Fâtiha Sûresi 02.ayet

"Hamd, âlemlerin Rabbi (1) olan Allah’a mahsustur.(2)"


(1) “Semavâtta binler âlem vardır.Yıldızların bir kısmı, her biri birer alem olabilir.Yerde de her bir cins mahlûkât birer âlemdir.Hattâ her bir insan dahi küçük bir âlemdir.Âlemlerin Rabbi ta’bîri ise, doğrudan doğruya her âlem, Cenâb-ı Hakk’ın rubûbiyetiyle idâre ve terbiye ve tedbîr edilir, demektir.” (26.Mektûb)

(2) “Ezelden ebede kadar, her kimden her kime karşı gelen ve gelecek medh ü senâ (övgü) O’na âiddir.Çünki sebeb-i medih (övgü sebebi) olan ni’met ve ihsan ve kemâl ve cemâl ve medâr-ı hamd (övgüye sebeb) olan her şey O’nundur,O’na âiddir.” (20.Mektûb)


Dinleme paneli
Fatiha 02 - Hafız Akademi (8 Hafız) indir