+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 6 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 52

Konu: Satranç Haram mıdır?

 1. #1
  Müdakkik Üye ahmetmustafa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Connecticut, USA
  Mesajlar
  734

  Standart Satranç Haram mıdır?

  Aylar önce risaleara.com da tevafuken gördüğüm satrancın tanımı beni şaşırtmıştı. Bu konuyu burada sormuştum, ama sanırım net bir cevap alamamıştım. Şu anda ise webwiz den bu sisteme geçişle birlikte konu uçmuş bulunmakta. Aşağıdaki cevabı ise www.arastiralim.com adresinde gördüm.

  Hz. Ali (r.a.) “Satranç Acemlerin kumarıdır” diye satrancı hoş karşılamazken, Sahabe-i Kiramdan Ebû Musa el-Eşarî, “Satrancı ancak günahtan sakınmayanlar oynar” demiş, büyük fıkıh âlimi İbrahim en-Nehâî ise kendisine satranç hakkında sorulduğunda, “O lânetlenmiştir” diye cevap vermiştir. Aynı şekilde Abdullah ibni Ömer, “Satranç diğer kumarlardan daha kötüdür” görüşünü benimserken, İmam-ı Mâlik satrancı tavla gibi değerlendirmekte ve haram saymaktadır.

  Ancak bazı âlimler satrancı aynı kategoriye sokmamakta, birtakım şartlar dahilinde oynanmasının caiz olabileceğini düşünmektedirler. Şâfiî mezhebinin kudretli âlimlerinden İmam Nevevî bu hususta şöyle der: “Satranç, âlimlerin çoğuna göre haramdır. Bir kimse bu oyun sebebiyle bir namaz vaktini geçirir veya bir menfaat karşılığında oynarsa bize göre de haramdır.”
  • Ey alem-i İslam! Uyan,Kur'an'a sarıl,İslamiyete maddî ve manevî bütün varlığınla müteveccih ol...Tarihçe-i hayat
  • Ümitvar Olunuz; Şu İstikbal İnkılabâtı İçinde En Yüksek Gür Sada,İslamın Sadası Olacaktır!...Tarihçe-i Hayat
  • İnsandaki en tehlikeli damar ENANİYET damarıdır.Ve en zaif damarı da odur.Onu Okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler...Mektubât
  • İlgi, Bilgiden Ziyade Önemlidir.
 2. #2
  Müdakkik Üye ahmetmustafa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Connecticut, USA
  Mesajlar
  734

  Standart

  SATRANÇ

  ?ki kişi aras?nda, altm?ş dört kareye bölünmüş dört köşe tahta üzerinde onalt?şardan otuz iki taşla oynanan, yarg?ya ve zekâya dayanan bir oyun. Satranç, eskiden beri düşünmesini ve zihnini işletmesini seven kimselerin zevk ald?ğ? bir oyundur.

  Baz? tarihçilere göre satranc? ilk defa, Truva'n?n kuşat?lmas? s?ras?nda askerlerin oyun oynay?p vakit geçirmeleri için Palamides ad?nda bir komutan bulmuştur.

  Arap kaynaklar?na göre, satranç, Hindistan'da genç bir prense ders veren bir Brahman rahibi taraf?ndan, krallar?n bile tek baş?na hiç bir şey yapamayacağ?n?, başkalar?n?n yard?m?na muhtaç olacağ?n? göstermek için düzenlenmiş bir oyundur. Bu oyun çok beğenilir ve rahibe bir ödül verilmek istenir. Rahip, satranc?n her karesi için bir öncekinin kat? olan say?da buğday tanesi verilmesini rica eder. Ancak hesab? yap?l?nca altm?ş dört karenin katlar?na isabet eden buğday tanelerinin bütün dünya k?talar?n?n yetmiş alt? kat daha geniş toprak parças?na buğday ekilse, bunlar?n toplam ürünü kadar tuttuğu hesaplan?r.

  Satranç oynaman?n ?slâmî hükmü onun kumar say?l?p say?lmamas? ile yak?ndan ilgilidir. ?slâm fakihleri kumar çeşitlerinin haraml?ğ? konusunda görüş birliği içindedir. Çünkü Kur'an-? Kerim'de şöyle buyurulur: "Sana şarab?n ve kumar?n hükmünü sorarlar. De ki: Bu ikisinde büyük bir günah ve insanlar için baz? faydalar vard?r. Ancak bunlar?n günah?, kazand?racağ? faydadan daha büyüktür" (el-Bakara, 2/219). Kendisinde, oynayanlardan bir taraf için kazanç, diğer taraf için zarar bulunan her oyun haram k?l?nan kumar niteliğindedir. Bu, tavla, satranç ve benzeri oyunlardan olabilir. Günümüzde yayg?n olan piyango oyunlar? da bu kapsama girer. Bunlar?n bir hay?r amac? taş?mas? veya mücerret kazanç için oynanmas?, hükmü değiştirmez. Bunlardan elde edilen kazanç (habis, pis, kirli) kazanç" say?l?r. Hadiste:" Âllah temizdir, ancak temiz olan? sever" (Müslim, Zekat, 64; Tirmizî, Tefsîru Süre, 3/26) buyurulmuştur.

  Satranç haram olan kumara vesile yap?larak oynan?rsa, haram olduğunda fukahan?n icma'? vard?r. Çünkü harama alet olmuştur. Harama alet olan şey ise haramd?r. Ama kumar say?lacak bir şekilde oynanm?yorsa, yâni araya bir şeyler koymadan, s?rf zihin jimnastiği olmak veya yar?şma yapmak için oynan?yorsa, bu konuda ?slâm hukukçular? farkl? görüşler belirtmişlerdir.

  Şiîlerden ?mamiyye ve Zeydiyye'ye göre, ne şekilde oynan?rsa oynans?n, satranç, haramd?r (el-Huliyy, Şeraiul-?slâm, II, 9; ?bn Miftâh, Şerhul-Ezhâr, IV, 383).

  Hanbeli hukukçular?n sahih olan görüşü de satranc?n her ne olursa olsun haram olduğu şeklindedir. Ancak Hanbelîlerin diğer görüşüne göre, oynarken araya bir şey konmazsa, farz? terke ve haram? işlemeye sebep olmazsa satranç oynamak mekruhtur. Buna bağl? olarak satranç aletini al?p satmak da haramd?r (?bn Kudame, el-Muğnî, IX, 171).

  Hanefî ve Malikilere göre satranç tahrimen mekruhtur yani harama yak?nd?r (el-Bâci, el-Münteka, VII, 278; ?bn Abidin Haşiyesi, VI, 394).

  Haram olduğunu söyleyenler şu delilleri ileri sürüyorlar:

  Ey iman edenler; şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal oklar? şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaç?n?n ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan şarap ve kumar yolu ile aran?za düşmanl?k ve kin sokmak, sizi Allah'? anmaktan ve namazdan al?koymak istiyor. Art?k vazgeçtiniz değil mi?" (el Maide, 5/90-91) âyetine göre satranç haramd?r. Bu âyetin tefsirinde ?mam Kurtubî şöyle der: "Bu âyet kumara alet olsun, olmas?n tavla ve satranç oynaman?n haram olduğuna delâlet etmektedir. Çünkü Allah Teâlâ şarab? haram k?ld?ğ? zaman, Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, fal oklar? şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaç?n?n ki kurtuluşa eresiniz" buyurdu. Bunun gerekçesi olarak da şunu gösteriyor: "Şeytan şarap ve kumar yolu ile aran?za düşmanl?k ve kin salmak, sizi Allah'? anmaktan ve namazdan al?koymak istiyor. " Demek ki az?, çoğunu yapmaya sevkeden, oynayanlar aras?na kin ve düşmanl?k girmesine sebep olan ve Allah'?n zikriyle namazdan al?koyan her oyun, aynen şarap içmek gibidir. Bu da o oyunun haram olmas?n? gerektirir. Şayet, "şarap içmek sarhoşluk verir ve içen namaz? k?lmaya güç yetiremez. Tavla ve satranç oynamakta bu yoktur" denilirse buna şöyle cevap verilir: "Allah, şarapla kumar?, haram olma bak?m?ndan ayn? manâ içine ald? ve insanlar aras?nda kin ve düşmanl?k salmak, Allah'?n zikri ile namazdan al?koymak gibi vas?flarla vas?flad?. Şu bilinen bir şeydir ki şarap sarhoşluk verir, fakat kumar sarhoşluk vermez. Ancak mahiyetleri değişik olmakla beraber, Allah kat?nda bu ikisi haram olmak bak?m?ndan ayn? seviyededir.

  Ayn? şekilde şarab?n az? sarhoşluk vermez. Nitekim tavla ve satranc? oynamak da sarhoşluk vermez. Sonra da şarab?n çoğunun haram olduğu gibi az? da haram olur. Bu durumda sarhoşluk vermese dahi tavla ve satranç oynamak şarap gibi haramd?r. Bunlarla oyuna başland?ğ?nda insana gaflet gelir. Kalbi etkisi alt?na alan bu gaflet, bir tür sarhoşluk verir. Şarap sarhoşluk vermek suretiyle namazdan al?koyduğu için haram olmaktad?r; Tavla ve satranç oynamak da önce insan? gaflete sevkedip oyalamakta ve dolay?s?yla namazdan al?koymaktad?r" (Kurtubî, el-Cami' li Ahkamil-Kur'an, VI, 291).

  Ebû Bekr b. el-Esrem, el-Cami' isimli eserinde Vâs?le b. el-Eska' (r.a)'dan şu hadisi rivayet eder: Rasûlüllah (s.a.s):

  "Her gün ve gecede Cenab? Hak mahlûkat?na üç yüz altm?ş defa (rahmet) nazar?yla bakar. "Şah" diyenlerin bu bak?ştan nasibi yoktur" buyurur.

  Bilindiği gibi satrançtaki taşlardan birisinin ad? şaht?r ve oynan?rken s?k s?k "şah!" kelimesi kullan?l?r.

  Deylemî, Enes (r.a)'den Rasûlüllah (s.a.s)'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Satranç oynayan mel'undur".

  Bu konuda hadis olarak nakledilen başka sözler de vard?r, ancak bunlar?n s?hhati şüpheli görülmektedir. Zira satranç Rasûlüllah (s.a.s) döneminde bilinmiyordu. O, Sahabe döneminde ortaya ç?kt? (?bn Hacer el Heytemi, ez-Zevâcir, II/320).

  ?bn Ebî Şeybe, ?bnül-Münzir ve ?bn Ebî Hatim, Hz. Ali'nin şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: "Tavla ve satranç kumardand?r" (ez-Zuhayli, el-F?khul-?slâmî, D?maşk 1985, III, 572-573).

  Abd b. Humeyd de Hz. Ali'nin şu sözünü rivayet etmiştir: "Satranç acem (Arab olmayan)lar?n kumar?d?r" (Şevkânî, Neylül-Evtâr, VIII, 108).

  Ebû Mûsa el-Eş'arî şöyle demiştir: "Hatal? kişiden başkas? satranç oynamaz."

  ?bn Abbas'a sorulduğunda şöyle dedi: "O, kumar?n en şerlisidir" (?bn Hacer, ez-Zevâcir, II, 321).

  Satranç konusunda rivayet edilenlerin en s?hhatlisi Hz. Ali'den rivayet edilenlerdir (?bn Kudâme, el-Muğnî, IX, 121).

  Şafiîlere göre satranç tenzihen mekruhtur, haram değildir. Mezhebin sahih görüşü budur. Bunlara göre satranç tavladan hafiftir. Tavlan?n özünde, fal oklar?nda olduğu gibi, atmak vard?r. Satrançta ise düşünme temel esast?r. Bu da savaş taktiğini öğrenmekte faydal?d?r. Yine Şafiîlere göre satranç aletini al?p satmak mekruhtur (Nevevi, el-Mecmu', IX, 244; ?bn Hacer, ez-Zevâcir, II, 326).

  Zahirîler'de satranç mubaht?r. ?bn Hazm, satranç hakk?nda nakledilen rivayetlerin s?hhatini kabul etmemektedir (?bn Hazm, el-Muhallâ, IX, 55-61).

  Müfessir Alûsî ise, tavla ve satranc?n, hatta çocuklar?n oynad?ğ? ceviz, bilye, bezik ve kur'a oyununu kazanma ve kaybetme duygular?n? hortlatt?ğ? için haramd?r ve kumar?n bir çeşididir (Alûsî, Ruhul-Meanî, II,114) demektedir.

  Hanefîlerden ?mam Ebû Yusuf'a göre de satranç mubaht?r (?bn Abidin Haşiyesi, VI, 394).

  Hanefilere göre ?bn Abbas, Ebû Hureyre, ?bn Sîrîn, Hişam b. Urve, Saîd b. el-Müseyyeb ve Saîd b. Cübeyr gibi Sahabe ve Tabiîn satranc? mubah görmüşlerdir (Yusuf el-Kardavî, el-Helâl vel-Harâm fil-?slâm, s. 217).

  Malikîlerden ?bn Kudâme, Şafiîlerin "savaş taktiğini öğretir" şeklindeki ifadelerini şöyle reddediyor: "Satranç oyununda böyle bir maksat yoktur. Oynayanlar?n çoğu ya s?rf oyalanmak veya kumar kast?yla oynarlar.

  "Satrançta temel esas savaş taktiğini öğretmektir" Sözlerine şu cevab? veririz: "Böyle bir kas?t olmay?p sadece insan? bol bol meşgul edip Allah'? anmaktan ve namazdan al?koymaktan başka bir faydas? yoktur" (?bn Kudâme, el-Muğnî; IX, 171).

  Satranc? mekruh ve mubah görenler de bunun için bir tak?m şartlar ileri sürmektedirler. Bu şartlara uymad?ğ? takdirde onlara göre de haramd?r:

  1- Hanbelîler gibi, haraml?ğ?na inanan birisi için, harama yard?mc? olduğundan dolay? haramd?r.

  2- Oynarken namaz? geçirmemek gerekir. Çünkü bu çeşit oyunlar vakit h?rs?z?d?r. Namaz geçirmeye sebep olursa, bu, haram olur.

  3- Düşük karakterli kimselerle oynanmamal?d?r.

  4- Kin, düşmanl?k ve yalan yere yemin etmeye sebep olmamal?d?r.

  Oyun heyecan?na kap?l?p sövmekten, çirkin sözler söylemekten kaç?n?lmal?d?r (?bn Hacer, ez-Zevâcir, II, 326-327).

  ?smail KAYA
  www.cileweb.net
  • Ey alem-i İslam! Uyan,Kur'an'a sarıl,İslamiyete maddî ve manevî bütün varlığınla müteveccih ol...Tarihçe-i hayat
  • Ümitvar Olunuz; Şu İstikbal İnkılabâtı İçinde En Yüksek Gür Sada,İslamın Sadası Olacaktır!...Tarihçe-i Hayat
  • İnsandaki en tehlikeli damar ENANİYET damarıdır.Ve en zaif damarı da odur.Onu Okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler...Mektubât
  • İlgi, Bilgiden Ziyade Önemlidir.
 3. #3
  Müdakkik Üye ahmetmustafa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Connecticut, USA
  Mesajlar
  734

  Standart

  Satranç haram m??
  AHMET KURUCAN , 08 Şubat 2007

  Sahabe döneminden beri birçok kişinin üzerinde görüş beyan ettiği, dört mezhepte yüzlerce fakihin kanaat bildirdiği bir meselenin hâlâ soruluyor olmas? farkl? aç?lardan takdir ve tenkitlere medar olabilecek bir konudur.

  Takdir edilir; şayet dinî hassasiyetin göstergesi kabul edilirse. Tenkit edilir; şimdiye kadar yüzlerce defa cevab? verilen, takvim yapraklar?ndaki dinî bilgilere kadar giren bu mevzu, eğer hükmü bilinmediği için soruluyorsa, dinî bilgi ad?na kat edeceğimiz mesafeyi ve onun uzunluğunu gösterir. Bu ikisinin haricinde bilineni tahkik ve teyit için soruluyorsa, bu da doğruluğu-yanl?şl?ğ? bağlam?ndan ayr?ca ele al?nmas? gereken bir başka konudur.

  Satranç, düşünen, düşünmeyi seven kişilerin zevk ald?ğ? bir zeka oyunudur. Ama onun herkes taraf?ndan ittifakla kabul edilen özelliği, geleceği tahminle önceden mevzi almay? öğretmesidir. Taktik anlay?ş? gelişir, hadiseleri öncelenerek tav?r alman?n temrini yap?l?r satrançta. Bu yan?yla satranc?n eğitici ve öğretici yan? ağ?r basar. Fakat o, her oyun gibi kumara vesile olabilir, al?şkanl?k derecesine ulaşt?ğ?nda insan? zaruri işlerinden al?koyabilir, çeşitli tart?şmalara da medar olabilir vs.

  Satranç, mezhep imamlar? taraf?ndan bizzat ele al?nan haramd?r, mekruhtur, şarta bağl? mubaht?r gibi ahkâma medar olmuştur. Haramd?r diyenler, onun kumara konu edilmesini nazara vermişlerdir. Zaten kumara vesile olan her oyun Kur'an'?n yasaklad?ğ? kapsam içine girer. Ama mücerret anlamda satranc?n haram olduğuna dair Kur'an ve sünnette kat'i nass yoktur. Bu grup içinde yer alan fukaha, onu nerd/nerdeşir ile k?yas yaparak bu hükme ulaşm?şlard?r. 'Nerd/nerdeşir hakk?ndaki Efendimiz'den rivayet edilen baz? beyanlar onun mutlak anlamda haram olduğunu göstermektedir' demişlerdir. Fakat şu gerçek gözden kaç?r?lmamal?; nerd/nerdeşir Türkçemize genelde tavla şeklinde tercüme edilse de, bugünkü tavla ile yasaklanan nerd/nerdeşir'in ayn? mahiyette oyunlar olup olmad?ğ? tart?şmal?d?r.

  Baz? ulema ise satranç oyununda olmas? ve olmamas? gereken baz? şartlar ileri sürmüş ve o şartlar?n varl?ğ?nda mekruh, yokluğunda mubah hükmünü vermişlerdir. Bu arada 'satranç oynayan mel'undur' şeklinde rivayet edilen baz? hadisler zikredilmektedir ki fukaha umumiyetle bu hadislere iltifat etmemişlerdir. Çünkü Efendimiz döneminde satranç bilinmediği için bunlar?n uydurma hadisler kategorisinde olduğu kesindir. Satranç ile alakal? bahislerin f?k?h kitaplar?nda şehadet, kerahiyye ve el-hazaru ve'l ibaha gibi bölümlerde ele al?nmas?, fukahan?n bu yaklaş?m farkl?l?ğ?n? zaten aç?kça göstermektedir.
  Sonuç itibar?yla; öteden bu yana fukahan?n ağ?rl?kl? görüşü belli şartlarla satranc?n mubah olduğu istikametindedir. Bu şartlar:

  1- Kat'iyen kumara vesile olmamal?d?r. Kumar?n devrede olduğu her oyun, ad? ve mahiyeti ne olursa olsun kesinlikle haramd?r.

  2- Satranç, Allah'a karş? olan görevlerin ihmalinin nedeni olmamal?d?r. Mesela oyun oynarken namaz kaç?r?lmamal?d?r.

  3- Vazgeçilmez bir al?şkanl?k haline gelmemelidir. Zira bu, kişinin şahs?na, ailesine ve topluma karş? mükellef olduğu vazifeleri yapmas?n? engelleyebilir. Vakti israfa -ki israf, her çeşidi ile haramd?r- yol açmamal?d?r.

  4- Oyun esnas?nda küfür, yalan yere yemin vb. ahlak-? seyyieye ait ameller işlenmemelidir.

  5- Satranç, taraflar?n birbirlerine karş? kin ve düşmanl?k gibi duygular beslemesine sebep olmamal?d?r.
  • Ey alem-i İslam! Uyan,Kur'an'a sarıl,İslamiyete maddî ve manevî bütün varlığınla müteveccih ol...Tarihçe-i hayat
  • Ümitvar Olunuz; Şu İstikbal İnkılabâtı İçinde En Yüksek Gür Sada,İslamın Sadası Olacaktır!...Tarihçe-i Hayat
  • İnsandaki en tehlikeli damar ENANİYET damarıdır.Ve en zaif damarı da odur.Onu Okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler...Mektubât
  • İlgi, Bilgiden Ziyade Önemlidir.
 4. #4
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Değerli Kardeşimiz;

  Satranç, okullara varıncaya kadar ülkemizde yaygınlaşmış olan bir oyun çeşididir. Hakkında kurslar, müsabakalar tertip ediliyor, gazete ve dergilerde özel bölümler ayrılıyor; hattâ televizyonda ayrı programlar yapılıyor. Neticede, halk içinde, bilhassa gençler arasında değişik zaman ve zeminlerde oynanıyor.

  Durum böyleyken, her oyunda olduğu gibi, satrançta da dinimizin getirdiği bir ölçü vardır. Helâl ve haramlığı hususunda görüşler mevcuttur. Bunun için, ne kadar yaygın hale gelirse gelsin, herkes tarafından benimsenmiş olursa olsun, onun ne caiz oluşuna, ne de haramlığına bir delil oluşturmaz.

  Bilindiği gibi, satranç İran kaynaklı bir oyun olup, diğer ülkelere oradan yayılmıştır. Daha önceleri Araplar arasında fazla bilinmiyordu. Fakat İran fethedilip İranlılarla münasebetler başlayınca, yavaş yavaş İran âdetleri de Müslümanlar arasında görülmeye başladı. İslâmiyet, prensip olarak her milletin, kendi ruhuna uygun olan veya ters düşmeyen hususî âdet ve alışkanlıklarını hoşgörü ile karşılamış, ilişmemiştir. Fakat içinde mahzur taşıyan, zararı mevcut olan davranış, hareket ve âdetleri de yasaklamış; onların terk edilmesini emretmiştir.

  Sahih hadis kitaplarında yer almasa da, bazı rivayetlerde satranç “şah sahibi” olarak geçmekte ve oynanmasına cevaz verilmemektedir. Hz. Ali (r.a.) “Satranç Acemlerin kumarıdır” diye satrancı hoş karşılamazken, Sahabe-i Kiramdan Ebû Musa el-Eşarî, “Satrancı ancak günahtan sakınmayanlar oynar” demiş, büyük fıkıh âlimi İbrahim en-Nehâî ise kendisine satranç hakkındasorulduğunda, “O lânetlenmiştir” diye cevap vermiştir. Aynı şekilde Abdullah ibni Ömer, “Satranç diğer kumarlardan daha kötüdür” görüşünü benimserken, İmam-ı Mâlik satrancı tavla gibi değerlendirmekte ve haram saymaktadır.1

  Bu rivayet ve görüşleri benimseyen İslâm hukukçularının çoğuna göre, satranç oynamak caiz olmayıp, haram kabul edilmektedir. Hanefî mezhebinin tercih edilen görüşü de bu şekildedir.

  Ancak bazı âlimler satrancı aynı kategoriye sokmamakta, birtakım şartlar dahilinde oynanmasının caiz olabileceğini düşünmektedirler. Şâfiî mezhebinin kudretli âlimlerinden İmam Nevevî bu hususta şöyle der:

  “Satranç, âlimlerin çoğuna göre haramdır. Bir kimse bu oyun sebebiyle bir namaz vaktini geçirir veya bir menfaat karşılığında oynarsa bize göre de haramdır.”

  Hanefî ulemasından İbni Âbidin, satranç için, “Haramdır, bizim mezhebimizde büyük günahtır” dedikten sonra, İmam Şâfiî’nin ve bir rivayete göre İmam Ebû Yusuf’un satrancı mubah saydıklarını kaydetmektedir. Vehbâniyye, Şarih’in “Satrançta beis yoktur” sözüne ise, “Bu bir rivayettir” demektedir.2

  İmam Nevevî’nin de belirttiği gibi, satrancın mubah sayılması için dört şartın mevcut olması gerekir:

  1. Satranç oynayanlar, oyuna dalmak suretiyle namazın gecikmesine meydan vermemelidir.

  2. Satranç kumara yol açacak şekilde para ve benzeri bir menfaat karşılığında oynanmamalı, yani kazanan ve kaybeden birşey alma şartını koşmamalıdır.

  3. Oynayanlar, oyun esnasında dillerini kötü sözlerden yalan, gıybet ve küfürden sakındırmalıdır.

  4. Satranca alışan kimseler, ondan vaz geçemeyecek kadar müptelâ olmamalıdır.
  Şu halde, bu görüşe göre, ölçüyü kaçırmamak, ibadetlere mâni olmamak ve günahlara vesile kılınmamak şartıyla, satranç mubah görülmektedir.

  Satrancın mubahlığını, oyunun kendi mahiyeti itibariyle ele alan Şâfiî ulemâsından İbni Hacer el-Mekkî ise tavla ile satranç arasındaki farkı şöyle izah etmektedir:

  “Tavlada oyun zarlara dayanmaktadır. Fakat satranç düşünce ve zihnî melekeye dayanmaktadır. Bu bakımdan, savaş taktikleri hususunda bundan istifade edilebilir.”
  Ez-Zevâcir isimli eserinde bu meseleye uzunca yer veren İbni Hacer son olarak şu neticeye varmaktadır:

  “Bu meseledeki farklı görüşleri uzun boylu zikretmenin bir faydası yoktur. Kaide anlaşıldıktan sonra üzerine hükmü bina etmek mümkün olur. Kaide şudur: Bu çeşit oyunlar düşünce ve hesaba dayanıyorsa, helâl demekten başka yol yoktur. Satranç bunun gibidir. Şayet zar ve tahmine dayanıyorsa, buna da haram demekten başka çare yoktur. Tavla da bunun gibidir.”3

  Netice itibariyle, İmam Şâfiî ve Ebû Yusuf’un şartlarına uyarak, İbni Hacer’in de izahını göz önüne alarak, ruhsat tarafını tercih edip, satranç oynayanların mes’uliyetten kurtulmaları mümkündür.

  1. ez-Zevâcir, 2: 200.
  2. Reddü’l-Muhtar, 5: 523.
  3. ez-Zevâcir, 2: 201-202.

  Mehmed Paksu İbadet Hayatımız-1

  Selam ve dua ile...
  http://www.sorularlaislamiyet.com/su...ow_qna&id=1146

 5. #5
  Müdakkik Üye Eyüpşan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  894

  Standart

  Bu sadece bir oyun ama. Yani ucunda eğerki bir para veya mal gibi şeyler yoksa neden kumar say?ls?n? Tavla da oyle mesela. Biz tavla oynar?z ama sadece kafam?z dağ?ls?n diye. Satrançta oynard?k eskiden ayn? sebepten.

  Ama ucunda "kaybeden hesab? öder" veya "kaybeden şu kadar para verir" gibisinden şeyler yoktu.

  Günah? ne olabilir ki? Kimse zarar etmiyor falan.

 6. #6
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Alıntı Yusufi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  Günahı ne olabilir ki? Kimse zarar etmiyor falan.
  Zamanı öldürmüyor musun?
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 7. #7
  Müdakkik Üye Eyüpşan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  894

  Standart

  Alıntı HASAN- Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Zamanı öldürmüyor musun?
  Sevgili Hasan ama ona bakarsan, o zaman televizyon seyretmeyelim. Kitap okumayalım, arkadaşlarımız ile sohbet etmeyelim, komşuluklar yapmayalım, okulda tenefüse çıkmayalım, seyahat etmeyelim, tatil yapmayalım, müzik dinlemeyelim, internete girmeyelim.

  Zaman öldüren çok şey var. Bu kafa dağıtmadır. Zaman öldürme değildir.

  İbadetin de zamanı vardır.

  Naçizane kendimden örnek. Ben namazlarımı kılarım, oruçumu tutarım, dini kitaplarımı da okurum öğrenirim araştırırım. Ama tiyatroya da giderim, arkadaşlarımla da görüşürüm, satranç oynamayalı çok oldu falan filan.

  Ömür sermayesinin tamamını fuzuli dünyaya harcamamaktayız elbet. Ancak üzerimize farz kılınmış şeyleri yapmakta, gerisinde de kendimize vakit ayırmaktayız. Yanlışı göremiyorum.

 8. #8
  Müdakkik Üye ahmetmustafa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Connecticut, USA
  Mesajlar
  734

  Standart

  Alıntı Yusufi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sevgili Hasan ama ona bakarsan, o zaman televizyon seyretmeyelim. Kitap okumayal?m, arkadaşlar?m?z ile sohbet etmeyelim, komşuluklar yapmayal?m, okulda tenefüse ç?kmayal?m, seyahat etmeyelim, tatil yapmayal?m, müzik dinlemeyelim, internete girmeyelim.

  Zaman öldüren çok şey var. Bu kafa dağ?tmad?r. Zaman öldürme değildir.

  ?badetin de zaman? vard?r.

  Naçizane kendimden örnek. Ben namazlar?m? k?lar?m, oruçumu tutar?m, dini kitaplar?m? da okurum öğrenirim araşt?r?r?m. Ama tiyatroya da giderim, arkadaşlar?mla da görüşürüm, satranç oynamayal? çok oldu falan filan.

  Ömür sermayesinin tamam?n? fuzuli dünyaya harcamamaktay?z elbet. Ancak üzerimize farz k?l?nm?ş şeyleri yapmakta, gerisinde de kendimize vakit ay?rmaktay?z. Yanl?ş? göremiyorum.

  ?lk mesaj?mda da belirttiğim gibi, satranc?n ?slam'da tart?şmalara neden olan bir konu olduğunu öğrendiğimde şaş?rm?şt?m. Çünkü ibadetime engel olacak şekilde zaman?m? öldürmüyordum. Kumar amac?yla da oynam?yordum. Üstelik faydal? olduğunu düşünüyordum, hala da öyle düşünüyorum. Zekam?z? geliştiriyor sonuçta.
  Konu ahmetmustafa tarafından (03.12.07 Saat 08:45 ) değiştirilmiştir.
  • Ey alem-i İslam! Uyan,Kur'an'a sarıl,İslamiyete maddî ve manevî bütün varlığınla müteveccih ol...Tarihçe-i hayat
  • Ümitvar Olunuz; Şu İstikbal İnkılabâtı İçinde En Yüksek Gür Sada,İslamın Sadası Olacaktır!...Tarihçe-i Hayat
  • İnsandaki en tehlikeli damar ENANİYET damarıdır.Ve en zaif damarı da odur.Onu Okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler...Mektubât
  • İlgi, Bilgiden Ziyade Önemlidir.
 9. #9
  Gayyur mesel61 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  67

  Standart

  Kardeş zaman? düşünürsek geçmişe gidip kaybolan bir sayfa hükmünde. O zaman? insan? daha zirvelere ulaşt?ran şeylere sarfetmeliyiz. Boşa geçirmemeli. Zannedersem namaza mani olmuyosa kabul edilebilir.Ama bu dahi zaman?n değerini unutturmamal?.?nsan olman?n gerekliliği olan insani tefekkürden uzaklaşt?ran herşey, insan için zararl?d?r. Selamlar..

 10. #10
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart Ahmet Şahin Hoca'dan

  Okuyucuma, satranç hakkındaki hükümleri biraz daha açık seçik izah etmeye çalışacağıma söz verdim. Bu sebeple, mezheplerin bu konudaki hükümlerini arz edeceğim sizlere. Biz aradan çıkar, mezhep sahiplerinin görüşlerini arz edersek, mes’ele biter. Kimsenin kimseye bir diyeceği kalmaz herhalde.
  Önce hükmü hafif olanlardan başlayalım, sonra ağırlarına geçebiliriz:
  Şâfiî’de hüküm:
  Satranç oynamak, araya menfaat girmeksizin olursa câizdir.
  Şâyet bu oyunla ortada bir menfaat dönerse, câiz olmaktan çıkar, harama girer. Çünkü o takdirde kumar olur.
  Hanbelî’de hüküm:
  Satranç oyunu mekrûhtur. Eğer menfaatsiz oynanıyorsa tabiî.
  Şayet bir takım değer ortaya konur da, yenen yahut yenilen kazanırsa, mekruhluktan çıkar, haramlığa girer. Çünkü harama götüren oyunu oynamak da haram olur.
  Mâlikî’de hüküm:
  Satranç oyunu tavla gibi haramdır. İsterse araya menfaat girmesin.
  Hanefî’de hüküm:
  Karşılıklı para konmadan yapılan yarışlar helâldir, ancak satranç değildir. Çünkü satranç oyunu kısa zamanda oynayanı müptelâsı hâline getirmekte, oyun olmaktan çıkıp, ibtilâ hâlini almaktadır.
  Hanefî görüşünün illeti sayılan bu ibtilâ hâline getirme mahzuruna bakan bâzı âlimler, bundan bir çıkış yolu bulmak isteyip demişler ki:
  Anlaşılıyor ki, arada sırada menfaatsiz olarak, bir ibtilâ hâline getirilmeden, zaman israfına düşülmeden, namaz vakti te’hire uğratılmadan oynanırsa, haramlıktan çıkar, sevabı olmayan mübaha girer! Çünkü müptelâ olmuyor, menfaat koymuyor, namazın te’hiri görülmüyor.
  Bu mes’ele üzerinde etraflıca duran mezhep âlimlerimizden farklı görüşler zuhur etmişse de, ekseriyetinin satranç oynayanların lehinde olmadıkları anlaşılmaktadır.
  Ashâbtan İbn-i Ömer’in (R.A.) satranç oynayanlara selâm vermediği kaydı vardır. Bâzı âlimler de demişler ki:
  Satranç oynayanlara selâm verilir. Hiç olmazsa selâmı iâde edinceye kadar oynamaktan vazgeçmiş olurlar.
  Bu mevzuda tafsilât için (Mezâhib-i Erbaa) ile İmam-ı Birgivî Hazretleri?nin Tarikat-ı Muhammediyye Şerhi’nde (Elin âfetleri) bahsine bakılabilir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Net Haram mıdır?
  By mesnevice in forum Fıkıh
  Cevaplar: 30
  Son Mesaj: 08.11.16, 12:13
 2. Tesettür Teferrüat mıdır? eSASAT mıdır?
  By yozgati in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08.11.16, 11:41
 3. Ev Kredisi Almak Haram mıdır?
  By hamido 33 in forum Fıkıh
  Cevaplar: 32
  Son Mesaj: 11.10.16, 08:48
 4. Yarışmalardan Kazanılan Paralar Haram mıdır?
  By aşk-ı ilahi in forum Fıkıh
  Cevaplar: 19
  Son Mesaj: 20.12.09, 14:46
 5. Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 23.08.09, 12:42

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0