+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 24

Konu: Gazete ve Dergilerdeki Müstehcen Resimlere Bakma Hususu

 1. #1
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart Gazete ve Dergilerdeki Müstehcen Resimlere Bakma Hususu

  Basın, televizyon ve internet gibi araçlar, beşeriyyete hizmet etmek hususunda en büyük rol oynamaları gerekırken bilakis daha fazla zararlı bir hale getirilmiştir.Bununla beraber, gazete ve dergilerdeki müstehcen resimler ile televizyondaki açık görüntüler gerçek değil resim ve hayal olduğu için onlara bakmak hakiki kadının vucuduna bakmak gibi haram sayılmaz. Ancak şehvet ile bakan kimse için haram olur. Ibn Hacer Heytemi ile Şirvani şöyle diyorlar: Aynada veya suda görünen kadın görüntüsüne bakmak haram değildir. Ancak fitneye vesile olduğu taktirde haram olur. (Tuftehul Muhtaç ve Şirvani c.7.s.192)
  İnsan fotoğraflardan bile etkilenmez mi?Şehvetle bakılınca haram olunduğu yazmış.Benim anlayamadığım bir nokta şu,bir bayana da karşı cinsin suretine ikinciden sonrası bakmak haram değil mi?Sonuçta kötü bir duygu beslemese bile zihnini bulandırmaz mı?Ki erkekler için de aynı durum söz konusu...

  Üstadın bir cümlesi ileüstteki alıntı bana biraz tezat gibi geldi.Ki yaşantılarıyla da bizlere örnek olan İslam alimleri,Haram nazara bakmakta inanılmaz titizlik göstermişler.Meşhur olan Üstadın Van Valisinin 2 kızını da iki sene içerisinde aynı evde kaldıkları halde yüzlerini ayırt edememesi.
  Bu konudaki yazıları düşünce tam da idrak edemedim üstteki alıntı ile altta üstadın alıntısını.

  Sanemperstliği şiddetle, Kur'ân, men ettiği gibi; sanemperestliğin bir nevi taklidi olan sûretperestliği de men eder. Medeniyet ise, sûretleri kendi mehâsininden sayıp, Kur'ân'a muâraza etmek istemiş. Halbuki gölgeli, gölgesiz sûretler, ya bir zulm-ü mütehaccir veya bir riyâ-i mütecessid veya bir heves-i mütecessimdir ki; beşeri zulme ve riyâya ve hevâya, hevesi kamçılayıp teşvik eder. Hem Kur'ân, merhameten, kadınların hürmetini muhâfaza için, hayâ perdesini takmasını emreder; tâ hevesât-ı rezîlenin ayağı altında o şefkat mâdenleri zillet çekmesinler, âlet-i hevesât, ehemmiyetsiz bir metâ hükmüne geçmesinler. Haşiye 2

  Medeniyet ise, kadınları yuvalarından çıkarıp, perdelerini yırtıp, beşeri de baştan çıkarmıştır. Halbuki, âile hayatı, kadın-erkek mâbeyninde mütekâbil hürmet ve muhabbetle devam eder. Halbuki, açık saçıklık samimi hürmet ve muhabbeti izâle edip, âilevî hayatı zehirlemiştir. Hususan, sûretperestlik, ahlâkı fena halde sarstığı ve sukût-u ruha sebebiyet verdiği, şununla anlaşılır: Nasıl ki, merhûme ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazar-ı şehvet ve hevesle bakmak, ne kadar ahlâkı tahrip eder; öyle de, ölmüş kadınların sûretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan sûretlerine hevesperverâne bakmak, derinden derine, hissiyât-ı ulviye-i insaniyeyi sarsar, tahrip eder.
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 2. #2
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  Gençliğin ve bekârl?ğ?n mühim bir tehlikesi Ebû Hüreyre'den (r.a.) rivâyet edilen şu hadiste çok veciz bir şekilde anlat?lmaktad?r:

  "Âdemoğluna zinâdan nasibi yaz?lm?şt?r. Buna mutlaka erişecektir. Gözlerin zinâs? bakmakt?r, kulaklar?n zinâs? dinlemek, dilin zinâs? konuşmak, elin zinâs? tutmak, ayağ?n zinâs? da yürümektir. Kalp ise heves eder, diler. Ferc (cinsel organ) ise bunu ya uygular veya reddeder." (Müslim, Kader: 21)

  Demek ki şehveti gayri meşrû bir şekilde kullanmak olan "zinâ"n?n çeşitleri vard?r. Bunlar yasaklanm?ş fiili, "düşünmek", gayri meşrû bir şeye "bakmak", "konuşmak", "dinlemek", "dokunmak", ona "teşebbüs" etmektir. Kalp ise buna "heves" etmekte, ferc ise ya reddetmekte veya uygulamaktad?r.

  Nitekim bir âyet-i kerimede, "Zinâya yaklaşmay?n" buyrulmaktad?r. "Zina yapmay?n" yerine, "Yaklaşmay?n" ifâdesinin tercihi dikkat çekicidir. ?şte bu k?sa âyet, yukar?daki hadiste belirtilen hususlar? içine almaktad?r. Âyet, yaklaşman?n her türlü yolunu yasaklamaktad?r.YAN? B?R GAZETE VEYA DERG? ALMAK YAKLAŞMAK DEĞ?LM?D?R???TV OLDUĞU ORTAMA ZARURET HAR?C? G?RMEK?? B?LE B?LE KARŞI C?NS?N BULUNDUĞU SOKAĞI TERC?H ETMEK??? Yaklaşmaktaki örnekleri anlatmakla bitiremeyiz

  Gerçi Ebû Hüreyre'den (r.a.) rivâyet edilen, "Şüphesiz ki, dillerle söylenmedikçe veyahut fiîlen yapmad?kça Allah ümmetimin kalbinden geçirdikleri şeyleri onlara bağ?şlam?şt?r" (Müslim, Îmân: 58) şeklindeki hadîste yasak bir fiili düşünmenin bağ?şland?ğ? belirtilmiştir. Ancak bunu al?şkanl?k hâline getirip zaman israf etmek, Allah'? tefekkür ve güzellikleri düşünüp plânlamak için verilen düşünme ve hayal kabiliyetini boş yere meşgul etmek doğru değildir.

  Yukar?da say?lan "harama bakmak" hususu, âyet ve hadislerle yasaklanm?şt?r.


  Nûr Sûresinin 30 ve 31. âyetlerinde, "Mü'minlere söyle, gözlerini haramdan sak?ns?nlar, namuslar?n? da korusunlar. Bu, onlar?n temizliği için daha uygundur. Muhakkak ki Allah onlar?n yapt?klar?ndan hakk?yla haberdard?r. Mü'min kad?nlara da söyle, gözlerini haramdan sak?ns?nlar, namuslar?n? da korusunlar" buyrulmaktad?r.

  Bu âyetler hem erkeklere, hem de kad?nlara, kendileri için bak?lmas? câiz olmayan kişilere nazar etmelerini yasaklamaktad?r.
  ?bn-i Büreyde'den (r.a.) rivâyet edilen şu hadis de konumuzla ilgilidir:
  "Resûlüllah (a.s.m.) Hz. Ali'ye (r.a.), 'Ya Ali bak?ş? bak?şa tâbi k?lma, kas?tl? olmad?ğ? için birinci bak?ş sana câizdir, (fakat) diğer bak?şlar sana câiz değildir' demiştir." (Ebû Dâvud, Nikah: 43)

  Buradaki "birinci bak?ş", insan?n çarş?da pazarda yürüyebilmesi için zarurî olarak bakt?ğ? yerlerde istemeyerek gözünün rastlad?ğ? durumlar için söz konusudur. ?nsan gözü kapal? gezemeyeceğine göre, zarurî işleri için, lüzumlu yerlerde kasdî değil, tebeî bir surette rastlad?ğ? durumlar birinci bak?şa girer. Bazen insan bir şeye bakarken istemeyerek bir başka varl?ğ? da görebilir. Bilhassa Asr-? Saâdet için söz konusudur.

  Ama şimdi "Nas?l olsa ilk bak?ş câizdir" deyip sağ? solu teftiş eder gibi bakarak gitmek doğru değildir. Çünkü zaman?m?zda âniden ve fark?nda olmadan rastlama gibi bir olay yoktur; her tarafta her an namahreme, aç?k saç?k insanlara ve harama rastlanmaktad?r. Bunun için tüm bak?şlar? kontrol alt?nda tutmak gerekir.

  Nâmahreme bakman?n zararlar? çoktur. Kişinin zaman?n?, haf?zas?n?, dikkatini tahrip eder. Bakmamak ise, milyonlarca sevap kazand?rd?ğ? gibi, şu kudsî hadisteki mânevî lezzete mazhar eder:
  "Nâmahreme bakmak, şeytan?n oklar?ndan bir oktur ki, her kim Benden korkarak onu b?rak?rsa, zevkine bedel ona öyle bir îman veririm ki, onun lezzetini ve tatl?l?ğ?n? kalbinde duyar." (Taberânî ve Hâkim)


  Burada da müthiş bir müjde var. Gerçekten bizler bu hususa dikkat ettiğimizde kendimizdee büyük bir huzur ve sevinç, âdetâ maddîyattan s?yr?l?p nûranîleşmiş bir hâl hissedeceklerdir.

  Üstad ?lmin muhafazas? için izzeti bana bakt?rmad? diyor...Harama nazar nisyan veriyor diyor..

  Gazete ve dergiler zaten bu amaca hizmet ediyor..Dünyada bir araşt?rma yap?lm?ş en fazla rezil dergiler bizim ülkede var....TV Kanal bak?m?ndan zenginiz....Gariptirki her şey bizim nefis ve şeytan?m?z için çal?ş?yor,,EEEE KOLAY DEĞ?L ELMAS NERDEEEE KÖMÜR NERDEEEEEEEE

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 3. #3
  Gayyur KedimiKimYedi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  128

  Standart

  Takva da bu olsa gerek; haram'dan bilinçli olarak kaç?nmak..

  Rabbim tüm uzvlar?m?z? haramdan sak?nmay? nasip etsin..

  Paylaş?mlar?n?z için Allah raz? olsun..
  Ey gençliğinde gülmüş; şimdi güldüğüne ağlayan nefsim!..

 4. #4
  Dost toklord - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  2

  Standart

  konu klasik bi konuydu..üzerinde fazlaca bi yoruma girilcek tarzda ve türde bişe diildi bence...yani aç?kl?k anlam?nda..daha ilginç ve de ince konular yakalarsan?z sevinirim...

 5. #5
  Gayyur KedimiKimYedi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  128

  Standart

  Alıntı toklord Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  konu klasik bi konuydu..üzerinde fazlaca bi yoruma girilcek tarzda ve türde bişe diildi bence...yani açıklık anlamında..daha ilginç ve de ince konular yakalarsanız sevinirim...
  Daha ince konular da mevcut kardeşim; kaldı ki bu da gayet ince bir mesele..

  Cihad-ı ekber'i gerçekleştirebilmemiz için dikkat etmemiz gereken meselelerden belki de en mühim olanı; ne demiş üstad "Haram'a nazar nisyan veriyor" Nisyan içre olursak bir şeyler hep eksik kalmayacak mı?
  Ey gençliğinde gülmüş; şimdi güldüğüne ağlayan nefsim!..

 6. #6
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  Alıntı toklord Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  konu klasik bi konuydu..üzerinde fazlaca bi yoruma girilcek tarzda ve türde bişe diildi bence...yani aç?kl?k anlam?nda..daha ilginç ve de ince konular yakalarsan?z sevinirim...
  ama şeytan boş durmuyor kardeş,,ne yapal?m zay?f?z bu konuda demi?
  Konu Selim Akif tarafından (24.08.07 Saat 09:47 ) değiştirilmiştir.

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 7. #7
  Ehil Üye Tılsım - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  Meçhul...
  Mesajlar
  2.240

  Post

  Allah razı olsun....Çok önemli bir mevzu...Allah ım yar ve yardımcımız olsun...Paylaşımınız için teşekkürler...

  Bir erime anıdır aşk can ipinin yavaşça incelmesi ve görünmeyen sevgili nin yüzünde kopması..

  Sustum! Bir harf bile söylememin imkanı yok yoklukta artık. Aslı olmayan sözlerdir çünkü hep dilimde, gerçek değil surettir hep...Cana eziyetten başka bir şey vermez ki söylesem!..

  Sustum! çünkü hadden aşkın olacak söz, kabından taşacak...Ne kulaklarda onu anlayacak bir kudret var oysa; ne anlayışında ona uygun bir kabiliyet!..


 8. #8
  Dost behişt_tamu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  3

  Standart

  Alıntı KedimiKimYedi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Takva da bu olsa gerek; haram'dan bilinçli olarak kaçınmak..

  Rabbim tüm uzvlarımızı haramdan sakınmayı nasip etsin..

  Paylaşımlarınız için Allah razı olsun..

  katılıyorum rabbim nefsine hakim olan
  Tahva ehli,haya sahibi kullardan eylesin bizi.
  Bu konuda da edebini koruyan kullardan olalım inşallah.

 9. #9
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Alıntı KedimiKimYedi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Daha ince konular da mevcut kardeşim; kaldı ki bu da gayet ince bir mesele..

  Cihad-ı ekber'i gerçekleştirebilmemiz için dikkat etmemiz gereken meselelerden belki de en mühim olanı; ne demiş üstad "Haram'a nazar nisyan veriyor" Nisyan içre olursak bir şeyler hep eksik kalmayacak mı?
  Muhterem Kardeşim, Üstadımız'ın İmam-ı Şafii'ye atfen söylediği hüküm, sizin ifade ettiğiniz gibi "Haram'a nazar nisyan veriyor" şeklinde değildir. Doğrusu şu şekilde olmalı:"İmam-ı Şâfiî'nin (r.a.) dediği gibi, Haram-ı nazar, nisyan verir." Kastamonu Lahikası-96
  Bu ifade daha değişik bir manâ ifade ediyor sanırım.
  Muhabbetle...
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 10. #10
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  Alıntı osmanoğlu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Muhterem Kardeşim, Üstadımız'ın İmam-ı Şafii'ye atfen söylediği hüküm, sizin ifade ettiğiniz gibi "Haram'a nazar nisyan veriyor" şeklinde değildir. Doğrusu şu şekilde olmalı:"İmam-ı Şâfiî'nin (r.a.) dediği gibi, Haram-ı nazar, nisyan verir." Kastamonu Lahikası-96
  Bu ifade daha değişik bir manâ ifade ediyor sanırım.
  Muhabbetle...
  Maksat hasıl olmalıydı..olduda...

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. TV , vs. deki Müstehcen Hallere Bakmak Haram mı?
  By nâme-i nur in forum Fıkıh
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 12.01.17, 13:14
 2. Bakma!
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.01.14, 21:44
 3. Hor Bakma Sen Toprağa
  By Beste-i Rana in forum Şiirler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 29.12.08, 18:24
 4. Resimlere Link Vermek İçin Bakın
  By SeHZaDe in forum Tavsiye Edilen Siteler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 28.11.06, 10:27

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0