n? dikkate alarak, tütün içmenin harama yak?n mekruh olduğu neticesine varm?şlard?r.

  Dini meseleleri incelemekte mahareti bulunan ilim erbab?, tütünün insan sağl?ğ?nda yapt?ğ? tahribat? dikkate alarak, meseleyi üç bu'dLu ve mukayeseli olarak ele alm?şlar; tütünün insan sağl?ğ?ndaki menfi tesirine dair tabip raporlar?n? nazar -? dikkate al?p haram olduğu neticesine varm?şlard?r.

  Sigara içmenin haram olduğu fikrin? müdafaa eden ilim sahipleri, Şehr bin Havşeb'in Ümmü Seleme validemizden naklettiği "Resulullah (sav) müskir ve müftir her şeyi yasaklad?" Hadis-i Şerifini, verdikleri hükmün delili olarak göstermişlerdir.

  Hadis-i Şerifin metnindeki "Müftir" kelimesini, ?bni Esir, "?çildiği zaman vücuda hararet veren; uzuvlarda k?r?kl?k, güç azalmas?, göz kapaklar?nda mahmurluk ve zay?flama meydana getiren şey" diye aç?klamaktad?r.

  Bilhassa tiryakisi olmayanlar?n üzerinde tütünün tesiri incelendiği zaman, vücutta bir gerginlik, göz kapaklar?nda ağ?rl?k ve mahmurluk hali, gerilen uzuvlarda bir gevşeme olduğu aç?kça anlaş?lmaktad?r.

  Şafii mezhebi alimlerinden Kalyubi, bir din alimi olduğu kadar tabip idi. Bahsi geçen muhterem zat, her iki ilimdeki dirayeti ile tütün içmenin haraml?l?ğ?na hükmetmiş bulunmaktad?r.

  Doktorlar?n ifade ve beyanlar? ile zararlar? ve insan vücudundaki tahribat? gün ?ş?ğ?na ç?km?ş bulunan tütünü, birbirine ikram etmenin -zarar? daha yayg?n bulunduğundan-haram olduğu sarahatle ifade edilmektedir.

  Bu al?şkanl?ğ?n zarar?n? yakinen anlam?ş birçok sigara müptelas?, tütünü terketmeyi devaml? olarak temenni etmektedirler. Bu hal, onlar?n tütünden gördükleri zarar?n ac? itiraf? olmaktad?r.

  Son devrin ilim adamlar?ndan Muhammed el-Hamid, "Hiç şüphe yok ki tütün, habis bir şeydir. Onu içmeye devam, eliyle kendini tehlikeye atmakt?r. Bu sebeple kendimi onu haram olmas? hükmüne meyletmiş görüyorum" demiştir.

  Bu zat, Muhaddis Şeyh Bedreddin el-Haseni ed-Dimeşki'nin, Şeyh Haşim el-Hatib'in ve Şeyh Ali Dark'?n, halka yapm?ş olduklar? derslerde tütünün haram olduğu f?krini aç?kça ifade ettiklerini eserlerinde nakletmektedir.

  Hiç tereddüt etmeden ifade edebiliriz ki, tütün ne besleyici ne de onar?c? bir vitamini ihtiva etmektedir. Keçi ve benzeri canl?lar?n, çal? yapraklar?n? tütüne tercih etmeleri, onda besleyici bir değer bulunmad?ğ?na işaret edici ve dikkat çekici bir husustur.

  Nikotin, baz? haşerat?n itlaf?nda koruyucu ilaç imal etmekte kullan?lmakta ise de, ağr?lar? dindiren, yaralar? tedavi eden, tek kelime ile şifa verici bir hassay? içinde bulunduran ilaç imalat?nda kullan?lmamaktad?r.

  Sigara, g?da değilse, şifa vermiyorsa ve hiçbir derde deva olam?yorsa ona verilecek para elbette israft?r. Peygamber (sav) Efendimiz, boş yere para harcamay? ve mal?n? zarara uğratmay? yasaklam?şt?r. Karn? doyduktan sonra yemeğe devam etmekte kerahet bulunduğu ve zararl? olacak derecede fazla bir şey yemenin haram olduğu bir gerçektir. Bu hakikat karş?s?nda çocuklar?n?n ekmek paras?n? sigaraya vermek israf değil ise ya nedir?

  ?slam dini, ağ?z kokular?n? gidermek için misvak kullanman?n sünnet olduğunu hükme bağlam?şt?r. Ayr?ca, çok olarak sarm?sak, soğan ve p?rasa yiyenlerin cemaate eza vermemek için, camiye gelmelerine müsaade edilmemektedir. Sarm?sak ve soğan kokusuna rahmet okutacak kadar fena bir kokusu bulunan tütünü içmek, misvak sünnetinin teşriindeki hikmete tamamen ayk?r?d?r. Efendimiz (sav)'in ve ashab?n?n yoluna ayk?r? bulunduğu için bid'att?r.

  Sigara müptelas? bulunan bir şah?s ile camide ayn? safta, yanyana durma bahts?zl?ğ?na uğram?ş bir mü'mine sorunuz! Onun yan?nda geçirdiği s?k?nt?l? dakikalar ne kadar uzun ve çektiği işkence ne derece büyüktür?

  ?nsanlar?n eza duyduklar? şeylerden, meleklerin de eza duyacağ? bir Hadis-i Şerifte ifade edilmektedir. Peygamber (sav) Efendimiz'in bu beyan? karş?s?nda tütün kokusundan meleklerin rahats?z kalacağ?nda kimsenin şüphesi olmamal?d?r.

  Bir mesele hakk?nda helal ve haraml?k hükümleri toplanacak olursa, haraml?k hükmünden galip olacağ?na dair kaadie-i külliye dikkate al?nd?ğ? zaman, sigara içmekle ilgili olan değişik hükümler aras?ndan haraml?ğ? tercih, ihtiyata muvaf?k bir davran?ş olur.

  Bu ihtilaflar?n ortaya ç?kard?ğ? bir durum vard?r: Şüphe... Zira kimi mubah, kimi tenzihen mekruh, kimi de tahrimen mekruh veya haram demektir. Bu çekişmeler karş?s?nda, istemeyerek insanda bir şek ve şüphe doğmaktad?r. Hadis-i Şerifte, "Kim şüpheye düşecek olursa harama da düşer" buyurulmuştur. Bunun gibi, haraml?kla mübahl?k hükmü bir meselede içtima ederse, haraml?k yönü tercih edilmeli ve müteverri alimin sözü öne al?nmal?d?r.

  Kendisi fakir, nüfusu kesir, yatağ? has?r bulunan kimselerin, çocuğu ateşler içinde k?vran?rken ona alacağ? ilaca para bulamayan, k?ş?n ortas?nda efrad? ailesi soğukta titreşirken, sobada tüttüreceği duman? ağz?ndaki sigara ile tüttüren kimsenin irtikap ettiği bu hal haram?n katmerlisidir.


  kaynak ; Çağ?m?z ve Günümüz Meselelerine Fetvalar | Mehmed Emre
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 4. #4
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  evet güzel
  Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hadisatın tazyikatından kurtulabilir. AMENNA

 5. #5
  Müdakkik Üye azize - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  815

  Standart

  Sigaranın mesane ve akciğer kanserine sebep olduğu hatta en büyük faktör olduğu kesinlikle tespit edilmiştir.Bu da dinimizdeki zarar verme kıstasından yola çıkarak haramdır da denilebilir.

 6. #6
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  '' Nas?l ki, bir ilâc? istihsan edip izdiyad etmek, devay? dâ'e ink?lâp etmektir. Öyle de, hiçbir vakit hak ona muhtaç olmayan mübalâğal? tergib ve terhible, g?ybeti katle müsavi; veya ayakta bevletmek, zina derecesinde göstermek; veya bir dirhemi tasadduk etmek, hacca mukabil tutmak gibi muvazenesiz sözler, katl ve zinay? tahfif ve hacc?n k?ymetini tenzil ediyorlar. Bu s?rra binaen, vâiz hem hakîm, hem muhakemeli olmal?d?r. ''Muhakemat
  Sigara haramd?r demek ile şarab? ve zinay? sigara içmek seviyesine indirmek gibi azim bir tehlike var ... ?çki ve zina tahfif oluyor ...Muvazeneye dikkat laz?m...

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 7. #7
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  ilginç yorumlar ç?k?yor , güzel
  Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hadisatın tazyikatından kurtulabilir. AMENNA

 8. #8
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Şimdi kardeşler bu sigar?n?n haram m? değil mi hükmü konusunda epey bir tart?şma ve mülahazalar yap?ld?.
  Benim elime geçen kaynaklar? ekliyorum...
  Objektif bir nazarla okumaya gayret gösterelim...


  ..................................................


  Y?ll?k ilaç harcamas? 8 milyar dolar olarak gerçekleşen Türkiye’de sigaraya 9 milyar dolar ödeniyor. Araşt?rmalara göre her y?l 100 bin kişi sigaradan hayat?n? kaybediyor. Çocuklar?n yüzde 75’i ise pasif içici konumunda.

  Türkiye’de geçen y?l sigaraya 9 milyar dolar harcand?. Paras?n? tütüne yat?ran 25 milyon tiryaki, karş?l?ğ?nda ölüm ve hastal?k ald?. Sigara şirketleri kâr?na kâr katarken, her y?l 100 binden fazla insan sigaran?n yol açt?ğ? hastal?klar sebebiyle hayat?n? kaybetti. Yüz binlercesi de ast?m, kronik bronşit ve kalp damar rahats?zl?klar?na yakaland?. Türkiye’nin y?ll?k ilaç harcamas? yaklaş?k 8 milyar dolar olarak gerçekleşirken sigaraya 9 milyar dolar ödenmesi dikkat çekiyor. Araşt?rmalara göre Türkiye’de yetişkin nüfusun yüzde 44’ü sigara bağ?ml?s?. Ancak bu oran 23-35 yaş aral?ğ?ndaki gençlerde yüzde 60’a ç?k?yor. ?lginç bir sonuç da kad?nlar aras?nda gözleniyor. 10 y?l öncesine kadar her 11 erkeğe karş?l?k 1 kad?n sigara içerken bu rakam şimdilerde 7’de 1’e kadar ç?kt?. Yeşilay Derneği’nin ‘2006 Y?l? Madde Bağ?ml?l?ğ? Raporu’na göre ülkede sigaraya başlama yaş? 10’a düştü.

  Dünyada en fazla sigara içilen ülkeler aras?nda yer alan Türkiye'de sigara al?şkanl?ğ? çocuklar ve kad?nlar aras?nda da h?zla art?yor. Sigarayla Savaşanlar Vakf? (SSV) Başkan? M. Ubeyd Korbey ise her bin çocuktan 4'ünün 6 yaş?nda sigara içmeye başlad?ğ?n? belirtiyor. Küçük çocuklar?n bu al?şkanl?ğa genellikle babas?n?n paketinden sigara çalarak başlad?ğ?n? ifade eden Korbey, "Yaş 12-13'e ulaş?nca sigara, grup arkadaşl?ğ?na dönüşüyor. O gruba girmek isteyen diğer çocuklar da sigaraya başl?yor." değerlendirmesinde bulunuyor. Tütün mamullerinin yol açt?ğ? zararlar sürekli büyürken, Sigarayla Etkin Mücadele Yasas? ise TBMM’de bekliyor. Önceki dönem haz?rlanan yasa tasar?s?nda, kapal? mekanlarda sigara içme yasağ? genişletiliyor. Ayr?ca okul ve cami bahçelerinde sigara içmek de yasaklan?yor. Öte yandan tasar?n?n yasalaşmas? halinde asker, polis, zab?ta ve özel güvenlik görevlileri üniformalar?yla sigara içemeyecek. Televizyon programlar?nda sigara ve diğer tütün ürünleri kullan?lamayacak.

  Çocuklar?n yar?s? sigara içicisi

  Sağl?k Bakanl?ğ?'n?n çocuklar üzerinde yapt?ğ? bir araşt?rmaya göre 13-15 yaş grubundaki çocuklar?n yüzde 35'i alkol kullan?rken, yüzde 50'si sigara içiyor. Gençlerin yüzde 29,3’ü en az bir kere sigara içmeyi denediğini söylüyor. Araşt?rmada, sigara, alkol ve uyuşturucu kullan?m?n?n özellikle çocuklar aras?nda yayg?nlaşt?ğ? ve önemli bir toplumsal soruna dönüştüğü vurgulan?yor. Sigara, akciğer, mide ve prostat kanserleriyle kalp damar hastal?klar?n?n en önemli sebebi. Akciğer ve g?rtlak kanserlerinin yüzde 90'?, tüm kanserlerin yüzde 30'u, bronşit ölümlerinin yüzde 75'i ve kalp krizlerinin yüzde 25'i sigaradan kaynaklan?yor. Bu da beyin, kalp ve damarlar?n tahribine sebep oluyor. Sigara içenler, içmeyenlerden daha h?zl? yaşlan?rken, sigara erkek ve kad?nlarda k?s?rl?k ihtimalini 10 kat art?r?yor.

  ‘Efkâr’ dağ?tt?ğ? yalan

  ?stanbul Üniversitesi Cerrahpaşa T?p Fakültesi Psikiyatri Uzman? Prof. Dr. ?brahim Balc?oğlu, sigaran?n alkol ve uyuşturucuyla ayn? etkiyi yapt?ğ?n? belirtiyor. "Efkâr dağ?tmak için sigara içiyorum." gerekçesinin alt?nda bağ?ml?l?ğ?n yatt?ğ?n? vurgulayan Balc?oğlu, "Sigarada bulunan zararl? maddeler beyin hücrelerini uyuşturuyor. Bu haliyle keyif verici bir madde tablosu ortaya ç?k?yor. Ama bu sağl?kl? bir keyif biçimi değil. Başta beyin olmak üzere vücudun tüm sistemleri zamanla altüst oluyor." diyor.

  Tütünün içinde 4 bine yak?n zehir bulunuyor

  Nikotin (kanserojen)

  Polonyum 210 (kanserojen)

  Radon (radyasyon)

  Metanol (füze yak?t?)

  Toluen (tiner)

  Kadmiyum (akü metali)

  Bütan (tüp gaz)

  DDT (böcek öldürücü)

  Hidrojen siyanür (gaz odalar? zehiri)

  Aseton (oje sökücü)

  Naftalin (güve kovucu)

  Hidrojen siyanür (gaz odalar? zehiri)

  Arsenik (fare zehiri)

  Amonyak (tuvalet temizleyicisi)

  Karbon (egzoz monoksit gaz?)

  3 bin 885 ayr? toksik madde


  FETHULLAH GÜLEN - Tedricî intihar olduğu için sigara haramd?r

  Sigaran?n sebep olduğu çok çeşitli rahats?zl?klar var. Bu rahats?zl?klar?n yan?s?ra sebep olduğu ailevî, iktisadî ve içtimaî problemler var. Sigaraya verilen para tamamen israf olduğu için haramd?r hem de çoluk çocuğun r?zk?ndan kesilerek verildiğinden, doğrudan kul hakk? ihlali söz konusudur. Sigara içilen kapal? mekânlarda, kahvelerde pasif içiciler dumanalt? oluyor, bundan çok olumsuz etkileniyor. Bu, hem içenler hem de pasif içiciler için tedricî bir intihard?r. Sigaray? içen, zehirlediği insan?n da hakk?na girmektedir. Say?s?n? tahmin edemediğimiz binlerce gencecik insan bir hiç uğruna telef olup gidiyor. Bu gerekçeler göz önüne al?nd?ğ?nda sigara haramd?r. Selef ulemas?n?n bu mevzuda net bir fetva vermemiş olmas? ihtimal o dönemde sigaran?n zararlar?n?n bu derece bilinmeyişindendir. Eğer onlar da sigaran?n zararlar?n?n bu derece olduğunu bilselerdi fetvalar? daha farkl? olurdu.

  PROF. HAYRETT?N KARAMAN - Sigara, 3 sebepten dolay? dinen haramd?r

  Üç sebepten dolay? sigara tiryakiliği ve sigara dinen haramd?r. Birinci olarak sağl?ğa zararl?d?r. ?kincisi çevreye ve insanlara zarar vermektedir. Şeran boşa para vermek israft?r. Sigaraya verilen ise boşa verilmenin yan?nda sağl?ğa zarar veren bir şeye verilmesinden dolay? israft?r. Bunlar tek başlar?na bile haramken üçü bir arada olduğunda sigaraya ve tiryakiliğine haram hükmü verilir. Geçmişte ?slam alimlerinin bir k?sm? sigaraya mekruh veya mubah hükmünü vermeleri tamamen bilgisizlikten kaynaklanmaktad?r. T?bbi tahliller ortada yokken zarar?n?n bu kadar tehlikeli olduğu bilinmezken mubah veya mekruh hükmü verilmiştir.

  Tiryakilerde kanser ve kalp damar hastal?ğ?na yakalanma riski 3 kat fazla

  Yedikule Göğüs Hastal?klar? Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sedat Alt?n, sigaraya ne kadar erken başlan?rsa, kanser ve kalp hastal?klar?na yakalanma riskinin de o kadar yükseldiğini aktar?yor. Sigara tüketimindeki art?ş nedeniyle akciğer kanseri, kronik ast?m (KOAH) ve bronşit vakalar?n?n h?zla artt?ğ?n? dile getiren Başhekim Alt?n, "Geçen y?l hastanemizde 12 bin yatakl? hastay? tedavi ettik. Bunun 4 bin 500'ü KOAH, 2 bin 800'ü de akciğer kanseriydi. 410 yatakl? hastanemizde artan talebe cevap vermekte zorlan?yoruz." şeklinde konuşuyor.

  Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araşt?rma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Doç. Dr. Kaan K?rali ise sigaran?n kalp-damar hastal?ğ?na yakalanma riskini 2-3 kat art?rd?ğ? bilgisini veriyor. Sigara duman?nda bulunan zehirli maddelerin damarlarda t?kanmaya yol açan yağlanmay? h?zland?rd?ğ?n? kaydederek, "Kan? p?ht?laşt?r?yor, k?lcal damar gelişimini de yavaşlat?yor. Sonuçta tansiyon ve kalp krizleri kaç?n?lmaz hale geliyor." örneğini veriyor.

  Zeynep Kamil Kad?n ve Çocuk Hastal?klar? Eğitim ve Araşt?rma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bak?m Klinik Şefi Prof. Dr. Fahri Oval? ise sigaran?n hamileler ve bebekler üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Annenin, sigara içen ya da içilen ortamlarda bulunmas? halinde düşük kilolu doğum riskinin artt?ğ?n? hat?rlatan Oval?, "Doğum sonras?nda da genellikle ast?m, bronşit ve zatürre gibi solunum problemleri görülüyor. Bu nedenle hamileler kesinlikle sigara içmemeli ve içilen ortamda bulunmamal?. Ayr?ca bebeğin bulunduğu yerde de kesinlikle sigara içilmemeli." uyar?s?n? yap?yor.

  Hastalar?n dilinden sigara

  Yedikule Göğüs Hastal?klar? Hastanesi'nde KOAH tedavisi gören Müsellim Soydemir (73) 41 y?l boyunca günde iki paket sigara içmiş. Rahats?zlan?nca sigaray? b?rakan Soydemir, "16 y?ld?r içmiyorum; ama hâlâ sigaran?n hastal?ğ?n? çekiyorum." diyor. Y?llardan beri KOAH'?n d?ş?nda mide, böbrek ve yüksek tansiyon sorunu da yaşad?ğ?n? anlatan Soydemir, "Gerçek bir Müslüman sigara içmez. Bunu şimdi anlad?m." ifadesini kullan?yor. 38 y?l boyunca içtiği sigaradan ast?ma yakalanan Ali Ersoy (57) ise "Özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Sigaraya elinizi bile sürmeyin." çağr?s?n? yap?yor. Ersoy, televizyon dizilerinde oyuncular?n sigara içmesine de çocuk ve gençleri özendirdiği için tepki gösteriyor. KOAH hastas? Süleyman Binay (50) nefes alamay?p krize girince acilen hastaneye kald?r?l?yor. Her krizde 15-20 gün hastanede yatan Binay, "Bu sekizinci krizim. Bu böyle ne kadar devam edecek bilmiyorum." diyor. Akciğer kanserine yakalanan Erol Ketenci (48) ise şöyle konuşuyor: "Y?llarca içtiğim sigaran?n armağan? kanser oldu. Şimdi oğlumu sigaradan vazgeçirmeye çal?ş?yorum; ama başaram?yorum."
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 9. #9
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Sorularlaislamiyet.com'dan:

  Soru : Sigara mekruh mudur?

  Cevap:


  Bilindiği üzere sigara, ?slâm?n ilk as?rlar?nda mevcut değildi. Her kötülük gibi sigara da içimize son as?rlarda gayrimüslim ülkelerinden sokulan bir bidat oldu. Bu sebeple, sigara hakk?nda kesin bir dinî emir bulmak, buna göre yine kesin bir dinî hüküm vermek mümkün olmamaktad?r.

  Buna göre hükmü şöyle ifade ediyoruz:
  Sigara haram say?lmayabilir. Çünkü haraml?k delili yoktur. Ancak büsbütün helâl da değildir. Zira, helâl olan şey asla zarar vermez, mahzur taş?maz. Sigara ise zarar veriyor, mahzur taş?yor. Öyle ise sigara mekruhtur. Bu mekruhluk da içenin durumuna göre değişir. Kimine göre (tenzihî – helale yak?n) mekruh olur, kimine göre (tahrimî- harama yak?n) mekruh.

  Maddi imkân? müsait olmayan, çoluk çocuğun r?zk?n? sigaraya verip onlar? s?k?nt?ya sokan hakk?nda haram derecesinde mekruhtur. Ancak böyle bir s?k?nt?ya sebep olmayacak kadar zengin olan hakk?nda helâle yak?n mekruhtur.

  M?s?r Müftüsü Haseneyn Mahluf (Şeri Fetvalar) adl? eserinde sigara sat?ş?n?n haram olmad?ğ?n? bildirir.

  Ancak, helal bile olsa güzel değildir. Baz? kazançlar helâl olmakla kalmaz, helâlin de üstünde bir makbuliyet derecesi olan güzel kazançlar mertebesine yükselir. Misvak sat?ş? gibi. Sigarada misvak gibi insan sağl?ğ?na hizmet mânâs? yoktur. Sünnet olan bir şeyi satmak gibi bir kutsiyeti de söz konusu değildir. Ancak umumî belva (toplumsal bir sorun) denen çâresizlik gibi bir mânâdan dolay? sat?ş?na cevaz verilmiş olur.  Ahmet Şahin
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 10. #10
  Pürheves BayramD - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  ßulunduğum yer :)
  Yaş
  34
  Mesajlar
  176

  Standart

  bence sigaran?n hükmü mu kadar tart?şmalar aras?nda takvad?r.

  Hem anlarsın ki,
  insan, ipi boğazına sarılıp, istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır.
  Belki, bütün amellerinin sûretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zaptedilir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kuran-ı Kerim-i Okumanın Hükmü Nedir?
  By Gülfem in forum Fıkıh
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 03.02.20, 07:10
 2. Başörtüsünün Hükmü Nedir?
  By sliha87 in forum Tesettür
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 26.07.17, 21:01
 3. İslam'da Alkışlamanın Hükmü Nedir?
  By BiKeS_ in forum Fıkıh
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 09.12.16, 19:23
 4. Tunik ve Pantolon Giymenin Hükmü Nedir?
  By Beste-i Rana in forum Tesettür
  Cevaplar: 64
  Son Mesaj: 07.12.16, 19:00
 5. Başörtüsünün Hükmü Nedir?
  By LeMaLaR in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.07.06, 19:08

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0